Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 14 Αυγού­στου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1771 γεν­νή­θη­κε στο Εδιμ­βούρ­γο ο Σκο­τσέ­ζος ιστο­ρι­κός, συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, που τιμή­θη­κε με τίτλο ευγε­νεί­ας για τα συγ­γράμ­μα­τά του, Σερ Γουόλ­τερ Σκότ

1879 Γεν­νιέ­ται ο στρα­τιω­τι­κός, πολι­τι­κός και δικτά­το­ρας Γεώρ­γιος Κονδύλης.

1880 ολο­κλη­ρώ­νε­ται η κατα­σκευή του γοτ­θι­κού ρυθ­μού Καθε­δρι­κού της Κολω­νί­ας στη Γερ­μα­νία. Οι εργα­σί­ες για την ανέ­γερ­ση ναού είχαν ξεκι­νή­σει το 1248.

1851 γεν­νή­θη­κε ο γλύ­πτης Γιαν­νού­λης Χαλεπάς.

xalepas

1893 η Γαλ­λία γίνε­ται η πρώ­τη χώρα που επι­βά­λει στους κατό­χους αυτο­κι­νή­των άδεια και αριθ­μό κυκλοφορίας.

1906 Γεν­νή­θη­κε ο Γιώρ­γος Θεο­το­κάς, λογο­τέ­χνης και θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας. (Θαν. 30/10/1966)

theotokas

1908 τα πρώ­τα διε­θνή καλ­λι­στεία διε­ξά­γο­νται στον ιππό­δρο­μο του Φολκ­στό­ουν στην Αγγλία.

1908 γεν­νιέ­ται ο κομ­μου­νι­στής ηθο­ποιός Μάνος Κατρά­κης. Στα δύσκο­λα χρό­νια της γερ­μα­νι­κής κατο­χής και στα χρό­νια του εμφυ­λί­ου, βρέ­θη­κε στην πρώ­τη γραμ­μή της Αντί­στα­σης. Απο­λύ­ε­ται από το Εθνι­κό Θέα­τρο για τις ιδέ­ες του, συλ­λαμ­βά­νε­ται, του ζητούν να υπο­γρά­ψει δήλω­ση, αρνεί­ται και εξο­ρί­ζε­ται στην Ικα­ρία, τη Μακρό­νη­σο και τον Αϊ-Στρά­τη, μέχρι το 1952. Αλλά και αργό­τε­ρα, ήταν πάντα από τους πρώ­τους, σε όλους τους λαϊ­κούς αγώ­νες και πάντα μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ, μέχρι το θάνα­τό του. Σε επο­χές γενι­κού ξεπου­λή­μα­τος ο Μάνος Κατρά­κης, είτε με το λόγο του «Προ­μη­θέα», είτε με τη συμ­με­το­χή του στην Αντί­στα­ση, στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, στις διεκ­δι­κή­σεις του ΚΚΕ, τίπο­τε άλλο δεν επι­ζη­τού­σε από το να υπη­ρε­τή­σει τον άνθρω­πο. «Η ζωή άρχι­σε από τότε που μπή­κα στο Κόμ­μα μου»,είχε πει ο ίδιος. «Διά­λε­ξα να είμαι κομ­μου­νι­στής. Αισθά­νο­μαι υπε­ρη­φά­νεια για το κόμ­μα, για τις εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες τους συντρό­φους, που απο­τε­λούν τον κορ­μό του μεγά­λου δέντρου του μέλ­λο­ντος. Από αυτό αντλού­με όλη τη δύνα­μη για την τελι­κή δικαί­ω­ση των αγώ­νων και θυσιών του λαού μας. Από τη ζωο­δό­τρα πηγή αυτού του λαού παίρ­νου­με εμείς οι καλ­λι­τέ­χνες το υλι­κό, που το κάνου­με λόγο, εικό­να, ποί­η­ση, μου­σι­κή, θέα­τρο και ό,τι άλλο βοη­θά στην καλυ­τέ­ρευ­ση του νου και της ψυχής».

katrakis

1910 στον Πανα­μά, αρχί­ζει η λει­τουρ­γία της Διώ­ρυ­γας, μήκους τεσ­σά­ρων μιλί­ων, που ενώ­νει τον Ειρη­νι­κό με τον Ατλα­ντι­κό Ωκεανό.

1926 γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας Ρενέ Γκο­σι­νί, πατέ­ρας του “Μικρού Νικό­λα”, αλλά και αρκε­τών χαρα­κτή­ρων κόμικ μετα­ξύ αυτών και ο Αστερίξ

1932 ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι 10οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Λος Άντζε­λες, η διε­ξα­γω­γή των οποί­ων απει­λή­θη­κε από το κραχ του 1929 στην Γουόλ Στρίτ και οι οποί­οι συμπυ­κνώ­θη­καν σε 16 ημέ­ρες (30/7–14/8).

1935 στις ΗΠΑ, ο πρό­ε­δρος Ρού­σβελτ υπέ­γρα­ψε το νόμο περί καθιέ­ρω­σης Κοι­νω­νι­κών Ασφα­λί­σε­ων, εκπλη­ρώ­νο­ντας την προ­ε­κλο­γι­κή υπό­σχε­ση που είχε δώσει το 1932.

1941 ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Ρούζ­βελτ και ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ουίν­στον Τσόρ­τσιλ υπο­γρά­φουν την “Ατλα­ντι­κή Χάρ­τα” η οποία μετά το Β Παγκό­σμιο Πόλε­μο θα απο­τε­λέ­σει τη βάση για τη δημιουρ­γία των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

1941 γεν­νή­θη­κε ο Ντέι­βιντ Κρό­σμπι κιθα­ρί­στας και στι­χουρ­γός, ιδρυ­τι­κό μέλος των Byrds και των Crosby, Stills & Nash

1945 γεν­νή­θη­κε ο δημο­φι­λής κωμι­κός Στιβ Μάρτιν

1945 ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Χάρι Τρού­μαν αναγ­γέλ­λει την παρά­δο­ση της Ιαπω­νί­ας, σημαί­νο­ντας τη λήξη του Β Παγκο­σμί­ου Πόλεμου.

1947 ακρι­βώς τα μεσά­νυ­χτα το Πακι­στάν και η Ινδία απο­κτούν την ανε­ξαρ­τη­σία τους από τη Βρε­τα­νία. Το Πακι­στάν τιμά την επέ­τειο στις 14 Αυγού­στου, ενώ η Ινδία στις 15 Αυγούστου.

1954 στις 5.25 τα χαρά­μα­τα στην Αγία Μαρί­να στο Δαφ­νί ο Νίκος Πλου­μπί­δης πέφτει νεκρός από τις σφαί­ρες του εκτε­λε­στι­κού απο­σπά­σμα­τος. «Εξε­τε­λέ­σθη ζητω­κραυ­γά­ζων υπέρ του ΚΚΕ», έγρα­ψαν την επό­με­νη μέρα οι εφη­με­ρί­δες της επο­χής, «αντι­με­τω­πί­ζο­ντας με από­λυ­τον ψυχραι­μί­αν τας σφαί­ρας του αποσπάσματος…δεν εδέ­χθη ούτε να κοι­νω­νή­σει, ούτε να του δέσουν τους οφθαλ­μούς του».

ploumpidis

1956 πέθα­νε ο Γερ­μα­νός κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και δρα­μα­τουρ­γός Μπέρ­τολτ Μπρεχτ

brecht

1958 πεθαί­νει ο Γάλ­λος φυσι­κός Φρε­ντε­ρίκ Ζολιό, ο οποί­ος μαζί με τη σύζυ­γο του Ιρέν Ζολιό-Κιου­ρί ‑κόρη του ζεύ­γους Μαρί και Πιέρ Κιου­ρί- ανα­κά­λυ­ψαν την τεχνη­τή ραδιε­νέρ­γεια. Οι έρευ­νες τους πάνω στη δομή του ατό­μου τους χάρι­σαν το Νόμπελ Χημεί­ας το 1935

kiouri

1959 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός μπα­σκε­τμπο­λί­στας Ίρβιν “Μάτζικ” Τζόνσον

1959 ανε­γεί­ρε­ται ελλη­νι­κό εργο­στά­σιο σπίρ­των στο Λαύριο.

1965 γεν­νή­θη­κε η τιμη­μέ­νη με βρα­βείο Σεζάρ Γαλ­λί­δα ηθο­ποιός, Εμα­νου­έλ Μπεάρ.

1969 ισχυ­ρός σει­σμός, με επί­κε­ντρο τον Κοριν­θια­κό, προ­κα­λεί πολ­λές ζημιές σε οικήματα.

1971 το Μπα­χρέιν ανα­κοι­νώ­νει την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Βρετανία.

1973 οι ΗΠΑ δηλώ­νουν επι­σή­μως ότι τερ­μα­τί­ζουν τους βομ­βαρ­δι­σμούς στην Καμπότζη.

1974 Στις 3.30 τα χαρά­μα­τα της 14ης του Αυγού­στου 1974 τελειώ­νουν με πλή­ρη απο­τυ­χία στη Γενεύη οι τρι­με­ρείς δια­πραγ­μα­τεύ­σεις (Ελλά­δας, Τουρ­κί­ας, Βρε­τα­νί­ας) για την κατά­στα­ση στην Κύπρο και το κυπρια­κό πρό­βλη­μα. Μία ώρα αργό­τε­ρα, τα τουρ­κι­κά αερο­σκά­φη βομ­βαρ­δί­ζουν τη Λευ­κω­σία, την Αμμό­χω­στο και άλλα σημεία της Κύπρου. Ο «Αττί­λας 2» είχε ξεκινήσει.

attilas

1982 2.000 στρέμ­μα­τα δάσους καί­γο­νται στο Μπο­γιά­τη Αττικής.

1988 πέθα­νε ο Εντζο Φερ­ρά­ρι, ιδρυ­τής και ιδιο­κτή­της της ομώ­νυ­μης αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας από το 1947

1991 ΗΠΑ, Κανα­δάς και Μεξι­κό υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία για την από κοι­νού αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας χολέ­ρας, που είχε πλή­ξει τη Λατι­νι­κή Αμερική.

1992 το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ εγκρί­νει τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στη Βοσ­νία για τη δια­σφά­λι­ση των απο­στο­λών ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

1993 Ιάπω­νες ιστο­ρι­κοί ανα­κα­λύ­πτουν έγγρα­φα που απο­δει­κνύ­ουν ότι ο αυτο­κρα­το­ρι­κός στρα­τός της χώρας διε­ξή­γε μυστι­κό βιο­λο­γι­κό πόλε­μο στην Κίνα, στη διάρ­κεια του Β’ Παγκό­σμιου Πολέμου.

1994 συλ­λαμ­βά­νε­ται στο Σου­δάν ο περι­βό­η­τος διε­θνής τρο­μο­κρά­της Κάρ­λος το Τσα­κά­λι, κατά κόσμον Ιλιτς Ραμί­ρερ Σάν­τσετς. Την ίδια ημέ­ρα εκδί­δε­ται στη Γαλλία.

1996 νέα έντα­ση στην Κύπρο, όταν Τουρ­κο­κύ­πριοι δολο­φο­νούν εν ψυχρώ τον 26χρονο Σολω­μό Σολω­μού, την ώρα που προ­σπα­θού­σε να κατε­βά­σει την τουρ­κι­κή σημαία στη Δερύνεια.

2003 περί­που 50 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι στις ανα­το­λι­κές ΗΠΑ και τον Κανα­δά βυθί­ζο­νται για πολ­λές ώρες στο σκο­τά­δι σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα μπλακ-άουτ στην ιστο­ρία. Χιλιά­δες άνθρω­ποι παγι­δεύ­ο­νται στο μετρό και σε ανελ­κυ­στή­ρες, ενώ κυκλο­φο­ρια­κό κομ­φού­ζιο επι­κρα­τεί στους δρόμους.

2003 περί­που 50 τραυ­μα­τί­ες και πολ­λές υλι­κές ζημιές, είναι ο απο­λο­γι­σμός της σει­σμι­κής δόνη­σης 6,4 Ρίχτερ, που συγκλο­νί­ζει τη Λευκάδα.

2005 Αερο­σκά­φος Boeing 737–400 της κυπρια­κής εται­ρί­ας Helios, που είχε απο­γειω­θεί από τη Λάρ­να­κα με προ­ο­ρι­σμό την Αθή­να, συντρί­βε­ται στο Γραμ­μα­τι­κό, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν και οι 121 επιβαίνοντες.

2015 Εγκρί­νε­ται με 222 ψήφους «υπέρ» το νομο­σχέ­διο για τη συμ­φω­νία με τους εταί­ρους (3ο Μνη­μό­νιο). «Όχι» ψηφί­ζουν 64 βου­λευ­τές. «Υπέρ» τάσ­σο­νται ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημο­κρα­τία, το Ποτά­μι, οι Ανε­ξάρ­τη­τοι Έλλη­νες και το ΠΑΣΟΚ, ενώ «κατά» η Χρυ­σή Αυγή και το ΚΚΕ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ 32 βου­λευ­τές κατα­ψη­φί­ζουν το νομο­σχέ­διο, 11 δηλώ­νουν «παρών», τρεις δια­φο­ρο­ποιού­νται ψηφί­ζο­ντας «ναι» επί της αρχής και «παρών» σε επι­μέ­ρους άρθρα, ενώ ένας βου­λευ­τής απουσιάζει.

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο