Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου ||

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

490 π.Χ. Οι Αθη­ναί­οι και οι Πλα­ταιείς συντρί­βουν τους Πέρ­σες στη Μάχη του Μαραθώνα.

1185 Ο αυτο­κρά­το­ρας Ανδρό­νι­κος Α΄ Κομνη­νός θανα­τώ­νε­ται βάναυ­σα στην Κωνσταντινούπολη.

1492 Γεν­νή­θη­κε ο Λορέν­τσο ΙΙ Ντε Μέντι­τσι, (Λαυ­ρέ­ντιος Β’ των Μεδί­κων), κυβερ­νή­της της Φλω­ρε­ντί­ας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικο­λό Μακια­βέ­λι του αφιέ­ρω­σε το βιβλίο του «Ο Ηγε­μών». (Θαν. 4/5/1519)

1609 Ο Βρε­τα­νός εξε­ρευ­νη­τής και θαλασ­σο­πό­ρος Χέν­ρι Χάν­τσον, ανα­κα­λύ­πτει τον ποτα­μό, που απο­τε­λεί φυσι­κό σύνο­ρο ανά­με­σα στη Νέα Υόρ­κη και το Νιου Τζέρ­σι, στον οποίο δίνει το όνο­μά του.

1829 Η Μάχη της Πέτρας στη Βοιω­τία: Μάχη και περι­φα­νής νίκη των Ελλή­νων στο στε­νό Πέτρας (μετα­ξύ Θηβών και Λιβα­δειάς). Αυτή είναι και η τελευ­ταία μάχη της Ελλη­νι­κής Επανάστασης.

1847 Αμε­ρι­κα­νι­κo-Μεξι­κα­νι­κός πόλε­μος (1846–1848, αμέ­σως μετά την ένω­ση του Τέξας με τις Η.Π.Α): Αρχί­ζει η μάχη του (στρα­τη­γι­κά τοπο­θε­τη­μέ­νου κάστρου Chapultepec λίγο έξω από την Πόλη του Μεξικού.

1848 Η Ελβε­τία γίνε­ται ομο­σπον­δια­κό κράτος.

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής, Μορίς Σεβα­λιέ Maurice Chevalier

https://www.youtube.com/watch?v=EH7KBcqfilQ&t=2s

1897 Γεν­νή­θη­κε η Γαλ­λί­δα φυσι­κός Ιρέν Ζολιό Κιουρί
kiouri

1906 Παραι­τεί­ται ο αρμο­στής της Κρή­της, πρί­γκι­πας Γεώρ­γιος και αντι­κα­τα­στά­της του ανα­λαμ­βά­νει ο Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐμης.

1906 Γεν­νή­θη­κε ο Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς, ρώσος συν­θέ­της. (Θαν. 9/8/1975)

sostakovic

1910 Πρε­μιέ­ρα της Συμ­φω­νί­ας Νο 8 του Γκού­σταβ Μάλερ στο Μόνα­χο (με μία χορω­δία 852 τρα­γου­δι­στών και ορχή­στρα 171 μουσικών).

1913 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Ολυ­μπιο­νί­κης, Τζέ­σε Όου­ενς, ο μαύ­ρος αθλη­τής του στί­βου που κέρ­δι­σε 4 χρυ­σά μετάλ­λια στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Βερο­λί­νου απα­ξιώ­νο­ντας στην πρά­ξη τις θεω­ρί­ες του Αδόλ­φου Χίτλερ περί άριας φυλής

ouens

1921 Η Τουρ­κία ζητά να της δοθούν η Σμύρ­νη και η Αδρια­νού­πο­λη. Η Ελλά­δα απορ­ρί­πτει κάθε παρό­μοια σκέψη.

1921 Γεν­νιέ­ται ο Πολω­νός συγ­γρα­φέ­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας Στα­νι­σλάβ Λεμ.

Στα­νι­σλάβ Λεμ

1935 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται συνε­δρί­α­ση της ΚΕ του ΚΚΕ, στην οποία εγκρί­θη­καν οι απο­φά­σεις του 7ου Συνε­δρί­ου της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς και ψηφί­στη­κε σχε­τι­κή από­φα­ση για τη συγκρό­τη­ση «ενιαί­ου προ­λε­τα­ρια­κού μετώ­που και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή ενό­τη­τα, την πολι­τι­κή ενό­τη­τα της εργα­τι­κής τάξης, το παλ­λαϊ­κό ενιαίο μέτω­πο, τη δημιουρ­γία αντι­φα­σι­στι­κής κυβέρ­νη­σης» και την «πάλη για την ειρή­νη» (902.gr)

 

1940 Ανα­κα­λύ­πτο­νται τοι­χο­γρα­φί­ες στο σπή­λαιο Λασκώ (Grotte de Lascaux) στη Γαλλία.
Πρό­κει­ται για ένα από τα πλέ­ον σημα­ντι­κά με παλαιο­λι­θι­κής επο­χής τοι­χο­γρα­φί­ες, ιδιαί­τε­ρα δια­κρι­νό­με­νες όχι μόνον ως προς τον αριθ­μό τους αλλά και ως προς την αισθη­τι­κή τους.
Έχει απο­κλη­θεί η “Καπέ­λα Σιξ­τί­να των τοι­χο­γρα­φιών”, “Βερ­σα­λί­ες της Προϊ­στο­ρί­ας” και “Γαλ­λι­κή Αλταμίρα”.

1943 Κηρύσ­σε­ται γενι­κή απερ­γία στην Πάτρα με οικο­νο­μι­κά αιτή­μα­τα. Οι απερ­γοί, αψη­φώ­ντας τα πολυ­βό­λα, έσπα­σαν τον αστυ­νο­μι­κό κλοιό και κατέ­λα­βαν το Δημαρχείο.

1943 Β΄ Παγκό­σμιος -επι­χεί­ρη­ση Δρυς (κατα­δρο­μή του Γκραν Σάσ­σο). Ο δικτά­το­ρας Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι, δια­σώ­ζε­ται από τον κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό στο Γκραν Σάσ­σο στο Αμπρού­τσο, από ναζι­στές Γερ­μα­νούς καταδρομείς.

1944 Ο βασι­λιάς Γεώρ­γιος ανα­χω­ρεί για το Λον­δί­νο, όπου θα παρα­μεί­νει μέχρι ο ελλη­νι­κός λαός απο­φα­σί­σει με δημο­ψή­φι­σμα, αν θα επα­νέλ­θει στο θρό­νο του.

1947 Συνέρ­χε­ται η 3η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (12–15/9/1947), η οποία μετα­ξύ άλλων απο­φά­σι­σε «…όπως το κέντρο του βάρους για όλη την κομ­μα­τι­κή δου­λειά μετα­το­πι­στεί στον στρα­τιω­τι­κο­πο­λι­τι­κό τομέα, για την ανά­δει­ξη του ΔΣΕ στη δύνα­μη εκεί­νη που θα φέρει, στο πιο σύντο­μο δυνα­τό διά­στη­μα, τη δημιουρ­γία λεύ­τε­ρης Ελλάδας…»(902.gr)

1948 Τα τμή­μα­τα του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας απο­τρέ­πουν τις επι­θέ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού στο Μάλι — Μάδι και ματαιώ­νουν τις προ­θέ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού επι­τε­λεί­ου να κατα­λά­βει το Βίτσι (902.gr)

1948 Αερο­πει­ρα­τεία εκδη­λώ­νε­ται σε αερο­σκά­φος της ΤΑΕ, που εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να — Θεσ­σα­λο­νί­κη. Οι έξι νεα­ροί αερο­πει­ρα­τές, μέλη της ΕΠΟΝ, ανα­γκά­ζουν τον πιλό­το να οδη­γή­σει το σκά­φος στη Γιου­γκο­σλα­βία. Είναι μία από τις πρώ­τες αερο­πει­ρα­τί­ες στην ιστο­ρία της πολι­τι­κής αεροπορίας.

aeropeiratia

1953 Ο γερου­σια­στής και μετέ­πει­τα Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζον Φιτζέ­ραλντ Κένε­ντι, παντρεύ­ε­ται την Τζά­κι Μπου­βιέ, στην καθο­λι­κή εκκλη­σία Σαιντ Μαί­ρη στο Νιου Πορτ.

1958 Ο Jack Kilby (Τζακ Κίλ­μπυ), της Texas Instruments παρου­σιά­ζει το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο κύκλωμα.

1959 Αρχί­ζουν στις Βρυ­ξέλ­λες συνο­μι­λί­ες για την έντα­ξη της Ελλά­δας στην ΕΟΚ.

1959 Η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση εκτο­ξεύ­ει με επι­τυ­χία το δεύ­τε­ρο μη — επαν­δρω­μέ­νο σκά­φος προς τη Σελή­νη («Λούνα‑2»). Πρό­κει­ται για το πρώ­το σκά­φος στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας που έφτα­σε στη Σελή­νη και γενι­κό­τε­ρα σε εξω­γή­ι­νο σώμα.

1959 Κάνει πρε­μιέ­ρα στις Η.Π.Α. η πρώ­τη έγχρω­μη τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά Bonanza (Μπο­νάν­τσα). Ο τίτλος είναι ένας όρος που χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τους μινα­δό­ρους για μεγά­λη φλέ­βα ή ενα­πό­θε­ση αργύ­ρου, από την ισπα­νι­κή bonanza (ευη­με­ρία)

1960 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της, πια­νί­στας και ερμη­νευ­τής Στέ­φα­νος Κορκολής

1963 Υπο­γρά­φε­ται στην Άγκυ­ρα η συμ­φω­νία σύν­δε­σης ΕΟΚ — Τουρ­κί­ας, η οποία προ­έ­βλε­πε στα­δια­κά την δασμο­λο­γι­κή ένω­ση και σε βάθος χρό­νου την πλή­ρη έντα­ξη της Τουρ­κί­ας στην ΕΟΚ.

1972 Ισλαν­δι­κή κανο­νιο­φό­ρος βυθί­ζει δυο βρε­τα­νι­κά ψαρά­δι­κα στη Βόρεια Θάλασ­σα. Πρό­κει­ται για τις πρώ­τες εχθρο­πρα­ξί­ες του λεγό­με­νου και «Πολέ­μου του Βακαλάου».

1974 Εκθρο­νί­ζε­ται ο αυτο­κρά­το­ρας της Αιθιο­πί­ας, Χαϊ­λέ Σελα­σιέ, από μια προ­σω­ρι­νή στρα­τιω­τι­κή κυβέρ­νη­ση, η οποία του απο­στε­ρεί κάθε εξουσία.

1979 Η εθνι­κή Ελλά­δας ποδο­σφαί­ρου νικά τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση με 1–0 στη «Λεω­φό­ρο» και προ­κρί­νε­ται για πρώ­τη φορά στα τελι­κά του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Ποδοσφαίρου.

1980 Οι στρα­τιω­τι­κοί ανα­λαμ­βά­νουν με πρα­ξι­κό­πη­μα την εξου­σία στην Τουρ­κία. Ο στρα­τη­γός Κενάν Εβρέν ανα­τρέ­πει την κυβέρ­νη­ση του Σου­λεϊ­μάν Ντε­μι­ρέλ και ανα­λαμ­βά­νει επι­κε­φα­λής του “Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου”, που κυβερ­νά πλέ­ον τη χώρα.

1981 40.000 ροκά­δες συνω­στί­ζο­νται στο γήπε­δο της Νέας Φιλα­δέλ­φειας για να απο­λαύ­σουν το Ρόρυ Γκά­λα­χερ, σε μία από τις πρώ­τες ροκ συναυ­λί­ες στη χώρας μας, η οποία θα συνο­δευ­τεί από σοβα­ρά επεισόδια.

1983 Δέκα νεκροί είναι το απο­τέ­λε­σμα συγκρού­σε­ων δια­δη­λω­τών και αστυ­νο­μί­ας στο κέντρο του Σαντιά­γο της Χιλής σε διά­στη­μα 30 ωρών. Αφορ­μή υπήρ­ξε η πέμ­πτη «Ημέ­ρα Εθνι­κής Δια­μαρ­τυ­ρί­ας» κατά του δικτα­το­ρι­κού καθε­στώ­τος, με δια­δη­λώ­σεις σε πολ­λές πόλεις της χώρας.

1995 Η Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Μετε­ω­ρο­λο­γί­ας κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για τη ραγδαία μεί­ω­ση του στρώ­μα­τος του όζο­ντος, που προ­στα­τεύ­ει τη Γη από την υπε­ριώ­δη ακτινοβολία.

2005 Πέθα­νε η Λήδα Τασο­πού­λου, ελλη­νί­δα ηθο­ποιός του θεά­τρου, σύζυ­γος του σκη­νο­θέ­τη Σπύ­ρου Ευαγ­γε­λά­του. (Γεν. 1953)

tasopoulou

2009 Πεθαί­νει ο βρα­βευ­μέ­νος με Νόμπελ (1975) Αμε­ρι­κα­νός καθη­γη­τής γεω­πο­νί­ας Νόρ­μαν Μπόρλογκ.

2013 Συνερ­γείο της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, εργά­τες και στε­λέ­χη των ταξι­κών συν­δι­κά­των, που πραγ­μα­το­ποιού­σαν αφι­σο­κόλ­λη­ση για το 39ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ- «Οδη­γη­τή» στο Πέρα­μα (λίγα μέτρα από την πύλη της Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Ζώνης), δέχο­νται δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση από 30 και πλέ­ον Χρυ­σαυ­γί­τες. Επτά κομ­μου­νι­στές συν­δι­κα­λι­στές τραυματίστηκαν.

Η επί­θε­ση ήρθε μόλις λίγες βδο­μά­δες αφό­του οι φασί­στες μπρά­βοι της εργο­δο­σί­ας είχαν εκτο­ξεύ­σει ανοι­κτά απει­λές κατά του ταξι­κού συν­δι­κά­του της Ζώνης και στε­λε­χών του ΠΑΜΕ. Η ΚΟ Πει­ραιά του ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ απά­ντη­σαν με άμε­σες και μαζι­κές κινητοποιήσεις.

Πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Αττι­κής: «Η Χρυ­σή Αυγή μας επι­τέ­θη­κε κατ’ εντο­λή μεγα­λο­ερ­γο­λά­βων της Ζώνης»

 

2010 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Δημή­τρης Καμπερίδης

kamperidis

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο