Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα: 14 Ιουνίου 1987 — Η ημερομηνία που σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ

Αν υπάρ­χει μία ημε­ρο­μη­νία που έχει σημα­δέ­ψει το ελλη­νι­κό μπά­σκετ, αυτή είναι η 14η Ιου­νί­ου 1987! Αυτή η ημέ­ρα απο­τέ­λε­σε εφαλ­τή­ριο για την περαι­τέ­ρω εξέ­λι­ξη του αθλή­μα­τος, αλλά κυρί­ως «σημά­δε­ψε» όλους τους Έλλη­νες εντός και εκτός των συνό­ρων. Με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 33 ετών από το πρώ­το χρυ­σό μετάλ­λιο σε ομα­δι­κό άθλη­μα στην Ιστο­ρία του ελλη­νι­κού αθλη­τι­σμού, το ΑΠΕ-ΜΠΕ ξετυ­λί­γει το κου­βά­ρι των αναμνήσεων…

Πίσω… στον Ιού­νιο του 1987, ο ελλη­νι­κός αθλη­τι­σμός χρεια­ζό­ταν μία επι­τυ­χία, οι Έλλη­νες ανα­ζη­τού­σαν ένα θαύ­μα και οι «12» διε­θνείς του Κώστα Πολί­τη ανέ­λα­βαν να γίνουν τότε οι ήρω­ες μας, οι ήρω­ες που τόσο είχε ανά­γκη ολό­κλη­ρος ο ελλη­νι­σμός. Τι κι αν το ποδό­σφαι­ρο ήταν πάντα το άθλη­μα που υπερ­τε­ρού­σε στις συνει­δή­σεις των Ελλή­νων φιλά­θλων, τι κι αν το μπά­σκετ μέχρι τότε έχαι­ρε εκτί­μη­σης από μία μειο­ψη­φία της ελίτ, μέσα σε λιγό­τε­ρο από ένα λεπτό, δύο εύστο­χες βολές από τον Αργύ­ρη Καμπού­ρη στον τελι­κό με την Ε.Σ.Σ.Δ μέσα στο Σ.Ε.Φ. απο­δεί­χτη­καν αρκε­τές για να ανα­κη­ρυ­χτεί το μπά­σκετ… εθνι­κό σπορ! Από τότε, ακο­λού­θη­σε το αργυ­ρό μετάλ­λιο στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα του Ζάγκρεμπ το 1989. Κι αν το χρυ­σό μετάλ­λιο της Εθνι­κής ποδο­σφαί­ρου στο EURO 2004 στην Πορ­το­γα­λία ξανα­έ­βγα­λε όλους τους Έλλη­νες στο δρό­μο, έναν χρό­νο αργό­τε­ρα η «επί­ση­μη αγα­πη­μέ­νη» μας χάρι­σε ένα ακό­μη χρυ­σό σε Ευρω­μπά­σκετ το 2005 στο Βελι­γρά­δι, αλλά και το αργυ­ρό μετάλ­λιο στο Μου­ντο­μπά­σκετ 2006 στην Ιαπω­νία. Το 2009, η Εθνι­κή κατέ­κτη­σε το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στο Ευρω­μπά­σκετ της Πολω­νί­ας, το οποίο ήταν και το τελευ­ταίο μετάλ­λιο για την εθνι­κή ανδρών!

Σε ατο­μι­κό επί­πε­δο, ο Νίκος Γκά­λης είχε ανα­δει­χθεί MVP της διορ­γά­νω­σης και πρώ­τος σκό­ρερ με 296 πόντους σε οκτώ αγώ­νες. Τον ακο­λού­θη­σαν οι Τζάμ­σι με 222, Ζέλιγκ με 211 και Ρίβα με 194 πόντους. Κορυ­φαί­ος στις ασίστ ήταν ο Πανα­γιώ­της Γιαν­νά­κης. Ο τότε αρχη­γός και μετέ­πει­τα ομο­σπον­δια­κός τεχνι­κός μοί­ρα­σε 17 ασίστ, μία περισ­σό­τε­ρη από τον Μπρου­να­μό­ντι. Στην καλύ­τε­ρη 5άδα επι­λέ­χθη­καν δύο Έλλη­νες, οι Γκά­λης και Φασού­λας. Οι άλλοι τρεις ήταν οι: Μαρ­τσου­λιό­νις (με δεύ­τε­ρο πλέι μέι­κερ τον Γιαν­νά­κη), Βολ­κόφ και Χιμένεθ.

Η 14η Ιου­νί­ου λοι­πόν ανή­κει στους Γκά­λη, Γιαν­νά­κη, Σταυ­ρό­που­λο, Λινάρ­δο, Καμπού­ρη, Καρα­τζά, Ρωμα­νί­δη, Φιλίπ­που, Φασού­λα, Ιωάν­νου, Χρι­στο­δού­λου και Ανδρί­τσο, καθώς επί­σης και στον αεί­μνη­στο «Ευρω­κό­ουτς», Κώστα Πολί­τη, αλλά και σε όλους τους πρω­τα­γω­νι­στές της «επί­ση­μης αγα­πη­μέ­νης» του 1987 που με την κατά­κτη­ση του χρυ­σού μεταλ­λί­ου στο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα συγκί­νη­σαν τους απα­ντα­χού Έλλη­νες. Αυτή η ημέ­ρα στην Ελλά­δα πρέ­πει να είναι αφιε­ρω­μέ­νη στο μπάσκετ!

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΥΣΟ

03/06/87 Ελλά­δα-Ρου­μα­νία 109–77

04/06/87 Ελλά­δα-Γιου­γκο­σλα­βία 84–78

05/06/87 Ελλά­δα-Ισπα­νία 89–106

06/06/87 Ελλάδα‑Σ. Ένω­ση 66–69

07/06/87 Ελλά­δα-Γαλ­λία 82–69

10/06/87 Ελλά­δα-Ιτα­λία 90–78

12/06/87 Ελλά­δα-Γιου­γκο­σλα­βία 81–77

14/06/87 Ελλάδα‑Σ. Ένω­ση 103–101

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 8 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ:

 Τετάρ­τη, 3 Ιουνίου

Ελλά­δα-Ρου­μα­νία: 109–77 (60–49)

Ελλά­δα: Γκά­λης 44, Σταυ­ρό­που­λος, Γιαν­νά­κης 8(1), Λινάρ­δος 4, Καμπού­ρης 6, Καρα­τζάς 2, Ρωμα­νί­δης 3, Φιλίπ­που 12, Φασού­λας 20, Ιωάν­νου 2, Χρι­στο­δού­λου 6(1), Ανδρί­τσος 2.

Ρου­μα­νία: Ερμου­ρά­κε 10, Αρντε­λε­άν 5, Ιονέ­σκου 8, Τσέρ­νατ 9, Μπρα­ντι­στε­ά­νου 14(2), Νικο­λέ­σκου, Νετο­λί­σκι 5(1), Πόπα 2, Ντά­βιντ 2, Βινι­ρε­ά­νου 12.

Πέμ­πτη, 4 Ιουνίου

Ελλά­δα-Γιου­γκο­σλα­βία: 84–78 (42–49)

Ελλά­δα: Γκά­λης 44, Γιαν­νά­κης 11(1), Φασού­λας 8, Καμπού­ρης 5, Φιλίπ­που 4, Ανδρί­τσος 2, Σταυ­ρό­που­λος 1, Ρωμα­νί­δης, Χρι­στο­δού­λου 9(2).

Γιου­γκο­σλα­βία: Ντ. Πέτρο­βιτς 18(2), Αλ. Πέτρο­βιτς 5(1), Πάσπα­λι 24(2), Κού­κοτς 2, Γκρ­μπό­βιτς 11(3), Ράντο­βιτς 2, Ραντο­βά­νο­βιτς 10, Βράν­κο­βιτς 2, Τσβε­τί­τσια­νιν 4, Τζόρτζεβιτς.

Παρα­σκευή, 5 Ιουνίου

Ισπα­νία-Ελλά­δα: 106–89 (55–38)

Ισπα­νία: Βιγια­κά­μπα 12, Σαν Επι­φά­νιο 27, Σιμπί­λιο 9(2), Χιμέ­νεθ 24, Ρομάι 19, Μοντέ­ρο 15(1), Σολοθάμπαλ.

Ελλά­δα: Γκά­λης 35(1), Γιαν­νά­κης 17(3), Καμπού­ρης 1, Ρωμα­νί­δης 8(2), Φασού­λας 20, Χρι­στο­δού­λου 8, Ανδρί­τσος, Σταυ­ρό­που­λος, Λινάρδος.

Σάβ­βα­το, 6 Ιουνίου

Σοβιε­τι­κή Ένω­ση-Ελλά­δα: 69–66 (30–37)

Σοβιε­τι­κή Ένω­ση: Βολ­κόφ 2, Έντεν, Γιο­βάι­σα 9(1), Βάλ­τερς 4, Παγκρά­σκιν 5, Χομί­τσιους 5(1), Μπα­μπέν­κο 11, Τιχο­νέν­κο 9(1), Μαρ­τσου­λιό­νις 22(3), Τσα­τσέν­κο 2.

Ελλά­δα: Γκά­λης 31(1), Γιαν­νά­κης 9(1), Καμπού­ρης 7, Φασού­λας 13, Ιωάν­νου 2, Χρι­στο­δού­λου 4, Ρωμα­νί­δης, Σταυ­ρό­που­λος, Ανδρίτσος.

Κυρια­κή, 7 Ιουνίου

Ελλά­δα-Γαλ­λία: 82–69 (38–38)

Ελλά­δα: Γκά­λης 34(2), Γιαν­νά­κης 10(2), Καμπού­ρης 10, Ρωμα­νί­δης 7(1), Ανδρί­τσος 4, Φασού­λας 5, Χρι­στο­δού­λου 12, Ιωάννου.

Γαλ­λία: Ιφνα­γκέλ 9(1), Ντε­μο­ρί 12(2), Ντα­κου­ρί 15(1), Ντι­μπουι­σόν 11(3), Οστρόφ­σκι 10, Μπρε­σάντ 2, Ντε­γκα­νίς 2, Μπε­νιό 4, Βεστρίς 4, Τσαμ.

Προη­μι­τε­λι­κός — Τρί­τη, 9 Ιουνίου

Ελλά­δα-Ιτα­λία: 90–78 (49–35)

Ελλά­δα: Γκά­λης 38(1), Γιαν­νά­κης 22(4), Καμπού­ρης 14, Φασού­λας 9, Ιωάν­νου 4, Χρι­στο­δού­λου 3(1).

Ιτα­λία: Μοντέ­κι 5(1), Τζε­ντί­λε 5(1), Μανί­φι­κο 14, Τονούτ 12, Κόστα 4, Βιλάλτς 5(1), Ρίβα 23(3), Μορα­ντό­τι 2, Καρέ­ρα 8, Μπρουμαμόντι.

Ημι­τε­λι­κός — Παρα­σκευή, 12 Ιουνίου

Ελλά­δα-Γιου­γκο­σλα­βία: 81–77 (35–45)

Ελλά­δα: Γκά­λης 30(1), Γιαν­νά­κης 14(2), Ανδρί­τσος 8, Φασού­λας 11, Χρι­στο­δού­λου 18(3), Σταυ­ρό­που­λος, Ιωάν­νου, Καμπού­ρης, Φιλίππου.

Γιου­γκο­σλα­βία: Ντ. Πέτρο­βιτς 22(3), Αλ. Πέτρο­βιτς 4, Κού­κοτς 3(1), Πάσπα­λι 9(1), Γκρ­μπό­βιτς 14(3), Ράντο­βιτς 1, Ραντο­βά­νο­βιτς 2, Ντί­βατς 13, Τσβε­τί­τσια­νιν 9(1), Βράνκοβιτς.

Τελικός — Κυριακή, 14 Ιουνίου

Ελλά­δα-Σοβιε­τι­κή Ένω­ση: 103–101

Ελλά­δα (Κώστας Πολί­της): Γκά­λης 40 (1), Γιαν­νά­κης 10 (2), Καμπού­ρης 10, Χρι­στο­δού­λου 10 (2), Φασού­λας 12, Ανδρί­τσος 10, Ιωάν­νου 8 (1), Ρωμα­νί­δης 3, Φιλίππου

Σοβιε­τι­κή Ένω­ση (Αλε­ξά­ντερ Γκο­μέλ­σκι): Βάλ­τερς 23 (4), Μαρ­τσου­λιό­νις 16, Χομί­τσιους 10, Τσα­τσέν­κο 14, Γιο­βάι­σα 17 (4), Βολ­κόφ 4, Ταρα­κά­νοφ 5, Γκο­μπό­ροφ 4, Τιχο­νέν­κο, Μπα­μπέν­κο, Παγκρά­σκιν 8.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Ά ΦΑΣΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ισρα­ήλ-Τσε­χο­σλο­βα­κία 99–83

Πολω­νία-Ολλαν­δία 91–84

Ισπα­νία-Γαλ­λία 111–70

ΕΛΛΑ­ΔΑ-Ρου­μα­νία 109–77

Γιουγκοσλαβία‑Ε.Σ.Σ.Δ. 93–100

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (4 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ισρα­ήλ-Ολλαν­δία 60–61

Ρου­μα­νία-Ισπα­νία 98–116

Πολω­νία-Ιτα­λία 87–99

Ε.Σ.Σ.Δ.-Γαλλία 107–78

Τσε­χο­σλο­βα­κία-Γερ­μα­νία 95–72

ΕΛΛΑ­ΔΑ-Γιου­γκο­σλα­βία 84–78

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (5 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ.-Ρουμανία 121–74

Ολλαν­δία-Ιτα­λία 71–95

Ισρα­ήλ-Γερ­μα­νία 107–112

Τσε­χο­σλο­βα­κία-Πολω­νία 84–87

ΕΛΛΑ­ΔΑ-Ισπα­νία 89–106

Γιου­γκο­σλα­βία-Γαλ­λία 88–83

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Γερ­μα­νία-Πολω­νία 90–86

Ολλαν­δία-Τσε­χο­σλο­βα­κία 89–108

Γαλ­λία-Ρου­μα­νία 95–83

Γιου­γκο­σλα­βία-Ισπα­νία 94–76

Ισρα­ήλ-Ιτα­λία 79–99

ΕΛΛΑΔΑ‑Ε.Σ.Σ.Δ. 66–69

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (7 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Γιου­γκο­σλα­βία-Ρου­μα­νία 120–78

Γερ­μα­νία-Ολλαν­δία 76–75

Ισρα­ήλ-Πολω­νία 77–83

Ισπανία‑Ε.Σ.Σ.Δ. 88–104

Ιτα­λία-Τσε­χο­σλο­βα­κία 90–66

Γαλ­λία-ΕΛΛΑ­ΔΑ 69–82

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (9–10 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ‑Τσεχοσλοβακία 110–91

Ισπα­νία-Γερ­μα­νία 107–77

Ιτα­λία-ΕΛΛΑ­ΔΑ 78–90

Πολω­νία-Γιου­γκο­σλα­βία 81–128

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (12 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ε.Σ.Σ.Δ.-Ισπανία 113–96

ΕΛΛΑ­ΔΑ-Γιου­γκο­σλα­βία 81–77

ΤΕΛΙΚΟΣ (14 ΙΟΥΝΙΟΥ)

ΕΛΛΑΔΑ‑Ε.Σ.Σ.Δ. 103–101

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. ΕΛΛΑΔΑ

2. Ε.Σ.Σ.Δ.

3. ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

4. ΙΣΠΑΝΙΑ

5. ΙΤΑΛΙΑ

6. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7. ΠΟΛΩΝΙΑ

8. ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

9. ΓΑΛΛΙΑ

10. ΟΛΛΑΝΔΙΑ

11. ΙΣΡΑΗΛ

12. ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο