Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Απριλίου

1528 Ο πρώ­τος Έλλη­νας που πατά­ει το πόδι του στην Αμε­ρι­κή είναι κάποιος Θεό­δω­ρος, που απο­βι­βά­ζε­ται στην περιο­χή της Φλώ­ρι­δας. Προς τιμήν του, έχει ανε­γερ­θεί άγαλ­μα στην πόλη Κλί­αρ­γουο­τερ της Φλώριδας.

1759 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός συν­θέ­της του μπα­ρόκ, Γκέ­οργκ Φρί­ντριχ Χέντελ

1837 Ιδρύ­ε­ται με βασι­λι­κό διά­ταγ­μα του Όθω­να το Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, που θα λάβει την ονο­μα­σία «Οθώ­νειον Πανεπιστήμιον».

1865 Ο ηθο­ποιός, Τζον Γουίλκς Μπουθ, υπο­στη­ρι­κτής των Νοτί­ων, πυρο­βο­λεί τον 84χρονο τότε, Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, Αβρα­άμ Λίν­κολν, στο Θέα­τρο Φορντ της Ουά­σινγ­κτον. Ο Λίν­κολν θα υπο­κύ­ψει στα τραύ­μα­τα του το πρωί της επομένης

Αβρα­άμ Λίνκολν

1891 Πέθα­νε ο Κων­στα­ντί­νος Παπαρ­ρη­γό­που­λος, Έλλη­νας ιστο­ρι­κός, ο πατέ­ρας της ελλη­νι­κής ιστο­ριο­γρα­φί­ας. (Γεν. 1815)

1912 23:40 μ.μ.: Ο Τιτα­νι­κός, το μεγα­λύ­τε­ρο και πολυ­τε­λέ­στε­ρο κρουα­ζιε­ρό­πλοιο της επο­χής του, χτυ­πά σε παγό­βου­νο στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό, μόλις την τέταρ­τη ημέ­ρα του παρ­θε­νι­κού ταξι­διού του. Βυθί­ζε­ται δύο ώρες και σαρά­ντα λεπτά αργό­τε­ρα στις 02:20 π.μ. στις 15 Απρι­λί­ου, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το περί­που 1.500 ανθρώ­πους με τους υπό­λοι­πους 700 να βρί­σκο­νται στις σωσί­βιες λέμ­βους και να παρα­κο­λου­θούν το τρα­γι­κό γεγονός.

1917  Πεθαί­νει ο για­τρός και φιλό­λο­γος Λού­ντ­βικ Ζάμεν­χοφ, δημιουρ­γός της γλώσ­σας «Εσπε­ρά­ντο» μιας τεχνη­τής γλώσ­σας που κατα­σκευά­στη­κε με στοι­χεία από μια σει­ρά ευρω­παϊ­κές γλώσ­σες, ώστε να είναι εύκο­λη στην εκμά­θη­ση από τους Ευρω­παί­ους και να διευ­κο­λύ­νει την ενδο — ευρω­παϊ­κή επικοινωνία.

1924 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Ελλη­νι­κή Προ­ε­δρευο­μέ­νη Δημο­κρα­τία, μετά το δημο­ψή­φι­σμα, που κατήρ­γη­σε τη βασιλεία.

1930 Αυτο­κτο­νεί ο Βλα­ντι­μίρ Μαγια­κόφ­σκι, Ρώσος ποι­η­τής. (Γεν. 7/7/1893)

Βλά­ντι­μιρ Μαγια­κόφ­σκι (1893 – 1930)

1939 Γεν­νή­θη­κε ο μου­σι­κο­συν­θέ­της, Σταύ­ρος Ξαρχάκος

1941 Ιδρύ­ε­ται στη Λευ­κω­σία το Ανορ­θω­τι­κό Κόμ­μα του Εργα­ζό­με­νου Λαού (ΑΚΕΛ). Το ΑΚΕΛ δημιουρ­γή­θη­κε με πρω­το­βου­λία του παρά­νο­μου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κύπρου, «μαζί με προ­ο­δευ­τι­κά στοι­χεία της αστι­κής τάξης, προ­κει­μέ­νου να αξιο­ποι­η­θούν οι νόμι­μες δυνα­τό­τη­τες». Τα επό­με­να 3 χρό­νια «το ΚΚΚ στην παρα­νο­μία και το ΑΚΕΛ στη νομι­μό­τη­τα δρουν παράλ­λη­λα. Το 1944 απο­φα­σί­ζε­ται ότι δεν συντρέ­χει λόγος ύπαρ­ξης δύο κομ­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και το ΚΚΚ συγ­χω­νεύ­ε­ται στο ΑΚΕΛ».

1944 Οι πρώ­τοι Eλλη­νο­ε­βραί­οι φτά­νουν από την Αθή­να στο κολα­στή­ριο του Άουσβιτς

Η εξό­ντω­ση του εβραϊ­κού πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας από τους ναζί (Και ανα­λυ­τι­κός πίνακας)

1958 Το δια­στη­μό­πλοιο “Σπούτ­νικ 2” καί­γε­ται στην ατμό­σφαι­ρα μαζί με το μονα­δι­κό επι­βά­τη του, τη σκυ­λί­τσα Λάικα.

1962 Στη Γαλ­λία, ανα­λαμ­βά­νει το πρω­θυ­πουρ­γι­κό αξί­ω­μα ο Ζορζ Πομπι­ντού, μετέ­πει­τα Πρό­ε­δρος της Ε’ Γαλ­λι­κής Δημοκρατίας.

1981 Ο σκη­νο­θέ­της Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης ανα­κη­ρύσ­σε­ται επί­τι­μος διδά­κτωρ του Πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια στο Σικάγο.

1986 Πέθα­νε η συγ­γρα­φέ­ας και φεμι­νί­στρια, Σιμόν ντε Μποβουάρ.

1995 Για πρώ­τη φορά οι ισραη­λι­νές αρχές σφρα­γί­ζουν στο αερο­δρό­μιο Μπεν Γκου­ριόν, παλαι­στι­νια­κό διαβατήριο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο