Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

🗓️  Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου -

📇 📋 Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

322 π.Χ. Αυτο­κτό­νη­σε ο Αθη­ναί­ος ρήτο­ρας και πολι­τι­κός, Δημο­σθέ­νης, πίνο­ντας ποσό­τη­τα μελά­νης, στον ναό του Ποσει­δώ­να, στην Καλαυ­ρία του Σαρω­νι­κού, τον σημε­ρι­νό Πόρο. Εκεί είχε κατα­φύ­γει για να μη συλ­λη­φθεί από τους Μακε­δό­νες του Αντίπατρου

539 π.Χ. Ο βασι­λιάς της Περ­σί­ας, Κύρος ο Μέγας, κατα­λαμ­βά­νει τη Βαβυ­λώ­να και απε­λευ­θε­ρώ­νει τους Εβραί­ους, που βρί­σκο­νται στην πόλη για 70 χρό­νια εξό­ρι­στοι από την Ιουδαία.

1492 Ανα­κά­λυ­ψη της Αμε­ρι­κής: Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος φτά­νει στις ακτές του «Νέου Κόσμου». Η μέρα αυτή θεω­ρεί­ται — και εορ­τά­ζε­ται — ως η μέρα ανα­κά­λυ­ψης της Αμερικής

3 Αυγού­στου 1492: Ο Κολόμ­βος ξεκι­νά­ει για την ανα­κά­λυ­ψη της Αμερικής

1654 Έκρη­ξη στο Ντελφτ κατα­στρέ­φει την πόλη της Ολλαν­δί­ας, σκο­τώ­νο­ντας πάνω από 100 άτομα.

1692 Λαμ­βά­νουν τέλος οι δίκες των μαγισ­σών του Σάλεμ κατό­πιν επι­στο­λής του κυβερ­νή­τη της Μασα­χου­σέ­της, Γουί­λιαμ Φιπς.

1773 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το πρώ­το ψυχια­τρείο στην Αμε­ρι­κή, στην Πολι­τεία της Βιρτζίνια.

1799 Η Ζαν Ζενε­βιέβ Λαμπρός γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που πραγ­μα­το­ποιεί άλμα με αλε­ξί­πτω­το, από ύψος 900 μέτρων.

1810 Διορ­γα­νώ­νε­ται η πρώ­τη «Οκτό­μπερ­φεστ», όταν ο βασι­λιάς της Βαυα­ρί­ας καλεί τους πολί­τες του Μονά­χου να γιορ­τά­σουν μαζί με τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια, τους γάμους του πρί­γκι­πα Λου­δο­βί­κου με την πρι­γκί­πισ­σα Τερέ­ζα της Σαξο­νί­ας. Η γιορ­τή θα γίνει θεσμός αργό­τε­ρα ως το μεγα­λύ­τε­ρο φεστι­βάλ μπύ­ρας στον κόσμο.

1822 Η Βρα­ζι­λία γίνε­ται και επι­σή­μως ανε­ξάρ­τη­τη από την Πορ­το­γα­λία. Ο Δον Πέδρο ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτοκράτορας.

1826 Ο Νικό­λα­ος Κριε­ζιώ­της επι­κε­φα­λής 450 ανδρών πετυ­χαί­νει χωρίς απώ­λειες να μπει στην Ακρό­πο­λη των Αθη­νών για να ενι­σχύ­σει την φρου­ρά που πολιορ­κεί ο Κιουταχής.

1830 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Έλλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός και “εθνι­κός ευερ­γέ­της”. (Θαν. 13/2/1899)

Ο «λωπο­δύ­της φιλάν­θρω­πος» Ανδρέ­ας Συγγρός

1847  Ο Γερ­μα­νός εφευ­ρέ­της και βιο­μή­χα­νος Βέρ­νερ φον Ζίμενς ιδρύ­ει την Siemens.

1862 Ο Όθω­νας και η Αμα­λία ανα­γκά­ζο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν την Ελλά­δα. Στις 9 μ.μ. απο­πλέ­ουν από το λιμά­νι του Πει­ραιά, εσπευ­σμέ­να, για την Τερ­γέ­στη, με το πολε­μι­κό σκά­φος «Σκύλ­λα».

1872 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός συν­θέ­της Ralph Vaughan Williams (Ραλφ Βον Γουίλιαμς)

1918 Τερά­στια δασι­κή πυρ­κα­γιά σκο­τώ­νει 453 άτο­μα στη Μινεσότα.

1920 Πέθα­νε από στρε­πτό­κοκ­κο μετά από δήγ­μα πιθή­κου ο Βασι­λιάς της Ελλά­δος, Αλέ­ξαν­δρος Α’

1924 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Μίμης Πλέσσας

1924 Πέθα­νε ο Γάλ­λος λογο­τέ­χνης, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ, Ανα­τόλ Φρανς (Anatole France, πραγ­μα­τι­κό όνο­μα François Anatole Thibault)

1925 Οι εργα­τι­κή τάξη της Γαλ­λί­ας πραγ­μα­το­ποιεί απερ­γία ενα­ντί­ον των ιμπε­ρια­λι­στι­κών — αποι­κια­κών επεμ­βά­σε­ων σε Συρία και Μαρόκο.

1928 Γεν­νή­θη­κε η Δόμνα Σαμί­ου, Ελλη­νί­δα ερμη­νεύ­τρια και ερευ­νή­τρια του δημο­τι­κού τρα­γου­διού, με διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση. (Θαν. 10/3/2012)

Δόμνα Σαμί­ου: Ακού­ρα­στη σκα­πα­νέ­ας της παράδοσης

1933 Περιέρ­χε­ται στη δικαιο­δο­σία του αερι­κα­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό το νησί του Αλκα­τράζ, το οποίο μετα­βάλ­λε­ται σε φυλα­κή υψί­στης ασφαλείας.

1935 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος Ιτα­λός τενό­ρος, Λου­τσιά­νο Παβαρότι

1937 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Μάρ­θα Βούρτση

1939 Απε­ρα­τώ­νο­νται οι εργα­σί­ες ανα­στή­λω­σης του Ναού της Απτέ­ρου Νίκης.

1940 Β΄Παγκόσμιος Πόλε­μος: Στη Ρου­μα­νία, οι δυνά­μεις των Ναζί μπαί­νουν στο Βουκουρέστι.

1943 γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Κώστας Τσά­κω­νας (έφυ­γε από τη ζωή 4‑Νοε-2015)

1944 Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας: Η Αθή­να απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τους Γερ­μα­νούς. Τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εγκα­τα­λεί­πουν την πόλη. Ο λαός της πρω­τεύ­ου­σας κατε­βαί­νει στους δρό­μους και πανη­γυ­ρί­ζει την υπο­στο­λή της σβά­στι­κας από την Ακρό­πο­λη, ύστε­ρα από 1.264 μέρες σκλα­βιάς. Στις 9.45 π.μ. μαχη­τές του ΕΛΑΣ υψώ­νουν στην Ακρό­πο­λη τη γαλα­νό­λευ­κη.  Το νέο ότι οι μαχη­τές του ΕΛΑΣ κατέ­βα­σαν το πρωί (09:45) από την Ακρό­πο­λη τη γερ­μα­νι­κή σημαία έκα­νε αστρα­πιαία, στό­μα με στό­μα, το γύρο της πρωτεύουσας.

«ΛΕΥΤΕΡΙΑ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ! Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ», γρά­φει ο «Ριζο­σπά­στης» την επό­με­νη μέρα.«Χάθη­κε -σημειω­νό­ταν στο ρεπορ­τάζ — το βρω­με­ρό κου­ρέ­λι του Φασι­σμού απ’ την Ακρό­πο­λη (…). Η μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νη Αθή­να, που γνώ­ρι­σε την πεί­να και το βόλι του κατα­κτη­τή, το στι­λέ­το του προ­δό­τη (…) ξεχύ­θη­κε ζωντα­νή ανθρω­πο­θά­λασ­σα να δια­λα­λή­σει τη Νίκη της (…) Δια­δη­λώ­σεις που πρώ­τη φορά βλέ­πει η Αθή­να ξεχύ­νο­νται από παντού. Απ’ το Σύνταγ­μα ως την Ομό­νοια (…) Και πάνω απ’ όλα μια φωνή που αγκα­λιά­ζει όλη την Αθή­να (…): Ε‑Α-Μ! Ε‑Α-Μ!».

12 Οκτω­βρί­ου 1944: Η καρ­διά της Αθή­νας χτυ­πά ελεύθερα

1944 – Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Λευ­τέ­ρης Βογιατζής

1946 Η κυβέρ­νη­ση απα­γο­ρεύ­ει τον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Αθήνας.

1949 Το Λαϊ­κό Γερ­μα­νι­κό Συμ­βού­λιο και το δημο­κρα­τι­κό αντι­φα­σι­στι­κό μπλοκ της ζώνης σοβιε­τι­κής κατο­χής απο­φα­σί­ζουν τη δημιουρ­γία της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερμανίας.

1953 Το ελλη­νι­κό Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο εγκρί­νει συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, βάσει της οποί­ας θα εγκα­τα­στα­θούν στην Ελλά­δα αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις.

1954 – Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δο­ποιός Διο­νύ­σης Τσακνής.

1955 Ξεκι­νά τις εργα­σί­ες του το 12ο Συνέ­δριο της ΓΣΕΕ (12–17/10/1955), ακο­λου­θώ­ντας τη γνω­στή τακτι­κή των απο­κλει­σμών και των δια­γρα­φών των ταξι­κών σωμα­τεί­ων. Κατα­φε­ρό­με­νος για μια ακό­μη φορά κατά των κομ­μου­νι­στών και τοπο­θε­τού­με­νος στο ζήτη­μα των απο­κλει­σμών, ο Γ.Γ. της ΓΣΕΕ Φ. Μακρής ξεκα­θά­ρι­σε από το βήμα του Συνε­δρί­ου πως: «η λέξις συνύ­παρ­ξις δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει στο εργα­τι­κό λεξιλόγιο».

1955 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται η πρώ­τη Συν­διά­σκε­ψη του Δημο­κρα­τι­κού Συν­δι­κα­λι­στι­κού Κινή­μα­τος (ΔΣΚ).

Χρουστσόφ Παπούτσι

Φωτο­μο­ντάζ …τότε χωρίς photoshop

1960 (ράδιο αρβύ­λα;) Ο Νικί­τα Χρου­στσόφ χτυ­πά­ει το παπού­τσι του στο έδρα­νο στη Γ.Σ. του Ο.Η.Ε. για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί στους ισχυ­ρι­σμούς του Φιλιπ­πι­νέ­ζου διπλω­μά­τη περί της αποι­κια­κής πολι­τι­κής της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης στην ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη (άλλο “ράδιο”, ανα­φέ­ρει πως συνέ­βη κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης για την κρί­ση των πυραύλων.

1960 Οι τηλε­θε­α­τές στην Ιαπω­νία γίνο­νται απροσ­δό­κη­τα μάρ­τυ­ρες της δολο­φο­νί­ας του Ινε­γί­ρο Ασα­νού­μα, αρχη­γού του ιαπω­νι­κού σοσια­λι­στι­κού κόμ­μα­τος, ο οποί­ος μαχαι­ρώ­νε­ται και σκο­τώ­νε­ται κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του που μετα­δί­δε­ται ζωντανά.

1968 Τελε­τή έναρ­ξης των 19ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στην πόλη του Μεξικού.

1984 Η βρε­τα­νί­δα πρω­θυ­πουρ­γός, Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ γίνε­ται στό­χος δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης. Βόμ­βα του ΙΡΑ ” κόβει” στα δύο το Γκράντ Οτέλ στο Μπράι­τον, όπου δια­μέ­νει η πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ και μέλη του υπουρ­γι­κού συβου­λί­ου της, που βρί­σκο­νται εκεί για το ετή­σιο συνέ­δριο του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος. Σκο­τώ­νο­νται 5 άτο­μα και ακρω­τη­ριά­ζο­νται ή τραυ­μα­τί­ζο­νται βαριά πολ­λά άλλα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Υπουρ­γού Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας, Νόρ­μαν Τέμπιτ.

1992 Στην Αίγυ­πτο, σει­σμός 5,9 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει το Κάι­ρο, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το του­λά­χι­στον 400 ατό­μων και τον τραυ­μα­τι­σμό 4.000. Το επί­κε­ντρο, του κατα­στρο­φι­κό­τε­ρου σει­σμού, που έπλη­ξε ποτέ τη χώρα δεν είναι πολύ μακριά από τις μεγά­λες πυρα­μί­δες της Γκί­ζας και τη Σφίγγα.

1999 Στρα­τιω­τι­κό αναί­μα­κτο πρα­ξι­κό­πη­μα στο Πακι­στάν υπό τον στρα­τη­γό Περ­βέζ Μου­σά­ραφ ανα­τρέ­πει τον πρω­θυ­πουρ­γό, Ναβάζ Σαρίφ.

2002 Σφο­δρό­τα­τη έκρη­ξη πλήτ­τει την του­ρι­στι­κή περιο­χή Κού­τα Μπιτς του Μπα­λί. Τρο­μο­κρά­τες πυρο­δο­τούν βόμ­βες σε δύο κέντρα δια­σκέ­δα­σης με απο­τέ­λε­σμα 202 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους και περισ­σό­τε­ροι από 300 να τραυ­μα­τι­στούν, στην πλειο­ψη­φία τους νεα­ροί Αυστρα­λοί του­ρί­στες. Την Αλ Κάι­ντα, “υπο­πτεύ­ο­νται” οι αρχές της χώρας, οι ΗΠΑ, η Βρε­τα­νία και η Αυστραλία.

2003 Ο Μικα­έλ Σου­μά­χερ γίνε­ται ο πρώ­τος πιλό­τος, που κατα­κτά 6 πρω­τα­θλή­μα­τα Φόρ­μου­λα και καταρ­ρί­πτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανου­έλ Φάν­τζιο, που κρα­τού­σε από το 1957.

2011 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός προ­γραμ­μα­τι­στής Ντέ­νις Ρίτσι, δημιουρ­γός μετα­ξύ άλλων της γλώσ­σας προ­γραμ­μα­τι­σμού C, κ.α..

Αποκαλυπτήρια της «Ρωγμής» και φόρος τιμής στους αλύγιστους της ταξικής πάλης

2019  Απο­κα­λυ­πτή­ρια της «Ρωγ­μής» και φόρος τιμής στους αλύ­γι­στους της ταξι­κής πάλης.
Στη Γυά­ρο, εκεί όπου οι χαρά­δρες είναι ακό­μα «γιο­μά­τες από αίμα και φρί­κη», εκεί όπου για 20 και πλέ­ον χρό­νια χιλιά­δες κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές εξο­ρί­στη­καν, φυλα­κί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν, άφη­σαν ακό­μα και τη ζωή τους, εκεί όπου ακό­μα κανείς συνα­ντά τα «ίχνη» τους, σαν μια διαρ­κή υπόμνηση…
Σε αυτόν τον τόπο θα ξανα­βρε­θούν παλιοί αγω­νι­στές, που φυλα­κί­στη­καν και εξο­ρί­στη­καν στα χώμα­τά της, και θα σμί­ξουν με νεό­τε­ρους που μαθαί­νουν και εμπνέ­ο­νται από την 100χρονη Ιστο­ρία του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο