Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

Μου­σουλ­μά­νοι από τη Βόρεια Αφρι­κή που εισέ­βα­λαν στη Σικε­λία το 827 κατα­κτούν το Παλέρ­μο. Οι νέοι κυβερ­νή­τες μετέ­φε­ραν εκεί την πρω­τεύ­ου­σα από τις Συρα­κού­σες  και η πόλη εξο­πλί­στη­κε με όλες τις γρα­φειο­κρα­τι­κές δομές και υπη­ρε­σί­ες που ήταν απαραίτητες.
Οι Άρα­βες εισή­γα­γαν τα πρώ­τα εσπε­ρι­δοει­δή, δημιουρ­γώ­ντας την πεδιά­δα Conca d’Oro ξανοί­γο­ντας νέες δυνα­τό­τη­τες οικο­νο­μι­κής ανάπτυξης.
Το 948 η πόλη κατέ­γρα­ψε πάνω από δια­κό­σιες χιλιά­δες κατοί­κους, καθι­στώ­ντας την μια από τις πιο πολυ­πλη­θείς στον κόσμο

 

1297  Οι Σκω­τσέ­ζοι υπό τον Γουί­λιαμ Γουά­λας και τον Άντριου ντε Μάρεϊ νικούν τους Άγγλους, στη μάχη της γέφυ­ρας Στέρλινγκ.

 

1565 Οι οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις απο­χω­ρούν από τη Μάλ­τα δίνο­ντας τέλος στη μεγά­λη πολιορ­κία της νήσου.

1609 Ο εξε­ρευ­νη­τής Χέν­ρι Χάν­τσον ανα­κα­λύ­πτει το νησί του Μανχάταν.

1683  Ο Giovanni Sobieski απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Βιέν­νη από την τουρ­κι­κή πολιορ­κία και στα­μα­τά την οθω­μα­νι­κή προ­έ­λα­ση στην Ευρώ­πη για πάντα

1697 Μάχη της Ζέντα: τερ­μα­τι­σμός του Αυστρο­τουρ­κι­κού πολέ­μου (1683–1699) που οδή­γη­σε διε­θνής συν­θή­κη ειρή­νης Συν­θή­κη του Carlowitz  (υπο­γρά­φη­κε στις 26-Ιαν-1699 στο Σρέμ­σκι Καρ­λόβ­τσι, πόλη στη σημε­ρι­νή Σερβία)

1789 Καθιε­ρώ­νο­νται οι όροι «Αρι­στε­ρά» και «Δεξιά», κατά τη διάρ­κεια των συζη­τή­σε­ων για το νέο Σύνταγ­μα στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Γαλλία.

1823 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός αστός οικο­νο­μο­λό­γος Ντέι­βιντ Ρικάρντο.

ricardo

1895 Εξα­φα­νί­ζε­ται το Κύπελ­λο Αγγλί­ας από το μαγα­ζί αθλη­τι­κών ειδών του Γουί­λιαμ Σίλ­κοκ στο Μπίρ­μιγ­χαμ, όπου η διοί­κη­ση της κυπελ­λού­χου Αστον Βίλα το είχε εκθέ­σει. Το Κύπελ­λο δε θα βρε­θεί και η ομά­δα θα ανα­γκα­στεί να πλη­ρώ­σει το ποσό των 25 λιρών. Μετά από χρό­νια ένας φυλα­κι­σμέ­νος ο Χάρι Μπάρντζ θα ομο­λο­γή­σει ότι το είχε κλέ­ψει και το είχε λιώ­σει για να κατα­σκευά­σει πλα­στά νομί­σμα­τα. Οι κοσμη­μα­το­πώ­λες Φατο­ρί­νι από το Μπρά­ντ­φορντ θα κατα­σκευά­σουν το σημε­ρι­νό και­νούρ­γιο κύπελ­λο, που για πρώ­τη φορά θα παρου­σια­στεί το 1911.

1905 Στις ΗΠΑ, σημειώ­νε­ται τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στην Ενά­τη Λεω­φό­ρο της Νέας Υόρ­κης, όταν ενα­έ­ριος σιδη­ρό­δρο­μος κατα­πέ­φτει, σκο­τώ­νο­ντας 12 άτομα.

1911 Κατα­πλέ­ει στο Φάλη­ρο το θωρη­κτό Γεώρ­γιος Αβέ­ρωφ. Γίνε­ται δεκτό από τους Έλλη­νες με ενθου­σια­σμό, μέσα σε μια φρε­νή­ρη υπο­δο­χή από όλα τα πλω­τά μέσα της περιο­χής, που είναι κατά­με­στα κόσμου.

1920 Δια­λύ­ε­ται η ελλη­νι­κή Βου­λή, αίρε­ται ο στρα­τιω­τι­κός νόμος και προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 25 Οκτωβρίου.

1922 Κίνη­μα της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου: Η Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή φέρ­νει την εξέ­γερ­ση του στρα­τού και του Ναυ­τι­κού στη Χίο και στη Μυτι­λή­νη. Σχη­μα­τί­ζε­ται η «Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή» από τους Συνταγ­μα­τάρ­χες Νικό­λαο Πλα­στή­ρα, ως εκπρό­σω­πο του στρα­τού της Χίου, Στυ­λια­νό Γονα­τά, ως εκπρό­σω­πο του στρα­τού της Λέσβου, και τον Αντι­πλοί­αρ­χο Δημή­τριο Φωκά, ως εκπρό­σω­πο του Ναυτικού.

1922 Την ίδια μέρα οι Σύμ­μα­χοι συμ­φω­νούν να μην επι­τρέ­ψουν στους Τούρ­κους τον έλεγ­χο των Δαρδανελίων.

1926  Στη Ρώμη 8 περα­στι­κοί τραυ­μα­τί­ζο­νται σε απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Ιτα­λού δικτά­το­ρα, Μπε­νί­το Μουσολίνι.

1938 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Ξένια Καλο­γε­ρο­πού­λου. Σπού­δα­σε στο Λονδίνο(Βασιλική Ακα­δη­μία Δρα­μα­τι­κής Τέχνης) και ανέ­βη­κε πρώ­τη φορά στο θεα­τρι­κό σανί­δι στη Γαλ­λία το 1956 και δυο χρό­νια αργό­τε­ρα στην Αθή­να (έργο 6ος Αμε­ρι­κα­νι­κός Στόλος).
Στον κινη­μα­το­γρά­φο εμφα­νί­στη­κε για πρώ­τη φορά το 1958 στην ται­νία “Η κυρά μας η μαμή” ενώ το 1964 τιμή­θη­κε με το βρα­βείο πρώ­του γυναι­κεί­ου ρόλου στο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης για την ται­νία Γάμος αλά Ελληνικά.
Από το 1965 ως το 1975 σχη­μά­τι­σε δικό της θία­σο με τον τότε σύζυ­γό της Γιάν­νη Φέρ­τη και το 1984 ίδρυ­σε το Θέα­τρο Πόρτα.

Ακο­λού­θη­σε στα­διο­δρο­μία στη συγ­γρα­φή θεα­τρι­κών έργων για παι­δι­κό θέα­τρο, τα οποία παρου­σιά­ζο­νταν στο Θέα­τρο «Πόρ­τα», όπως ο Οδυσ­σε­βάχ, Ελί­ζα, Η Πεντά­μορ­φη και το Τέρας, Οικο­γέ­νεια Νώε, Ο Ελα­φο­βα­σι­λιάς, καθώς και το Σκλα­βί, που απέ­σπα­σε τον Νοέμ­βριο του 2001 το Βρα­βείο δρα­μα­τουρ­γί­ας «Κάρο­λος Κουν». Το 2001 τιμή­θη­κε επί­σης με το βρα­βείο παι­δι­κής λογο­τε­χνί­ας του Ιδρύ­μα­τος Κώστα και Ελέ­νης Ουράνη.

1938 Έπει­τα από 2.000 χρό­νια, ξαναρ­χί­ζουν οι παρα­στά­σεις στο αρχαίο θέα­τρο της Επι­δαύ­ρου, με την «Ηλέ­κτρα» του Σοφοκλή.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στο Λον­δί­νο, οι Γερ­μα­νοί χτυ­πούν το παλά­τι του Μπά­κιγ­χαμ, χωρίς όμως να απει­λη­θεί η βασι­λι­κή οικογένεια.

 

1941 Αρχί­ζουν οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή του Πεντα­γώ­νου των Η.Π.Α.

1941 Ο Τσαρλς Λίντ­μπεργκ κατη­γο­ρεί σε ομι­λία του τους Βρε­τα­νούς, τους Εβραί­ους και τη διοί­κη­ση του Φρα­γκλί­νου Ρούζ­βελτ ότι οδη­γούν τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής σε πόλε­μο με τη Γερμανία.
Ιδε­ο­λό­γος φασί­στας-ναζι­στής και ρατσι­στής ο Λίντ­μπεργκ επι­σκέ­φτη­κε πολ­λές φορές τη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, έκα­νε εγκω­μια­στι­κά σχό­λια για τον Χίτλερ και του απο­νε­μή­θη­κε ο γερ­μα­νι­κός Σταυ­ρός του Τάγ­μα­τος του Αετού (παρά­ση­μο με τέσ­σε­ρις σβά­στι­κες) που απο­νε­μό­ταν σε μη Γερ­μα­νούς για την προ­σφο­ρά τους στο Γ’ Ράιχ.

1943 Τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ Πελο­πον­νή­σου απε­λευ­θε­ρώ­νουν την πόλη των Καλα­βρύ­των. Στον ΕΛΑΣ προ­σχω­ρούν και πολ­λοί Ιτα­λοί από τις φρου­ρές των Καλα­βρύ­των, της Τρί­πο­λης, του Αιγί­ου και της Πάτρας.


1945
Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός ποδο­σφαι­ρι­στής και προ­πο­νη­τής, ο θρύ­λος  Φραντς Μπε­κεν­μπά­ου­ερ, (Franz Beckenbauer), κατά IFFHS ο 3ος καλύ­τε­ρος του 20ού αιώ­να μετά τους Πελέ και Γιό­χαν Κρόιφ.Πολλές φορές πρω­τα­θλη­τής και κυπελ­λού­χος Γερ­μα­νί­ας, όπως και τρεις φορές πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης, ενώ κέρ­δι­σε δύο φορές το έπα­θλο της Χρυ­σής Μπά­λας του κορυ­φαί­ου Ευρω­παί­ου ποδοσφαιριστή.

1947 Συνέρ­χε­ται στις 11–12 Σεπτέμ­βρη η 3η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ, με κύριο θέμα την πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κή κατά­στα­ση και τα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος γύρω από τη «δημιουρ­γία ελεύ­θε­ρου εδά­φους στην έκτα­ση της Μακε­δο­νί­ας και την απε­λευ­θέ­ρω­ση ολό­κλη­ρης της Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης, με κέντρο τη Θεσ­σα­λο­νί­κη» (Σχέ­διο «Λίμνες»).
Προ­τάσ­σο­ντας το σύν­θη­μα «Όλοι στ’ άρμα­τα! Όλα για τη νίκη!», η Ολο­μέ­λεια απο­φά­σι­σε τη μετα­τό­πι­ση του κέντρου βάρους όλης της κομ­μα­τι­κής δου­λειάς στον ένο­πλο αγώ­να (902.gr).

1954 Πέθα­νε η Μαρί­κα Κοτο­πού­λη, δια­κε­κρι­μέ­νη Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός. (Γεν. 3/5/1887)

kotopouli 1

1964 Καθιε­ρώ­νε­ται η ελεύ­θε­ρη χρή­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας στα σχολεία.

1965 Ινδο-Πακι­στα­νι­κός Πόλε­μος (του) 1965 ‑Ο ινδι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Μπαρ­κί, νοτιο­α­να­το­λι­κά της Λαχόρης.

1971 Πέθα­νε ο ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, Νική­τας Χρουστσόφ

 

1973  Εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και πέφτει νεκρός με το όπλο στο χέρι. Στο πρώ­το μήνυ­μά της, η χού­ντα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η επέμ­βα­ση του στρα­τού έγι­νε «για να λυτρω­θεί η πατρί­δα από το μαρ­ξι­στι­κό ζυγό». Την ίδια ώρα, το αμε­ρι­κα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Ασο­σιέι­τεντ Πρες» μετα­δί­δει ότι «το πρα­ξι­κό­πη­μα υπήρ­ξε έργο του σκλη­ρού, φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κού πυρή­να των Ενό­πλων Δυνάμεων».
Το πρα­ξι­κό­πη­μα ήταν το επι­στέ­γα­σμα μιας επι­χεί­ρη­σης για την ανα­τρο­πή του Αλιέ­ντε και της κυβέρ­νη­σης της «Λαϊ­κής Ενό­τη­τας», στην οποία συμ­με­τεί­χαν κομ­μου­νι­στές, σοσια­λι­στές, ριζο­σπά­στες, αρι­στε­ροί, χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες. Στην επι­χεί­ρη­ση αυτή πήραν μέρος οι βιο­μή­χα­νοι, οι μεγά­λοι γαιο­κτή­μο­νες, και, φυσι­κά τμή­μα­τα του στρα­τού. Την επι­χεί­ρη­ση σχε­δί­α­σαν, χρη­μα­το­δό­τη­σαν και καθο­δή­γη­σαν η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ και μυστι­κές αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες με συντο­νι­στή τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Χέν­ρι Κίσινγκερ.
Οι ΗΠΑ ήταν το πρώ­το κρά­τος που ανα­γνώ­ρι­σε την «κυβέρ­νη­ση» της στρα­τιω­τι­κής χού­ντας. Η χού­ντα θα κρα­τή­σει 17 έτη.

Allinde5

1986 Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός και ακα­δη­μαϊ­κός Πανα­γιώ­της Κανελ­λό­που­λος, δύο φορές Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1989 Τιμά­ται με τη μετα­κο­μι­δή των οστών της σε επι­βλη­τι­κό μνη­μείο στο Α’ Νεκρο­τα­φείο της Αθή­νας, η ηρω­ί­δα της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, Λέλα Καρα­γιάν­νη.

1994 Πέθα­νε η Αλέ­κα Κατσέ­λη, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, που δια­κρί­θη­κε σε ρόλους αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας. (Γεν. 19/10/1917)

1997 Η Σκω­τία υπερ­ψη­φί­ζει με δημο­ψή­φι­σμα την επα­νί­δρυ­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου της, μετά από 290 χρό­νια ένω­σης με την Αγγλία.

2004 Πτώ­ση ελι­κο­πτέ­ρου Σινούκ στη θάλασ­σα ανοι­κτά του Αγί­ου Όρους. Σκο­τώ­νο­νται όλοι οι επι­βαί­νο­ντες, ανά­με­σά τους και ο πατριάρ­χης Αλε­ξαν­δρεί­ας Πέτρος Ζ’ με τους συνερ­γά­τες του ιερωμένους.

2001 Επι­θέ­σεις αυτο­κτο­νί­ας πραγ­μα­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ με 4 αερο­πλά­να που κατε­λή­φθη­σαν και εν συνε­χεία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κατά συγκε­κρι­μέ­νων στό­χων στο αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος: δύο συνε­τρί­βη­σαν στο Κέντρο Παγκό­σμιου Εμπο­ρί­ου («Δίδυ­μοι Πύρ­γοι»), ένα στο Πεντά­γω­νο, ενώ ένα κατέ­πε­σε πριν κατα­λή­ξει στον στό­χο του. Από τις επι­θέ­σεις αυτές, που απο­δό­θη­καν στην οργά­νω­ση Αλ-Κάι­ντα, έχα­σαν τη ζωή τους 2.996 άνθρω­ποι, ενώ απο­τέ­λε­σαν την αφορ­μή για την κατο­πι­νή εισβο­λή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

didumoi purgoi

***

gandalf

11 9


2008
Πέθα­νε (γεν. το 1927) η ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια (τρα­γου­δού­σε μαζί με την αδελ­φή της, Μαρία, και τη Μαί­ρη Λω) Βέρα Ζαβιτσιάνου.

Από το 1958 έπαι­ξε στο «Θέα­τρο Τέχνης» σε σημα­ντι­κά έργα, πολ­λά από τα οποία παί­ζο­νταν για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα: «Κεκλει­σμέ­νων των θυρών», «Ματω­μέ­νος γάμος» και «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» του Φ.Λόρκα, «Αρκού­δα», «Επέ­τειος» και «Βυσ­σι­νό­κη­πος» του Α.Τσέχωφ, «Χαι­ρε­τι­σμούς από την Μπέρ­τα», «Τρια­ντά­φυλ­λο στο στή­θος» και «Καλο­καί­ρι και κατα­χνιά» του Τεν­νε­σί Ουίλ­λιαμς, «Αγριό­πα­πια», «Δωδέ­κα­τη νύχτα» του Σαίξ­πηρ, «Στά­ση λεωφορείου»,στο «Λίβινγκ ρουμ», έπαι­ζε την Όλγα το πρώ­το, επί­σης ιστο­ρι­κό ανέ­βα­σμα στο «Υπό­γειο» της «Αυλής των θαυ­μά­των» του Καμπανέλλη,το ρόλο του Σεν Τε| Σουί Τα στον «Καλό άνθρω­πο του Σετσουάν» του Μπρεχτ. 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο