Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 10 Φεβρουαρίου

1355 Ανήμε­ρα της εορ­τής της Αγί­ας Σχο­λα­στι­κής ξεσπούν επει­σό­δια στην Οξφόρ­δη μετα­ξύ φοι­τη­τών και ντό­πιων. Αιτία, η ποιό­τη­τα της μπύ­ρας σε μία παμπ και τα προ­σβλη­τι­κά σχό­λια κάποιων φοι­τη­τών για τους ντό­πιους. Οι ταρα­χές θα λήξουν την επό­με­νη μέρα με 63 νεκρούς φοι­τη­τές και 30 πολίτες.

1634 Ο Γαλι­λαί­ος απαρ­νεί­ται μπρο­στά στους ιερο­ε­ξε­τα­στές τη θεω­ρία του ως αιρε­τι­κή και λαθε­μέ­νη και δέχε­ται ότι η Γη είναι επί­πε­δη και ακί­νη­τη. Λέγε­ται ότι την ίδια στιγ­μή σιγο­μουρ­μού­ρι­σε: «Και όμως κινείται!».

Γαλι­λαί­ος

1755 Πεθαί­νει ο Σαρλ Ντε Μοντε­σκιέ, Γάλ­λος πολι­τι­κός φιλό­σο­φος. Ανέ­πτυ­ξε τη θεω­ρία του δια­χω­ρι­σμού των εξου­σιών (νομο­θε­τι­κή, εκτε­λε­στι­κή και δικα­στι­κή), η οποία επι­κρά­τη­σε και περι­λαμ­βά­νε­ται στα Συντάγ­μα­τα σχε­δόν όλων των δημο­κρα­τι­κών χωρών του κόσμου. (Γεν. 18/1/1689)

1898 Γεν­νιέ­ται ο Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, Γερ­μα­νός δρα­μα­τουρ­γός. (Όπε­ρα της Πεντά­ρας, Ο κύκλος με την κιμω­λία, Μάνα Κου­ρά­γιο, Η ζωή του Γαλι­λαί­ου) (Θαν. 14/8/1956)

Μπ. Μπρεχτ «Το αβο­ή­θη­το παιδί»

1910 Αρχί­ζει η απερ­γία των καπνερ­γα­τών του Βόλου. Η απερ­γία, μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες του κλά­δου, διήρ­κε­σε 20 μέρες και έλη­ξε με τη νίκη των απερ­γών που πέτυ­χαν σημα­ντι­κές αυξήσεις.

1925 Η κυβέρ­νη­ση Μιχα­λα­κο­πού­λου απο­φα­σί­ζει να απα­γο­ρεύ­σει με ειδι­κό νόμο την κομ­μου­νι­στι­κή προπαγάνδα.

1947 τα Δωδε­κά­νη­σα περιέρ­χο­νται στην Ελλά­δα με τη Συν­θή­κη των Παρισίων.

1975 πεθαί­νει ο Νίκος Καβ­βα­δί­ας, ποι­η­τής και ναυ­τι­κός. Είχε γεν­νη­θεί τον Ιανουά­ριο του 1910

Μαρα­μπού

2005 Πεθαί­νει σε ηλι­κία 90 ετών ο κορυ­φαί­ος Αμε­ρι­κα­νός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Αρθουρ Μίλερ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο