Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου

322 π.Χ. Αυτο­κτό­νη­σε ο Αθη­ναί­ος ρήτο­ρας και πολι­τι­κός, Δημο­σθέ­νης, πίνο­ντας ποσό­τη­τα μελά­νης, στον ναό του Ποσει­δώ­να, στην Καλαυ­ρία του Σαρω­νι­κού, τον σημε­ρι­νό Πόρο. Εκεί είχε κατα­φύ­γει για να μη συλ­λη­φθεί από τους Μακε­δό­νες του Αντίπατρου

539 π.Χ. Ο βασι­λιάς της Περ­σί­ας, Κύρος ο Μέγας, κατα­λαμ­βά­νει τη Βαβυ­λώ­να και απε­λευ­θε­ρώ­νει τους Εβραί­ους, που βρί­σκο­νται στην πόλη για 70 χρό­νια εξό­ρι­στοι από την Ιουδαία.

1492 Ανα­κά­λυ­ψη της Αμε­ρι­κής: Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος φτά­νει στις Μπα­χά­μες, νομί­ζο­ντας ότι βρί­σκε­ται στη Νότια Ασία.

1773 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία το πρώ­το ψυχια­τρείο στην Αμε­ρι­κή, στην Πολι­τεία της Βιρτζίνια.

1810 Διορ­γα­νώ­νε­ται η πρώ­τη «Οκτό­μπερ­φεστ», όταν ο βασι­λιάς της Βαυα­ρί­ας καλεί τους πολί­τες του Μονά­χου να γιορ­τά­σουν μαζί με τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια, τους γάμους του πρί­γκι­πα Λου­δο­βί­κου με την πρι­γκί­πισ­σα Τερέ­ζα της Σαξο­νί­ας. Η γιορ­τή θα γίνει θεσμός αργό­τε­ρα ως το μεγα­λύ­τε­ρο φεστι­βάλ μπύ­ρας στον κόσμο.

1822 Η Βρα­ζι­λία γίνε­ται και επι­σή­μως ανε­ξάρ­τη­τη από την Πορ­το­γα­λία. Ο Δον Πέδρο ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτοκράτορας.

1826 Ο Νικό­λα­ος Κριε­ζιώ­της επι­κε­φα­λής 450 ανδρών πετυ­χαί­νει χωρίς απώ­λειες να μπει στην Ακρό­πο­λη των Αθη­νών για να ενι­σχύ­σει την φρου­ρά που πολιορ­κεί ο Κιουταχής.

1830 Γεν­νή­θη­κε ο Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Έλλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός και εθνι­κός ευερ­γέ­της. (Θαν. 13/2/1899)

Ο «λωπο­δύ­της φιλάν­θρω­πος» Ανδρέ­ας Συγγρός

1862 Ο Όθω­νας και η Αμα­λία ανα­γκά­ζο­νται να εγκα­τα­λεί­ψουν την Ελλά­δα. Στις 9 μ.μ. απο­πλέ­ουν από το λιμά­νι του Πει­ραιά, εσπευ­σμέ­να, για την Τερ­γέ­στη, με το πολε­μι­κό σκά­φος «Σκύλ­λα».

1872 Γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός συν­θέ­της Ραλφ Βον Γουίλιαμς

1920 Πέθα­νε από στρε­πτό­κοκ­κο μετά από δήγ­μα πιθή­κου ο Βασι­λιάς της Ελλά­δος, Αλέ­ξαν­δρος Α’

1924 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, Μίμης Πλέσσας

1924 Πέθα­νε ο Γάλ­λος λογο­τέ­χνης, βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ, Ανα­τόλ Φρανς

1928 Γεν­νή­θη­κε η Δόμνα Σαμί­ου, Ελλη­νί­δα ερμη­νεύ­τρια και ερευ­νή­τρια του δημο­τι­κού τρα­γου­διού, με διε­θνή ανα­γνώ­ρι­ση. (Θαν. 10/3/2012)

1933 Περιέρ­χε­ται στη δικαιο­δο­σία του αερι­κα­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης από τον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό το νησί του Αλκα­τράζ, το οποίο μετα­βάλ­λε­ται σε φυλα­κή υψί­στης ασφαλείας.

1935 Γεν­νή­θη­κε ο κορυ­φαί­ος Ιτα­λός τενό­ρος, Λου­τσιά­νο Παβαρότι

1937 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός, Μάρ­θα Βούρτση

1939 Απε­ρα­τώ­νο­νται οι εργα­σί­ες ανα­στή­λω­σης του Ναού της Απτέ­ρου Νίκης.

1940 Β΄Παγκόσμιος Πόλε­μος: Στη Ρου­μα­νία, οι δυνά­μεις των Ναζί μπαί­νουν στο Βουκουρέστι.

1944 Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας: Η Αθή­να απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τους Γερ­μα­νούς. Τα γερ­μα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εγκα­τα­λεί­πουν την πόλη. Ο λαός της πρω­τεύ­ου­σας κατε­βαί­νει στους δρό­μους και πανη­γυ­ρί­ζει την υπο­στο­λή της σβά­στι­κας από την Ακρό­πο­λη, ύστε­ρα από 1.264 μέρες σκλα­βιάς. Στις 9.45 π.μ. μαχη­τές του ΕΛΑΣ υψώ­νουν στην Ακρό­πο­λη τη γαλα­νό­λευ­κη.  Το νέο ότι οι μαχη­τές του ΕΛΑΣ κατέ­βα­σαν το πρωί (09:45) από την Ακρό­πο­λη τη γερ­μα­νι­κή σημαία έκα­νε αστρα­πιαία, στό­μα με στό­μα, το γύρο της πρωτεύουσας.

«ΛΕΥΤΕΡΙΑ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ! Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ», γρά­φει ο «Ριζο­σπά­στης» την επό­με­νη μέρα.«Χάθη­κε -σημειω­νό­ταν στο ρεπορ­τάζ — το βρω­με­ρό κου­ρέ­λι του Φασι­σμού απ’ την Ακρό­πο­λη (…). Η μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νη Αθή­να, που γνώ­ρι­σε την πεί­να και το βόλι του κατα­κτη­τή, το στι­λέ­το του προ­δό­τη (…) ξεχύ­θη­κε ζωντα­νή ανθρω­πο­θά­λασ­σα να δια­λα­λή­σει τη Νίκη της (…) Δια­δη­λώ­σεις που πρώ­τη φορά βλέ­πει η Αθή­να ξεχύ­νο­νται από παντού. Απ’ το Σύνταγ­μα ως την Ομό­νοια (…) Και πάνω απ’ όλα μια φωνή που αγκα­λιά­ζει όλη την Αθή­να (…): Ε‑Α-Μ! Ε‑Α-Μ!».

12 Οκτω­βρί­ου 1944: Η καρ­διά της Αθή­νας χτυ­πά ελεύθερα

1949 Το Λαϊ­κό Γερ­μα­νι­κό Συμ­βού­λιο και το δημο­κρα­τι­κό αντι­φα­σι­στι­κό μπλοκ της ζώνης σοβιε­τι­κής κατο­χής απο­φα­σί­ζουν τη δημιουρ­γία της Λαο­κρα­τι­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερμανίας.

1953 Το ελλη­νι­κό Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο εγκρί­νει συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, βάσει της οποί­ας θα εγκα­τα­στα­θούν στην Ελλά­δα αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις.

1968 Τελε­τή έναρ­ξης των 19ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων στην πόλη του Μεξικού.

1984 Η βρε­τα­νί­δα πρω­θυ­πουρ­γός, Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ γίνε­ται στό­χος δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης. Βόμ­βα του ΙΡΑ ” κόβει” στα δύο το Γκράντ Οτέλ στο Μπράι­τον, όπου δια­μέ­νει η πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ και μέλη του υπουρ­γι­κού συβου­λί­ου της, που βρί­σκο­νται εκεί για το ετή­σιο συνέ­δριο του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος. Σκο­τώ­νο­νται 5 άτο­μα και ακρω­τη­ριά­ζο­νται ή τραυ­μα­τί­ζο­νται βαριά πολ­λά άλλα, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Υπουρ­γού Εμπο­ρί­ου και Βιο­μη­χα­νί­ας, Νόρ­μαν Τέμπιτ.

1992 Στην Αίγυ­πτο, σει­σμός 5,9 Ρίχτερ συγκλο­νί­ζει το Κάι­ρο, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το του­λά­χι­στον 400 ατό­μων και τον τραυ­μα­τι­σμό 4.000. Το επί­κε­ντρο, του κατα­στρο­φι­κό­τε­ρου σει­σμού, που έπλη­ξε ποτέ τη χώρα δεν είναι πολύ μακριά από τις μεγά­λες πυρα­μί­δες της Γκί­ζας και τη Σφίγγα.

1999 Στρα­τιω­τι­κό αναί­μα­κτο πρα­ξι­κό­πη­μα στο Πακι­στάν υπό τον στρα­τη­γό Περ­βέζ Μου­σά­ραφ ανα­τρέ­πει τον πρω­θυ­πουρ­γό, Ναβάζ Σαρίφ.

2002 Σφο­δρό­τα­τη έκρη­ξη πλήτ­τει την του­ρι­στι­κή περιο­χή Κού­τα Μπιτς του Μπα­λί. Τρο­μο­κρά­τες πυρο­δο­τούν βόμ­βες σε δύο κέντρα δια­σκέ­δα­σης με απο­τέ­λε­σμα 202 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους και περισ­σό­τε­ροι από 300 να τραυ­μα­τι­στούν, στην πλειο­ψη­φία τους νεα­ροί Αυστρα­λοί του­ρί­στες. Την Αλ Κάι­ντα, “υπο­πτεύ­ο­νται” οι αρχές της χώρας, οι ΗΠΑ, η Βρε­τα­νία και η Αυστραλία.

2003 Ο Μικα­έλ Σου­μά­χερ γίνε­ται ο πρώ­τος πιλό­τος, που κατα­κτά 6 πρω­τα­θλή­μα­τα Φόρ­μου­λα και καταρ­ρί­πτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανου­έλ Φάν­τζιο, που κρα­τού­σε από το 1957.

2011 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός προ­γραμ­μα­τι­στής Ντέ­νις Ρίτσι, δημιουρ­γός μετα­ξύ άλλων της γλώσ­σας προ­γραμ­μα­τι­σμού C, κ.α..

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο