Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Αυγούστου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

Σαν σήμε­ρα 12 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

323 π.Χ. Πεθαί­νει ο κυνι­κός φιλό­σο­φος Διο­γέ­νης, που έλε­γε ότι το πρό­βλη­μα της ζωής είναι «γυμνα­στι­κή και αρε­τή». Σ’ αυτόν οφεί­λε­ται η έννοια «κυνι­σμός» (έλε­γε ότι είναι σκύ­λος «κυν»)

diogenis

38 π.X. πέθα­νε, σε ηλι­κία 39 ετών, η βασί­λισ­σα της Αιγύ­πτου Κλε­ο­πά­τρα. Λέγε­ται ότι άφη­σε ένα φίδι να τη δαγκώ­σει στο στή­θος για να μην δει το θρί­αμ­βο του Οκτα­βια­νού Αύγουστου

kleopatra

1204 ο δόγης της Βενε­τί­ας Ερρί­κος Δάν­δο­λος αγο­ρά­ζει σε τιμή ευκαι­ρί­ας (5.000 χρυ­σά δου­κά­τα) την Κρή­τη από τον Βονι­φά­τιο τον Μομφερρατικό.

1612 πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της Τζιο­βά­νο Γκαμπριέλι

1613 πέθα­νε ο Κρη­τι­κός ποι­η­τής Βιτσέν­τζος Κορνάρος.

1633 πέθα­νε ο Ιτα­λός συν­θέ­της και τρα­γου­δι­στής Τζα­κό­πο Πέρ

1833 πεθαί­νει στο ζωο­λο­γι­κό κήπο ‘Άρτις Ματζί­στα” το τελευ­ταίο κουά­γκα, σπά­νιο είδος ζέβρας.

1849 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ζωγρά­φος Άμποτ Θάγιερ, θεω­ρού­με­νος και «πατέ­ρας του καμου­φλάζ» στον πόλεμο.

1851 ο Ισα­άκ Σίν­γκερ κατο­χυ­ρώ­νει με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας τη ραπτομηχανή.

1877 ο Τόμας Έντι­σον κατα­σκευά­ζει το φωνόγραφο.

1877 ο Αμε­ρι­κα­νός αστρο­νό­μος Αζάφ Χολ ανα­κα­λύ­πτει τον ένα από τους δυο δορυ­φό­ρους του Άρη, το Δήμο

1881 γεν­νή­θη­κε ο Σεσίλ ντε Μιλ, ένας από τους πιο επι­τυ­χη­μέ­νους σκη­νο­θέ­τες του 20ου αιώνα

1887 γεν­νή­θη­κε ο Αυστρια­κός φυσι­κός Έργουιν Σρέ­ντι­γκερ, που ασχο­λή­θη­κε με την κβαντομηχανική

1898 Λήγει ο ισπα­νο-αμε­ρι­κα­νι­κός πόλε­μος. Η Ισπα­νία απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κού­βα και παρα­χω­ρεί στις ΗΠΑ τα νησιά Που­έρ­το Ρίκο, Γκουάμ και Φιλιπ­πί­νες. Με την ίδια συμ­φω­νία, η Χαβάη προ­σαρ­τά­ται στις ΗΠΑ.

1910 τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών για την ελλη­νι­κή εθνο­συ­νέ­λευ­ση φέρουν ως επι­τυ­χό­ντες πολ­λούς λαϊ­κούς υπο­ψη­φί­ους, που δεν ανή­κουν σε κόμ­μα­τα. Πρώ­τος επι­λα­χών στην Αττι­κο­βοιω­τία, με μεγά­λη πλειο­ψη­φία, εκλέ­γε­ται ο Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος.

1914 η Βρε­τα­νία μπαί­νει στον Α΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, κηρύσ­σο­ντας τον πόλε­μο κατά της Αυστροουγγαρίας.

1921 οι ελλη­νι­κές δυνά­μεις, μετά από πολυ­ή­με­ρη εξα­ντλη­τι­κή πορεία, φτά­νουν στην περιο­χή του Σαγ­γά­ριου ποταμού.

1927 γεν­νή­θη­κε ο τσε­λί­στας Μσι­στλάβ Ροστροπόβιτς

1927 Το Λαϊ­κό Κόμ­μα απο­χω­ρεί από την κυβέρ­νη­ση συνα­σπι­σμού προ­κα­λώ­ντας κυβερ­νη­τι­κή κρί­ση. Σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση «ευρέ­ως» συνα­σπι­σμού με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα της «οικου­με­νι­κής» υπό τον Αλ. Ζαΐμη.

1928 πέθα­νε ο κορυ­φαί­ος Τσέ­χος συν­θέ­της Λέος Γιά­να­σεκ, που έμει­νε ιδιαί­τε­ρα γνω­στός για το ορχη­στι­κό του κομ­μά­τι “Συμ­φο­νιέ­τα” που συνέθεσε

1930 γεν­νή­θη­κε ο Τζορτζ Σόρος

1931 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός μυθι­στο­ριο­γρά­φος, σενα­ριο­γρά­φος και δρα­μα­τουρ­γός, Γουί­λιαμ Γκόλντμαν

1932 σπου­δαία αρχαιο­λο­γι­κά ευρή­μα­τα ανα­κα­λύ­πτο­νται στην Αρχαία Αγο­ρά. Μετα­ξύ άλλων, βρέ­θη­καν και τα ψηφο­δέλ­τια εξο­στρα­κι­σμού του Αριστείδη.

1933 στην Ελλά­δα, εγκρί­νε­ται νομο­σχέ­διο για τη λογο­κρι­σία θεα­τρι­κών έργων και κινη­μα­το­γρα­φι­κών ταινιών.

1940 η βρε­τα­νι­κή ΡΑΦ χτυ­πά οχυ­ρά των Ναζί με 500 αερο­πλά­να, ενώ 400 βομ­βαρ­δι­στι­κά του Ράιχ αδειά­ζουν το φορ­τίο τους στις βρε­τα­νι­κές ακτές.

1953 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,2 Ρίχτερ, πλήτ­τει τα Επτά­νη­σα, με απο­τέ­λε­σμα 871 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους, 1.690 να τραυ­μα­τι­στούν και 145.052 να μεί­νουν άστε­γοι. Ζάκυν­θος, Ιθά­κη και Κεφαλ­λο­νιά υφί­στα­νται ολο­κλη­ρω­τι­κή καταστροφή.

1955 πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τόμας Μαν, που βρα­βεύ­τη­κε με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1929. («Το μαγι­κό βου­νό», «Δρ Φάου­στους», «Θάνα­τος στη Βενε­τία»). Στο αρι­στούρ­γη­μά του, «Το Μαγι­κό Βου­νό» (1924), για το οποίο τιμή­θη­κε με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας (1929), περι­γρά­φει τις σκέ­ψεις ενός ετοι­μο­θά­να­του φυμα­τι­κού γύρω από την ζωή, την ασθέ­νεια, την επι­στή­μη και τον θάνα­το αντι­κα­το­πτρί­ζο­ντας παράλ­λη­λα τη γενι­κό­τε­ρη κατά­στα­ση φθο­ράς και έκπτω­σης των αξιών της Ευρώ­πης λίγο πριν από τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. (Γεν. 6/6/1875)

tomas man

1960 μπαί­νει σε τρο­χιά ο πρώ­τος τηλε­πι­κοι­νω­νια­κός δορυ­φό­ρος, ο Έκο Ι.

1961 ανα­κα­λύ­πτο­νται μονα­δι­κά ξύλι­να αρχαία αγγεία στη Βραυρώνα.

1964 η Νότιος Αφρι­κή απο­κλεί­ε­ται από τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο λόγω του “απαρτ­χάιντ”. Ο απο­κλει­σμός θα λήξει το 1992 με την κατάρ­ρευ­ση του καθεστώτος.

1975 η Ελλά­δα χάνει από τις ΗΠΑ με 104–56 για το Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελ­λο δημιουρ­γώ­ντας το χει­ρό­τε­ρο της ρεκόρ (- 54) στο μπάσκετ.

1976 Η σφα­γή στο Ταλ Ζαατάρ

zaatar

1979 στο Ιράν, η λογο­κρι­σία οδη­γεί στην πυρά πολ­λά βιβλία.

1981 η ΙΒΜ παρου­σιά­ζει τον πρώ­το προ­σω­πι­κό ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή (PC).

1985 η Ιαπω­νία βιώ­νει τη μεγα­λύ­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία όλων των επο­χών, όταν ένα μπόινγκ 747 των ιαπω­νι­κών αερο­γραμ­μών συντρί­βε­ται στο βου­νό Ογκού­ρα με απο­τέ­λε­σμα 520 άτο­μα να χάσουν τη ζωή τους.

1988 κάνει πρε­μιέ­ρα εν μέσω αντι­δρά­σε­ων η ται­νία του Μάρ­τιν Σκορ­τσέ­ζε “Ο Τελευ­ταί­ος Πει­ρα­σμός”, που βασί­ζε­ται στο ομώ­νυ­μο μυθι­στό­ρη­μα του Νίκου Καζαντζάκη.

1989 πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός φυσι­κός και συνε­φευ­ρέ­της του τραν­ζί­στορ Γουί­λιαμ Σόκλι

1992 πέθα­νε ο λαϊ­κός βάρ­δος του κλα­ρί­νου Τάσος Χαλκιάς

xalkias

1993 συμ­φω­νία επι­τυγ­χά­νε­ται μετα­ξύ του ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και του Ομί­λου Περο­γιαν­νά­κη για την πώλη­ση του ναυ­πη­γεί­ου Νεώ­ριου Σύρου.

2000 βυθί­ζε­ται αύταν­δρο στη Βόρεια Θάλασ­σα το ρωσι­κό πυρη­νο­κί­νη­το υπο­βρύ­χιο Κουρσκ.

2004 παρα­δί­δε­ται στην κυκλο­φο­ρία η γέφυ­ρα Ρίου — Αντιρ­ρί­ου “Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης”, η μεγα­λύ­τε­ρη καλω­διω­τή γέφυ­ρα στον κόσμο

2004  Ξεσπά το σκάν­δα­λο Κεντέ­ρη — Θάνου, μία μέρα πριν από την τελε­τή έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Αθή­νας. Οι δύο ολυ­μπιο­νί­κες αρνού­νται να περά­σουν από ντό­πινγκ κοντρόλ, πέφτουν θύμα­τα τρο­χαί­ου ατυ­χή­μα­τος με μοτο­σι­κλέ­τα, το οποίο χαρα­κτη­ρί­ζε­ται σκη­νο­θε­τη­μέ­νο, και τίθε­νται εκτός αγώνων.

2015 Πέθα­νε ο τρα­γου­δι­στής Γιώρ­γος Ζωγράφος

zografos2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο