Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Δεκεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 14 Δεκεμ­βρί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1287 Υπο­χω­ρούν τα θαλάσ­σια φράγ­μα­τα στην Ολλαν­δία, με απο­τέ­λε­σμα οι πλημ­μύ­ρες να προ­κα­λέ­σουν το θάνα­το 50.000 ανθρώπων

1503 Γεν­νή­θη­κε ο Νοστρά­δα­μος, Γάλ­λος φυσι­κός και αστρο­νό­μος, διά­ση­μος για τις προ­φη­τεί­ες του

1799 Πέθα­νε ο Τζορτζ Ουά­σινγ­κτον, ο πρώ­τος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ

uasingkton

1822 Η Ιερά Συμ­μα­χία κατα­δι­κά­ζει την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση, θεω­ρώ­ντας τη δια­κή­ρυ­ξή της «αυθά­δη και αδεξία»

1825 Ξεσπά στη Ρωσία η εξέ­γερ­ση των Δεκεμ­βρι­στών, η οποία γρή­γο­ρα κατα­στέλ­λε­ται από τον Τσά­ρο. Η εξέ­γερ­ση των Δεκεμ­βρι­στών, κατέ­χει σημα­ντι­κή θέση στην ιστο­ρία του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος της Ρωσί­ας. Συν­δε­ό­ταν με την ωρί­μαν­ση των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων της αστι­κής επα­νά­στα­σης στη Ρωσία. Ηταν η πρώ­τη ανοι­χτή ένο­πλη εξέ­γερ­ση με σκο­πό της συντρι­βή της απο­λυ­ταρ­χί­ας και την κατάρ­γη­ση της δου­λο­πα­ροι­κί­ας. Ο Λένιν τοπο­θε­τεί τους Δεκεμ­βρι­στές στην αρχή της περιό­δου του επα­να­στα­τι­κού κινήματος.

dekemvristes

1883 Γεν­νή­θη­κε ο Μανώ­λης Καλο­μοί­ρης, συν­θέ­της. Ο Μανώ­λης Καλο­μοί­ρης (1883–1962) υπήρ­ξε ο ιδρυ­τής και ο σημα­ντι­κό­τε­ρος εκπρό­σω­πος της Ελλη­νι­κής Εθνι­κής Σχο­λής. Με το έργο του αλλά και με την εν γένει καλ­λι­τε­χνι­κή και παι­δα­γω­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τά του καθό­ρι­σε τις εξε­λί­ξεις στην Ελλά­δα σε πολύ μεγά­λο βαθμό.

1895 Γεν­νή­θη­κε ο  Πολ Ελιάρ, Γάλ­λος ποι­η­τής, από τους θεμε­λιω­τές του σουρεαλισμού.

pol eluar

1911 Γεν­νή­θη­κε ο  Γεώρ­γιος Ιβά­νοφ, κολυμ­βη­τής και υδα­το­σφαι­ρι­στής του Ηρα­κλή Θεσ­σα­λο­νί­κης, που εκτε­λέ­στη­κε κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής, εξαι­τί­ας της αντι­στα­σια­κής δρά­σης του. Προς τιμήν του, το κλει­στό γήπε­δο μπά­σκετ του Ηρα­κλή φέρει το όνο­μά του (Ιβα­νό­φειο).

1901 Διε­ξά­γε­ται το πρώ­το τουρ­νουά πινγκ πονγκ, στο Λονδίνο

1911 Ο Νορ­βη­γός εξε­ρευ­νη­τής Ρόαλντ Αμούνδ­σεν και τέσ­σε­ρις σύντρο­φοί του φτά­νουν στο Νότιο Πόλο, ξεπερ­νώ­ντας την υπό τον Ρόμπερτ Φ. Σκοτ βρε­τα­νι­κή αποστολή

1914 Ιδρύ­ε­ται στην Αθή­να η Ένω­ση Συντα­κτών, με πρό­ε­δρο τον συγ­γρα­φέα και δημο­σιο­γρά­φο Ιωάν­νη Κον­δυ­λά­κη. Το 1947 θα μετο­νο­μα­σθεί σε ΕΣΗΕΑ

1918 Οι γυναί­κες της Βρε­τα­νί­ας ψηφί­ζουν για πρώ­τη φορά σε βου­λευ­τι­κές εκλογές.

1920 Η βρε­τα­νι­κή Βου­λή των Λόρ­δων εγκρί­νει το χωρι­σμό της Ιρλαν­δί­ας σε δύο ξεχω­ρι­στές επικράτειες.

1930 Κατά τις ανα­πλη­ρω­μα­τι­κές δημο­τι­κές εκλο­γές της Θεσ­σα­λο­νί­κης ψηφί­ζουν για πρώ­τη φορά (σε χωρι­στό εκλο­γι­κό τμή­μα) οι γυναίκες.

1943 Πέθα­νε ο Τζον Χάρ­βεϊ Κέλογκ, Αμε­ρι­κα­νός για­τρός, πρω­το­πό­ρος της υγιει­νής δια­τρο­φής και δημιουρ­γός των κορν-φλέικς

1955 Το ΑΚΕΛ τίθε­ται εκτός νόμου από τους Βρετανούς.

1962 Το Μάρι­νερ 2 της NASA γίνε­ται το πρώ­το δια­στη­μι­κό σκά­φος που πετά­ει στην Αφροδίτη.

1967 Επι­στή­μο­νες στο Πανε­πι­στή­μιο του Στάν­φορντ απο­μο­νώ­νουν σε δοκι­μα­στι­κό σωλή­να το πυρη­νι­κό DNA ενός ιού.

1971 Με ανα­κοί­νω­σή τους, 114 δικη­γό­ροι της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης, καθώς και 9 πρώ­ην δικα­στι­κοί λει­τουρ­γοί, ζητούν την αμνή­στευ­ση όλων των πολι­τι­κών αδι­κη­μά­των που δια­πρά­χθη­καν από τις 21/4/1967, είτε έχουν εκδι­κα­στεί είτε όχι.

1972 Οι γυναί­κες των πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων στην Ελλά­δα ζητούν, με υπό­μνη­μά τους, γενι­κή αμνηστία

1978 Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ επι­βάλ­λει εμπάρ­γκο πετρε­λαί­ου κατά της Ν. Αφρι­κής, εξαι­τί­ας του απαρτχάιντ

1989  Πέθα­νε ο σοβιε­τι­κός πυρη­νι­κός φυσι­κός Αντρέι Ζαχάρωφ

1995 Οι ηγέ­τες της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, της Βοσ­νί­ας Εζερ­γο­βί­νης και της Κρο­α­τί­ας συνυ­πο­γρά­φουν στο Παρί­σι τη συν­θή­κη ειρή­νης που συμ­φω­νή­θη­κε στο Ντέι­τον των ΗΠΑ, δίνο­ντας τέλος στον πόλε­μο στη Βοσ­νία (1992–1995).

2000 Οι χρυ­σοί Ισπα­νοί παρα­ο­λυ­μπιο­νί­κες του μπά­σκετ καλού­νται να επι­στρέ­ψουν τα μετάλ­λια αφού δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν είχαν καμία πνευ­μα­τι­κή αναπηρία.

2008 Ο Τζορτζ Μπους κάνει το τελευ­ταίο του ταξί­δι ως πρό­ε­δρος των ΗΠΑ στο Ιράκ και σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη Βαγδά­τη ο δημο­σιο­γρά­φος Μου­ντα­ντάρ αλ Ζαϊ­ντί του πετά­ει δύο παπού­τσια ίς να τον πετύχει

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο