Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου

54 Ο Νέρων ανε­βαί­νει στο ρωμαϊ­κό θρό­νο. Η Αγριπ­πί­να δηλη­τη­ριά­ζει τον άνδρα της τον Κλαύ­διο A’, κάνο­ντας με αυτόν τον τρό­πο Ρωμαίο Αυτο­κρά­το­ρα τον 17χρονο γιο της Νέρωνα.

1307 Με εντο­λή του Γάλ­λου βασι­λιά, Φιλίπ­που του Ωραί­ου, συλ­λαμ­βά­νο­νται ο Μέγας Μάγι­στρος Ζακ ντε Μολά και χιλιά­δες μέλη του Τάγ­μα­τος των Ναϊ­τών. Υπο­βάλ­λο­νται σε βασα­νι­στή­ρια και “ομο­λο­γούν” ότι είναι αιρε­τι­κοί, ενώ λίγους μήνες αργό­τε­ρα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρα­σκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεω­ρεί­ται ότι φέρ­νει γρουσουζιά.

1792 Ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον θέτει το θεμέ­λιο λίθο για την κατα­σκευή του Λευ­κού Οίκου, που θα γίνει η επί­ση­μη κατοι­κία όλων των Προ­έ­δρων των ΗΠΑ.

1882 Πέθα­νε ο Ζοζέφ Αρτίρ Κοντ Ντε Γκο­μπι­νό, Γάλ­λος διπλω­μά­της, θεω­ρη­τι­κός του ρατσι­σμού και της λευ­κής υπε­ρο­χής μέσα από το βιβλίο του «Δοκί­μιο για την ανι­σό­τη­τα των ανθρω­πί­νων φυλών» (1855). (Γεν. 14/7/1816)

1884 Η ώρα Γκρί­νουιτς καθιε­ρώ­νε­ται ως βάση υπο­λο­γι­σμού της παγκό­σμιας ώρας.

1904 Σκο­τώ­θη­κε στη Σιά­τι­στα της Φλώ­ρι­νας, σε μάχη με τους Τούρ­κους, ο Παύ­λος Μελάς, από τους πρω­τερ­γά­τες του Μακε­δο­νι­κού Κομιτάτου.

1905 Ιδρύ­ε­ται το πρώ­το Σοβιέτ των εργα­τών στην Αγία Πετρού­πο­λη της Ρωσί­ας, στο οποίο εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος ο Λέων Τρό­τσκι. Στη συνέ­χεια θα πολ­λα­πλα­σια­στούν τα Σοβιέτ (τα εργα­τι­κά συμ­βού­λια), με αιτή­μα­τα το 8ωρο και τις δημο­κρα­τι­κές ελευθερίες.

1914 Στη Νότια Αφρι­κή, οι Μπό­ερς, με επι­κε­φα­λής τον στρα­τη­γό Κρί­στιαν Ντε Γου­έτ, δια­δη­λώ­νουν ενα­ντί­ον της επι­βο­λής του βρε­τα­νι­κού στρα­τιω­τι­κού νόμου.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο διά­ση­μος Γάλ­λος ηθο­ποιός και τρα­γου­δι­στής, Ιβ Μοντάν

1923 Η Άγκυ­ρα ανα­κη­ρύσ­σε­ται από την τουρ­κι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση πρω­τεύ­ου­σα του τουρ­κι­κού κοσμι­κού κρά­τους. Η μετα­κί­νη­ση της πρω­τεύ­ου­σας από την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη στην Άγκυ­ρα απο­φα­σί­στη­κε από τον Κεμάλ Ατατούρκ.

1925 Γεν­νή­θη­κε η πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, βαρό­νη Μάρ­γκα­ρετ Χίλ­ντα Θάτσερ το γένος Ρόμπερτς, η επο­νο­μα­ζό­με­νη και «σιδη­ρά κυρία»

1934 Αρχί­ζουν τα έργα εξω­ραϊ­σμού του Πεδί­ου του Άρε­ως με την κατε­δά­φι­ση των στρα­τώ­νων του Ιππι­κού και τη μετα­φο­ρά των προ­σφυ­γι­κών συνοικισμών.

1934 Γεν­νή­θη­κε η Ελλη­νί­δα τρα­γου­δί­στρια με τη διε­θνή καριέ­ρα, Νάνα Μούσχουρη

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιτα­λία έχο­ντας αλλά­ξει “στρα­τό­πε­δο” κηρύσ­σει τον πόλε­μο στην πρώ­ην σύμ­μα­χό της στον Άξο­να, τη Γερμανία.

1944 Ενώ ο λαός της πρω­τεύ­ου­σας συνέ­χι­ζε τους πανη­γυ­ρι­σμούς από την προη­γού­με­νη μέρα για την απε­λευ­θέ­ρω­ση, στον Πει­ραιά ο ΕΛΑΣ έδι­νε μάχες ενα­ντί­ον των Γερ­μα­νών για τη σωτη­ρία των λιμε­νι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων, της «Ηλε­κτρι­κής Εται­ρεί­ας» (ΠΑΟΥΕΡ) και όλων των εργο­στα­σί­ων. Στην ηρω­ι­κή και νικη­φό­ρα για τον ΕΛΑΣ «μάχη της Ηλε­κτρι­κής» έχα­σαν τη ζωή τους 11 παλικάρια.

1951 Παρα­ση­μο­φο­ρεί­ται από τους Γάλ­λους με το Σταυ­ρό της Λεγε­ώ­νας της Τιμής για τη δρά­ση της στη Βόρεια Αφρι­κή κατά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο η Μάρ­λεν Ντίντριχ.

1955 Τρο­με­ρές καται­γί­δες σε Αττι­κή και Θεσ­σα­λία προ­κα­λούν το θάνα­το 30 ανθρώ­πων και αφή­νουν άστε­γους εκατοντάδες.

1972 Αερο­πλά­νο στο οποίο επι­βαί­νει μια ομά­δα ράγκ­μπι της Ουρου­γουά­ης συντρί­βε­ται στις Άνδεις. Αρκε­τοί από τους επι­βά­τες εντο­πί­ζο­νται σώοι 72 ημέ­ρες αργό­τε­ρα, αλλά όπως ομο­λο­γούν κατέ­φυ­γαν στον κανι­βα­λι­σμό, προ­κει­μέ­νου να επι­βιώ­σουν. Η απί­στευ­τη ιστο­ρία τους έχει μετα­φερ­θεί δύο φορές στη μεγά­λη οθόνη.

1977 Κατά την πτή­ση από τη Μαγιόρ­κα στη Φραν­κφούρ­τη 2 άντρες και 2 γυναί­κες κατα­λαμ­βά­νουν ένα αερο­πλά­νο της Λου­φτ­χάν­σα, με 86 επι­βά­τες. Απαι­τούν την απε­λευ­θέ­ρω­ση 11 Γερ­μα­νών και 2 Τούρ­κων κρα­του­μέ­νων. Ο πιλό­τος δολο­φο­νεί­ται, ωστό­σο όλα τα μέλη του πλη­ρώ­μα­τος και οι επι­βά­τες απο­μα­κρύ­νο­νται με ασφά­λεια, μετά από επι­χεί­ρη­ση στη Σομα­λία στις 17 Οκτω­βρί­ου. Ένας αερο­πει­ρα­τής επιζεί.

1980 Η Κού­βα ανα­κοι­νώ­νει γενι­κή αμνη­στία για όλους τους Αμε­ρι­κα­νούς, που βρί­σκο­νται σε φυλα­κές της χώρας.

1985 Πέθα­νε ο κομ­μου­νι­στής και δια­κε­κρι­μέ­νος Έλλη­νας χαρά­κτης, Α. Τάσ­σος (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Ανα­στά­σιος Αλεβίζος)

Σαν σήμε­ρα στις 13 Οκτω­βρί­ου 1985 πέθα­νε ο χαρά­κτης Τάσσος

1992 Αερο­πλά­νο της Air France κάνει τον γύρο του κόσμου σε χρό­νο ρεκόρ 33 ωρών και 1 λεπτού για επι­βα­τι­κή πτήση.

1993 Ορκί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ, που αριθ­μεί 43 μέλη, με πρω­θυ­πουρ­γό τον Ανδρέα Παπανδρέου.

1995 Κερ­δί­ζει το Νόμπελ Ειρή­νης ο Τζό­ζεφ Ρότμπλαντ, ο πυρη­νι­κός φυσι­κός, που αφιέ­ρω­σε τη ζωή του στην κατάρ­γη­ση της ατο­μι­κής βόμ­βας, στην κατα­σκευή της οποί­ας είχε βοη­θή­σει ο ίδιος. Την ίδια μέρα η Γαλ­λία απορ­ρί­πτει τις εκκλή­σεις για τον τερ­μα­τι­σμό των πυρη­νι­κών δοκι­μών στο Νότιο Ειρηνικό.

1995 Αίρε­ται το εμπάρ­γκο της Ελλά­δας προς την πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακεδονίας.

1999 Ο πλη­θυ­σμός της γης σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ φτά­νει τα έξι δισεκατομμύρια.

2010 Απε­γκλω­βί­ζο­νται οι πρώ­τοι από τους 33 παγι­δευ­μέ­νους εργα­ζό­με­νους σε ορυ­χείο στη Χιλή. Η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης όλων των εργα­τών που για 69 ημέ­ρες βρί­σκο­νται στα έγκα­τα της γης, σε βάθος 622 μέτρων, σε ορυ­χείο στην έρη­μο Ατα­κά­μα στη Χιλή θα διαρ­κέ­σει περί­που 48 ώρες.

2016 Πέθα­νε ο Ντά­ριο Φο ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες και δια­νο­ού­με­νους – σκη­νο­θέ­της, ηθο­ποιός και συγγραφέας

Ντά­ριο Φο, μια πολι­τι­κή φιγού­ρα κυρί­αρ­χη στο ευρω­παϊ­κό θέατρο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο