Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου ||

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

 

509 π.Χ. — Εγκαι­νιά­ζε­ται ο Ναός του Γιού­πι­τερ (Ρωμαϊ­κού Δία) στον Καπι­τω­λί­νο λόφο (Campidoglio, Monte Capitolino, ένας από τους 7 της Ρώμης΄).

81 Πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τίτος (Φλά­βιος Βεσπασιανός).

 

1501 Ο Μιχα­ήλ Άγγε­λος αρχί­ζει να δου­λεύ­ει το άγαλ­μα του Δαβίδ.

1592 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Μισέλ Ντε Μοντέν (Μονταί­νιος).

1788 Η Νέα Υόρ­κη γίνε­ται η πρώ­τη πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ.

1791 Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση: Ο Λου­δο­βί­κος ΙΣΤ΄ υπο­γρά­φει το πρώ­το Σύνταγ­μα της Γαλλίας

1821 Οι Έλλη­νες επα­να­στά­τες υπό το Μακρυ­γιάν­νη νικούν στην Αθή­να τις οθω­μα­νι­κές δυνά­μεις του Κιουταχή.

1829 Υπο­γρα­φή συν­θή­κης μετα­ξύ του Δημή­τριου Υψη­λά­ντη και των Οθω­μα­νών, μετά τη μάχη του στε­νού Πέτρας Βοιω­τί­ας. Με τη συν­θή­κη ολό­κλη­ρη η Στε­ρεά Ελλά­δα, εκτός των Αθη­νών και της Εύβοιας, καθί­στα­ται ελεύθερη.

1872 Πεθαί­νει ο υλι­στής φιλό­σο­φος Λου­δο­βί­κος Φόιερμπαχ

ludovik

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­θε­ο­δω­ρής, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μαθη­μα­τι­κούς παγκοσμίως

1885 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της Φρί­ντριχ Κιλ (Friedrich Kiel) Οι συν­θέ­σεις πάνω από εβδο­μή­ντα του Kiel, περι­λαμ­βά­νουν κον­σέρ­το πιά­νου, μοτέτ ορα­τό­ρια (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του αστε­ριού της Βηθλε­έμ), ένα Missa Solemnis και δύο Ρέκ­βιεμ. (σσ. στη δυτι­κή κλα­σι­κή μου­σι­κή, είναι κυρί­ως μια φωνη­τι­κή μου­σι­κή σύν­θε­ση, από τις κατε­ξο­χήν πολυ­φω­νι­κές μορ­φές της Ανα­γεν­νη­σια­κής μου­σι­κής, «ένα κομ­μά­τι μου­σι­κής σε πολ­λά μέρη με λέξεις).

Η μου­σι­κή δωμα­τί­ου περι­λαμ­βά­νει ένα σημα­ντι­κό μέρος της παρα­γω­γής του Kiel και πρέ­πει να θεω­ρεί­ται από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες και καλύ­τε­ρες συν­θέ­σεις του. Αρκε­τά έργα δωμα­τί­ου του, μαζί με το κον­σέρ­το πιά­νου και μερι­κά χορω­δια­κά έργα, έχουν ηχογραφηθεί.

1888 Γεν­νή­θη­κε 0 Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «Γέρος της Δημο­κρα­τί­ας», πολι­τι­κός που διε­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός. (Θαν. 1/11/1968)

papandreou

1894 Οι αδελ­φοί Λιμιέρ εφευ­ρί­σκουν μία συσκευή που την ονο­μά­ζουν κινη­μα­το­γρά­φο. Λει­τουρ­γεί ως κάμε­ρα και ως μηχα­νή προβολής.

1899 Πέθα­νε Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Έλλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός (Γεν. 12/10/1830)

suggros

1908 Γεν­νή­θη­κε ο θεα­τρι­κός σκη­νο­θέ­της, Κάρο­λος Κουν

koun

1913 Η ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις για την υπο­γρα­φή της ειρή­νης καθό­τι, όπως ανα­κοι­νώ­νει στις Μεγά­λες Δυνά­μεις, με τις προ­τά­σεις της Τουρ­κί­ας η Ελλά­δα μετα­βάλ­λε­ται από νική­τρια σε ηττημένη.

1914 Με την ανα­κο­πή της γερ­μα­νι­κής προ­έ­λα­σης στο Μάρ­νη κατά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, οι δύο πλευ­ρές κατα­λή­γουν σε μια μάχη χαρα­κω­μά­των, η οποία διήρ­κε­σε σχε­δόν 4 χρό­νια και κόστι­σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ζωές. Δεν ήταν ωστό­σο λίγα τα παρα­δείγ­μα­τα συνα­δέλ­φω­σης των στρα­τιω­τών, που προ­ο­δευ­τι­κά άρχι­σαν να συνει­δη­το­ποιούν ότι πολε­μού­σαν για ταξι­κά ξένα συμφέροντα.

1915 Πεθαί­νει ο δημο­σιο­γρά­φος, ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Στέ­φα­νος Γρα­νί­τσας. Πιο γνω­στό έργο του είναι «Τα Άγρια και τα Ήμε­ρα του Βου­νού και του Λόγ­γου», το οποίο περιέ­χει μύθους από τη λαϊ­κή παρά­δο­ση της περιο­χής του σχετικούς

1916 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και 300 οπα­δοί του ξεκι­νούν με δύο πλοία για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου έχει ξεσπά­σει κι επι­κρα­τή­σει το κίνη­μα της Εθνι­κής Άμυ­νας. Αρχή του Εθνι­κού Διχασμού.

1922 (νέο ημε­ρολ.) Πυρ­πό­λη­ση της Σμύρ­νης. Η ιστο­ρι­κή και αρχαιό­τα­τη πόλη της Σμύρ­νης παρα­δί­δε­ται στις φλό­γες την 13η Σεπτεμ­βρί­ου. Ο Τούρ­κος στρα­τη­γός Νου­ρε­ντίν πασάς με “ζήλο” και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποιεί το έργο του: Η ωραία Σμύρ­νη δεν υπάρ­χει πια.… Αποτεφρώθηκε!

1922 Γεν­νιέ­ται η Περου­βια­νή υψί­φω­νος Yma Sumac (Ίμα Σουμάκ).

1922 Σημειώ­νε­ται η μεγα­λύ­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία που έχει ποτέ κατα­γρα­φεί στη Γη, 58 βαθ­μοί Κελ­σί­ου στη Λιβύη, στην περιο­χή Αλ Αζίζια.

1923 Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ισπα­νία. Ο Μιγκέλ Πρί­μο ντε Ριβέ­ρα εγκα­θι­στά δικτατορία.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Μορίς Ζαρ

1936 Η μετα­ξι­κή δικτα­το­ρία συλ­λαμ­βά­νει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδη.

1939 Ο Ρώσος αερο­ναυ­πη­γός, Ιγκόρ Σικόρ­σκι, κατα­σκευά­ζει το πρώ­το ελικόπτερο.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιτα­λία εισβάλ­λει στην Αίγυπτο.

1941 Αντάρ­τες της ομά­δας «Αθα­νά­σιος Διά­κος» ανα­τι­νά­ζουν τη σιδη­ρο­δρο­μι­κή γέφυ­ρα Μου­ριών στη Μακεδονία.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Περι­κυ­κλώ­νε­ται το Στά­λιν­γκραντ από τη γερ­μα­νι­κή Βέρμαχτ.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το αντι­τορ­πι­λι­κό “Κου­ντου­ριώ­της”, υπό τον Αντι­πλοί­αρ­χο Μπαλ­τα­τζή Ε., απο­βι­βά­ζει άγη­μα στο Καστελ­λό­ρι­ζο και υψώ­νει την Ελλη­νι­κή Σημαία στη νήσο. Το ελλη­νι­κό υπο­βρύ­χιο “Λάμπρος Κατσώ­νης”, βυθί­ζε­ται κοντά στη νήσο Σκιά­θο, μετά τον εμβο­λι­σμό του από γερ­μα­νι­κό πλοίο.

1944 Ο ΕΛΑΣ απε­λευ­θε­ρώ­νει την Καβάλα

1944  Μάχη του Μελι­γα­λά (δεί­τε και η μάχη του Μελι­γα­λά στις κρί­σι­μες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης του 1944)

Η μάχη του Μελι­γα­λά στις κρί­σι­μες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης του 1944

1945 Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης Β. Μόλο­τοφ υπο­βάλ­λει υπό­μνη­μα σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση στην Ελλά­δα, στο οποίο τόνι­ζε, μετα­ξύ άλλων, πως η κυβέρ­νη­ση δεν ήταν αντι­προ­σω­πευ­τι­κή και πως παρα­βί­α­ζε την συμ­φω­νία της Βάρκιζας.

1950 Μετά την κατα­ψή­φι­ση στη Βου­λή της Κυβέρ­νη­σης Βενι­ζέ­λου-Παπαν­δρέ­ου, που είναι το επα­κό­λου­θο θυελ­λω­δών τρι­ή­με­ρων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών συζη­τή­σε­ων, σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση υπό τον Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λο, με συνερ­γα­σία Λαϊ­κών και Παπανδρέου.

1953 Ο Νική­τα Χρου­στσόφ εκλέ­γε­ται πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1959 Ο πρώ­τος πύραυ­λος, σοβιε­τι­κής προ­έ­λευ­σης, φτά­νει στο φεγ­γά­ρι, όπου τοπο­θε­τεί­ται η σημαία της ΕΣΣΔ. Σε δηλώ­σεις του ο ακα­δη­μαϊ­κός Λέο­νιντ Σέντοβ, επι­βε­βαιώ­νει ότι η ΕΣΣΔ δεν θα προ­βά­λει εδα­φι­κές αξιώ­σεις επί της Σελήνης!

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής του στί­βου, Μάικλ Τζόν­σον, από τους κορυ­φαί­ους σπρί­ντερ όλων των εποχών

1968 Η Αλβα­νία απο­χω­ρεί και τυπι­κά πια από το Σύμ­φω­νο της Βαρ­σο­βί­ας. Οι προ­στρι­βές μετα­ξύ του Κόμ­μα­τος Εργα­σί­ας της Αλβα­νί­ας και του ΚΚΣΕ είχαν αρχί­σει ήδη από 1958, με το πρώ­το να προ­σεγ­γί­ζει στα­δια­κά το ΚΚ Κίνας.

1985 Κυκλο­φο­ρεί στην Ιαπω­νία το Super Mario Bros (Nintendo Entertainment System).

1986 Σει­σμός, μεγέ­θους 6,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει την Καλα­μά­τα. 35 νεκροί ο απολογισμός.

1987 Άγνω­στοι κλέ­βουν ραδιε­νερ­γό αντι­κεί­με­νο από εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο νοσο­κο­μείο στη Goiânia της Βρα­ζι­λί­ας. Τις επό­με­νες εβδο­μά­δες θα μολύ­νει πολ­λούς ανθρώ­πους και θα προ­κα­λέ­σει το θάνα­το σε κάποιους από αυτούς.

1993 Το Ισρα­ήλ και η Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία ειρή­νης, με την οποία παρα­χω­ρεί­ται περιο­ρι­σμέ­νη αυτο­νο­μία στα κατε­χό­με­να εδάφη.

oslo

1995 Υπο­γρά­φε­ται στη Νέα Υόρ­κη από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών Ελλά­δος και ΠΓΔΜ, Κάρο­λο Παπού­λια και Στέβ­κο Τσερ­βέν­κοφ­σκι, η λεγό­με­νη «ενδιά­με­ση συμ­φω­νία», που ρυθ­μί­ζει τις σχέ­σεις των δύο χωρών. Η Ελλά­δα αίρει το εμπάρ­γκο και ανα­γνω­ρί­ζει τα Σκό­πια με το όνο­μα ΠΓΔΜ, ενώ τα Σκό­πια αφαι­ρούν από τη σημαία τους τον Ήλιο της Βεργίνας.

2006 Μετά από 16ετή κατα­δί­ω­ξη συλ­λαμ­βά­νε­ται σε ενέ­δρα ο μαιτρ των απο­δρά­σε­ων, Νίκος Παλαιο­κώ­στας, γνω­στός ως Φαντο­μάς ή Ρομπέν των Φτω­χών. Η σύλ­λη­ψή του γίνε­ται κοντά στην Αρά­χω­βα, λίγες εβδο­μά­δες μετά την κινη­μα­το­γρα­φι­κή από­δρα­ση του αδελ­φού του Βασί­λη από τις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού με ελικόπτερο.

2013 Πεθαί­νει ο Γιώρ­γος Βαρ­λά­μος (γεν­νή­θη­κε το 1922)

Ελ. Μηλια­ρο­νι­κο­λά­κη: «Τα αγριο­λού­λου­δα του Βαρ­λά­μου», αγγε­λιο­φό­ροι ενός ευτυ­χι­σμέ­νου μέλλοντος

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο