Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 11 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1282 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Μιχα­ήλ 8ος Παλαιολόγος

1475 Γεν­νή­θη­κε ο Πάπας της Ρώμης, Λέων 10ος, κατά κόσμο Ιωάν­νης των Μεδίκων

1792 Αρχί­ζει στο Παρί­σι η δίκη του βασι­λιά Λου­δο­βί­κου του 16ου, που θα τον οδη­γή­σει στη γκιλοτίνα.

1803 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Εκτόρ Μπερ­λιόζ (Φαντα­στι­κή Συμφωνία)

mperlioz

1816 Η Ιντιά­να γίνε­ται η 19η πολι­τεία των ΗΠΑ.

1843 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός μικρο­βιο­λό­γος, Ρόμπερτ Κοχ, που ανα­κά­λυ­ψε το βάκι­λο της φυμα­τί­ω­σης και της χολέρας

1844 Στις ΗΠΑ, ο δρ. Τζον Ριγκς εφαρ­μό­ζει για πρώ­τη φορά αναι­σθη­σία για την εξα­γω­γή δοντιού του συνα­δέλ­φου του δρ. Χόρας Γου­έλς, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας νιτρι­κό οξείδιο.

1866 Η Dial Square FC, μία ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα από το Γού­λιτς, δίνει τον πρώ­το αγώ­να της και συντρί­βει με 6–0 την Eastern Wanderers. Αργό­τε­ρα θα γίνει πασί­γνω­στη ως Arsenal FC.

1890 Γεν­νιέ­ται ο Αργε­ντι­νός τρα­γου­δι­στής του ταγκό Κάρ­λος Γκαρντέλ.

1894 Διορ­γα­νώ­νε­ται η πρώ­τη παγκό­σμια έκθε­ση αυτο­κι­νή­του στο Παρί­σι με εννέα εκθέτες.

1911 Γεν­νιέ­ται ο Αιγύ­πτιος συγ­γρα­φέ­ας Ναγκίμπ Μαχ­φούζ (βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, 1988).

1912 Γεν­νή­θη­κε ο ιτα­λός κινη­μα­το­γρα­φι­κός παρα­γω­γός, Κάρ­λο Πόντι

1922 Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής και συν­θέ­της, Γρη­γό­ρης Μπιθικώτσης

grigoris mpithikotsis

1927 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται εξέ­γερ­ση των εργα­τών στην Καντώ­να της Κίνας με επι­κε­φα­λής τους κομ­μου­νι­στές. Η «Κομ­μού­να της Καντώ­νας», έπει­τα από 3 μέρες ηρω­ι­κής αντί­στα­σης, κατα­λύ­θη­κε υπό το βάρος της επί­θε­σης υπέρ­τε­ρων αστι­κών δυνά­με­ων, οι οποί­ες υπο­στη­ρί­ζο­νταν από στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και της Ιαπω­νί­ας. Χιλιά­δες εργά­τες εκτε­λέ­στη­καν την επαύ­ριο της ήττας της εξέγερσης.

kantona

1927 Στη Βου­λή διε­ξά­γε­ται συζή­τη­ση για την άρση της βου­λευ­τι­κής ασυ­λί­ας και τη δίω­ξη των κομ­μου­νι­στών βου­λευ­τών. Η άρση εγκρί­νε­ται και οι κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές παρα­πέ­μπο­νται στον ανα­κρι­τή με την κατη­γο­ρία της «εσχά­της προ­δο­σί­ας». Πολ­λοί συλ­λαμ­βά­νο­νται και φυλα­κί­ζο­νται στις φυλα­κές Συγ­γρού. Ξεσπούν λαϊ­κές αντι­δρά­σεις και έπει­τα από τρεις μήνες η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­ζε­ται να εκδώ­σει απαλ­λα­κτι­κό βού­λευ­μα. Οι κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές επι­στρέ­φουν στην Βουλή.

1929 Στη θέση του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας εκλέ­γε­ται με τη βοή­θεια των Φιλε­λευ­θέ­ρων ο Αλ. Ζαΐ­μης, που προ­ερ­χό­ταν από τη βασι­λι­κή παράταξη.

1930 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ηθο­ποιός, Ζαν Λουί Τρεντινιάν

1930 Η Τρά­πε­ζα των ΗΠΑ στη Νέα Υόρ­κη, που έχει του­λά­χι­στον 400.000 κατα­θέ­τες, κλεί­νει και τα 60 υπο­κα­τα­στή­μα­τά της.

1931 Το βρε­τα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο ψηφί­ζει νόμο με τον οποίο οι βρε­τα­νι­κές κτή­σεις απο­κτούν την ανε­ξαρ­τη­σία τους. Συγκε­κρι­μέ­να, με την Κατα­στα­τι­κή Πρά­ξη του Γου­έ­στμιν­στερ, η Μεγά­λη Βρε­τα­νία παρα­χω­ρεί πλή­ρη νομο­θε­τι­κή ανε­ξαρ­τη­σία στον Κανα­δά, την Αυστρα­λία, τη Νέα Ζηλαν­δία, τη Νότια Αφρι­κή και την Ιρλανδία.

1932 Βρε­τα­νία, Ιτα­λία και ΗΠΑ δηλώ­νουν πως ανα­γνω­ρί­ζουν την αρχή της ισο­τι­μί­ας της Γερ­μα­νί­ας στο ζήτη­μα των εξοπλισμών.

1937 Το φασι­στι­κό Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Ιτα­λί­ας απο­φα­σί­ζει την άμε­ση απο­χώ­ρη­ση της χώρας από την Κοι­νω­νία των Εθνών, λόγω του πολέ­μου στην Αιθιοπία.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Γερ­μα­νία και Ιτα­λία κηρύσ­σουν πόλε­μο στις ΗΠΑ. Η Αμε­ρι­κή απα­ντά κηρύσ­σο­ντας πόλε­μο σε Γερ­μα­νία και Ιταλία.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος:  Η Ιαπω­νία εισβά­λει στη Βιρμανία.

1945 Η ΚΕ του ΕΑΜ αίρει την ανο­χή και υπο­στή­ρι­ξη που είχε δώσει στην κυβέρ­νη­ση Σοφού­λη, επει­δή δεν εκπλή­ρω­σε τις «δημο­κρα­τι­κές της υπο­σχέ­σεις», να απε­λευ­θε­ρώ­σει τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους και να παύ­σουν οι διώξεις.

1946 Δημιουρ­γεί­ται η UNICEF, που βρα­βεύ­τη­κε για την προ­σφο­ρά της με το Νόμπελ Ειρή­νης το 1965.

1946 Τα Ηνω­μέ­να Εθνη απο­κλεί­ουν την Ισπα­νία απ΄ όλους τους οργα­νι­σμούς τους και ζητούν από τους ισπα­νούς να ανα­τρέ­ψουν το Φράνκο.

1948 Τη νύχτα της 11 προς 12 Δεκεμ­βρί­ου 1948 δυνά­μεις του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού απο­τε­λού­με­νες από την 1η Μεραρ­χία με διοι­κη­τή τον Χ. Φλω­ρά­κη (Γιώ­τη) και την 2η Μεραρ­χία με διοι­κη­τή τον Γιάν­νη Αλε­ξάν­δρου (Δια­μα­ντή) πραγ­μα­το­ποιούν επι­χεί­ρη­ση για την κατά­λη­ψη της Καρ­δί­τσας. Στην επι­χεί­ρη­ση πήρε επί­σης μέρος η ταξιαρ­χία ιππι­κού του ΔΣΕ με διοι­κη­τή τον Στ. Μανά­κα (Στέ­φο), που ανή­κε στην 1η Μεραρ­χία. Τη γενι­κή διεύ­θυν­ση της επι­χεί­ρη­σης είχε ο Κ. Καρα­γιώρ­γης, διοι­κη­τής του Κλι­μα­κί­ου Γενι­κού Αρχη­γεί­ου Νοτί­ου Ελλά­δας (ΚΓΑΝΕ). Η επι­χεί­ρη­ση στέ­φθη­κε με επι­τυ­χία. (Πηγή: 902.gr)

1948 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Στα­μά­της Σπανουδάκης

1951 Απο­χω­ρούν από την ΕΔΑ οι Αρι­στε­ροί Φιλε­λεύ­θε­ροι και ο Μιχά­λης Κύρκος.

1952 Πέθα­νε ο πρό­ε­δρος και εκ των ιδρυ­τών του Ολυ­μπια­κού, Μιχά­λης Μανούσκος

1958 Η Ανω Βόλ­τα, μετέ­πει­τα Μπουρ­γκί­να Φάσο, ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Γαλ­λία μετα­τρε­πό­με­νη σε αυτό­νο­μη δημο­κρα­τία εντός της Γαλ­λι­κής Κοινότητας.

1961 Η ΕΣΣΔ ανα­κοι­νώ­νει τη δια­κο­πή των σχέ­σε­ων με τη ΛΔ Αλβανίας.

1964 Τηλε­γρα­φή­μα­τα διε­θνών πρα­κτο­ρεί­ων ειδή­σε­ων ανα­φέ­ρουν ότι ο νέος πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, Χ. Ουίλ­σον, δια­βε­βαί­ω­σε μυστι­κά τον Αμε­ρι­κα­νό Πρό­ε­δρο Τζόν­σον, ότι η χώρα του θα συμ­με­τά­σχει, τελι­κά, στην πολυ­με­ρή πυρη­νι­κή δύνα­μη του ΝΑΤΟ, παρά τις δημό­σια εκφρα­σμέ­νες αντιρ­ρή­σεις της.

1964 Κου­βα­νοί φυγά­δες βάλ­λουν κατά του κτι­ρί­ου του ΟΗΕ με μπα­ζού­κας, κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του Τσε Γκε­βά­ρα από το βήμα του διε­θνούς Οργανισμού.

1967 Το υπε­ρη­χη­τι­κό επι­βα­τι­κό αερο­πλά­νο Concorde παρου­σιά­ζε­ται στην Του­λούζ της Γαλλίας.

1973 Οι ηγέ­τες της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας, Βίλι Μπραντ, και της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας, Λ. Στρού­γκαλ, υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για την εξο­μά­λυν­ση των σχέ­σε­ων των δύο χωρών, ακυ­ρώ­νο­ντας τη Συν­θή­κη του Μονά­χου για το δια­με­λι­σμό της Τσε­χο­σλο­βα­κί­ας του 1938.

1974 Ο ανώ­τα­τος δικα­στι­κός Μιχα­ήλ Στα­σι­νό­που­λος ορκί­ζε­ται προ­σω­ρι­νός Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, μετά την παραί­τη­ση του στρα­τη­γού Φαί­δω­να Γκιζίκη.

1981 Η Σφα­γή στο Ελ Μοσό­τε: Στρα­τιώ­τες του Ελ Σαλ­βα­δόρ σκο­τώ­νουν περί­που 1.000 πολί­τες, κατά τη διάρ­κεια του Εμφυ­λί­ου Πολέμου.

1982 Εγκαι­νιά­ζο­νται οι νέες εγκα­τα­στά­σεις της Σχο­λής Ευελ­πί­δων στη Βάρη.

1989 Στην Ελλά­δα εξαρ­θρώ­νε­ται η σπεί­ρα των ισραη­λι­νών, που είχαν κλέ­ψει το διπλό σταυ­ρό του αυτο­κρά­το­ρα Νικη­φό­ρου Φωκά από το Αγιο Ορος. Η χρυ­σο­ποί­κιλ­τη θήκη με το σταυ­ρό από τίμιο ξύλο επι­στρέ­φει στη Μονή Μεγί­στης Λαύρας.

1990 Καθιε­ρώ­νε­ται για πρώ­τη φορά στη Βου­λή “Η ώρα του πρω­θυ­πουρ­γού”. Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης απα­ντά στον Χαρί­λαο Φλω­ρά­κη για τις γερ­μα­νι­κές αποζημιώσεις.

1994 Ο Μπό­ρις Γέλ­τσιν δια­τάσ­σει την εισβο­λή του Ρωσι­κού στρα­τού στην Τσε­τσε­νία, για να κατα­στεί­λει το αυτο­νο­μι­στι­κό κίνη­μα του προ­έ­δρου Ντουντάγεφ.

1997 Το Πρω­τό­κολ­λο του Κιό­το: Στη διά­σκε­ψη του ΟΗΕ για το κλί­μα, που διε­ξά­γε­ται στο Κιό­το της Ιαπω­νί­ας, υπο­γρά­φε­ται συν­θή­κη, η οποία προ­βλέ­πει μεί­ω­ση κατά μέσο όρο 5,2% της εκπο­μπής ρύπων, για τις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες από τα επί­πε­δα του 1990, για τα χρό­νια 2008 — 2012.

2001 Η Κίνα γίνε­ται δεκτή στον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Εμπο­ρί­ου (ΠΟΕ), μετά από 15 έτη εκτε­νών διαπραγματεύσεων.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο