Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Απριλίου 

Στις 11 Απρι­λί­ου τιμά­ται η Διε­θνής Ημέ­ρα απε­λευ­θέ­ρω­σης των κρα­του­μέ­νων των ναζι­στι­κών στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης. Αυτή η Μέρα θεσμο­ποι­ή­θη­κε από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ στη μνή­μη για τη διε­θνι­στι­κή εξέ­γερ­ση των κρα­του­μέ­νων του Μπού­χεν­βαλντ το 1945

«Μπού­χεν­βαλντ», άγνω­στο αντι­φα­σι­στι­κό ποί­η­μα του Μ. Λουντέμη

1727 Πρε­μιέ­ρα του ορα­τό­ριου του Μπαχ «Τα Κατά Ματ­θαί­ον Πάθη» στην εκκλη­σία του Αγί­ου Θωμά στη Λει­ψία της Γερ­μα­νί­ας. Ήταν Μεγά­λη Παρασκευή.

1755 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος για­τρός, Τζέιμς Πάρ­κιν­σον, ο οποί­ος έμει­νε στην ιστο­ρία από τη νευ­ρο­λο­γι­κή ασθέ­νεια που φέρει το όνο­μά του («Νόσος του Πάρ­κιν­σον»), καθώς ήταν ο πρώ­τος επι­στή­μο­νας που περιέ­γρα­ψε τα συμ­πτώ­μα­τά της.

1826 Ο Ιωάν­νης — Ιάκω­βος Μάγερ σκο­τώ­θη­κε μαζί με την οικο­γέ­νειά του και την υπη­ρέ­τριά του Σάν­να, κατά τη διάρ­κεια της Εξό­δου του Μεσο­λογ­γί­ου, στις 11 Απρι­λί­ου 1826

1827 Η Γ΄ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Τροι­ζή­νας ορί­ζει τον Ιωάν­νη Καπο­δί­στρια ως πρώ­το Κυβερ­νή­τη του ελλη­νι­κού κράτους.

1890 Το νησί Έλις, ανοι­χτά του Μαν­χά­ταν, γίνε­ται ο πρώ­τος σταθ­μός των Eλλή­νων μετα­να­στών προ­τού πατή­σουν τη «Γη της Επαγ­γε­λί­ας». Εκεί υπο­βάλ­λο­νται σε ιατρι­κές εξε­τά­σεις και εγκρί­νε­ται ή όχι η είσο­δός τους στις ΗΠΑ.

1899 Η Ισπα­νία εκχω­ρεί το Που­έρ­το Ρίκο στις ΗΠΑ.

1914 Η Αϊό­βα γίνε­ται η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή Πολι­τεία, που επι­βάλ­λει φόρους στον καπνό.

1941 Βυθί­ζε­ται αύταν­δρο κοντά στο ακρω­τή­ριο Καφη­ρέ­ας από γερ­μα­νι­κό βομ­βαρ­δι­στι­κό το πλω­τό νοσο­κο­μείο «Αττι­κή», που μετα­φέ­ρει τραυ­μα­τί­ες από το μέτω­πο. Το πλοίο φέρει εμφα­νώς τα διε­θνή χαρα­κτη­ρι­στι­κά των πλω­τών νοσο­κο­μεί­ων και είναι πλή­ρες τραυματιών.

1945 Οι κρα­τού­με­νοι στο ναζι­στι­κό στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπού­χεν­βαλντ εξε­γεί­ρο­νται κατά των δεσμω­τών τους.

 

«Γυμνό ανά­με­σα στους λύκους»

1955 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της εβδο­μα­διαί­ας αθλη­τι­κής εφη­με­ρί­δας “Αθλη­τι­κό Φως”, που αργό­τε­ρα μετο­νο­μά­ζε­ται σε “Φως των Σπορ” και εκδί­δε­ται καθημερινά.

1961 Αρχί­ζει στο Ισρα­ήλ η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη δίκη του ναζί, Άντολφ Άιχ­μαν, ο οποί­ος θα κατα­δι­κα­στεί σε θάνατο.

1967 Στο «Μαρκ Χέλι­γκερ Θία­τερ» της Νέας Υόρ­κης κάνει πρε­μιέ­ρα το έργο του Ζυλ Ντα­σέν «Ίλια Ντάρ­λινγκ» (θεα­τρι­κή εκδο­χή της ται­νί­ας «Ποτέ την Κυρια­κή») με τη Μελί­να Μερ­κού­ρη και τον Νίκο Κούρ­κου­λο στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους. Θα μεί­νει στη σκη­νή για 320 παραστάσεις.

1984 Το Ανώ­τα­το Σοβιέτ εκλέ­γει πρό­ε­δρο της ΕΣΣΔ τον Κον­στα­ντίν Τσερνιένκο.

1990 Στην Ελλά­δα, ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης ορκί­ζε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας, με τη στή­ρι­ξη του κόμ­μα­τος της ΔΗ.ΑΝΑ.

1996 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός γίνε­ται η πρώ­τη ελλη­νι­κή ομά­δα, που κατα­κτά το Κύπελ­λο Πρω­τα­θλη­τριών στο μπά­σκετ. Στο δρα­μα­τι­κό τελι­κό του Παρι­σιού νικά 67–66 τη Μπαρτσελόνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο