Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Ιουλίου

969 Πέθα­νε η Όλγα, βασί­λισ­σα των Ρώσων του Κιέ­βου, η πρώ­τη ρωσί­δα που μετα­στρά­φη­κε στον Χρι­στια­νι­σμό και ανα­κη­ρύ­χθη­κε ισα­πό­στο­λος. (Γεν. 890)

1274 Ρόμπερτ Δε Μπρους, ήρω­ας της σκο­τσέ­ζι­κης ανε­ξαρ­τη­σί­ας και βασι­λιάς της περιο­χής (1328 — 1329). (Θαν. 7/6/1329)

1576 Ο Βρε­τα­νός εξε­ρευ­νη­τής Μάρ­τιν Φρό­μπι­σερ βλέ­πει για πρώ­τη φορά τη Γροιλανδία.

1740 Οι Εβραί­οι εξο­ρί­ζο­νται από τη Μικρή Ρωσία (Ουκρα­νία).

1750 Κατα­στρέ­φε­ται από πυρ­κα­γιά το Χάλι­φαξ στη Σκοτία.

1798 Ιδρύ­ε­ται το Σώμα των Πεζο­ναυ­τών στις ΗΠΑ.

1811 Ο Ιτα­λός επι­στή­μο­νας Αμε­ντέο Αβο­γκά­ντρο, δημο­σιεύ­ει την μελέ­τη του για τη μορια­κή περιε­κτι­κό­τη­τα των αερίων.

1829 Συνέρ­χε­ται η Δ’ Εθνο­συ­νέ­λευ­ση στο Άργος, κατά την οποία, εγκρί­θη­κε η πολι­τι­κή του Ι. Καπο­δί­στρια, συγκρο­τή­θη­κε η Γερου­σία και απο­φα­σί­στη­κε η κοπή εθνι­κού νομί­σμα­τος (του «Φοί­νι­κα»).

1832 Γεν­νιέ­ται ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης, 7 φορές Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1859: To διά­ση­μο Big Ben του Λον­δί­νου χτυ­πά για πρώ­τη φόρα.

1859 Εκδί­δε­ται το έργο του Κάρο­λου Ντί­κενς “Η ιστο­ρία δύο πόλεων”.

1893 Δημιουρ­γεί­ται το πρώ­το καλ­λιερ­γη­μέ­νο μαρ­γα­ρι­τά­ρι από τον Ιάπω­να Κοκί­τσι Μικιμότο.

1897 Ο Σου­η­δός μηχα­νι­κός Σάλο­μον Αντρέ ανα­χω­ρεί με αερό­στα­το υδρο­γό­νου από το Σπίτσ­μπερ­γκεν για να φτά­σει στο Βόρειο Πόλο.

1916 Αλε­ξά­ντερ Προ­κό­ροφ, ρώσος φυσι­κός, που εφηύ­ρε την τεχνο­λο­γία λέι­ζερ. Βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Φυσι­κής το 1964. (Θαν. 8/1/2002)

1909 Οι 250 Άγγλοι στρα­τιώ­τες της φρου­ράς του Ηρα­κλεί­ου και των Χανί­ων εγκα­τα­λεί­πουν την Κρήτη.

1919 Η ολλαν­δι­κή Βου­λή θεσπί­ζει το εργα­τι­κό οκτά­ω­ρο και η Κυρια­κή γίνε­ται αργία.

1921 Νικά η λαϊ­κή επα­νά­στα­ση στη Μογ­γο­λία υπό την καθο­δή­γη­ση του Σού­χε Μπα­τόρ και με τη βοή­θεια της Σοβιε­τι­κής Ρωσίας.

1921 Η Μογ­γο­λία κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Κίνα.

1929 Αιμα­τη­ρή συμπλο­κή απερ­γών και αστυ­νο­μι­κών σημειώ­νε­ται στα ελλη­νι­κά εργο­στά­σια χημι­κών λιπασμάτων.

1937 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός συν­θέ­της Τζορτζ Γκέρσουιν.

1941 Πεθαί­νει ο Άρθουρ Έβανς, ο Βρε­τα­νός αρχαιο­λό­γος που ανα­κά­λυ­ψε την Κνωσό.

1949 Η Γιου­γκο­σλα­βία κλεί­νει τα σύνο­ρά της με την Ελλά­δα. Ο Ν. Ζαχα­ριά­δης σε άρθρο του με τίτλο «Το στι­λέ­το του Τίτο χτυ­πά πισώ­πλα­τα τη Λαϊ­κο­δη­μο­κρα­τι­κή Ελλά­δα» καταγ­γέλ­λει ανοι­χτά τη στά­ση της γιου­γκο­σλα­βι­κής ηγεσίας.

1950: Στην Κορέα, Αμε­ρι­κα­νι­κά άρμα­τα μάχης παίρ­νουν μέρος στην πολε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση, ενώ ο στρα­τός έχει συντα­χθεί πίσω από τον ποτα­μό Κουμ.

1955: Η φρά­ση “Στον Θεό που εμπι­στευό­μα­στε” (In God We Trust) προ­στί­θε­ται σε όλα τα χαρ­το­νο­μί­σμα­τα των ΗΠΑ.

1962: Ο Σοβιε­τι­κός κοσμο­ναύ­της Μικο­λά­εφ μένει τέσ­σε­ρις ημέ­ρες στο διά­στη­μα κατα­κτώ­ντας το ρεκόρ παρα­μο­νής της εποχής.

1962 Ψηφί­ζε­ται επί της αρχής το νομο­σχέ­διο για την κατάρ­γη­ση των έκτα­κτων μέτρων της περιό­δου του Εμφυ­λί­ου Πολέ­μου. Οξύ­τα­τη αντι­πα­ρά­θε­ση μετα­ξύ κυβέρ­νη­σης και αντι­πο­λί­τευ­σης. Η ΕΔΑ και η Ένω­ση Κέντρου το κατα­ψη­φί­ζουν — η τελευ­ταία με τον ισχυ­ρι­σμό ότι το νομο­σχέ­διο στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον της.

1962 Ο Φρεντ Μπαλ­ντά­σερ γίνε­ται ο πρώ­τος που κολυ­μπά­ει τη Μάγ­χη (42 μίλια σε 18 ώρες) υποβρυχίως.

1962 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη δια­τλα­ντι­κή δορυ­φο­ρι­κή μετάδοση.

1975 Κινέ­ζοι αρχαιο­λό­γοι ανα­κα­λύ­πτουν ένα μεγά­λο νεκρο­τα­φείο, μέσα στο οποίο βρί­σκουν 6.000 πήλι­να αγάλ­μα­τα πολε­μι­στών που χρο­νο­λο­γού­νται από το 221 π.Χ.

1977 Απο­νέ­με­ται μετά θάνα­τον στο Μάρ­τιν Λού­θερ Κινγκ το Μετάλ­λιο της Ελευ­θε­ρί­ας των ΗΠΑ.

1979 Πέφτει στη θάλασ­σα κοντά στις ακτές της Αυστρα­λί­ας, το Αμε­ρι­κα­νι­κό δια­στη­μι­κό εργα­στή­ριο “Skylab”.

1982 Η Ιτα­λία κερ­δί­ζει το 12ο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ποδο­σφαί­ρου της Ισπα­νί­ας, και το τρί­το στην ιστο­ρία της, νικώ­ντας τη Δυτι­κή Γερ­μα­νία στον τελι­κό με 3–1.

1983 Τα στρα­τεύ­μα­τα του δικτά­το­ρα της Χιλής στρα­τη­γού Πινο­σέτ κατα­λαμ­βά­νουν το Σαντιά­γκο, προ­κει­μέ­νου να απο­τρέ­ψουν την εξέ­γερ­ση που πυρο­δο­τεί η τρί­τη μέρα δια­μαρ­τυ­ρί­ας του λαού

 

 

1996 Tο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο της Χάγης για τα εγκλή­μα­τα πολέ­μου στη Βοσ­νία, εκδί­δει διε­θνές ένταλ­μα σύλ­λη­ψης κατά του Κάρα­τζιτς και του Μλάντιτς.

2003 Εντο­πί­ζε­ται στη βιβλιο­θή­κη του Πανε­πι­στη­μί­ου της Γλα­σκώ­βης η άγνω­στη ωδή του Ανδρέα Κάλ­βου «Ελπίς Πατρί­δος», του πρώ­του του ποι­ή­μα­τος που έγρα­ψε στην ελλη­νι­κή γλώσσα.

2011 12 άτο­μα σκο­τώ­νο­νται και 62 τραυ­μα­τί­ζο­νται από ισχυ­ρή έκρη­ξη στη Ναυ­τι­κή Βάση «Ευάγ­γε­λος Φλω­ρά­κης» στη Λεμε­σό, λόγω φωτιάς σε 98 εμπο­ρευ­μα­το­κι­βώ­τια πυρο­μα­χι­κών, τα οποία κατα­σχέ­θη­καν το 2009 από ιρα­νι­κό πλοίο. Παραι­τού­νται ο υπουρ­γός Άμυ­νας Κώστας Παπα­κώ­στας και ο διοι­κη­τής της Εθνι­κής Φρου­ράς Πέτρος Τσαλικίδης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο