Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 11 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

480 π.X. γίνε­ται η Ναυ­μα­χία του Αρτε­μι­σί­ου μετα­ξύ Περ­σών και Ελλήνων.

480 π.X. οι Πέρ­σες νικούν τους Σπαρ­τιά­τες στη Μάχη των Θερ­μο­πυ­λών. Στη μάχη πέφτουν πολε­μώ­ντας και οι 300 στρα­τιώ­τες μαζί με το βασι­λιά τους, Λεωνίδα.

1716 γεν­νή­θη­κε στην Κέρ­κυ­ρα ο λόγιος Ευγέ­νιος Βούλγαρης

1826 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Ανα­γνω­στά­κης, δια­κε­κρι­μέ­νος έλλη­νας οφθαλ­μί­α­τρος. (Θαν. 27/3/1897)

1864 γεν­νή­θη­κε ο Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος

1866 εγκαι­νιά­ζε­ται το πρώ­το στά­διο roller skating στον κόσμο στο Newport των ΗΠΑ.

1875 Στο Λόγο του Θρό­νου που εκφω­νεί ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Α’ στη βου­λή δια­κη­ρύσ­σε­ται η Αρχή της Δεδη­λω­μέ­νης. Στο εξής, η εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης θα ανα­τί­θε­ται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδη­λω­μέ­νη» πλειο­ψη­φία της βου­λής. Ο λόγος του βασι­λιά γρά­φτη­κε από τον πρω­θυ­πουρ­γό Χαρί­λαο Τρικούπη.

1920 λαμ­βά­νει χώρα στη Γενεύη η Α’ Οικου­με­νι­κή Συν­διά­σκε­ψη των Ευρω­παϊ­κών, Αμε­ρι­κα­νι­κών και Ανα­το­λι­κών Εκκλησιών.

1921 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Άλεξ Χέι­λι που τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το έργο του “Ρίζες”

1928 ο μετέ­πει­τα “Ταρ­ζάν” Τζό­νι Βαϊ­σμί­λερ κερ­δί­ζει στο Αμστερ­νταμ το 2ο του χρυ­σό μετάλ­λιο στα 100μ ελεύ­θε­ρο σε Ολυ­μπια­κούς Αγώνες.

1929 ο Χάιμ Βάι­σμαν ιδρύ­ει στη Ζυρί­χη εβραϊ­κό πρα­κτο­ρείο για την Παλαιστίνη.

1934 ανοί­γει η ομο­σπον­δια­κή φυλα­κή του Αλκα­τράζ, στο ομώ­νυ­μο νησί, που βρί­σκε­ται στον κόλ­πο του Σαν Φρανσίσκο.

1935 Στο «Ριζο­σπά­στη» δημο­σιεύ­ε­ται ο απο­λο­γι­σμός της αντερ­γα­τι­κής δρά­σης της κυβέρ­νη­σης Τσαλ­δά­ρη — Κον­δύ­λη μέσα σε δυο χρό­νια. Ανά­με­σα στα άλλα δημο­σιεύ­ο­νται όλα τα ονό­μα­τα των απερ­γών που δολο­φο­νή­θη­καν υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι το ψωμί τους. Οι δολο­φο­νη­μέ­νοι ανέρ­χο­νταν συνο­λι­κά σε 23: Ηρά­κλειο 7, Καλα­μά­τα 7, Αθή­να 3, Αίγιο 2, Πει­ραιάς 1, Παγ­γαίο 1, Αλι­βέ­ρι 1, Παγών­δα 1.

dolofonies ergaton

1937 πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Έντιθ Γουάρ­τον που τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Πού­λι­τζερ για το έργο της “Τα χρό­νια της αθωότητας”

1942 οι Αμε­ρι­κα­νοί κατα­στρέ­φουν τρία από τα τέσ­σε­ρα κατα­δρο­μι­κά στη διάρ­κεια επι­δρο­μής σε ιτα­λι­κή βάση στην Ελλάδα.

1943 κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου ξεκι­νά­ει η πρώ­τη διά­σκε­ψη στο Κεμπέκ του Κανα­δά μετα­ξύ των Ουί­στον Τσόρ­τσιλ, Φραν­κλί­νου Ρού­σβελτ, του ΥΠΕΞ της Κίνας, Τ. Β. Σουνγκ, και του πρω­θυ­πουρ­γού του Κανα­δά, Ουί­λιαμ Λάιον Μακέν­ζι Κινγκ.

1946 Χιλιά­δες λαού με τα συν­θή­μα­τα «Συμ­φι­λί­ω­ση», «Ανε­ξαρ­τη­σία», «Ελευ­θε­ρία», πραγ­μα­το­ποιούν στο γήπε­δο του Πανα­θη­ναϊ­κού μια κυριο­λε­κτι­κά συγκλο­νι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση. Στους συγκε­ντρω­θέ­ντες απευ­θύ­νο­νται εκπρό­σω­ποι του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

sugkentrosi

1948 ξεκι­νούν οι 14οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Λονδίνο.

1950 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Στιβ Βόσ­νιακ, ένας εκ των πρω­το­πό­ρων στον τομέα των ηλε­κτρο­νι­κών υπολογιστών

1950 γεν­νή­θη­κε ο Τζε­νί­ντι Νικό­νοφ, σχε­δια­στής του όπλου AN-94

1956 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός ζωγρά­φος Τζάκ­σον Πόλοκ, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του κινή­μα­τος του αφη­ρη­μέ­νου εξπρεσιονισμού.

1960 ανα­κη­ρύσ­σε­ται η ανε­ξαρ­τη­σία της Δημο­κρα­τί­ας του Τσαντ.

1962 η ΕΣΣΔ εκπλήσ­σει τον κόσμο στέλ­νο­ντας δυο πυραύ­λους στο διά­στη­μα, μέσα σε 24 ώρες. Οι Σοβιε­τι­κοί «δίδυ­μοι του δια­στή­μα­τος» Αντριάν Νικο­λά­γιεφ στο «Βοστόκ 3» και Πάβελ Πόπο­βιτς στο «Βοστόκ 4» δια­νύ­ουν 2.600.000 χιλιό­με­τρα και 2.000.000 χιλιό­με­τρα αντι­στοί­χως πραγ­μα­το­ποιώ­ντας περι­στρο­φές γύρω από τη Γη σε μικρή από­στα­ση ο ένας από τον άλλο. Δοκι­μά­ζουν την αντο­χή του ανθρώ­που στην έλλει­ψη βαρύ­τη­τας, καθώς και την αντο­χή των δια­στη­μο­πλοί­ων και επι­στρέ­φουν με δια­φο­ρά έξι λεπτών στην Καρα­γκά­ντα του Καζαxστάν.

1965 στις ΗΠΑ, τους 34 φτά­νουν οι νεκροί κατά τις ρατσι­στι­κές ταρα­χές που ξεσπούν στο Λος Άντζε­λες στα γκέ­το των μαύ­ρων και διαρ­κούν μια βδομάδα.

1966 Η Ινδο­νη­σία και η Μαλαι­σία υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία με την οποία τερ­μα­τί­ζε­ται ο τριε­τής ακή­ρυ­κτος πόλε­μος μετα­ξύ των δυο χωρών.

1972 Οι Βορειο­βιετ­να­μέ­ζοι σφυ­ρο­κο­πούν τη Σαϊ­γκόν. Την ίδια στιγ­μή στο Παρί­σι ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Χέν­ρι Κίσιν­γκερ και ο Βορειο­βιετ­να­μέ­ζος δια­πραγ­μα­τευ­τής Λε Ντουκ θα κατα­λή­ξουν σε μια πρώ­τη μορ­φή συμ­φω­νί­ας για τον τερ­μα­τι­σμό της Αμε­ρι­κα­νι­κής επέμ­βα­σης και τη λήξη του πολυ­ε­τούς πολέμου.

1979 φοβε­ρή έκρη­ξη σημειώ­νε­ται στην “Έσο Πάπας” στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με απο­τέ­λε­σμα να τραυ­μα­τι­στούν τέσ­σε­ρα άτομα.

1981 Πεθαί­νει ο ζωγρά­φος Ανδρέ­ας Γεωργιάδης.

1983 διο­ρί­ζε­ται στο Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά η Αργυ­ρώ Χου­δε­στα­νά­κη, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα εισαγγελέας.

1984 ο Άγγλος Σεμπά­στιαν Κόου κάνει ολυ­μπια­κό ρεκόρ στα 1500μ με 3:32.53 στο Λος Άντζε­λες ενώ δεύ­τε­ρος τερ­μα­τί­ζει ο Στιβ Κραμ με 3:33.40.

1984 ο Ιάπω­νας πρω­τα­θλη­τής του τζού­ντο Yasuhior Yamashita κερ­δί­ζει το χρυ­σό μετάλ­λιο στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες παρό­τι αγω­νί­ζε­ται τραυ­μα­τι­σμέ­νος στο γόνα­το από τα προη­μι­τε­λι­κά. Ο Yamashita θα μεί­νει αήτ­τη­τος για 7 χρό­νια επι­τυγ­χά­νο­ντας 198 νίκες.

1984 ο Καρλ Λιού­ις ισο­φα­ρί­ζει το ρεκόρ του Τζέ­σε Όου­ενς (1936) κερ­δί­ζο­ντας το τέταρ­το χρυ­σό μετάλ­λιο στην σκυ­τα­λο­δρο­μία 4x100μ με παγκό­σμιο ρεκόρ 37.83 στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζελες.

1990 το Ανώ­τα­το Ειδι­κό Δικα­στή­ριο κατα­δι­κά­ζει τους έξι από τους επτά κατη­γο­ρού­με­νους για την υπό­θε­ση του γιου­γκο­σλα­βι­κού καλα­μπο­κιού, μετα­ξύ των οποί­ων και τον πρώ­ην υπουρ­γό Νίκο Αθανασόπουλο.

1992 τα Σκό­πια καθιε­ρώ­νουν νέα σημαία, αντι­κα­θι­στώ­ντας το αστέ­ρι με το δεκα­ε­ξά­κτι­νο ήλιο της Βεργίνας.

1993 οι πρέ­σβεις των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ υιο­θε­τούν ομό­φω­να στις Βρυ­ξέλ­λες τα σχέ­δια αερο­πο­ρι­κής δρά­σης στη Βοσ­νία. Ο ΟΗΕ ανα­κοί­νω­σε ότι το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας κάνει απο­δε­κτό το σχε­δια­σμό του ΝΑΤΟ.

1994 ένα Μπόινγκ 737 των αερο­γραμ­μών Aviateca συντρί­βε­ται σε ηφαί­στειο του Ελ Σαλ­βα­δόρ και σκο­τώ­νο­νται 65 άτομα.

1995 στη Νότια Κορέα, χάρη απο­νέ­με­ται στον 71χρονο κρα­τού­με­νο Κιμ Σουν Μιούνγκ, ο οποί­ος είχε περά­σει στη φυλα­κή περισ­σό­τε­ρα χρό­νια από οποιον­δή­πο­τε άλλο πολι­τι­κό κρα­τού­με­νο στον κόσμο.

1996 η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και η αντι­πο­λί­τευ­ση κατα­δι­κά­ζουν έντο­να τις βαρ­βα­ρό­τη­τες των δυνά­με­ων κατο­χής στην Κύπρο κατά των μοτο­σι­κλε­τι­στών που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αντι­κα­το­χι­κή πορεία, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θεί ο 24χρονος Τάσος Ισαάκ.

1997 εκτε­τα­μέ­νες κατα­στρο­φές στη γεωρ­γι­κή παρα­γω­γή προ­κα­λεί ξαφ­νι­κή χαλα­ζό­πτω­ση, πλήτ­το­ντας πολ­λές κοι­νό­τη­τες του νομού Λαρίσης.

1999 σημειώ­νε­ται ολι­κή έκλει­ψη ηλί­ου σε Ευρώ­πη και Ασία.

2014 Αυτο­κτό­νη­σε ο Ρόμπιν Γουί­λιαμς, αμε­ρι­κα­νός κωμι­κός. (Γεν. 21/7/1951)

Ρόμπιν Γουί­λιαμς, ξεχώ­ρι­ζε για το ήθος και το αστεί­ρευ­το ταλέ­ντο του

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο