Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Αυγούστου

1422 γεν­νή­θη­κε ο Γουί­λιαμ Κάξ­τον, ο πρώ­τος Βρε­τα­νός τυπογράφος

1521 Η πρω­τεύ­ου­σα της αυτο­κρα­το­ρί­ας των Αζτέ­κων Τενο­τσι­τλάν, στο σημε­ρι­νό Νότιο Μεξι­κό, πέφτει στα χέρια των Ισπα­νών Κον­κι­στα­δό­ρες του Φερ­νά­ντο Κορτέζ.

1624 ο Γάλ­λος βασι­λιάς Λου­δο­βί­κος ΙΓ’ διο­ρί­ζει πρω­θυ­πουρ­γό τον Καρ­δι­νά­λιο Ρισε­λιέ. Ο Ρισε­λιέ κυβέρ­νη­σε τη χώρα επί 18 χρό­νια, καθι­στώ­ντας τη κυρί­αρ­χο ευρω­παϊ­κό κράτος.

1818 γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα φεμι­νί­στρια και υπέρ­μα­χος της κατάρ­γη­σης της θανα­τι­κής ποι­νής, Λού­σι Στόουν

1846 η αστε­ρό­εσ­σα υψώ­νε­ται για πρώ­τη φορά στο Λος Αντζελες.

1863 πέθα­νε ο Γάλ­λος ζωγρά­φος Ευγέ­νιος Ντε­λα­κρουά, ίσως ο κυριό­τε­ρος εκφρα­στής του ρομαντισμού

Ευγέ­νιος Ντελακρουά

1888 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός (Σκο­τσέ­ζος) μηχα­νο­λό­γος-εφευ­ρέ­της Τζον Λότζι Μπερντ, δημιουρ­γός της τηλεόρασης.

1899 γεν­νή­θη­κε ο Βρε­τα­νός σκη­νο­θέ­της Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο “μετρ του σασπένς”

1905 Με δημο­ψή­φι­σμα που διε­ξά­γε­ται στη Νορ­βη­γία απο­φα­σί­ζε­ται η διά­λυ­ση της ένω­σης με τη Σου­η­δία, που ίσχυε από το 1814.

1907 το πρώ­το ταξί κάνει την εμφά­νι­σή του στους δρό­μους της Νέας Υόρκης.

1912 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός Μπεν Χόγκαν, ένας από τους καλύ­τε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες παί­κτες του γκολφ όλων των επο­χών, ο οποί­ος κέρ­δι­σε περισ­σό­τε­ρα από 60 τουρνουά

1912 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος συν­θέ­της της όπε­ρας Ζιλ Μασνέ

1913 γεν­νή­θη­κε ο Μακά­ριος, πρώ­τος Πρό­ε­δρος της Κύπρου

Μακά­ριος, μια μεγά­λη μορ­φή του κυπρια­κού ελληνισμού

1922 Ξεκι­νά η τουρ­κι­κή αντε­πί­θε­ση στο Μικρα­σια­τι­κό Μέτω­πο, το οποίο δια­σπά­ται την επό­με­νη μέρα. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός υπο­χω­ρεί άτα­κτα προς τις ακτές. Δύο εβδο­μά­δες μετά οι Τούρ­κοι θα έμπαι­ναν στη Σμύρ­νη και η εγκλη­μα­τι­κή Μικρα­σια­τι­κή Εκστρα­τεία θα έλη­γε με κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες, τόσο για τον ελλη­νι­κό στρα­τό, όσο και για τους άμα­χους ελλη­νι­κούς πλη­θυ­σμούς της περιοχής.

1923 ο Μου­στα­φά Κεμάλ, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και Ατα­τούρκ, εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος της Τουρκίας.

1926 γεν­νή­θη­κε ο Φιντέλ Κάστρο, ηγέ­της της Κού­βας από το 1959, την οποία και μετέ­τρε­ψε σε σοσια­λι­στι­κό κράτος

“Hasta Siempre Fidel!”: Τίμη­σαν τον Φιντέλ Κάστρο στη Θεσσαλονίκη

1932 στην Ιτα­λία, ο Μαρ­κό­νι ολο­κλη­ρώ­νει με επι­τυ­χία τα πρώ­τα πει­ρά­μα­τά του με ραδιό­φω­νο βρα­χέ­ων κυμάτων.

Γου­λιέλ­μος Μαρ­κό­νι, του οφεί­λει πολ­λά η ανθρωπότητα

1940 αρχί­ζει η Μάχη της Αγγλί­ας. Η ναζι­στι­κή Λου­φτ­βά­φε εξα­πο­λύ­ει σει­ρά επι­θέ­σε­ων κατά των βρε­τα­νι­κών βάσεων.

1944 το ολο­καύ­τω­μα των Ανωγείων

13 Αυγού­στου Ολο­καύ­τω­μα Ανω­γεί­ων 1944: Φωτιά και θάνα­τος παντού…

1946 πέθα­νε ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας, Χ. Τζ. Ουέλς, δημιουρ­γός των βιβλί­ων “Ο Πόλε­μος των Κόσμων” και “Η Μηχα­νή του Χρόνου”

1946 ακρο­δε­ξιοί της συμ­μο­ρί­ας Σούρ­λα δολο­φο­νούν στη Θεσ­σα­λία τον δημο­σιο­γρά­φο του «Ριζο­σπά­στη» Κώστα Βιδά­λη.

Ποιος ο Βιδά­λης Αυτο­βιο­γρα­φι­κό Σημείωμα

1948 ο Γιου­γκο­σλά­βος Μπό­ρις Στάν­κο­βιτς μπαί­νει στα βιβλία των ρεκόρ ως ο πρώ­τος ποδο­σφαι­ρι­στής, που απο­βάλ­λε­ται στο Γου­έ­μπλεϊ στον τελι­κό Γιου­γκο­σλα­βία-Σου­η­δία (3–2) στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λονδίνου.

1949 στη Γερ­μα­νία δίνε­ται το δικαί­ω­μα ψήφου σε 3 εκα­τομ­μύ­ρια πρώ­ην Ναζί.

1961 ξεκι­νά η ανέ­γερ­ση του τεί­χους του Βερολίνου

Το Τεί­χος του Βερο­λί­νου και τα ψέμα­τα των ιμπεριαλιστών

1964 ο Γκουίν Οου­εν Εβανς και ο Πίτερ Αντο­νι Αλεν είναι οι τελευ­ταί­οι κατά­δι­κοι που εκτε­λού­νται στη Βρετανία.

1968 ο Αλέ­κος Πανα­γού­λης προ­σπα­θεί να ανα­τι­νά­ξει το αυτο­κί­νη­το του δικτά­το­ρα Γεώρ­γιου Παπα­δό­που­λου, αλλά αστο­χεί και συλλαμβάνεται.

1973 μετα­γρά­φε­ται ο Γιό­χαν Κρόιφ από τον Αγιαξ στην Μπαρ­τσε­λό­να. Ο “Ιπτά­με­νος Ολλαν­δός”, όπως τον απο­κα­λούν, θεω­ρεί­ται ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ποδο­σφαι­ρι­στές όλων των επο­χών. Ως παί­κτης και προ­πο­νη­τής θα κερ­δί­σει όλα τα τρό­παια εκτός από το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Το 1989 θα υπο­βλη­θεί σε εγχεί­ρη­ση ανοι­κτής καρ­διάς με τέσ­σε­ρα μπάι-πας.

1979 κύμα απο­λύ­σε­ων στο Εθνι­κό Θέα­τρο με απο­τέ­λε­σμα να μεί­νουν εκτός σκη­νής 20 ηθοποιοί.

1992 η Γιου­γκο­σλα­βία ανα­γνω­ρί­ζει επί­ση­μα τη Σλοβενία.

1993 στην Ταϊ­λάν­δη, περισ­σό­τε­ροι από 120 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους όταν καταρ­ρέ­ει ξενοδοχείο.

1997 στην Ινδία, 46 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους από τις πλημ­μύ­ρες και τις κατο­λι­σθή­σεις στα βόρεια της χώρας.

1999 η 30χρονη Γερ­μα­νί­δα τενί­στρια Στέ­φι Γκραφ ανα­κοι­νώ­νει την από­φα­σή της να εγκα­τα­λεί­ψει την ενερ­γό δρά­ση σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη Νέα Υόρ­κη. Η Γκραφ έχει κατα­κτή­σει 107 τίτλους με 22 Grand Slams, ενώ βρέ­θη­κε για 377 εβδο­μά­δες στο Νο 1 της παγκό­σμιας κατά­τα­ξης με συνο­λι­κά κέρ­δη 21.512.490 δολάρια.

2001 ο 16χρονος Βύρων Κοκ­κα­λά­νης κατα­κτά την πρώ­τη θέση στην κατη­γο­ρία νέων του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Mistral που διε­ξά­γε­ται στη Μασσαλία.

2004 Τελε­τή έναρ­ξης των 28ων Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της Αθή­νας. 202 εθνι­κές απο­στο­λές και 11.099 αθλη­τές παρε­λαύ­νουν στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο, υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημαιο­φό­ρος της ελλη­νι­κής ομά­δας, ο Πύρ­ρος Δήμας. «Μαγι­κή η γιορ­τή», παγκό­σμια τα εύση­μα για τον καλ­λι­τε­χνι­κό της διευ­θυ­ντή Δημή­τρη Παπαϊωάννου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο