Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Μαρτίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1881 Γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ, που απο­κλή­θη­κε Ατα­τούρκ (πατέ­ρας των Τούρ­κων). Ιδρυ­τής του σύγ­χρο­νου κοσμι­κού κρά­τους της Τουρ­κί­ας, καθιέ­ρω­σε το λατι­νι­κό αλφά­βη­το και κατάρ­γη­σε το φέσι και τον φερε­τζέ. Πέθα­νε το 1938.

kemal

1854 Η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία υπο­γρά­φουν συν­θή­κη συμ­μα­χί­ας με την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία κατά της Ρωσί­ας στον Κρι­μαϊ­κό Πόλε­μο (1853–1856).

1889 Η Coca Cola πωλεί­ται για πρώ­τη φορά σε γυά­λι­να μπουκάλια.

1913 Η Καμπέ­ρα γίνε­ται πρω­τεύ­ου­σα της Αυστραλίας.

1921  Στην ΕΣΣΔ, ο ηγέ­της της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, Βλα­ντι­μίρ Λένιν, ανα­κοι­νώ­νει τη νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή (ΝΕΠ), που επι­τρέ­πει τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση ιδιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων. «Η πολι­τι­κή αυτή ονο­μά­στη­κε νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή , για­τί κάνει στρο­φή προς τα πίσω. Εμείς τώρα υπο­χω­ρού­με, σαν να πηγαί­νου­με προς τα πίσω, μα το κάνου­με για να κάνου­με πρώ­τα πίσω, και να πάρου­με μετά φόρα και να κάνου­με ένα άλμα πιο μεγά­λο προς τα μπρος. Μόνο μ’ αυτόν τον όρο υπο­χω­ρή­σα­με, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας τη νέα οικο­νο­μι­κή πολι­τι­κή » Ι.Β Λένιν

1929  Η Οπελ AG, η μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία στη Γερ­μα­νία, αγο­ρά­ζε­ται από την Τζέ­νε­ραλ Μότορς Κορ­πο­ρέι­σον των ΗΠΑ, ένα­ντι 120 εκα­τομ­μυ­ρί­ων μάρκων.

1930 Με επι­κε­φα­λής τον Μαχά­τμα Γκά­ντι αρχί­ζει στην Ινδία η «πορεία των τρια­κο­σί­ων μιλί­ων», σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά της επι­βο­λής μονο­πω­λί­ου στο αλά­τι από τους Βρε­τα­νούς ιμπε­ρια­λι­στές. Δεκά­δες χιλιά­δες Ινδοί συλ­λαμ­βά­νο­νται. Μετα­ξύ αυτών και ο ίδιος ο Γκάντι.

gkanti

1933  Στη Γερ­μα­νία, ο Πάουλ φον Χίντεν­μπουργκ καταρ­γεί τη σημαία της Γερ­μα­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας και δίνει εντο­λή να αναρ­τη­θούν πλάι-πλάι η σβά­στι­κα και η αυτο­κρα­το­ρι­κή σημαία.

1934 Στις επα­να­λη­πτι­κές δημο­τι­κές εκλο­γές των Σερ­ρών, το Αντι­δι­κτα­το­ρι­κό Μέτω­πο σημειώ­νει μεγά­λη νίκη και δήμαρ­χος ανα­δει­κνύ­ε­ται ο κομ­μου­νι­στής Διο­νύ­σης Μενύχτας.

1938 Ναζι­στι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβάλ­λουν στην Αυστρία, την οποία και κατα­λαμ­βά­νουν σε δύο μέρες. Η Αυστρία προ­σαρ­τά­ται στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία. Αγγλία και Γαλ­λία ανα­γνω­ρί­ζουν αμέ­σως αυτήν την αρπα­γή. Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση κατα­δι­κά­ζει ρητά την επι­δρο­μή και ζητά να παρ­θούν μέτρα κατά των επιδρομέων.

1938 γεν­νιέ­ται ο Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, ποι­η­τής, στι­χουρ­γός και πεζογράφος.

manos eleutheriou

1943 Τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ Δυτι­κής Θεσ­σα­λί­ας απε­λευ­θε­ρώ­νουν την Καρ­δί­τσα. Στην ελεύ­θε­ρη πια πόλη παίρ­νο­νται άμε­σα μέτρα υπέρ του λαού. Την ίδια μέρα Ιτα­λι­κές μονά­δες πυρ­πο­λούν την Τσα­ρι­τσά­νη και εκτε­λούν 45 άτομα.

1945 Πέθα­νε σε ηλι­κία 15 ετών από τύφο στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Μπέρ­γκεν — Μπέλ­σεν, η Άννα Φρανκ, εβραιο­πού­λα, που έμει­νε στην ιστο­ρία για το ημε­ρο­λό­γιό της.

frank

1947 Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος, Χάρι Τρού­μαν, παρου­σιά­ζει το δόγ­μα του (Δόγ­μα Τρού­μαν) για την κατα­πο­λέ­μη­ση του κομου­νι­σμού. Για την Ελλά­δα αυτό σημαί­νει απο­χώ­ρη­ση των βρε­τα­νι­κών δυνά­με­ων και έντα­ξη της χώρας στην αμε­ρι­κα­νι­κή σφαί­ρα επιρ­ρο­ής, καθώς και την έναρ­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής και οικο­νο­μι­κής βοή­θειας. Παρεί­χαν κάθε βοή­θεια προ­κει­μέ­νου να χτυ­πη­θεί και να νικη­θεί ο Δημο­κρα­τι­κός Στρα­τός Ελλάδας

trouman

1951 Κάνει το ντε­μπού­το του στις εφη­με­ρί­δες των ΗΠΑ, το κόμικ, “Ο Ντέ­νις, ο τρομερός”.

1970 Οι κρα­τού­με­νοι των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού κατε­βαί­νουν σε 24ωρη απερ­γία πεί­νας με αίτη­μα το στα­μά­τη­μα των μετα­γω­γών και την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των βαριά άρρω­στων, των γερό­ντων, των γυναι­κών και όλων των πολι­τι­κών κρατουμένων.

1994 Η Εκκλη­σία της Αγγλί­ας χει­ρο­το­νεί την πρώ­τη γυναί­κα ιερέα.

1994 Την ίδια μέρα, απο­δει­κνύ­ε­ται, πως η φωτο­γρα­φία, η οποία θεω­ρού­ταν, ότι απει­κό­νι­ζε το τέρας του Λοχ Νες, ήταν απάτη.

2000 Ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ ζητά συγ­γνώ­μη “από όσους στο παρελ­θόν υπέ­στη­σαν διώ­ξεις στο όνο­μα του χριστιανισμού”

2002 πέθα­νε ο πρώ­ην πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας, Σπύ­ρος Κυπριανού

2005  Ο Κάρο­λος Παπού­λιας ανα­λαμ­βά­νει Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημοκρατίας.

2005 Πέθα­νε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σταύ­ρος Κουγιουμτζής.

2018 πέθα­νε ο ηθο­ποιός Χρή­στος Σιμαρδάνης

xristos simardanis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο