Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Δεκεμβρίου 1943 έγινε το πιο αποτρόπαιο έγκλημα των ναζί στη χώρα μας. Η σφαγή των Καλαβρύτων

Δευ­τέ­ρα 13 Δεκεμ­βρί­ου 1943, μια από τις πιο αιμα­το­βαμ­μέ­νες μέρες της νεο­ελ­λη­νι­κής ιστο­ρί­ας. Η Σφα­γή των Καλα­βρύ­των: Οι ναζί κατα­κτη­τές κατα­στρέ­φουν τα Καλά­βρυ­τα μαζί με 20 ακό­μη χωριά κι εκτε­λούν 1.100 άτο­μα. Το μεγα­λύ­τε­ρο και πιο απο­τρό­παιο έγκλη­μα των ναζί στη χώρα μας.

Γιώργος Βελισσαρίδης: «Κατακαημένα Καλάβρυτα»

Γιώρ­γος Βελισ­σα­ρί­δης: «Κατα­καη­μέ­να Καλάβρυτα»

Χάρα­ζε Δευ­τέ­ρα την απο­φρά­δα κεί­νη δεκεμ­βριά­τι­κη μέρα, όταν οι καμπά­νες στα Καλά­βρυ­τα άρχι­σαν να χτυ­πούν τρε­λά και οι ντε­λά­λη­δες ειδο­ποιούν τον κόσμο να συγκε­ντρω­θεί στο σχο­λείο.  “Ολοι στο σχο­λείο, άντρες, γυναί­κες, παι­διά. Οποιος κρυ­φτεί, θα τουφεκίζεται” .

Είχαν προη­γη­θεί οι παρα­πλα­νη­τι­κές δια­βε­βαιώ­σεις. Όταν συγκε­ντρώ­θη­κε ο πλη­θυ­σμός ξεχώ­ρι­σαν τις γυναί­κες και τα παι­δια κάτω των 14 χρό­νων και τα έκλει­σαν στο σχο­λείο. Τους άντρες σε πορεία για το κτή­μα του Καπ­πή. Ολό­γυ­ρά τους, ασφυ­κτι­κά, Γερ­μα­νοί και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες με τ’ αυτό­μα­τα να τους φρουρούν.

Πριν φτά­σει το μεση­μέ­ρι άρχι­σε να καί­γε­ται από παντού η πόλη. Εβα­λαν φωτιά και στο σχο­λείο με τα γυναι­κό­παι­δα. Εξαλ­λες οι γυναί­κες προ­σπα­θούν να βγουν. Σπά­νε τις πόρ­τες και τρέ­χουν να σωθούν, με τα παι­διά στην αγκαλιά…

Δώδε­κα το μεση­μέ­ρι και οι δήμιοι κατα­κτη­τές με τους ντό­πιους συνερ­γά­τες τους μπαί­νουν στο τρί­το μέρος του σατα­νι­κού τους σχε­δί­ου. Με τρεις φωτο­βο­λί­δες που είχε ορι­στεί για σύν­θη­μα άρχι­σαν τα πολυ­βό­λα να κρο­τα­λί­ζουν και να θερί­ζουν του άντρες στο χωρά­φι του Καπ­πή.  800 ανθρώ­πι­να πλά­σμα­τα μέσα σε λίγα λεπτά είχαν γίνει ένας σωρός από σφα­για­σμέ­να κορ­μιά που σπά­ρα­ζαν και το αίμα που έτρε­χε ποτά­μι άρχι­σε να δημιουρ­γεί σωστή λίμνη στο χωρά­φι. Μόλις τέλειω­σαν οι ριπές πολ­λοί καλα­βρυ­τι­νοί ήταν μισο­ζώ­ντα­νοι ακό­μα. Μπή­καν μέσα στο χωρά­φι τότε οι ναζί για ννα απο­τε­λειώ­σουν το έργο τους…. Με τσε­κού­ρια, κασμά­δες, μπαλ­τά­δες και πιστόλια…

Άλλους τρια­κό­σιους σκο­τώ­σα­νε στα είκο­σι χωριά της περιο­χής που κάψανε.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12 εικα­στι­κά για το Ολο­καύ­τω­μα των Καλαβρύτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο