Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

330 Το Βυζά­ντιο (μετέ­πει­τα Κων­στα­ντι­νού­πο­λη) μετο­νο­μά­ζε­ται σε Νέα Ρώμη και γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Ρωμαϊ­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Η πόλη θεμε­λιώ­θη­κε το 324 από τον Κων­στα­ντί­νο Α’ το Μέγα και κτί­στη­κε σε επτά λόφους πάνω στην αρχαία αποι­κία των Μεγα­ρέ­ων, Βυζάντιο.

1686 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Οτο Γκέρικε

Οτο Γκέ­ρι­κε

1720 Γεν­νή­θη­κε ο Φρί­ντριχ Ιερό­νι­μους Μιν­χά­ου­ζεν, (Καρλ Φρί­ντριχ Ιερώ­νυ­μους Φράιερ), βαρό­νος που ταύ­τι­σε το όνο­μά του με το ψέμα. (Θαν. 22/2/1797)

1771 Γεν­νή­θη­κε η ηρω­ί­δα της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης Λασκα­ρί­να Πινό­τση, γνω­στό­τε­ρη ως Μπουμπουλίνα

1812 Δολο­φο­νεί­ται ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Σπέν­σερ Πέρ­σι­βαλ από τον Τζον Μπέ­λιν­γκαμ στην είσο­δο της Βου­λής των Κοινοτήτων.

1812 Το βαλς κάνει την εμφά­νι­σή του στις αίθου­σες χορού της Μ. Βρε­τα­νί­ας. Οι περισ­σό­τε­ροι χαρα­κτη­ρί­ζουν το νέο χορό αηδια­στι­κό και ανήθικο…

1858 Η Μινε­σό­τα γίνε­ται η 32η Πολι­τεία των ΗΠΑ.

1867 Οι ευρω­παϊ­κές δυνά­μεις (Αυστρία, Βέλ­γιο, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Ολλαν­δία, Πρω­σία, Ρωσία και Μ. Βρε­τα­νία) εγγυώ­νται την ανε­ξαρ­τη­σία και την ουδε­τε­ρό­τη­τα του Λου­ξεμ­βούρ­γου με τη Συν­θή­κη του Λονδίνου.

1894 γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα χορεύ­τρια και χορο­γρά­φος, πρω­το­πό­ρος του μοντέρ­νου χορού, Μάρ­θα Γκράχαμ

1894 Ξεσπά μεγά­λη απερ­γία στο εργο­στά­σιο κατα­σκευ­ής βαγο­νιών «Πούλ­μαν» στο Ιλι­νόις ενά­ντια στις μειώ­σεις μισθών. Η Αμε­ρι­κα­νι­κή Ένω­ση Σιδη­ρο­δρό­μων, της οποί­ας ηγεί­το ο σοσια­λι­στής συν­δι­κα­λι­στι­κής Ευγέ­νιος Ντε­μπς, σε αλλη­λεγ­γύη με τους απερ­γούς της Πούλ­μαν στα­μά­τη­σε κάθε βαγό­νι της εται­ρί­ας που κινού­νταν στους σιδη­ρο­δρό­μους. Έτσι η κινη­το­ποί­η­ση της εργα­τιάς επε­κτά­θη­κε γρή­γο­ρα σε 27 Πολι­τεί­ες των ΗΠΑ με τη συμ­με­το­χή πάνω από 250.000 εργα­τών. Σχε­δόν 12.000 στρα­τιώ­τες καθώς και χιλιά­δες αστυ­νο­μι­κοί κινη­το­ποι­ή­θη­καν κατά των απερ­γών. Ως απο­τέ­λε­σμα της βίαι­ης κατα­στο­λής της απερ­γί­ας, 30 εργά­τες έχα­σαν τη ζωή τους και 57 τραυ­μα­τί­στη­καν. Πολ­λοί από τους συν­δι­κα­λι­στές ηγέ­τες της απερ­γί­ας συνε­λή­φθη­σαν, ενώ ο ίδιος ο Ντε­μπς κατα­δι­κά­στη­κε σε 6 μήνες φυλά­κι­ση (902.gr).

1904 Γεν­νιέ­ται ο Ισπα­νός ζωγρά­φος Σαλ­βα­δόρ Ντα­λί, κλα­σι­κός εκπρό­σω­πος του κινή­μα­τος του σουρεαλισμού.

Σαλ­βα­ντόρ Νταλί

1910 Για πρώ­τη φορά από το 1835, ο κομή­της του Χάλεϊ πλη­σιά­ζει τη Γη, με απο­τέ­λε­σμα αστρο­λό­γοι και μελ­λο­ντο­λό­γοι να προ­α­ναγ­γέλ­λουν το τέλος του κόσμου.

1926 Με δια­τα­γή του δικτά­το­ρα Θεό­δω­ρου Πάγκα­λου απα­γο­ρεύ­ε­ται στις γυναί­κες να φορά­νε κοντή φού­στα. Η άκρη του υφά­σμα­τος πρέ­πει να απέ­χει 30 εκα­το­στά από το έδαφος.

Στην επο­χή του Πάγκα­λου ήταν μακριές οι φούστες…

1939 Ιαπω­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα επι­τί­θε­νται ενα­ντί­ον της Μογ­γο­λί­ας. Σε τήρη­ση της συμ­φω­νί­ας της με τη Μογ­γο­λία για αμοι­βαία βοή­θεια (Μάρ­της 1936) η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση στέλ­νει τμή­μα­τα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, τα οποία, έπει­τα από σκλη­ρές μάχες και παρά την αριθ­μη­τι­κή υπε­ρο­χή του αντι­πά­λου, κύκλω­σαν και τελι­κά συνέ­τρι­ψαν τους εισβο­λείς (16 Σεπτεμ­βρί­ου 1939).

1947 Ο B.F.Goodrich παρα­σκευά­ζει το πρώ­το λάστι­χο χωρίς σαμπρέ­λα στο Ακρον του Οχάιο.

1949 Το Σιάμ μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ταϊλάνδη.

1949 Με 37 ψήφους υπέρ και 12 κατά, η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ απο­φα­σί­ζει την έντα­ξη του Ισρα­ήλ στο διε­θνή Οργανισμό.

1958  Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Πρώ­το κόμ­μα έρχε­ται η ΕΡΕ με 41,17%. Η ΕΔΑ συγκε­ντρώ­νει το 24,42% των ψήφων, εκλέ­γει 78 βου­λευ­τές και ανα­δει­κνύ­ε­ται αξιω­μα­τι­κή αντιπολίτευση.

11 Μαΐ­ου 1958: Εκλο­γι­κός θρί­αμ­βος της ΕΔΑ με 24,4%

1960 Στο Μπου­έ­νος Άιρες της Αργε­ντι­νής, 4 πρά­κτο­ρες της ισραη­λι­νής μυστι­κής υπη­ρε­σί­ας Μοσάντ, απα­γά­γουν το φυγά ναζι­στή, Άντολφ Άιχ­μαν, ο οποί­ος χρη­σι­μο­ποιού­σε το ψευ­δώ­νυ­μο Ρικάρ­ντο Κλεμέντ.

1967 Η χού­ντα συλ­λαμ­βά­νει και φυλα­κί­ζει στις φυλα­κές Αβέ­ρωφ τον Ανδρέα Παπανδρέου

1973 Οι φοι­τη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου της Αθή­νας συγκε­ντρώ­νο­νται στο κτή­ριο της Νομι­κής ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των φυλα­κι­σμέ­νων συνα­δέλ­φων τους. Ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις περι­κυ­κλώ­νουν το κτή­ριο, συγκρού­ο­νται με τους φοι­τη­τές και προ­χω­ρούν σε δεκά­δες συλλήψεις.

1981 Πεθαί­νει ο Τζα­μαϊ­κα­νός τρα­γου­δι­στής της ρέγ­γε Μπομπ Μάρλεϊ.

1987 Στη Βαλ­τι­μό­ρη του Μέρι­λαντ πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη μετα­μό­σχευ­ση καρ­διάς- πνεύ­μο­να από τον Δρ. Μπρους Ράιτζ (Bruce Reitz) της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Στάνφορντ.

1990 Πέθα­νε ο λαϊ­κός τρα­γου­δι­στής, Στρά­τος Διονυσίου

1995 Στο Ζαΐρ, εκδη­λώ­νε­ται επι­δη­μία από το φονι­κό ιό Έμπο­λα, από τον οποίο 90 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους.

2005 Πέθα­νε ο Μιχά­λης Γεν­νί­τσα­ρης , ρεμπέ­της, συν­θέ­της, στι­χουρ­γός, τραγουδιστής

Μιχά­λης Γεν­νί­τσα­ρης, «Εγώ μάγκας φαινόμουνα»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο