Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Μαρτίου 

1302 ο Ρωμαί­ος και η Ιου­λιέ­τα ενώ­νο­νται με τα δεσμά του γάμου, σύμ­φω­να με το Σαίξπηρ.

1544 γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός ποι­η­τής, Τορ­κουά­το Τάσο. Πέθα­νε σε έσχα­τη αθλιό­τη­τα το 1594

1669 Εκρή­γνυ­ται η Αίτ­να, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το 15.000 ανθρώπων.

1811 Στην Αγγλία, όπου βρί­σκε­ται σε έξαρ­ση το κίνη­μα των Λου­δι­τών, εργά­τες κατα­στρέ­φουν μηχα­νές κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γεί­ων στο Νότιγ­χαμ, επει­δή τους «κλέ­βουν» τις δου­λειές τους.

1822 Κηρύσ­σε­ται η επα­νά­στα­ση στη Χίο. Ο Λυκούρ­γος Λογο­θέ­της με 2.500 Σαμιώ­τες και ο Μπουρ­νιάς με 150 Χιώ­τες που ήταν στη Σάμο, απο­βι­βά­ζο­νται στη Χίο και πολιορ­κούν την εντός του φρου­ρί­ου τουρ­κι­κή φρου­ρά. Είκο­σι μέρες αργό­τε­ρα η Σφα­γή της Χίου θα συγκλο­νί­σει τον κόσμο.

1901 Στη Γαλ­λία, εγκαι­νιά­ζε­ται το μετρό στο Παρίσι.

1912 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και το Κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων ανα­δει­κνύ­ε­ται ξανά νικη­τής των ελλη­νι­κών βου­λευ­τι­κών εκλογών.

1921 Γεν­νιέ­ται ο Αργε­ντι­νός μου­σι­κός Άστορ Πια­τσό­λα, από τους πιο σημα­ντι­κούς συν­θέ­τες του ταγκό στον 20ο αιώνα.

1922 Κορ­νή­λιος Καστο­ριά­δης, Έλλη­νας φιλό­σο­φος, που απο­δε­χό­ταν τον Μαρξ και απέρ­ρι­πτε το μαρ­ξι­σμό. (Θαν. 26/12/1997)

1923 Τρα­γι­κό ναυά­γιο σημειώ­νε­ται στο Σαρω­νι­κό. Το επί­τα­κτο ναυα­γο­σω­στι­κό «Αλέ­ξαν­δρος Ζ» βυθί­ζε­ται λόγω θαλασ­σο­τα­ρα­χής κοντά στην Ψυτ­τά­λεια, με απο­τέ­λε­σμα να πνι­γούν 297 άτο­μα, στην πλειο­ψη­φία τους ναύτες.

1918 Το πρώ­το περι­στα­τι­κό ισπα­νι­κής γρί­πης κατα­γρά­φε­ται στις ΗΠΑ. Θα εξε­λι­χθεί σε θανα­τη­φό­ρα παν­δη­μία, με τους νεκρούς να υπο­λο­γί­ζο­νται παγκο­σμί­ως σε 20 — 40 εκα­τομ­μύ­ρια τη διε­τία 1918 — 1919.

1935 Στην Κού­βα, επι­βάλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος, λόγω επέ­κτα­σης των απερ­για­κών κινητοποιήσεων.

1941 Το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ ψηφί­ζει το νόμο περί δανει­σμού και εκμί­σθω­σης, έπει­τα από πρό­τα­ση του Προ­έ­δρου Φρα­γκί­σκου Ρού­σβελτ. Πρό­κει­ται για τη στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια των Αμε­ρι­κα­νών στις χώρες που μάχο­νται τον Άξονα.

1955 πεθαί­νει από συγκο­πή καρ­διάς, βλέ­πο­ντας λεη­λα­τη­μέ­νο το εργα­στή­ριο του από κλέ­φτες, ο τιμη­μέ­νος με Νόμπελ (1945), Σκω­τσέ­ζος σερ Αλε­ξά­ντερ Φλέ­μινγκ, σε ηλι­κία 74 ετών

1956 Η 6η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, που συνέρ­χε­ται στο Βου­κου­ρέ­στι, καθαι­ρεί τον γ.γ. του κόμ­μα­τος, Νίκο Ζαχα­ριά­δη. Στην Ολο­μέ­λεια, ασκή­θη­κε κρι­τι­κή για την επι­λο­γή του Κόμ­μα­τος για απο­χή από τις εκλο­γές του 1946 και τον ένο­πλο αγώ­να του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Οι ευθύ­νες για αυτές τις επι­λο­γές προ­σω­πο­ποι­ή­θη­καν κατά κύριο λόγο στον τότε ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκο Ζαχα­ριά­δη, στον οποίο απο­δό­θη­καν κατη­γο­ρί­ες για «ανώ­μα­λο εσω­κομ­μα­τι­κό καθε­στώς», «προ­σω­πο­λα­τρία», κλπ.

Νίκος Ζαχα­ριά­δης: Ο κομ­μου­νι­στής, σύντρο­φος στη ζωή και στον αγώ­να (A΄ Μέρος)

1978 Πέθα­νε η τρα­γου­δί­στρια και ηθο­ποιός, Σοφία Βέμπο.

ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ Τρα­γού­δα­γε την Ελλά­δα κι όλη η Ελλά­δα τρα­γου­δού­σε μαζί της

1985 Ο Μιχα­ήλ Γκορ­μπα­τσόφ εκλέ­γε­ται Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Θα μεί­νει γνω­στός ως ο άνθρω­πος της ιστο­ρι­κής προ­δο­σί­ας. Ολο­κλή­ρω­σε την αντε­πα­να­στα­τι­κή δια­δι­κα­σία στην ΕΣΣΔ.

2004 Πολ­λα­πλές βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις σε αμα­ξο­στοι­χί­ες και σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς της Μαδρί­της, που απο­δί­δο­νται σε εξτρε­μι­στι­κές ισλα­μι­κές οργα­νώ­σεις, προ­κα­λούν το θάνα­το 191 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό 1.460.

2011 Σει­σμός 9 Ρίχτερ χτυ­πά­ει την Ιαπω­νία. Ακο­λου­θεί μεγά­λο τσου­νά­μι (σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ύψους 20 μέτρων) κατα­στρέ­φο­ντας κατοι­κη­μέ­νες ζώνες σε βάθος ακό­μη και 20 χλμ., με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 18.446 ανθρώ­πων, τον τραυ­μα­τι­σμό 5.363 άλλων 8.206 αγνο­ού­με­νους και πάνω από 300.000 άστε­γους λόγω ραδιε­νερ­γούς μόλυν­σης εκτε­νών κατοι­κη­μέ­νων ζωνών γύρω από το πυρη­νι­κό συγκρό­τη­μα στη Φου­κου­σί­μα. 123.000 άνθρω­ποι εξα­κο­λου­θούν να μην μπο­ρούν να επι­στρέ­ψουν στα σπί­τια τους εξαι­τί­ας των υψη­λών ποσο­στών ραδιε­νέρ­γειας στην περιοχή.

Οι πυρη­νι­κοί σταθ­μοί στην πλειο­ψη­φία τους ήταν παπα­λαιω­μέ­νοι, με προ­δια­γρα­φές για αντο­χή το πολύ σε σει­σμούς 6,5 Ρίχτερ και είχαν κτι­στεί πάνω σε επι­κίν­δυ­να, σει­σμο­γε­νή ρήγματα.

Όπως κάθε χρό­νο στις 11 Μαρ­τί­ου καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας χιλιά­δες άνθρω­ποι θα αφή­σουν λου­λού­δια και κεριά κατά μήκος των ακτών των επαρ­χιών που επλή­γη­σαν από την κατα­στρο­φή στη βορειο­α­να­το­λι­κή Ιαπωνία.

Ένα λεπτό σιγής θα τηρη­θεί στις 14:46 (τοπι­κή ώρα, 07:46 ώρα Ελλά­δας) σε όλη την Ιαπω­νία, ακρι­βώς την ώρα που στις 11 Μαρ­τί­ου 2001 σημειώ­θη­κε ο σει­σμός μεγέ­θους 9 βαθ­μών στα ανοι­κτά του νησιού Χον­σού, ο οποί­ος έγι­νε αισθη­τός στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας και προ­κά­λε­σε ένα γιγά­ντιο, θανα­τη­φό­ρο τσου­νά­μι, το οποίο οι Ιάπω­νες λένε ότι δεν δημιουρ­γεί­ται παρά «μία φορά στα χίλια χρόνια».

Οι Ιάπω­νες θα θυμη­θούν για μία ακό­μη φορά την τρα­γι­κή αλλη­λου­χία των γεγο­νό­των: τις ορδές των τρο­μαγ­μέ­νων εργα­ζό­με­νων που εγκα­τέ­λει­παν βια­στι­κά τους ουρα­νο­ξύ­στες στο Τόκιο, τα τραί­να που είχαν ανα­τρα­πεί στις βορειο­α­να­το­λι­κές επαρ­χί­ες, τις φοβε­ρές εικό­νες που δεν μπο­ρού­σε κανείς να πιστέ­ψει, τις ολό­κλη­ρες πόλεις που καλύ­φθη­καν από το νερό, την αδυ­να­μία να επι­κοι­νω­νή­σουν με τους δικούς τους, τους χιλιά­δες ανθρώ­πους που αγνοούνται.

Στο τέλος εκεί­νης της ημέ­ρας άρχι­σαν να έρχο­νται τα πρώ­τα ανη­συ­χη­τι­κά σημά­δια από τους δύο αντι­δρα­στή­ρες του πυρη­νι­κού σταθ­μού της Φου­κου­σί­μα (τον Ντάι­σι και τον Ντάι­νι), και ακο­λού­θη­σε η οδη­γία για εκκέ­νω­ση του σταθ­μού και η απο­μά­κρυν­ση των κατοί­κων των γύρω περιο­χών, αρχι­κά σε μια περί­με­τρο 2, μετά 3 και τέλος 10 χιλιο­μέ­τρων. Τις επό­με­νες ημέ­ρες απο­κα­λύ­φθη­κε η χει­ρό­τε­ρη πυρη­νι­κή κατα­στρο­φή που έχει κατα­γρα­φεί μετά αυτή του Τσερ­νό­μπιλ το 1986.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο