Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1466 Πέθα­νε ο Ντο­να­τέ­λο, κορυ­φαί­ος Φλω­ρε­ντι­νός γλύ­πτης της πρώ­ι­μης Αναγέννησης

1577 Ο Σερ Φράν­σις Ντρέικ σαλ­πά­ρει από το Πλί­μουθ της Αγγλί­ας με σκο­πό να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τον περί­πλου της γης.

1784 Πέθα­νε ο Σάμιου­ελ Τζόν­σον, σημα­ντι­κός Άγγλος λεξι­κο­γρά­φος, βιο­γρά­φος και λογοτέχνης

1797 Γεν­νή­θη­κε ο Χάιν­ριχ Χάι­νε, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Γερ­μα­νούς ποι­η­τές του 19ου αιώνα

haine

1803 Το ολο­καύ­τω­μα στο Κού­γκι. Ο ιερο­μό­να­χος Σαμου­ήλ με πέντε Σου­λιώ­τες, μπρο­στά στον κίν­δυ­νο να συλ­λη­φθούν από τους Tούρ­κους, βάζει φωτιά στο βαρέ­λι με την πυρί­τι­δα και ανατινάσσονται

1884 Γεν­νή­θη­κε ο Αιμί­λιος Βεά­κης, μεί­ζων Έλλη­νας ηθοποιός

aimilios veakis

1902 Γεν­νή­θη­κε ο Πανα­γιώ­της Καν­νε­λό­που­λος, Έλλη­νας πολι­τι­κός, φιλό­σο­φος και ακα­δη­μαϊ­κός, πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας για σύντο­μα δια­στή­μα­τα το 1945 και το 1967, τη δεύ­τε­ρη φορά τον “έρι­ξε” η Χούντα

1918 Η αστυ­νο­μία στο Βου­κου­ρέ­στι της Ρου­μα­νί­ας χτυ­πά τους απερ­γούς που διεκ­δι­κού­σαν αύξη­ση μισθών και την εφαρ­μο­γή του 8ώρου, δολο­φο­νώ­ντας πάνω από 100 εργάτες.

1925 Γεν­νή­θη­κε ο Ντικ Βαν Ντάικ, Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής, γνω­στός από τον ρόλο του στην ται­νία “Μέρι Πόπινς” (1964)

1929 Γεν­νή­θη­κε ο Κρί­στο­φερ Πλά­μερ, Κανα­δός οσκα­ρού­χος ηθο­ποιός, γνω­στό­τε­ρος ως πάτερ φαμί­λιας φον Τραπ στην κινη­μα­το­γρα­φι­κή “Μελω­δία της Ευτυ­χί­ας” (1965)

1932 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος Γεώρ­γιος Ιακω­βί­δης («Σχο­λή του Μονάχου»)

iakovidis

1943 Η σφα­γή των Καλα­βρύ­των. Γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες συγκε­ντρώ­νουν όλους τους άνδρες των Καλα­βρύ­των στην πλα­τεία και κατό­πιν στο λόφο του Καπή όπου τους εκτε­λούν ομα­δι­κά. Στο τέλος πυρ­πο­λούν και την ηρω­ι­κή κωμό­πο­λη. Ηταν ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα ναζι­στι­κά εγκλή­μα­τα κατά αμά­χων στη διάρ­κεια του Β’ Παγκό­σμιου Πολέμου

olokautoma kalabruton

1944 Πέθα­νε ο Βασί­λι Καντίν­σκι, Ρώσος Εξπρε­σιο­νι­στής ζωγρά­φος, από τους πρω­τερ­γά­τες της αφη­ρη­μέ­νης τέχνης

1945 Γιό­ζεφ Κρά­μερ και Ίρμα Γκρέ­ζε, αμφό­τε­ροι Γερ­μα­νοί Ναζί, αντί­στοι­χα διοι­κη­τής του στρα­το­πέ­δου συγκέ­ντρω­σης Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν και δεσμο­φύ­λα­κας στο εν λόγω στρα­τό­πε­δο, γνω­στοί ως “Κτή­νη του Μπέλ­σεν”, εκτε­λέ­στη­καν κατό­πιν δίκης δι’ απαγχονισμού

1959 Ο Αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος ΙΙΙ γίνε­ται ο πρώ­τος πρό­ε­δρος της Κύπρου

1967 Ο βασι­λιάς της Ελλά­δας Κων­στα­ντί­νος Β’ επι­χει­ρεί ένα ανε­πι­τυ­χές πρα­ξι­κό­πη­μα κατά του καθε­στώ­τος των συνταγ­μα­ταρ­χών. Μετά την απο­τυ­χη­μέ­νη από­πει­ρα εγκα­τα­λεί­πει την Ελλά­δα στις 14 Δεκεμβρίου

1972 Ξεκι­νά­ει η επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή του Απόλ­λων 17 για τη Σέλη­νη. Παρα­μέ­νει μέχρι σήμε­ρα η τελευ­ταία επαν­δρω­μέ­νη απο­στο­λή που πάτη­σε στη Σελήνη

1986 Συνε­χί­ζο­νται οι απο­κα­λύ­ψεις περί τηλε­φω­νι­κών υπο­κλο­πών. Δια­πι­στώ­νε­ται ότι στον ΟΤΕ λει­τουρ­γεί υπη­ρε­σία υπο­κλο­πής τηλε­φω­νι­κών συν­δια­λέ­ξε­ων και το θέμα προ­σλαμ­βά­νει μεί­ζο­νες πολι­τι­κές διαστάσεις

1995 Πέθα­νε ο Χρύ­σαν­θος Μπο­σταν­τζό­γλου, γνω­στό­τε­ρος ως Μποστ, εικα­στι­κός και σατι­ρι­κός καλ­λι­τέ­χνης. (Γεν. 1918)

mpost

2001 Επί­θε­ση στο Κοι­νο­βού­λιο της Ινδί­ας από τρο­μο­κρά­τες. Συνο­λι­κά σκο­τώ­νο­νται 15 άτο­μα στη συμπλο­κή με την αστυ­νο­μία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων όλων των τρομοκρατών

2002 Διεύ­ρυν­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης: ανα­κοι­νώ­νε­ται η είσο­δος δέκα νέων χωρών στην Ε.Ε. για τον Μάιο του 2004.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο