Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 12 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

627 Μάχη της Νινευή: Ο στρα­τός του Βυζα­ντι­νού αυτο­κρά­το­ρα Ηρά­κλειου συντρί­βει τους Πέρ­σες στη μάχη της Νινευί, κοντά στα Γαυ­γά­μη­λα και ανα­κτά όλες τις βυζα­ντι­νές επαρ­χί­ες στην Εγγύς Ανατολή.

1098 Οι Σταυ­ρο­φό­ροι της Α’ Σταυ­ρο­φο­ρί­ας κατα­λαμ­βά­νουν την πόλη Άρα της Συρί­ας (Μαα­ρά­ταλ Νού­μαν) και σφά­ζουν 20.000 κατοίκους.

1574 Πέθα­νε ο οθω­μα­νός Σουλ­τά­νος, Σελίμ Β

1800 Η Ουά­σινγ­κτον γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ.

1803 Οι Σου­λιώ­τες ανα­γκά­ζο­νται να έρθουν σε συμ­φω­νία με τον Αλή Πασά. Εγκα­τα­λεί­πουν το Σού­λι και κατα­φεύ­γουν στα Ιόνια Νησιά.

1820 Οι Σου­λιώ­τες επα­νέρ­χο­νται στην πατρί­δα τους, μετά από συμ­φω­νία με τον Αλή Πασά, και μετέ­χουν στον πόλε­μο μαζί του ενα­ντί­ον του σουλτάνου.

1821 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Γκι­στάβ Φλομπέρ

1862 Αμε­ρι­κα­νι­κός Εμφύ­λιος Πόλε­μος: Το αμε­ρι­κα­νι­κό πολε­μι­κό πλοίο «Κάι­ρο» βυθί­ζε­ται στον ποτα­μό «Για­ζού». Είναι το πρώ­το πλοίο που βυθί­ζε­ται από νάρκη.

1863 Γεν­νή­θη­κε στο Λέτεν (τότε Χρι­στια­νία) ο Νορ­βη­γός ζωγρά­φος Έντ­βαρτ Μουνκ

munk

1868 Ιδρύ­ε­ται η Ανα­κτο­ρι­κή Φρου­ρά, η σημε­ρι­νή Προ­ε­δρι­κή Φρουρά.

1901 Ο Ιτα­λός φυσι­κός Γου­λιέλ­μος Μαρ­κό­νι στέλ­νει το πρώ­το τηλε­γρα­φι­κό του μήνυ­μα στις ΗΠΑ από την Αγγλία δια­μέ­σου του Ατλαντικού.

1909 Το Πατριαρ­χείο δια­μαρ­τύ­ρε­ται προς την Πύλη για τον από μέρους των τουρ­κι­κών αρχών αυθαί­ρε­το διο­ρι­σμό Τούρ­κων και Εβραί­ων εφό­ρων στα ελλη­νι­κά σχολεία

1909 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός φιλό­λο­γος και ιστο­ρι­κός Καρλ Κρουμπάχερ

krumpaher

1911 Το Δελ­χί αντι­κα­θι­στά την Καλ­κού­τα ως πρω­τεύ­ου­σα της Ινδίας.

1911  Στην Ελλά­δα γίνο­νται τα εγκαί­νια του νέου Εργα­τι­κού Κέντρου, παρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου και άλλων επισήμων.

1915 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός τρα­γου­δι­στής, Φρανκ Σινά­τρα

Φρανκ Σινά­τρα, ενσάρ­κω­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού θεάματος

1916 «Ανά­θε­μα» του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου στο Πεδί­ον Άρε­ως: Ογκώ­δης αντι­βε­νι­ζε­λι­κή πορεία με επι­κε­φα­λής την Ιερά Σύνο­δο ‑και με τις “ευλο­γί­ες” και την κάλυ­ψη του Κων­στα­ντί­νου και της κυβέρ­νη­σης- κατευ­θύ­νε­ται στο Πεδίο του Άρε­ως για να ανα­θε­μα­τί­σει τον «ολε­τή­ρα» της πολι­τι­κής ζωής του τόπου Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο. Εκεί ο κάθε δια­δη­λω­τής ρίχνει μία πέτρα και επα­να­λαμ­βά­νει την κατά­ρα του αρχιε­πι­σκό­που Αθη­νών Θεό­κλη­του κατά του Βενι­ζέ­λου. «Κατά Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου φυλα­κί­σα­ντος αρχιε­ρείς και επι­βου­λευ­θέ­ντος την βασι­λεί­αν και την πατρί­δαν, ανά­θε­μα έστω».

1922 Ο υπουρ­γός Στρα­τιω­τι­κών Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος παραι­τεί­ται και ανα­λαμ­βά­νει αρχι­στρά­τη­γος του στρα­τού του Έβρου.

1925 Ο Ρεζά Παχλα­βί ανέρ­χε­ται στο θρό­νο της Περ­σί­ας και γίνε­ται ο νέος Σάχης.

1927 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συν­δη­μιουρ­γός του μικρο­τσίπ, Ρόμπερτ Νόρ­τον Νόις, γνω­στός με το παρω­νύ­μιο «ο Δήμαρ­χος της Σίλι­κον Βάλ­λεϋ», ιδρυ­τής των εται­ρειών Fairchild Semiconductor και Intel Corporation

1928 Γεν­νή­θη­κε ο Τσιν­γκίζ Αϊτμά­τοφ, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους συγ­γρα­φείς της μετα­πο­λε­μι­κής σοβιε­τι­κής λογοτεχνίας

aitmatof

1930 Αρχί­ζει επα­νά­στα­ση στην Ισπα­νία. Ομά­δες ανταρ­τών κατα­λαμ­βά­νουν μια παρα­με­θό­ρια πόλη.

1931 Απα­γο­ρεύ­ε­ται στον Γκά­ντι να συνα­ντη­θεί με τον Πάπα, επει­δή αρνή­θη­κε να φορέ­σει ενδύ­μα­τα δυτι­κού τύπου.

1939 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Ντά­γκλας Φέρ­μπανκς, που έγι­νε γνω­στός ενσαρ­κώ­νο­ντας στη μεγά­λη οθό­νη τον «Ζορό» και τον «Ρομπέν των Δασών», το 1985 η αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Αν Μπάξτερ

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αμε­ρι­κή και Βρε­τα­νία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο σε Ρου­μα­νία και Βουλ­γα­ρία αφού πρώ­τα οι δεύ­τε­ρες κήρυ­ξαν πόλε­μο στις πρώ­τες. Την ίδια μέρα, η Ινδία κηρύσ­σει πόλε­μο στην Ιαπωνία.

1943 Συγκρο­τεί­ται το πρώ­το ελλη­νο­αλ­βα­νι­κό παρ­τι­ζά­νι­κο τάγ­μα στην ελλη­νι­κή μειο­νό­τη­τα στην Αλβανία.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Επι­χεί­ρη­ση Χει­με­ρι­νή Θύελ­λα: Οι Γερ­μα­νοί προ­σπα­θούν να περά­σουν τον κλοιό των Ρώσων στο Στά­λιν­γκραντ για να ενι­σχύ­σουν τον παγι­δευ­μέ­νο στρα­τό τους.

1944 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Ζωή Λάσκαρη

Ζωή Λάσκα­ρη

1948 Ο αστι­κός στρα­τός υιο­θε­τεί το Σχέ­διο Επι­χει­ρή­σε­ων «Περι­στε­ρά» με σκο­πό τη συντρι­βή του ΔΣΕ στην Πελο­πόν­νη­σο. Το Σχέ­διο προ­έ­βλε­πε, μετα­ξύ άλλων, την «πλή­ρη εξό­ντω­ση» κάθε λαϊ­κού στη­ρίγ­μα­τος του ένο­πλου αγώ­να, με γενι­κευ­μέ­νες εκκα­θα­ρί­σεις μετα­ξύ του άμα­χου πλη­θυ­σμού. Ακο­λού­θως, μόνο τη νύχτα της 24–25 Δεκέμ­βρη συνε­λή­φθη­σαν 4.500 άτο­μα, που κατό­πιν εκτο­πί­στη­καν στη Μακρό­νη­σο και το Τρίκερι.

1955 Στην Κύπρο, ο Γρη­γό­ριος Αυξε­ντί­ου και όλη η ιεραρ­χία της ΕΟΚΑ παγι­δεύ­ο­νται από τους Βρε­τα­νούς στο όρος Τρό­ο­δος, κοντά στο χωριό Σπί­λια. Ο Αυξε­ντί­ου όχι μόνο οδη­γεί τους συντρό­φους του σε ασφα­λές μέρος, αλλά αφή­νει τους άγγλους να αλλη­λο­πυ­ρο­βο­λού­νται και να έχουν πολ­λά θύματα.

1961 Η ιαπω­νι­κή αστυ­νο­μία συλ­λαμ­βά­νει 13 άτο­μα που μετεί­χαν σε συνω­μο­σία για τη δολο­φο­νία του Ιάπω­να πρω­θυ­πουρ­γού και των μελών της κυβέρ­νη­σης. Όπως απο­κα­λύ­φθη­κε, στην συνο­μω­σία εμπλέ­κο­νταν τόσο οικο­νο­μι­κοί όσο και στρα­τιω­τι­κοί παρά­γο­ντες της Ιαπωνίας.

1962 Το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας απο­νέ­με­ται στον Αμε­ρι­κα­νό συγ­γρα­φέα Τζον Στάιν­μπεκ, γνω­στό κυρί­ως για τα έργα του “Τα στα­φύ­λια της οργής” και “Ανα­το­λι­κά της Εδέμ”.

1963 Η Κένυα απο­κτά την ανε­ξαρ­τη­σία της από το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, μέσα στη βρε­τα­νι­κή κοινοπολιτεία.

1967 Ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι στο Βιετ­νάμ, μέσα στη χρο­νιά, έχα­σαν τη ζωή τους 24.000 άμα­χοι και 74.000 τραυ­μα­τί­στη­καν. Οι περισ­σό­τε­ροι θάνα­τοι και τραυ­μα­τι­σμοί προ­ήλ­θαν από τους μαζι­κούς αερο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς των Αμερικανών.

1969 Ξεκι­νά­ει στην Ιτα­λία μια αλυ­σι­δω­τή αντί­δρα­ση εκρή­ξε­ων βομ­βών, αρχί­ζο­ντας από την αγρο­τι­κή τρά­πε­ζα του Μιλά­νου, την ώρα που σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την κεντρι­κή της είσο­δο ‑στην Piazza Fontana, δια­δη­λώ­νουν αγρό­τες και καλ­λιερ­γη­τές από την επαρχία.
Η «σφα­γή της Piazza Fontana» υπήρ­ξε αρχή ενός επε­ξερ­γα­σμέ­νου στις λεπτο­μέ­ρειες πολι­τι­κού σχε­δί­ου, που αλλά­ζει άρδην το πολι­τι­κό σκη­νι­κό, όπου φασί­στες και παρα­κρα­τι­κοί, μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες, «στο­ές» και «στα­γο­νί­δια» δια­πλέ­κο­νται με το επί­ση­μο κράτος
Στην Ιτα­λία ‑τότε, με τον ευρω­κομ­μου­νι­σμό ακό­μη στα σπάρ­γα­να, το PCI ξεκι­νά­ει να επε­ξερ­γά­ζε­ται το Compromesso storico.

fontana

1969 Η Ελλά­δα απο­σύ­ρε­ται από το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης, λίγο πριν από την εκδί­ω­ξή της, εξαι­τί­ας της χού­ντας, για παρα­βί­α­ση των ανθρώ­πι­νων δικαιωμάτων.

1979 Τα κρά­τη μέλη του ΝΑΤΟ συμ­φω­νούν για την ανά­πτυ­ξη νέων αμε­ρι­κα­νι­κών πυραύ­λων Πέρ­σινγκ και Κρουζ στην Ευρώπη.

1983 Πάνω από 50.000 Βρε­τα­νί­δες περι­κυ­κλώ­νουν την αμε­ρι­κα­νι­κή βάση του Γκρίν­χαμ Κόμον, στην οποία είχαν εγκα­τα­στα­θεί πύραυ­λοι «Κρουζ», πραγ­μα­το­ποιώ­ντας μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες φιλει­ρη­νι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που γνώ­ρι­σε η Μεγά­λη Βρετανία.

1987 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Νίκος Σταυρίδης

Νίκος Σταυ­ρί­δης: Από την απο­γο­ή­τευ­ση στην καταξίωση

1992 Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ απο­φα­σί­ζει την ανά­πτυ­ξη κυα­νο­κρά­νων στα Σκό­πια, με στό­χο την απο­τρο­πή της επέ­κτα­σης του πολέ­μου στο γιου­γκο­σλα­βι­κό νότο.

1993 Στη Ρωσία, η πλειο­ψη­φία των κατοί­κων εγκρί­νει το νέο Σύνταγ­μα, σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα δημοψηφίσματος.

1994 Οι ελβε­τι­κές αρχές απο­φα­σί­ζουν να επι­τρέ­ψουν τη λει­τουρ­γία του πρώ­του οίκου ανο­χής στη Ζυρί­χη, εφό­σον δεν πρό­κει­ται πλέ­ον για ποι­νι­κώς κολά­σι­μη πράξη.

2000 Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ εκδί­δει την από­φα­σή του επί της εκλο­γι­κής δια­μά­χης Μπους και Γκορ και ανα­κη­ρύσ­σει τον Τζορτζ Μπους, τον υιό, νικη­τή των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών των ΗΠΑ του 2000.

2008 Πέθα­νε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Τάσ­σος Παπαδόπουλος.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο