Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Απριλίου 1945 — Μπούχενβαλντ: Άκου «το σφύριγμα της οχιάς που ξαναζεστάθηκε στον ήλιο»

Στις 11 Απρι­λί­ου τιμά­ται η Διε­θνής Ημέ­ρα απε­λευ­θέ­ρω­σης των κρα­του­μέ­νων των ναζι­στι­κών στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης. Αυτή η Μέρα θεσμο­ποι­ή­θη­κε από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ στη μνή­μη για τη διε­θνι­στι­κή εξέ­γερ­ση των κρα­του­μέ­νων του Μπού­χεν­βαλντ το 1945. 

Το Στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Μπού­χεν­βαλντ θεμε­λιώ­θη­κε τον Ιού­λη του 1937.  Στα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν χτί­στη­καν με εντο­λή επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων 136 «παραρ­τή­μα­τα» του στρα­το­πέ­δου του Μπού­χεν­βαλντ στην Κεντρι­κή Γερ­μα­νία και στην περιο­χή του Ρουρ. Βασι­κός του σκο­πός ήταν να τρο­φο­δο­τεί μονο­πώ­λια με εργα­τι­κά χέρια. Εκτός της κατα­να­γκα­στι­κής εργα­σί­ας, διε­ξά­γο­νταν και ιατρι­κά πει­ρά­μα­τα, όπως για παρά­δειγ­μα  η μόλυν­ση των κρα­του­μέ­νων με διά­φο­ρους τύπους ιών (π.χ. τύφος) για να μελε­τη­θούν οι αντι­δρά­σεις τους.

Ενας ακό­μη τρό­πος εξό­ντω­σης ήταν η κατα­σκευή ενός δρό­μου από το Ετερ­μπουργκ μέχρι την κεντρι­κή πύλη του στρα­το­πέ­δου. Ο δρό­μος αυτό ονο­μά­στη­κε από τους κρα­τού­με­νους «Οδός του Αίματος».

Στις 11 Απρι­λί­ου 1945 οι κρα­τού­με­νοι στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπού­χεν­βαλντ εξε­γεί­ρο­νται κατά των δεσμω­τών τους.

Κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι που είχαν οργα­νώ­σει τα τελευ­ταία χρό­νια μυστι­κή οργά­νω­ση αντί­στα­σης μέσα στο στρα­τό­πε­δο και μαζί με την εξα­σφά­λι­ση της επι­βί­ω­σης σχε­διά­ζουν την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους από τα Ες Ες.

Στις αρχές Απρί­λη του 1945 οι αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις έφτα­ναν πολύ κοντά στο στρα­τό­πε­δο από το οποίο οι Γερ­μα­νοί απο­μά­κρυ­ναν 28.000 κρα­τού­με­νους. Η φρου­ρά των ναζί είχε εξα­σθε­νί­σει και έτσι η οργά­νω­ση των κομ­μου­νι­στών βρή­κε την ευκαι­ρία για περισ­σό­τε­ρη δρά­ση. Κατά­φε­ραν να φτιά­ξουν έναν μικρό ασύρ­μα­το με τον οποίο συν­δέ­θη­καν με την Γ’ Στρα­τιά των Αμε­ρι­κά­νων ζητώ­ντας βοή­θεια. Οι Αμε­ρι­κα­νοί απά­ντη­σαν πως σπεύ­δουν προς βοή­θεια, πράγ­μα που έκα­ναν. Καθώς οι Αμε­ρι­κά­νοι πλη­σί­α­ζαν οι κρα­τού­με­νοι εξε­γέρ­θη­καν και περι­κύ­κλω­σαν πύρ­γους και παρα­τη­ρη­τή­ρια. Οι κρα­τού­με­νοι αφό­πλι­σαν και έπια­σαν αιχ­μά­λω­τους πολ­λούς στρα­τιώ­τες των SS και της φρου­ράς. Λίγο αργό­τε­ρα έφτα­σαν και οι δυνά­μεις των Αμερικάνων.

Συνο­λι­κά, στο Μπού­χεν­βαλντ εξο­ντώ­θη­καν 56.000 άτο­μα, ενώ πάνω από 2.000 ήταν οι νεκροί («παρά­πλευ­ρες απώ­λειες») από αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό των Αμε­ρι­κά­νων στις 24/4/1944.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο