Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα  ℹ️ 12η Μάρτη -
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
που δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1550 Ισπα­νοί και αυτό­χθο­νες στρα­τιώ­τες υπό τις δια­τα­γές του Πέδρο ντε Βαλ­δί­βια νικούν ένα στρα­τό 60.000 Μαπού­τσε στη μάχη του Πέν­κο στη σημε­ρι­νή Χιλή.

1613 Γεν­νή­θη­κε ο André Le Nostre (Αντρέ Λε Νοτρ), Γάλ­λος αρχι­τέ­κτο­νας τοπί­ου: επί­ση­μος κηπου­ρός του βασι­λιά Λου­δο­βί­κου ΙΔ΄ που είχε ως βασι­κό­τε­ρο και πιο σημα­ντι­κό καθή­κον να δημιουρ­γή­σει τη φυτο­κά­λυ­ψη τους κήπους και τα πάρ­κα του ανα­κτό­ρου των Βερσαλλιών.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο Γκα­μπριέ­λε Ντ’ Ανούν­τσιο, (Gabriele D’Annunzio, πέθα­νε – 1η Μαρ­τί­ου 1938)  Ιτα­λός ποι­η­τής, δημο­σιο­γρά­φος, δρα­μα­τουρ­γός, και στρα­τιώ­της κατά την διάρ­κεια του Α΄ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου _ επι­φα­νής εθνι­κι­στής, με επιρ­ροή στον ιτα­λι­κό φασι­σμό. Υπήρ­ξε ένας από τους περι­φη­μό­τε­ρους ποι­η­τές της επο­χής του, επη­ρέ­α­σε γενιές Ιτα­λών συγ­γρα­φέ­ων και προ­κά­λε­σε έντο­νες εντυ­πώ­σεις σε όλη την Ευρώ­πη. Για την αερο­πο­ρι­κή του δρά­ση στον Α΄ Παγκό­σμιο, που του στοί­χι­σε το ένα μάτι, την προ­πα­γαν­δι­στι­κή του πτή­ση υπε­ρά­νω της εχθρι­κής Βιέν­νης και την εν συνε­χεία κατά­λη­ψη του Φιού­με (σήμε­ρα Ριέ­κα), που οργά­νω­σε και εκτέ­λε­σε επί κεφα­λής ατά­κτων, θεω­ρή­θη­κε εθνι­κός ήρω­ας της Ιτα­λί­ας. Η ποι­η­τι­κή του φήμη συνα­γω­νι­ζό­ταν αυτήν των ερω­τι­κών και συγ­γρα­φι­κών σκαν­δά­λων του.

1865 — Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Καρκαβίτσας

Σαν σήμε­ρα 22 Οκτω­βρί­ου «έφυ­γε» από τη ζωή ο Ανδρέ­ας Καρκαβίτσας

1878 — Γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Γεωρ­γα­ντάς (πέθα­νε 23 Νοεμ­βρί­ου 1958) ήταν αθλη­τής στί­βου, ολυ­μπιο­νί­κης στα αγω­νί­σμα­τα της λιθο­βο­λί­ας και της δισκο­βο­λί­ας. Δια­κρι­νό­ταν και σε άλλα αγω­νί­σμα­τα ρίψε­ων, όπως η σφαι­ρο­βο­λία, ο ακο­ντι­σμός και η ελλη­νι­κή δισκο­βο­λία, ενώ συμ­με­τεί­χε και σε αγώ­νες διελ­κυ­στίν­δας. Είχε εντυ­πω­σια­κό παρά­στη­μα με ύψος 1,85 μ. και βάρος 81 κ.

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέ­ρω­σε το λατι­νι­κό αλφά­βη­το και κατάρ­γη­σε το φέσι και τον φερε­τζέ. Πέθα­νε το 1938.

kemal

1854 Η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη συμ­μα­χί­ας με την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία κατά της Ρωσί­ας στον Κρι­μαϊ­κό Πόλε­μο (1853–1856).

1889 Η Coca Cola πωλεί­ται για πρώ­τη φορά σε γυά­λι­να μπουκάλια.

1910 Καθελ­κύ­ε­ται στο Λιβόρ­νο το ελλη­νι­κό θωρη­κτό Γεώρ­γιος Αβέρωφ.

1913 Η Καμπέ­ρα γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Αυστραλίας.

1918 Η Μόσχα γίνε­ται και πάλι πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας μετά από 215 χρό­νια κατά τα οποία πρω­τεύ­ου­σα ήταν η Αγία Πετρούπολη.

1921  Στην ΕΣΣΔ, ο ηγέ­της της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, Βλα­ντι­μίρ Λένιν, ανα­κοι­νώ­νει τη νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή (ΝΕΠ), που επι­τρέ­πει τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων. «Η πολι­τι­κή αυτή ονο­μά­στη­κε νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή , για­τί κάνει στρο­φή προς τα πίσω. Εμείς τώρα υπο­χω­ρού­με, σαν να πηγαί­νου­με προς τα πίσω, μα το κάνου­με για να κάνου­με πρώ­τα πίσω, και να πάρου­με μετά φόρα και να κάνου­με ένα άλμα πιο μεγά­λο προς τα μπρος. Μόνο μ’ αυτόν τον όρο υπο­χω­ρή­σα­με, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας τη νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή » Ι.Β Λένιν

1921 Η Μεγά­λη Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Τουρ­κί­ας υιο­θε­τεί το İstiklâl Marşı, ως εθνι­κό ύμνο της χώρας.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Τζιάν­νι Ανιέλ­λι, Ιτα­λός επι­χει­ρη­μα­τί­ας: Giovanni Agnelli (πέθα­νε 24-Ιαν-2003) γνω­στός και με το προ­σω­νύ­μιο L’ Avocato _Ο Δικη­γό­ρος Ιτα­λός βιο­μή­χα­νος και βασι­κός μέτο­χος του Ομί­λου της Fiat Fiat S.p.A (1966–2003). Επί­σης ήταν ισό­βιος γερου­σια­στής (1991–2003), ιδιο­κτή­της της Γιου­βέ­ντους και ο πλου­σιό­τε­ρος άνθρω­πος της Ιτα­λί­ας εκεί­νη την περί­ο­δο. Πρό­ε­δρος της Confindustria _ΣΕΒ Ιτα­λί­ας. Παίρ­νο­ντας στα χέρια του την αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία της Φίατ, που είχε ιδρύ­σει ο παπ­πούς του, Τζιο­βάν­νι Ανιέλ­λι, στο Τορί­νο το 1899, την μετέ­τρε­ψε σε διε­θνή κολοσ­σό με 360.000 εργα­ζό­με­νους και κύκλο εργα­σιών 15 δισ.$. Επί των ημε­ρών του, έφτα­σε να ελέγ­χει ο ίδιος το 4,4% του ΑΕΠ της Ιτα­λί­ας. Η Scuderia Ferrari που ανή­κει στη Fiat ονό­μα­σε το μονο­θέ­σιο της Φόρ­μου­λα 1 _F2003-GA το 2003, “F1 _Gianni Agnelli” ως φόρο τιμής στον Ανιέλλι.

1922 Η Αρμε­νία, η Γεωρ­γία και το Αζερ­μπαϊ­τζάν σχη­μα­τί­ζουν την Ομο­σπον­δία Σοβιε­τι­κών Σοσια­λι­στι­κών Δημο­κρα­τιών της Υπερκαυκασίας.

1927 Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να (Ψυρή) ο  διε­θνής ποδο­σφαι­ρι­στής Γιώρ­γος Δαρί­βας (πέθα­νε 97 ετών και εντα­φιά­στη­κε στο Νεκρο­τα­φείο Και­σα­ρια­νής). Ξεκί­νη­σε το ποδό­σφαι­ρο στα τελευ­ταία χρό­νια της κατο­χής από την Νίκη Πλά­κας και  το 1946 πήγε στον Ολυ­μπια­κό Πει­ραιώς στον οποίο και αγω­νί­στη­κε ως βασι­κό στέ­λε­χος μέχρι το 1958 (τέλειω­σε την καριέ­ρα του το 1959 στην Δόξα Πει­ραιά). Έχει φορέ­σει 16 φορές τη φανέ­λα της Εθνι­κής Ελλά­δας (1951–1955) και έχει σημειώ­σει _αν και μέσος, 4 γκολ. Μετά από έναν αγώ­να ενα­ντί­ον της Τουρ­κί­ας τού κόλ­λη­σαν το παρα­τσού­κλι “Λορέν­τζο”.
Μετά την απο­χώ­ρη­σή του από την ενερ­γό δρά­ση εργά­στη­κε ως προ­πο­νη­τής στα τμή­μα­τα υπο­δο­μής αλλά και ως υπη­ρε­σια­κός στην πρώ­τη ομά­δα του Ολυ­μπια­κού (1971–1975), διε­τέ­λε­σε επί­σης πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου παλαι­μά­χων ποδο­σφαι­ρι­στών του Ολυ­μπια­κού. Βρέ­θη­κε επί­σης στην τεχνι­κή ηγε­σία αρκε­τών συλ­λό­γων, όπως στους Κάδμο Θηβών και Εθνι­κό Αστέ­ρα τους οποί­ους και οδή­γη­σε για πρώ­τη φορά από το τοπι­κό στην Β’ Εθνι­κή το 1962–63 και 1964–65 αντί­στοι­χα, ενώ την περί­ο­δο 1980–81 οδή­γη­σε τον Παναι­γιά­λειο μέχρι τον ημι­τε­λι­κό του κυπέλ­λου Ελλά­δας. Επί­σης, εργά­στη­κε μετα­ξύ άλλων στους Φωστή­ρα, Βύζα­ντα Μεγά­ρων, Α.Ο. Χαλ­κί­δας, Ηλυ­σια­κό, Ατρό­μη­το Αθη­νών, Απόλ­λω­να Καλα­μα­ριάς, Α.Ο. Τρι­κά­λων κ.α.

Ο Ολυ­μπια­κός είναι ιδέα; ή ⁉️ olympiacos.org 💰

1929  Η Οπελ AG, η μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία στη Γερ­μα­νία, αγο­ρά­ζε­ται από την Τζέ­νε­ραλ Μότορς Κορ­πο­ρέι­σον των ΗΠΑ, ένα­ντι 120 εκα­τομ­μυ­ρί­ων μάρκων.

1930 Με επι­κε­φα­λής τον Μαχά­τμα Γκά­ντι αρχί­ζει στην Ινδία η «πορεία των τρια­κο­σί­ων μιλί­ων», σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της επι­βο­λής μονο­πω­λί­ου στο αλά­τι από τους Βρε­τα­νούς ιμπε­ρια­λι­στές. Δεκά­δες χιλιά­δες Ινδοί συλ­λαμ­βά­νο­νται. Μετα­ξύ αυτών και ο ίδιος ο Γκάντι.

gkanti

1933  Στη Γερ­μα­νία, ο Πάουλ φον Χίντεν­μπουργκ καταρ­γεί τη σημαία της Γερ­μα­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας και δίνει εντο­λή να αναρ­τη­θούν πλάι-πλάι η σβά­στι­κα και η αυτο­κρα­το­ρι­κή σημαία.

1934 Στις επα­να­λη­πτι­κές δημο­τι­κές εκλο­γές των Σερ­ρών, το Αντι­δι­κτα­το­ρι­κό Μέτω­πο σημειώ­νει μεγά­λη νίκη και δήμαρ­χος ανα­δει­κνύ­ε­ται ο κομ­μου­νι­στής Διο­νύ­σης Μενύχτας.

1938 Ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Αυστρία, την οποία και κατα­λαμ­βά­νουν σε δύο μέρες. Η Αυστρία προ­σαρ­τά­ται στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Αγγλία και Γαλ­λία ανα­γνω­ρί­ζουν αμέ­σως αυτήν την αρπα­γή. Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση κατα­δι­κά­ζει ρητά την επι­δρο­μή και ζητά να παρ­θούν μέτρα κατά των επιδρομέων.

1938 Γεν­νιέ­ται ο Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, ποι­η­τής, στι­χουρ­γός και πεζογράφος.

manos eleutheriou

1943 Τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ Δυτι­κής Θεσ­σα­λί­ας απε­λευ­θε­ρώ­νουν την Καρ­δί­τσα. Στην ελεύ­θε­ρη πια πόλη παίρ­νο­νται άμε­σα μέτρα υπέρ του λαού. Την ίδια μέρα Ιτα­λι­κές μονά­δες πυρ­πο­λούν την Τσα­ρι­τσά­νη και εκτε­λούν 45 άτομα.

1945 Πέθα­νε σε ηλι­κία 15 ετών από τύφο στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπέρ­γκεν — Μπέλ­σεν, η Άννα Φρανκ, εβραιο­πού­λα, που έμει­νε στην ιστο­ρία για το ημε­ρο­λό­γιό της.

frank

1946 Γεν­νή­θη­κε η Λάι­ζα Μινέ­λι (Liza May Minnelli, κόρη της Τζού­ντι Γκάρ­λαντ και του σκη­νο­θέ­τη Βιν­σέ­ντε Μινέ­λι.), Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και τρα­γου­δί­στρια. Βρα­βευ­μέ­νη με Όσκαρ Α’ Γυναι­κεί­ου Ρόλου για την ται­νία του 1972 Καμπα­ρέ (Cabaret), επί­σης κάτο­χος δυο Χρυ­σών Σφαί­ρών, ενός BAFTA, ενός Βρα­βεί­ου Έμμυ και τεσ­σά­ρων Βρα­βεί­ων Τόνυ (μετα­ξύ των οποί­ων και ένα ειδι­κό βρα­βείο Τόνι)

1947 Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Χάρι Τρού­μαν, παρου­σιά­ζει το δόγ­μα του (Δόγ­μα Τρού­μαν) για την κατα­πο­λέ­μη­ση του κομου­νι­σμού. Για την Ελλά­δα αυτό σημαί­νει απο­χώ­ρη­ση των βρε­τα­νι­κών δυνά­με­ων και έντα­ξη της χώρας στην αμε­ρι­κα­νι­κή σφαί­ρα επιρ­ρο­ής, καθώς και την έναρ­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής και οικο­νο­μι­κής βοή­θειας. Παρεί­χαν κάθε βοή­θεια προ­κει­μέ­νου να χτυ­πη­θεί και να νικη­θεί ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλάδας

trouman

1951 Κάνει το ντε­μπού­το του στις εφη­με­ρί­δες των ΗΠΑ, το κόμικ, “Ο Ντέ­νις, ο τρομερός”.

1955 Πέθα­νε ο Τσάρ­λι Πάρ­κερ, Charlie Parker Jr _γενν. 29-Αυγ-1920, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Αφρο­α­με­ρι­κα­νούς μου­σι­κούς της τζαζ, συν­θέ­της και άλτο σαξο­φω­νί­στας. Η επί­δρα­σή του στην εξέ­λι­ξη της τζαζ θεω­ρεί­ται πολύ σημα­ντι­κή, ενώ συνέ­βα­λε καθο­ρι­στι­κά, μαζί με τον Ντί­ζι Γκι­λέ­σπι, στη δια­μόρ­φω­ση του μπί­μποπ κατά τη 10ετία του 1940. Συχνά ανα­φέ­ρε­ται και με το ψευ­δώ­νυ­μο Μπερντ (Bird ή Yardbird), το οποίο απέ­κτη­σε στα πρώ­τα χρό­νια της στα­διο­δρο­μί­ας του και δια­τή­ρη­σε μέχρι το τέλος της.

Δεκα­έ­ξι απο­φθέγ­μα­τα από μου­σι­κούς της τζαζ

1970 Οι κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού κατε­βαί­νουν σε 24ωρη απερ­γία πεί­νας με αίτη­μα το στα­μά­τη­μα των μετα­γω­γών και την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των βαριά άρρω­στων, των γερό­ντων, των γυναι­κών και όλων των πολι­τι­κών κρατουμένων.

1994 Η Εκκλη­σία της Αγγλί­ας χει­ρο­το­νεί την πρώ­τη γυναί­κα ιερέα.

1994 Την ίδια μέρα, απο­δει­κνύ­ε­ται, πως η φωτο­γρα­φία, η οποία θεω­ρού­ταν, ότι απει­κό­νι­ζε το τέρας του Λοχ Νες, ήταν απάτη.

2000 Ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ ζητά συγ­γνώ­μη “από όσους στο παρελ­θόν υπέ­στη­σαν διώ­ξεις στο όνο­μα του χριστιανισμού”

2002 πέθα­νε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Σπύ­ρος Κυπριανού

2002 Στο Τέξας η Αντρέα Γιετς κατα­δι­κά­ζε­ται σε ισό­βια φυλά­κι­ση, επει­δή, έπνι­ξε τα πέντε παι­διά της, τον Ιού­νιο του προη­γού­με­νου έτους.

2005  Ο Κάρο­λος Παπού­λιας ανα­λαμ­βά­νει Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημοκρατίας.

2005 Πέθα­νε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σταύ­ρος Κουγιουμτζής.

2018 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Χρή­στος Σιμαρδάνης

xristos simardanis

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο