Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 11 Σεπτεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1609 Ο εξε­ρευ­νη­τής Χέν­ρι Χάν­τσον ανα­κα­λύ­πτει το νησί του Μανχάταν.

1789 Καθιε­ρώ­νο­νται οι όροι «Αρι­στε­ρά» και «Δεξιά», κατά τη διάρ­κεια των συζη­τή­σε­ων για το νέο Σύνταγ­μα στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Γαλλία.

1823 Πεθαί­νει ο Βρε­τα­νός αστός οικο­νο­μο­λό­γος Ντέι­βιντ Ρικάρντο.

ricardo

1895 Εξα­φα­νί­ζε­ται το Κύπελ­λο Αγγλί­ας από το μαγα­ζί αθλη­τι­κών ειδών του Γουί­λιαμ Σίλ­κοκ στο Μπίρ­μιγ­χαμ, όπου η διοί­κη­ση της κυπελ­λού­χου Αστον Βίλα το είχε εκθέ­σει. Το Κύπελ­λο δε θα βρε­θεί και η ομά­δα θα ανα­γκα­στεί να πλη­ρώ­σει το ποσό των 25 λιρών. Μετά από χρό­νια ένας φυλα­κι­σμέ­νος ο Χάρι Μπάρντζ θα ομο­λο­γή­σει ότι το είχε κλέ­ψει και το είχε λιώ­σει για να κατα­σκευά­σει πλα­στά νομί­σμα­τα. Οι κοσμη­μα­το­πώ­λες Φατο­ρί­νι από το Μπρά­ντ­φορντ θα κατα­σκευά­σουν το σημε­ρι­νό και­νούρ­γιο κύπελ­λο, που για πρώ­τη φορά θα παρου­σια­στεί το 1911.

1905 Στις ΗΠΑ, σημειώ­νε­ται τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στην Ενά­τη Λεω­φό­ρο της Νέας Υόρ­κης, όταν ενα­έ­ριος σιδη­ρό­δρο­μος κατα­πέ­φτει, σκο­τώ­νο­ντας 12 άτομα.

1911 Κατα­πλέ­ει στο Φάλη­ρο το θωρη­κτό Γεώρ­γιος Αβέ­ρωφ. Γίνε­ται δεκτό από τους Έλλη­νες με ενθου­σια­σμό, μέσα σε μια φρε­νή­ρη υπο­δο­χή από όλα τα πλω­τά μέσα της περιο­χής, που είναι κατά­με­στα κόσμου.

1920 Δια­λύ­ε­ται η ελλη­νι­κή Βου­λή, αίρε­ται ο στρα­τιω­τι­κός νόμος και προ­κη­ρύσ­σο­νται εκλο­γές για τις 25 Οκτωβρίου.

1922 Κίνη­μα της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου: Η Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή φέρ­νει την εξέ­γερ­ση του στρα­τού και του Ναυ­τι­κού στη Χίο και στη Μυτι­λή­νη. Σχη­μα­τί­ζε­ται η «Επα­να­στα­τι­κή Επι­τρο­πή» από τους Συνταγ­μα­τάρ­χες Νικό­λαο Πλα­στή­ρα, ως εκπρό­σω­πο του στρα­τού της Χίου, Στυ­λια­νό Γονα­τά, ως εκπρό­σω­πο του στρα­τού της Λέσβου, και τον Αντι­πλοί­αρ­χο Δημή­τριο Φωκά, ως εκπρό­σω­πο του Ναυτικού.

1922 Την ίδια μέρα οι Σύμ­μα­χοι συμ­φω­νούν να μην επι­τρέ­ψουν στους Τούρ­κους τον έλεγ­χο των Δαρδανελίων.

1926  Στη Ρώμη 8 περα­στι­κοί τραυ­μα­τί­ζο­νται σε απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του Ιτα­λού δικτά­το­ρα, Μπε­νί­το Μουσολίνι.

1938 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Ξένια Καλογεροπούλου

1938 Έπει­τα από 2.000 χρό­νια, ξαναρ­χί­ζουν οι παρα­στά­σεις στο αρχαίο θέα­τρο της Επι­δαύ­ρου, με την «Ηλέ­κτρα» του Σοφοκλή.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στο Λον­δί­νο, οι Γερ­μα­νοί χτυ­πούν το παλά­τι του Μπά­κιγ­χαμ, χωρίς όμως να απει­λη­θεί η βασι­λι­κή οικογένεια.

1943 Τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ Πελο­πον­νή­σου απε­λευ­θε­ρώ­νουν την πόλη των Καλα­βρύ­των. Στον ΕΛΑΣ προ­σχω­ρούν και πολ­λοί Ιτα­λοί από τις φρου­ρές των Καλα­βρύ­των, της Τρί­πο­λης, του Αιγί­ου και της Πάτρας.

1954 Πέθα­νε η Μαρί­κα Κοτο­πού­λη, δια­κε­κρι­μέ­νη Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός. (Γεν. 3/5/1887)

kotopouli 1

1964 Καθιε­ρώ­νε­ται η ελεύ­θε­ρη χρή­ση της δημο­τι­κής γλώσ­σας στα σχολεία.

1971 Πέθα­νε ο ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, Νική­τας Χρουστσόφ

1973 Εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και πέφτει νεκρός με το όπλο στο χέρι. Οι ΗΠΑ ήταν το πρώ­το κρά­τος που ανα­γνώ­ρι­σε την «κυβέρ­νη­ση» της στρα­τιω­τι­κής χού­ντας. Η χού­ντα θα κρα­τή­σει 17 έτη.

Allinde5

1986 Πεθαί­νει ο πολι­τι­κός και ακα­δη­μαϊ­κός Πανα­γιώ­της Κανελ­λό­που­λος, δύο φορές Πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλάδας.

1989 Τιμά­ται με τη μετα­κο­μι­δή των οστών της σε επι­βλη­τι­κό μνη­μείο στο Α’ Νεκρο­τα­φείο της Αθή­νας, η ηρω­ί­δα της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, Λέλα Καρα­γιάν­νη.

1994 Πέθα­νε η Αλέ­κα Κατσέ­λη, Ελλη­νί­δα ηθο­ποιός, που δια­κρί­θη­κε σε ρόλους αρχαί­ας τρα­γω­δί­ας. (Γεν. 19/10/1917)

1997 Η Σκω­τία υπερ­ψη­φί­ζει με δημο­ψή­φι­σμα την επα­νί­δρυ­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου της, μετά από 290 χρό­νια ένω­σης με την Αγγλία.

2001 Επι­θέ­σεις αυτο­κτο­νί­ας πραγ­μα­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ με 4 αερο­πλά­να που κατε­λή­φθη­σαν και εν συνε­χεία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κατά συγκε­κρι­μέ­νων στό­χων στο αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος: δύο συνε­τρί­βη­σαν στο Κέντρο Παγκό­σμιου Εμπο­ρί­ου («Δίδυ­μοι Πύρ­γοι»), ένα στο Πεντά­γω­νο, ενώ ένα κατέ­πε­σε πριν κατα­λή­ξει στον στό­χο του. Από τις επι­θέ­σεις αυτές, που απο­δό­θη­καν στην οργά­νω­ση Αλ-Κάι­ντα, έχα­σαν τη ζωή τους 2.996 άνθρω­ποι, ενώ απο­τέ­λε­σαν την αφορ­μή για την κατο­πι­νή εισβο­λή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

didumoi purgoi

2004 Πτώ­ση ελι­κο­πτέ­ρου Σινούκ στη θάλασ­σα ανοι­κτά του Αγί­ου Όρους. Σκο­τώ­νο­νται όλοι οι επι­βαί­νο­ντες, ανά­με­σά τους και ο πατριάρ­χης Αλε­ξαν­δρεί­ας Πέτρος Ζ’ με τους συνερ­γά­τες του ιερωμένους.

***

gandalf

11 9

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο