Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Ιουνίου 

1381 Ο Γουάτ Τάι­λερ ηγεί­ται της Εξέ­γερ­σης των Χωρι­κών στην Αγγλία, απαι­τώ­ντας λιγό­τε­ρους φόρους από τον βασι­λιά Ριχάρ­δο Β’. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη λαϊ­κή εξέ­γερ­ση που έχει κατα­γρα­φεί στην αγγλι­κή ιστο­ρία. Οι εξε­γερ­μέ­νοι απαι­τού­σαν την κατάρ­γη­ση της δου­λο­πα­ροι­κί­ας και την ελάτ­τω­ση των φόρων. Ενα­ντί­ον τους κινη­το­ποι­ή­θη­κε ο στρα­τός, ο οποί­ος και τελι­κά κατά­φε­ρε να συντρί­ψει την εξέ­γερ­ση. Πάνω από 1.500 χωρι­κοί εκτε­λέ­στη­καν ως αντί­ποι­να τις εβδο­μά­δες που ακολούθησαν.

1525 Ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος παντρεύ­ε­ται την Κατα­ρί­να φον Μπό­ρα, αψη­φώ­ντας το δόγ­μα της Καθο­λι­κής Εκκλη­σί­ας για την αγα­μία του κλήρου.

1774 Το Ρόουντ Άιλαντ γίνε­ται η πρώ­τη αμε­ρι­κα­νι­κή αποι­κία που απα­γο­ρεύ­ει την εισα­γω­γή σκλάβων.

1831 Γεν­νή­θη­κε ο Τζέιμς Κλαρκ Μάξ­γου­ελ, άγγλος φυσι­κός, ο οποί­ος δια­τύ­πω­σε τους βασι­κούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής

1888 Γεν­νή­θη­κε ο Πορ­το­γά­λος ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, Φερ­νά­ντο Πεσόα

1910 Σοβα­ρά επει­σό­δια μετα­ξύ Τούρ­κων και Ελλή­νων σημειώ­νο­νται στη Σμύρ­νη. Οι Τούρ­κοι σκο­τώ­νουν 4 ‘Ελλη­νες και τραυ­μα­τί­ζουν έναν ακό­μα, στο πλαί­σιο του κηρυ­χθέ­ντος ανθελ­λη­νι­κού μποϊκοτάζ.

1917 Γερ­μα­νι­κά αερο­πλά­να βομ­βαρ­δί­ζουν το Λον­δί­νο, με απο­τέ­λε­σμα το θάνα­το 162 πολι­τών. Πρό­κει­ται για την αιμα­τη­ρό­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή επί­θε­ση του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου σε βρε­τα­νι­κό έδαφος.

1950 Στη Νότια Αφρι­κή, οι λευ­κοί βου­λευ­τές του κοι­νο­βου­λί­ου, που εκπρο­σω­πούν το 20% του πλη­θυ­σμού, ψηφί­ζουν υπέρ της διαί­ρε­σης της χώρας σε περιο­χές λευ­κών και μαύρων.

1953 Στην Κολομ­βία, μετά από αιμα­τη­ρό πρα­ξι­κό­πη­μα, ο στρα­τη­γός Ρόχας Πινί­λα ανα­λαμ­βά­νει τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας.

1968 Θεμε­λιώ­νε­ται ο Πύρ­γος των Αθη­νών, ο πρώ­τος ουρα­νο­ξύ­στης της πόλης, στη γωνία των Λεω­φό­ρων Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και Μεσογείων.

1986 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός μου­σι­κός, Μπέ­νι Γκού­ντμαν, ο «βασι­λιάς του σουίνγκ»

1971 Στη Γαλ­λία, ο Φραν­σουά Μιτε­ράν εκλέ­γε­ται γραμ­μα­τέ­ας του Σοσια­λι­στι­κού Κόμματος.

1973 ΗΠΑ, Βόρειο Βιετ­νάμ, Νότιο Βιετ­νάμ και Βιετ­κόνγκ υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι νέα συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός.

1987 η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός, Τζε­ραλ­ντίν Πέιτζ.

1993 Η Κιμ Κάμπελ γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός του Καναδά.

1995 ΗΠΑ, Ισπα­νία και Βρε­τα­νία ανα­γνω­ρί­ζουν τα παλαι­στι­νια­κά δια­βα­τή­ρια ως επί­ση­μα ταξι­διω­τι­κά έγγραφα.

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο