Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

Σαν σήμε­ρα 13 Φεβρουα­ρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1754 Γεν­νή­θη­κε ο Ταλεϊ­ράν­δος. Γάλ­λος πολι­τι­κός και διπλωμάτης.

taleirandos

1766 Γεν­νή­θη­κε ο Τόμας Μάλ­θους, άγγλος οικο­νο­μο­λό­γος και ιερω­μέ­νος, που θεω­ρεί­ται ο «πατέ­ρας» της δημο­γρα­φί­ας. Δια­τύ­πω­σε το νόμο που φέρει το όνο­μά του, σύμ­φω­να με τον οποίο ο πλη­θυ­σμός τεί­νει να αυξά­νει γρη­γο­ρό­τε­ρα από την τρο­φή που χρειά­ζε­ται για τις ανά­γκες του. (Θαν. 23/12/1834)

1867 Το εμβλη­μα­τι­κό βαλς του Γιό­χαν Στρά­ους «Ο Γαλά­ζιος Δού­να­βης» κάνει πρε­μιέ­ρα στη Βιέννη.

1883 Πέθα­νε ο Βίλ­χελμ Ρίχαρντ Βάγκνερ, πρω­το­πο­ρια­κός Γερ­μα­νός συν­θέ­της, ποι­η­τής και μου­σι­κο­λό­γος του 19ου αιώνα.

1888 Γεν­νή­θη­κε ο απο­κα­λού­με­νος “Γέρος της Δημο­κρα­τί­ας”, Γεώρ­γιος Παπανδρέου

papandreou 1

1894 Οι Γάλ­λοι αδελ­φοί Λιμιέρ κατο­χυ­ρώ­νουν με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας τον “κινη­μα­το­γρά­φο”, μια συσκευή, που λει­τουρ­γεί ταυ­τό­χρο­να ως μηχα­νή λήψης και προ­βο­λής εικόνων.

 1899 Πεθαί­νει ο Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Ελλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός και  επί­ση­μα χαρα­κτη­ρι­σμέ­νος ως εθνι­κός ευερ­γέ­της!!! Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβαια είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή (Γεν. 12/10/1830)

sugros

1914 Οι Μεγά­λες Δυνά­μεις απο­φα­σί­ζουν ότι τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου θα κατα­κυ­ρω­θούν στην Ελλά­δα, εάν αυτή απο­χω­ρή­σει από τη Βόρειο Ήπει­ρο. Οι αντι­δρά­σεις που ξεσπούν στην Ήπει­ρο προ­κα­λούν την παρέμ­βα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου, που δηλώ­νει ότι κάθε αντί­στα­ση εκ μέρους του ελλη­νι­κού ή ηπει­ρω­τι­κού λαού θα έχει κακές συνέ­πειες για τη χώρα και την περιοχή.

1924 Ανοί­γε­ται από τον αρχαιο­λό­γο Χάουαρντ Κάρ­τερ ο τάφος του βασι­λιά της αρχαί­ας Αιγύ­πτου, Του­ταγ­χα­μών (1350 π.Χ.). Τα ευρή­μα­τα στο εσω­τε­ρι­κό του, μετα­ξύ αυτών και η χρυ­σή σαρ­κο­φά­γος με το μου­μιο­ποι­η­μέ­νο σώμα του, έδω­σαν πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον αρχαίο αιγυ­πτια­κό πολιτισμό.

1945 Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις εξα­πο­λύ­ουν μαζι­κή επί­θε­ση από αέρος κατά των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων στη Δρέσ­δη, πρω­τεύ­ου­σα της Σαξο­νί­ας στη Γερ­μα­νία. Από τους βομ­βαρ­δι­σμούς κατα­στρέ­φε­ται ολο­σχε­ρώς το 80% της πόλης, ενώ οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται μετα­ξύ 25.000 — 35.000.

dresdis

1945 Την ίδια μέρα τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Βου­δα­πέ­στη στην Ουγ­γα­ρία. Στις μάχες για την απε­λευ­θέ­ρω­σή της από τις Γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής, που διήρ­κε­σαν ενά­μι­σι μήνα, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός είχε 80.000 νεκρούς και 240.000 τραυματίες.

1947 Δυνά­μεις ανταρ­τών μπαί­νουν στη Σπάρ­τη και απε­λευ­θε­ρώ­νουν 176 φυλα­κι­σμέ­νους αγωνιστές.

1961 Την επι­βε­βαί­ω­ση της θεω­ρί­ας περί γέν­νη­σης του σύμπα­ντος από αρχέ­γο­νη έκρη­ξη, γνω­στή ως «Μπιγκ Μπαγκ», ανα­κοι­νώ­νουν Βρε­τα­νοί επιστήμονες.

1961 Δια­στη­μό­πλοιο που θα φθά­σει στην Αφρο­δί­τη το Μάη ανα­κοι­νώ­νει πως εκτό­ξευ­σε η ΕΣΣΔ, που παρα­μέ­νει πρω­το­πό­ρα στην εξε­ρεύ­νη­ση του διαστήματος.

1970 Η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Τζέ­νε­ραλ Μότορς ανα­κοι­νώ­νει ότι, σχε­διά­ζει κινη­τή­ρες, που θα χρη­σι­μο­ποιούν αμό­λυ­βδη βενζίνη.

1970 Υπό τον πλή­ρη έλεγ­χό της έχει θέσει το αερο­δρό­μιο της Νέας Υόρ­κης η Μαφία, χάρη στην εκού­σια ή ακού­σια συνερ­γα­σία των 45.000 εργαζομένων.

1975 Επτά μήνες μετά την εισβο­λή τους στην Κύπρο, οι Τουρ­κο­κύ­πριοι ανα­κη­ρύτ­τουν το Τουρ­κι­κό Ομό­σπον­δο Κρά­τος της Κύπρου.

attilas

1976 Σοβα­ρά επει­σό­δια σημειώ­νο­νται στα Σπά­τα της Αττι­κής, ανά­με­σα σε κατοί­κους της περιο­χής που δια­δη­λώ­νουν κατά της εγκα­τά­στα­σης του νέου αερο­δρο­μί­ου των Αθη­νών και την αστυ­νο­μία. Σημειώ­νο­νται μικρο­τραυ­μα­τι­σμοί και αρκε­τοί δια­δη­λω­τές συλλαμβάνονται.

1977 Τη συν­δρο­μή του στρα­τού ζητούν οι ιτα­λι­κές αρχές στην προ­σπά­θεια να παρε­μπο­δί­σουν την επά­νο­δο των προ­σφύ­γων στο Σεβέ­ζο, στα μολυ­σμέ­να από διο­ξί­νη σπί­τια τους, ενώ ανα­φέ­ρο­νται και οι πρώ­τες γεν­νή­σεις παι­διών — τεράτων.

1991 Κατά τη διάρ­κεια του Πολέ­μου στον Κόλ­πο, οι Αμε­ρι­κα­νοί χτυ­πούν υπό­γειο κατα­φύ­γιο της Βαγδά­της με δύο κατευ­θυ­νό­με­νες με λέι­ζερ «έξυ­πνες βόμ­βες». Εκα­το­ντά­δες άμα­χοι Ιρα­κι­νοί, μετα­ξύ αυτών και πολ­λά παι­διά, πεθαί­νουν με φρι­κτό τρόπο.

1993 Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης δηλώ­νει ότι το όνο­μα που θα λάβει η ΠΓΔΜ δεν έχει μεγά­λη σημα­σία, για­τί κανείς δεν θα το θυμά­ται σε 10 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο