Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

1894 Οι Γάλ­λοι αδελ­φοί Λιμιέρ κατο­χυ­ρώ­νουν με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας τον “κινη­μα­το­γρά­φο”, μια συσκευή, που λει­τουρ­γεί ταυ­τό­χρο­να ως μηχα­νή λήψης και προ­βο­λής εικόνων.

 1899 Πεθαί­νει ο Ανδρέ­ας Συγ­γρός, Ελλη­νας επι­χει­ρη­μα­τί­ας, πολι­τι­κός και  επί­ση­μα χαρα­κτη­ρι­σμέ­νος ως εθνι­κός ευερ­γέ­της!!! Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβαια είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή (Γεν. 12/10/1830)

1924 Ανοί­γε­ται από τον αρχαιο­λό­γο Χάουαρντ Κάρ­τερ ο τάφος του βασι­λιά της αρχαί­ας Αιγύ­πτου, Του­ταγ­χα­μών (1350 π.Χ.). Τα ευρή­μα­τα στο εσω­τε­ρι­κό του, μετα­ξύ αυτών και η χρυ­σή σαρ­κο­φά­γος με το μου­μιο­ποι­η­μέ­νο σώμα του, έδω­σαν πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον αρχαίο αιγυ­πτια­κό πολιτισμό.

1945 Κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου οι συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις εξα­πο­λύ­ουν μαζι­κή επί­θε­ση από αέρος κατά των γερ­μα­νι­κών δυνά­με­ων στη Δρέσ­δη, πρω­τεύ­ου­σα της Σαξο­νί­ας στη Γερ­μα­νία. Από τους βομ­βαρ­δι­σμούς κατα­στρέ­φε­ται ολο­σχε­ρώς το 80% της πόλης, ενώ οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται μετα­ξύ 25.000 — 35.000. Την ίδια μέρα τα σοβιε­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν τη Βου­δα­πέ­στη στην Ουγ­γα­ρία, μετά από 50ήμερη πολιορκία.

1945 Ο σοβιε­τι­κός στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει τη Βου­δα­πέ­στη. Στις μάχες για την απε­λευ­θέ­ρω­σή της από τις Γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής, που διήρ­κε­σαν ενά­μι­σι μήνα, ο Κόκ­κι­νος Στρα­τός είχε 80.000 νεκρούς και 240.000 τραυματίες.

1947 Δυνά­μεις ανταρ­τών μπαί­νουν στη Σπάρ­τη και απε­λευ­θε­ρώ­νουν 176 φυλα­κι­σμέ­νους αγωνιστές.

1961 Την επι­βε­βαί­ω­ση της θεω­ρί­ας περί γέν­νη­σης του σύμπα­ντος από αρχέ­γο­νη έκρη­ξη, γνω­στή ως «Μπιγκ Μπαγκ», ανα­κοι­νώ­νουν Βρε­τα­νοί επιστήμονες.

1970 Η αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Τζέ­νε­ραλ Μότορς ανα­κοι­νώ­νει ότι, σχε­διά­ζει κινη­τή­ρες, που θα χρη­σι­μο­ποιούν αμό­λυ­βδη βενζίνη.

1970 Υπό τον πλή­ρη έλεγ­χό της έχει θέσει το αερο­δρό­μιο της Νέας Υόρ­κης η Μαφία, χάρη στην εκού­σια ή ακού­σια συνερ­γα­σία των 45.000 εργαζομένων.

1975 Επτά μήνες μετά την εισβο­λή τους στην Κύπρο, οι Τουρ­κο­κύ­πριοι ανα­κη­ρύτ­τουν το Τουρ­κι­κό Ομό­σπον­δο Κρά­τος της Κύπρου.

1883 Πέθα­νε ο Βίλ­χελμ Ρίχαρντ Βάγκνερ, πρω­το­πο­ρια­κός γερ­μα­νός συν­θέ­της, ποι­η­τής και μου­σι­κο­λό­γος του 19ου αιώνα.

1993 Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης δηλώ­νει ότι το όνο­μα που θα λάβει η ΠΓΔΜ δεν έχει μεγά­λη σημα­σία, για­τί κανείς δεν θα το θυμά­ται σε 10 χρόνια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο