Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Ιουνίου

1184 π.Χ. Η Τροία κυριεύ­ε­ται και καί­γε­ται από τους Αχαιούς, σύμ­φω­να με τους υπο­λο­γι­σμούς του Ερατοσθένη.

«Οσο υπάρ­χου­νε Αχαιοί θα υπάρ­χει μια ωραία Ελένη»

1572 Γεν­νιέ­ται ο Αγγλος θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας Μπεν Τζόνσον.

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης, πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας

1835 Πέθα­νε ο Ανδρέ­ας Μια­ού­λης, ναύ­αρ­χος και πολι­τι­κός, διοι­κη­τής του ελλη­νι­κού στό­λου κατά την Επα­νά­στα­ση του 1821

1858 Πέθα­νε ο αυστρια­κός πολι­τι­κός και διπλω­μά­της, Πρί­γκι­πας Κλέ­μενς Φον Μέτερ­νιχ. Από τους κύριους εμπνευ­στές και πρω­τα­γω­νι­στές της περι­βό­η­της «Ιεράς Συμ­μα­χί­ας», αντι­τά­χθη­κε στην Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821.

1864 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της, Ρίχαρντ Στράους

1910 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ωκε­α­νο­γρά­φος, Ζακ Υβ Κουστό

1917 Ο Γάλ­λος γερου­σια­στής Κ. Ζονέρ επι­δί­δει τελε­σί­γρα­φο στον πρω­θυ­πουρ­γό της Ελλά­δας, Α. Ζαΐ­μη, απαι­τώ­ντας την παραί­τη­ση του γερ­μα­νό­φι­λου βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου. Ο Κων­στα­ντί­νος παραι­τή­θη­κε από το θρό­νο την ίδια μέρα, ενώ την επο­μέ­νη ανέ­λα­βε πρω­θυ­πουρ­γός ο Ελ. Βενιζέλος.

1918 Η Παν­ρω­σι­κή Κεντρι­κή Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή και το Συμ­βού­λιο των Επι­τρό­πων του Λαού εκδί­δουν διά­ταγ­μα για την οργά­νω­ση και τον ανε­φο­δια­σμό της φτω­χο­λο­γιάς της υπαίθρου.

1922 Γεν­νή­θη­κε ο Ελλη­νο­κύ­πριος σκη­νο­θέ­της, Μιχά­λης Κακογιάννης

1931 Ιδρύ­ε­ται η “Πάντειος Ανώ­τα­τη Σχο­λή Πολι­τι­κών Επι­στη­μών” με κλη­ρο­δό­τη­μα του Αλέ­ξαν­δρου Πάντου.

1933 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Τζιν Γουάιλντερ

1955 Σημειώ­νε­ται το χει­ρό­τε­ρο δυστύ­χη­μα σε αγώ­νες αυτο­κι­νή­του, κατά τη διάρ­κεια των «24 Ωρών του Λε Μαν», στη Γαλ­λία. 83 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 100 τραυ­μα­τί­ζο­νται, όταν 2 αυτο­κί­νη­τα πέφτουν επά­νω στο πλή­θος των θεατών.

1962.… Οι Φρανκ Μόρ­ρις, και τα αδέλ­φια Τζον και Κλά­ρενς Άνγκλιν γίνο­νται οι πρώ­τοι και τελευ­ταί­οι που κατα­φέρ­νουν να απο­δρά­σουν από τις φυλα­κές του Αλκα­τράζ. Η ιστο­ρία αυτής της από­δρα­σης έχει μετα­φερ­θεί και στη κινη­μα­το­γρα­φι­κή σκη­νή με τον τίτλο “Escape from Alcatraz” (Από­δρα­ση από το Αλκατράζ).

1963 Παραι­τεί­ται η κυβέρ­νη­ση του Κων­στα­ντί­νου Καρα­μαν­λή, κάτω από το βάρος της δολο­φο­νί­ας του βου­λευ­τή της ΕΔΑ Γρη­γό­ρη Λαμπράκη.

1965 Ο κατο­πι­νός δικτά­το­ρας Γ. Παπα­δό­που­λος στέλ­νει επι­στο­λή στον Τύπο σχε­τι­κά με δολιο­φθο­ρά που δήθεν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σε στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα στην 164η Μονά­δα Πεδι­νού Πυρο­βο­λι­κού, της οποί­ας ήταν διοι­κη­τής. Η κυβέρ­νη­ση της Ενω­σης Κέντρου, υπό τον Γ. Παπαν­δρέ­ου, δεν πήρε μέτρα κατά του Παπα­δό­που­λου, παρό­τι είχε απο­δει­χθεί πως ο ίδιος υπήρ­ξε υπεύ­θυ­νος του σαμπο­τάζ και όχι οι στρα­τιώ­τες Δημή­τρης Μπέ­κιος και Κώστας Ματά­της, οι οποί­οι μετά από φρι­χτά βασα­νι­στή­ρια είχαν «ομο­λο­γή­σει» ότι υπο­κι­νή­θη­καν από το ΚΚΕ.

1980 Η Ελλά­δα αγω­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά σε τελι­κή φάση Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος στη Νάπο­λη της Ιτα­λί­ας και χάνει από την Ολλαν­δία με 1–0. Το γκολ σημειώ­νει ο Κιστ με πέναλ­τι­στο 64ο λεπτό.

1985 Πέθα­νε η ηθο­ποιός, Σαπ­φώ Νοταρά

1990 Η γιου­γκο­σλά­βα τενί­στρια, Μόνι­κα Σέλες, σε ηλι­κία 16 ετών γίνε­ται η νεό­τε­ρη νική­τρια του Ρολάν Γκαρός.

1993 Σε κάθειρ­ξη δέκα ετών κατα­δι­κά­ζε­ται ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας, Αργύ­ρης Σαλια­ρέ­λης, ο οποί­ος κηρύσ­σε­ται ένο­χος για τη φυγά­δευ­ση του Γιώρ­γου Κοσκω­τά το 1988.

1997 Εν μέσω δια­δη­λώ­σε­ων μελών θρη­σκευ­τι­κών οργα­νώ­σε­ων, κυρώ­νε­ται στην ελλη­νι­κή Βου­λή η συν­θή­κη του Σένγκεν.

2001 Εκτε­λεί­ται ο «βομ­βι­στής της Οκλα­χό­μα» Τίμο­θι Μακ­βέι, που το 1995 είχε τοπο­θε­τή­σει βόμ­βα στο ομο­σπον­δια­κό κτί­ριο της Οκλα­χό­μα. Από την έκρη­ξη είχαν σκο­τω­θεί 168 άνθρω­ποι, ανά­με­σα στους οποί­ους 19 παιδιά.

2002 Ο Ιτα­λός Αντό­νιο Μέου­τσι ανα­γνω­ρί­ζε­ται από το Κογκρέ­σο ως ο εφευ­ρέ­της του τηλε­φώ­νου, θέτο­ντας τέλος σε μια δια­μά­χη ετών με τον Αλε­ξά­ντερ Γκρά­χαμ Μπελ.

2004 Πέθα­νε ο Ξενο­φών Ζολώ­τας, οικο­νο­μο­λό­γος, ακα­δη­μαϊ­κός, πρω­θυ­πουρ­γός επί οικου­με­νι­κής κυβέρ­νη­σης την περί­ο­δο 1989 — 1990 και Διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος επί 19 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο