Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

81 Πέθα­νε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τίτος (Φλά­βιος Βεσπασιανός).

1592 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος φιλό­σο­φος Μισέλ Ντε Μοντέν (Μονταί­νιος).

1788 Η Νέα Υόρ­κη γίνε­ται η πρώ­τη πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ.

1791 Γαλ­λι­κή Επα­νά­στα­ση: Ο Λου­δο­βί­κος ΙΣΤ΄ υπο­γρά­φει το πρώ­το Σύνταγ­μα της Γαλλίας.

1829 Υπο­γρα­φή συν­θή­κης μετα­ξύ του Δημή­τριου Υψη­λά­ντη και των Οθω­μα­νών, μετά τη μάχη του στε­νού Πέτρας Βοιω­τί­ας. Με τη συν­θή­κη ολό­κλη­ρη η Στε­ρεά Ελλά­δα, εκτός των Αθη­νών και της Εύβοιας, καθί­στα­ται ελεύθερη.

1873 Γεν­νή­θη­κε ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­θε­ο­δω­ρής, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μαθη­μα­τι­κούς παγκοσμίως

1888 Γεν­νή­θη­κε 0 Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος και «Γέρος της Δημο­κρα­τί­ας», πολι­τι­κός που διε­τέ­λε­σε και πρω­θυ­πουρ­γός. (Θαν. 1/11/1968)

1894 Οι αδελ­φοί Λιμιέρ εφευ­ρί­σκουν μία συσκευή που την ονο­μά­ζουν κινη­μα­το­γρά­φο. Λει­τουρ­γεί ως κάμε­ρα και ως μηχα­νή προβολής.

1899 Πέθα­νε Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Έλλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός (Γεν. 12/10/1830)

Ο «λωπο­δύ­της φιλάν­θρω­πος» Ανδρέ­ας Συγγρός

1908 Γεν­νή­θη­κε ο θεα­τρι­κός σκη­νο­θέ­της, Κάρο­λος Κουν

Κάρο­λος Κουν

1913 Η ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση απορ­ρί­πτει τις τουρ­κι­κές αξιώ­σεις για την υπο­γρα­φή της ειρή­νης καθό­τι, όπως ανα­κοι­νώ­νει στις Μεγά­λες Δυνά­μεις, με τις προ­τά­σεις της Τουρ­κί­ας η Ελλά­δα μετα­βάλ­λε­ται από νική­τρια σε ηττημένη.

1915 Πεθαί­νει ο δημο­σιο­γρά­φος, ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας Στέ­φα­νος Γρανίτσας.

1916 Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και 300 οπα­δοί του ξεκι­νούν με δύο πλοία για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου έχει ξεσπά­σει κι επι­κρα­τή­σει το κίνη­μα της Εθνι­κής Άμυ­νας. Αρχή του Εθνι­κού Διχασμού.

1922 (νέο ημε­ρολ.) Πυρ­πό­λη­ση της Σμύρ­νης. Η ιστο­ρι­κή και αρχαιό­τα­τη πόλη της Σμύρ­νης παρα­δί­δε­ται στις φλό­γες την 13η Σεπτεμ­βρί­ου. Ο Τούρ­κος στρα­τη­γός Νου­ρε­ντίν πασάς με “ζήλο” και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα πραγ­μα­το­ποιεί το έργο του: Η ωραία Σμύρ­νη δεν υπάρ­χει πια.… Αποτεφρώθηκε!

1922 Σημειώ­νε­ται η μεγα­λύ­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία που έχει ποτέ κατα­γρα­φεί στη Γη, 58 βαθ­μοί Κελ­σί­ου στη Λιβύη, στην περιο­χή Αλ Αζίζια.

1923 Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στην Ισπα­νία. Ο Μιγκέλ Πρί­μο ντε Ριβέ­ρα εγκα­θι­στά δικτατορία.

1924 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συν­θέ­της, Μορίς Ζαρ

1939 Ο Ρώσος αερο­ναυ­πη­γός, Ιγκόρ Σικόρ­σκι, κατα­σκευά­ζει το πρώ­το ελικόπτερο.

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ιτα­λία εισβάλ­λει στην Αίγυπτο.

1942 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Περι­κυ­κλώ­νε­ται το Στά­λιν­γκραντ από τη γερ­μα­νι­κή Βέρμαχτ.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το αντι­τορ­πι­λι­κό “Κου­ντου­ριώ­της”, υπό τον Αντι­πλοί­αρ­χο Μπαλ­τα­τζή Ε., απο­βι­βά­ζει άγη­μα στο Καστελ­λό­ρι­ζο και υψώ­νει την Ελλη­νι­κή Σημαία στη νήσο. Το ελλη­νι­κό υπο­βρύ­χιο “Λάμπρος Κατσώ­νης”, βυθί­ζε­ται κοντά στη νήσο Σκιά­θο, μετά τον εμβο­λι­σμό του από γερ­μα­νι­κό πλοίο.

1950 Μετά την κατα­ψή­φι­ση στη Βου­λή της Κυβέρ­νη­σης Βενι­ζέ­λου-Παπαν­δρέ­ου, που είναι το επα­κό­λου­θο θυελ­λω­δών τρι­ή­με­ρων κοι­νο­βου­λευ­τι­κών συζη­τή­σε­ων, σχη­μα­τί­ζε­ται κυβέρ­νη­ση υπό τον Σοφο­κλή Βενι­ζέ­λο, με συνερ­γα­σία Λαϊ­κών και Παπανδρέου.

1953 Ο Νική­τα Χρου­στσόφ εκλέ­γε­ται πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1959 Ο πρώ­τος πύραυ­λος, σοβιε­τι­κής προ­έ­λευ­σης, φτά­νει στο φεγ­γά­ρι, όπου τοπο­θε­τεί­ται η σημαία της ΕΣΣΔ. Σε δηλώ­σεις του ο ακα­δη­μαϊ­κός Λέο­νιντ Σέντοβ, επι­βε­βαιώ­νει ότι η ΕΣΣΔ δεν θα προ­βά­λει εδα­φι­κές αξιώ­σεις επί της Σελήνης!

1967 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός αθλη­τής του στί­βου, Μάικλ Τζόν­σον, από τους κορυ­φαί­ους σπρί­ντερ όλων των εποχών

1968 Η Αλβα­νία εγκα­τα­λεί­πει το Σύμ­φω­νο της Βαρσοβίας.

1986 Σει­σμός, μεγέ­θους 6,2 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, συγκλο­νί­ζει την Καλα­μά­τα. 35 νεκροί ο απολογισμός.

1995 Υπο­γρά­φε­ται στη Νέα Υόρ­κη από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών Ελλά­δος και ΠΓΔΜ, Κάρο­λο Παπού­λια και Στέβ­κο Τσερ­βέν­κοφ­σκι, η λεγό­με­νη «ενδιά­με­ση συμ­φω­νία», που ρυθ­μί­ζει τις σχέ­σεις των δύο χωρών. Η Ελλά­δα αίρει το εμπάρ­γκο και ανα­γνω­ρί­ζει τα Σκό­πια με το όνο­μα ΠΓΔΜ, ενώ τα Σκό­πια αφαι­ρούν από τη σημαία τους τον Ήλιο της Βεργίνας.

2006 Μετά από 16ετή κατα­δί­ω­ξη συλ­λαμ­βά­νε­ται σε ενέ­δρα ο μαιτρ των απο­δρά­σε­ων, Νίκος Παλαιο­κώ­στας, γνω­στός ως Φαντο­μάς ή Ρομπέν των Φτω­χών. Η σύλ­λη­ψή του γίνε­ται κοντά στην Αρά­χω­βα, λίγες εβδο­μά­δες μετά την κινη­μα­το­γρα­φι­κή από­δρα­ση του αδελ­φού του Βασί­λη από τις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού με ελικόπτερο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο