Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Ιουλίου

100 π.X. γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Ιού­λιος Καίσαρας

1536 πέθα­νε ο Ολλαν­δός ουμα­νι­στής και θεο­λό­γος, Έρασμος.

1817 γεν­νή­θη­κε ο δια­κε­κρι­μέ­νος Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας και φιλό­σο­φος Χέν­ρι Ντέι­βιντ Θορό

1836 ανε­βαί­νει η πρώ­τη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση στην Αθή­να, μια κωμω­δία του Μολιέρου.

1854 γεν­νή­θη­κε ο ιδρυ­τής της Kodak Τζορτζ Ίστμαν που με τις εφευ­ρέ­σεις του έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο στην εξέ­λι­ξη της φωτογραφίας

1862 το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο καθιε­ρώ­νει το Μετάλ­λιο της Τιμής, την ύψι­στη στρα­τιω­τι­κή παρα­ση­μο­φό­ρη­ση στις ΗΠΑ.

1884 γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος Αμε­ντέο Μοντιλιάνι

1904 γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Χιλια­νός κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής Πάμπλο Νερού­ντα (τιμη­μέ­νος με Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας το 1971).

Πάμπλο Νερού­ντα Ο ποι­η­τής – αγω­νι­στής της Ειρήνης

1904 γεν­νή­θη­κε ο Κινέ­ζος πολι­τι­κός Ντεγκ Ξιαοπίνγκ

1904 υπο­γρά­φε­ται συμ­φω­νία μετα­ξύ Βρε­τα­νί­ας και Γερ­μα­νί­ας, με σκο­πό να επι­λυ­θούν οι δια­φο­ρές μετα­ξύ των δυο χωρών.

1906 ο Αλφρεντ Ντρέι­φους, Γάλ­λος αξιω­μα­τι­κός Πυρο­βο­λι­κού εβραϊ­κής κατα­γω­γής, ο οποί­ος είχε κατη­γο­ρη­θεί άδι­κα για προ­δο­σία, παίρ­νει τελι­κά χάρη και επι­στρέ­φει στο σύνταγ­μά του με το βαθ­μό του. Η περι­βό­η­τη «Υπό­θε­ση Ντρέι­φους» είχε εξε­λι­χθεί σε μεγά­λο σκάν­δα­λο της επο­χής, πυρο­δο­τώ­ντας λαϊ­κές αντι­δρά­σεις και δημιουρ­γώ­ντας κυβερ­νη­τι­κή κρίση.

1913 αγή­μα­τα του Ελλη­νι­κού Στό­λου υπό τον πλοί­αρ­χο Γκί­νη, απε­λευ­θε­ρώ­νουν την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός απε­λυ­θε­ρώ­νει την Ξάνθη.

1920 ο ελλη­νι­κός Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει την Αδριανούπολη.

1932 ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος Ε’ της Βρε­τα­νί­ας εγκαι­νιά­ζει τη γέφυ­ρα Λάμπεθ του Λονδίνου.

1937 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Μπιλ Κόσμπι

1937 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος Λιο­νέλ Ζοσπέν

1942 οι Ιάπω­νες εισβά­λουν στη Νέα Γουινέα.

1943 στη Γερ­μα­νία, η αντι­να­ζι­στι­κή αντί­στα­ση ιδρύ­ει την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Ελεύ­θε­ρης Γερμανίας.

1943 Τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα περ­νούν στην αντε­πί­θε­ση στο Κουρσκ. Η αντε­πί­θε­ση διαρ­κεί έως τις 23/8 και κατα­λή­γει με απο­φα­σι­στι­κή νίκη του Κόκ­κι­νου Στρα­τού που ουσια­στι­κά εξου­δε­τε­ρώ­νει την επι­θε­τι­κή ικα­νό­τη­τα της ναζι­στι­κής πολε­μι­κής μηχα­νής στο Ανα­το­λι­κό Μέτω­πο. Μετα­ξύ άλλων, η μάχη του Κουρσκ απο­τέ­λε­σε τη μεγα­λύ­τε­ρη ανα­μέ­τρη­ση αρμά­των μάχης στον κόσμο, με πάνω από 8.000 τανκ (και από τις δύο πλευ­ρές) να παρα­τάσ­σο­νται στο πεδίο της μάχης.

1955 φτά­νουν στη Νέα Υόρ­κη οι πρώ­τοι 1.245 Ευρω­παί­οι μετα­νά­στες βάσει του νόμου περί μετα­νά­στευ­σης του 1953.

1962 οι Rolling Stones δίνουν την πρώ­τη τους συναυ­λία, στο Marquee Club του Λονδίνου.

1967 το καθε­στώς της 21ης Απρι­λί­ου αφαι­ρεί την ελλη­νι­κή ιθα­γέ­νεια από 480 Έλλη­νες πολίτες.

1976 διε­ξά­γε­ται στο Κλει­στό της Γλυ­φά­δας ο πρώ­τος τελι­κός του Κυπέλ­λου Ελλά­δος στο μπά­σκετ μετα­ξύ Ολυ­μπια­κού-ΑΕΚ (81–79).

1979 λήγει η μεγά­λης διάρ­κειας απερ­γία των ελλή­νων τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων, με επι­στρά­τευ­ση των απεργών

1990 ο ανα­κρι­τής καλεί τον Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου σε ανά­κρι­ση για την Τρά­πε­ζα Κρήτης

1991 η Ελλά­δα κατα­κτά το χρυ­σό στο ποδό­σφαι­ρο στους Μεσο­γεια­κούς Αγώ­νες νικώ­ντας την Τουρ­κία με 3–1 στο ΟΑΚΑ.

1992 ξεκι­νά το πρώ­το Πανευ­ρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα Ελπί­δων Μπά­σκετ στο ΣΕΦ. Η Ιτα­λία ανα­κη­ρύσ­σε­ται πρω­τα­θλή­τρια κερ­δί­ζο­ντας την Ελλά­δα στον τελι­κό με 65–63 στις 19/7.

1993 το θαλάσ­σιο κύμα που θα προ­κα­λέ­σει ένας σει­σμός μεγέ­θους 7,8 Ρίχτερ στην ακτή Χοκάι­ντο της Ιαπω­νί­ας θα προ­κα­λέ­σει το θάνα­το 202 ατό­μων στο μικρό νησί Οκουσίρι.

1994 ο Παλαι­στί­νιος ηγέ­της Γιά­σερ Αρα­φάτ εγκα­θί­στα­ται στη Λωρί­δα της Γάζας, μετά από 27 χρόνια.

1996 στη Βρε­τα­νία, Κάρο­λος και Νταϊ­ά­να συμ­φω­νούν στους όρους για την έκδο­ση του δια­ζυ­γί­ου τους.

1997 στη Βολι­βία, ομά­δα εμπει­ρο­γνω­μό­νων ανα­κοι­νώ­νει επί­ση­μα ότι ανα­κα­λύ­φθη­καν τα οστά του Τσε Γκε­βά­ρα σε ομα­δι­κό τάφο της Βαλιεγράντε.

2016 πέθα­νε ο Δημή­τρης Μαρω­νί­της, Ελλη­νας φιλό­λο­γος, μετα­φρα­στής και δοκιμιογράφος.

 

Δημή­τρης Μαρω­νί­της, σπου­δαί­ος ακα­δη­μαϊ­κός δάσκα­λος, πιστός στις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο