Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

660 Ο αυτο­κρά­το­ρας Τζί­μου ιδρύ­ει την Ιαπω­νία, σύμ­φω­να με την παράδοση.

1650 Πέθα­νε ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος και μαθη­μα­τι­κός Ρενέ ντε Καρτ, γνω­στό­τε­ρος στην Ελλά­δα ως Καρ­τέ­σιος, ο οποί­ος έμει­νε στην ιστο­ρία και για τη ρήση του “σκέ­φτο­μαι, άρα υπάρ­χω”. Υπήρ­ξε ο απο­φα­σι­στι­κός πολέ­μιος του σχο­λα­στι­κι­σμού και ιδρυ­τής του ορθο­λο­γι­σμού. Παρό­τι επε­δί­ω­ξε τη χει­ρα­φέ­τη­ση της φιλο­σο­φί­ας από την κηδε­μο­νία της θεο­λο­γί­ας, παρα­δε­χό­ταν την ύπαρ­ξη του θεού και ομο­λο­γού­σε ότι ήταν ένας πιστός καθο­λι­κός. Η φιλο­σο­φία του άνοι­ξε νέους δρό­μους στην ιστο­ρία της γνώσης

1776 Γεν­νή­θη­κε ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας, Ελλη­νας διπλω­μά­της της Ρωσι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας και πρώ­τος Κυβερ­νή­της της Ελλάδας.

1929 Υπο­γρά­φε­ται στο Λατε­ρα­νό της Ρώμης η συν­θή­κη, που ανα­γνω­ρί­ζει το Βατι­κα­νό ως ανε­ξάρ­τη­το Τέλο­ςφόρ­μα­ςΑρ­χή­φόρ­μα­ςκρά­τος με το όνο­μα «Κρά­τος της πόλε­ως του Βατι­κα­νού», ανά­με­σα στον ιτα­λό δικτά­το­ρα Μου­σο­λί­νι και τον καρ­δι­νά­λιο Γκα­σπά­ρι, εκπρό­σω­πο του Πάπα Πίου ΙΑ’.

1847 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της, Τόμας Έντι­σον. Σ’ αυτόν οφεί­λο­νται πάνω από 300 εφευ­ρέ­σεις, ανά­με­σα στις οποί­ες ο φωνο­γρά­φος και η ηλε­κτρι­κή λάμπα. Τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ το 1915. Το ξεκί­νη­μά του ήταν πολύ ταπει­νό. Πωλη­τής εφη­με­ρί­δων αρχι­κά, τηλε­γρα­φι­κός υπάλ­λη­λος στη συνέ­χεια.  Το 1876 έφτια­ξε το εργα­στή­ριό του όπου πει­ρα­μα­τι­ζό­ταν συνε­χώς σε και­νού­ρια πράγματα.

Τόμας Αλβα Εντι­σον, ο άνθρω­πος που έσπρω­ξε την ανθρω­πό­τη­τα στην επο­χή της μηχανής

1858 Ο Μπε­νί­το Χουα­ρέζ ανα­κη­ρύσ­σε­ται Πρό­ε­δρος του Μεξι­κού στη Βέρα Κρουζ. Είχε προη­γη­θεί πόλε­μος ενα­ντί­ον του αυτο­κρά­το­ρα Μαξιμιλιανού.

1868 Πεθαί­νει στο Παρί­σι ο Γάλ­λος φυσι­κός Ζαν Φου­κό, ο οποί­ος εφηύ­ρε το γυρο­σκό­πιο και προσ­διό­ρι­σε την ταχύ­τη­τα του φωτός.

1929 Υπο­γρά­φε­ται στο Λατε­ρα­νό της Ρώμης η συν­θή­κη, που ανα­γνω­ρί­ζει το Βατι­κα­νό ως ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος με το όνο­μα «Κρά­τος της πόλε­ως του Βατι­κα­νού», ανά­με­σα στον Ιτα­λό δικτά­το­ρα Μου­σο­λί­νι και τον καρ­δι­νά­λιο Γκα­σπά­ρι, εκπρό­σω­πο του Πάπα Πίου ΙΑ’.

1930 Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι άνερ­γοι καπνερ­γά­τες δια­δη­λώ­νουν για τη χορή­γη­ση επι­δο­μά­των ανερ­γί­ας. Οι συγκρού­σεις που ακο­λου­θούν με την χωρο­φυ­λα­κή διαρ­κούν σχε­δόν όλη μέρα.

1934 Διε­ξά­γο­νται δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλο­γές. Το Ενιαίο Μέτω­πο Εργα­τών Αγρο­τών (ΚΚΕ) κατα­κτά την πλειο­ψη­φία στην Καβά­λα όπου εκλέ­γε­ται ο πρώ­τος κομ­μου­νι­στής Δήμαρ­χος (ο Δημή­τρης Παρ­τσα­λί­δης). Το ψηφο­δέλ­τιο του ΕΜΕΑ πλειο­ψη­φεί επί­σης σε Και­σα­ρια­νή, Ποντο­κώ­μη, Χωρι­στή, Γιά­νε­τζικ, Τσα­ρι­τσά­νη, Γιά­νου­λη, Τσε­ρέ­πλια­νη, Αγγί­τσα, Δερε­λή, Δογά­νη, Ρετσά­νη, Καρί­τσα, Ιμέ­μπεη, κ.ά. Συνο­λι­κά σε όλη την Ελλά­δα σε 60 κοι­νό­τη­τες ανα­δεί­χθη­καν κοι­νο­τι­κά συμ­βού­λια από τους υπο­ψη­φί­ους του ΕΜΕΑ. Στις εκλο­γές αυτές ψήφι­σαν για πρώ­τη φορά και οι γυναίκες.

1939 Το Βατι­κα­νό ανα­γνω­ρί­ζει το βασί­λειο της Ιτα­λί­ας με πρω­τεύ­ου­σα τη Ρώμη και η Ιτα­λία την κυριαρ­χία του Βατι­κα­νού πάνω στο έδα­φός της.

1948 Πεθαί­νει ο πρω­το­πό­ρος σοβιε­τι­κός σκη­νο­θέ­της Σερ­γκέι Αιζεν­στάιν. Έργα του η «Απερ­γία», «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν», «Οκτώ­βρης», «Ιβάν ο Τρο­με­ρός», κ.ά.

Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν, έφε­ρε σε πρώ­το πλά­νο, την πάλη των λαϊ­κών μαζών

1949 Ξεκι­νά μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας για την κατά­λη­ψη της Φλώ­ρι­νας (11–13/2/1949), που έχει κατα­γρα­φεί σαν η δυσκο­λό­τε­ρη και μεγα­λύ­τε­ρη μάχη που έδω­σε ο ΔΣΕ σε κατοι­κη­μέ­νες περιοχές.

Απέ­να­ντί του είχε μια πολύ καλά οχυ­ρω­μέ­νη πόλη, που την υπε­ρά­σπι­ζαν μεγά­λες δυνά­μεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού. Ο ΔΣΕ στη μάχη της Φλώ­ρι­νας είχε πολύ μεγά­λες απώ­λειες, πάνω από 800 νεκρούς και 930 τραυματίες.

Μετά το τέλος των επι­χει­ρή­σε­ων, ο κυβερ­νη­τι­κός στρα­τός μάζε­ψε τους νεκρούς μαχη­τές του ΔΣΕ μαζί με πολ­λούς τραυ­μα­τί­ες και με μπουλ­ντό­ζες όλους μαζί, ζωντα­νούς και νεκρούς, τους παρά­χω­σε σε ένα λάκ­κο, στο χωρά­φι που βρί­σκε­ται στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πλευ­ρά της πόλης, στην Περιο­χή Άγιος Γεώργιος.

Η μάχη της Φλώ­ρι­νας – Δια­πρά­χθη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα του Εθνι­κού Στρατού

1959 Ελλά­δα και Τουρ­κία συμ­φω­νούν για την επί­λυ­ση του Κυπρια­κού. Μονο­γρά­φε­ται στη Ζυρί­χη από τον πρω­θυ­πουρ­γό της Ελλά­δας, Κων­στα­ντί­νο Καρα­μαν­λή και τον Τούρ­κο ομό­λο­γό του, Αντ­νάν Μεντε­ρές, η συμ­φω­νία για την ανε­ξαρ­τη­σία της Κύπρου. Λίγο αργό­τε­ρα (19 Φεβρουα­ρί­ου 1959), η συμ­φω­νία θα υπο­γρα­φεί από όλα τα ενδια­φε­ρό­με­να μέρη στο Λον­δί­νο (Βρε­τα­νία, Ελλά­δα, Τουρ­κία και οι δύο κοι­νό­τη­τες της Κύπρου).

1959 Ξεκι­νά στην Αθή­να η δίκη του Μαξ Μέρ­τεν, του Ναζί εγκλη­μα­τία πολέ­μου που υπη­ρέ­τη­σε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη τη διε­τία 1942–1944, ως σύμ­βου­λος της στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης της πόλης. Ήταν ο άνθρω­πος που υπέ­γρα­ψε τη μετα­φο­ρά των 50.000 Εβραί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Άου­σβιτς, ενώ είχε ευθύ­νη και για την αρπα­γή των περιου­σιών τους, που η συνο­λι­κή τους αξία ξεπερ­νού­σε τα 125.000.000 χρυ­σά φρά­γκα. Το Ειδι­κό Στρα­το­δι­κείο Εγκλη­μα­τιών Πολέ­μου της Αθή­νας κατα­δι­κά­ζει τον Μέρ­τεν σε 25ετή κάθειρξη.

Η υπό­θε­ση Μαξ Μέρ­ντεν και ο Εθνάρ­χης – Μια υπό­θε­ση που συγκλό­νι­σε τη χώρα

1964 Το Γενι­κό Χημείο του Κρά­τους δίνει το πρά­σι­νο φως για την κυκλο­φο­ρία της Coca Cola στη χώρα μας.

1970 Η Ιαπω­νία γίνε­ται η τέταρ­τη χώρα μετά την Σοβιε­τι­κή Ένω­ση (1957), τις ΗΠΑ (1958) και τη Γαλ­λία (1965), που θέτει δορυ­φό­ρο σε τροχιά.

1971 Στην Ουά­σινγ­κτον, οι ΗΠΑ και η ΕΣΣΔ υπο­γρά­φουν συν­θή­κη απα­γό­ρευ­σης των πυρη­νι­κών δοκι­μών στο θαλάσ­σιο βυθό.

1975 Η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα επι­κε­φα­λής πολι­τι­κού κόμ­μα­τος στη Βρε­τα­νία, όταν εκλέ­γε­ται αρχη­γός των Τόρις (των Συντηρητικών).

1979 Ο Αγια­το­λάχ Χομεϊ­νί ανα­λαμ­βά­νει την εξου­σία στο Ιράν.

1990 Μετά από 27 χρό­νια φυλά­κι­σης, απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται ο ηγέ­της των μαύ­ρων της Νότιας Αφρι­κής, Νέλ­σον Μαντέ­λα, επι­κε­φα­λής του Αφρι­κα­νι­κού Εθνι­κού Κογκρέ­σου, σύμ­βο­λο της ενα­ντί­ω­σης στο ρατσι­στι­κό καθε­στώς του Απαρτ­χάιντ και κατο­πι­νός πρό­ε­δρος της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο