Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Ιουνίου

1736 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Σαρλ Ογκου­στίν ντε Κουλόμπ

1777 Το αμε­ρι­κα­νι­κό κογκρέ­σο υπερ­ψη­φί­ζει την απο­δο­χή της σημαί­ας με τα 13 αστέ­ρια και τις 13 ρίγες ως το εθνι­κό έμβλη­μα των ΗΠΑ.

1789 Ο πατήρ Ελάι­τζα Κρέιγκ απο­στά­ζει ουί­σκι από καλα­μπό­κι. Θα ονο­μα­στεί «Μπέρ­μπον», επει­δή ο ιερω­μέ­νος ζού­σε στην κομη­τεία Μπέρ­μπον του Κεντάκι.

1789 Ο Βρε­τα­νός πλοί­αρ­χος Γουί­λιαμ Μπλάι μαζί με άλλους 18 ναύ­τες, που εκδιώ­χθη­καν από το πλοίο “Μπά­ου­ντι” μετά τη θρυ­λι­κή ανταρ­σία, φτά­νουν στο Τιμόρ, έχο­ντας δια­νύ­σει 4.000 μίλια με μια μικρή ανοι­χτή βάρκα.

1791 Ψηφί­ζε­ται στη Γαλ­λία ο νόμος του Λε Σαπε­λιέ για την απα­γό­ρευ­ση της οργά­νω­σης των εργα­τών σε σωμα­τεία, μεσού­σης της Γαλ­λι­κής αστι­κής Επανάστασης.

1800 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της νικά τους αυστρια­κούς στη Μάχη του Μαρέν­γκο στη Βόρεια Ιτα­λία και γίνε­ται κύριος της ιτα­λι­κής χερσονήσου.

1811 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Χάριετ Μπί­τσερ Στό­ου (“Η καλύ­βα του Μπάρ­μπα Θωμά”)

1830 Ξεκι­νά η εκστρα­τεία των Γάλ­λων ιμπε­ρια­λι­στών κατά του οθω­μα­νι­κού βασι­λεί­ου της Αλγε­ρί­ας, που κατέ­λη­ξε με την πτώ­ση της πόλης Αλγέ­ρι στις 7/7. Ήταν το πρώ­το βήμα στην στα­δια­κή αποι­κιο­ποί­η­ση όλης της χώρας που κρά­τη­σε σχε­δόν έναν αιώνα.

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός, Νίκο­λα­ους Όττο, εφευ­ρέ­της της μηχα­νής εσω­τε­ρι­κής καύσης

1848 Οι εργά­τες του Βερο­λί­νου συγκρού­ο­νται με την αστυ­νο­μία και την αστι­κή πολι­το­φυ­λα­κή. Οι εργά­τες κατα­λαμ­βά­νουν το οπλο­στά­σιο της πόλης και εξο­πλί­ζο­νται. Ωστό­σο, ο αυθόρ­μη­τος χαρα­κτή­ρας και η έλλει­ψη οργά­νω­σης της εξέ­γερ­σης την αδυ­νά­τι­σαν γρή­γο­ρα με απο­τέ­λε­σμα να κατα­στα­λεί σχε­τι­κά εύκο­λα, δίχως να μπο­ρεί να εξε­λι­χθεί σε επα­να­στα­τι­κό κίνημα.

1863 Γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός για­τρός, Αλο­ΐ­σιος Αλτσχάι­μερ, ο οποί­ος περιέ­γρα­ψε πρώ­τος τα συμ­πτώ­μα­τα της νόσου, που πήρε το όνο­μα του

1873 Ο Ερρί­κος Σλί­μαν ανα­κα­λύ­πτει τους αμύ­θη­τους θησαυ­ρούς της Τροίας.

1878 Υπο­γρά­φε­ται η συμ­φω­νία, με την οποία η Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία παρα­χω­ρεί την Κύπρο στη Βρε­τα­νία, σε αντάλ­λαγ­μα για την υπό­σχε­ση της Αγγλί­ας ότι θα φρό­ντι­ζε να ανα­θε­ω­ρη­θεί η δυσμε­νής για την Πύλη Συν­θή­κη του Αγί­ου Στεφάνου.

1900 Η Δημο­κρα­τία της Χαβά­ης προ­σαρ­τά­ται στις ΗΠΑ.

1905 Άγρια σύρ­ρα­ξη σημειώ­νε­ται στον Άγιον Όρος, μετα­ξύ Ελλή­νων και Ρώσων μονα­χών, με 80 τραυματίες.

1905 Εξέ­γερ­ση των ναυ­τών στο Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν (ρωσι­κή επα­νά­στα­ση του 1905). Η εξέ­γερ­ση –στην οποία πρω­το­στά­τη­σαν οι ναύ­τες μέλη του Ρωσι­κού Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος — ξεκί­νη­σε όταν το πλή­ρω­μα αρνή­θη­κε να φάει το σκου­λη­κια­σμέ­νο κρέ­ας και πέτα­ξε τους αξιω­μα­τι­κούς στη θάλασ­σα. Στο πλοίο σηκώ­θη­κε η κόκ­κι­νη σημαία, ενώ το πλή­ρω­μα κάλε­σε τους ναύ­τες από τα άλλα πλοία, καθώς και το λαό της Οδησ­σού, όπου ήταν αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο το Ποτέμ­κιν, να ξεση­κω­θούν. Η εργα­τιά της πόλης εξε­γεί­ρε­ται και ο τσα­ρι­κός στρα­τός κινεί­ται ενα­ντί­ον τους. Ακο­λου­θούν μάχες σώμα με σώμα, ενώ δύο μοί­ρες του στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας απο­στέλ­λο­νται κατά του Ποτέμ­κιν. Οι ναύ­τες των επι­τι­θέ­με­νων πλοί­ων αρνού­νται να υπα­κού­σουν στο «πυρ» των ανω­τέ­ρων τους. Σε ένα δε από τα πλοία, στο θωρη­κτό «Γκε­όρ­γκι Πομπε­ντο­νό­σετς», το πλή­ρω­μα στα­σί­α­σε και ενώ­θη­κε με το Ποτέμ­κιν και το επί­σης εξε­γερ­μέ­νο συνο­δευ­τι­κό πλοίο Ισμα­ήλ. Ωστό­σο, έως τη 1 Ιου­λί­ου οι τσα­ρι­κοί επα­νέ­κτη­σαν τον έλεγ­χο του Γκε­όρ­γκι Πομπε­ντο­νό­σετς, ενώ στην Οδησ­σό όλες οι εστί­ες αντί­στα­σης κατε­στά­λη­σαν. Το Ποτέμ­κιν και το Ισμα­ήλ απέ­πλευ­σαν προς τη Ρου­μα­νία όπου ζητή­θη­κε και χορη­γή­θη­κε πολι­τι­κό άσυ­λο στους εξε­γερ­μέ­νους (περί­που 600). Πολ­λοί από αυτούς θα επι­στρέ­ψουν στη Ρωσία μετά την Επα­νά­στα­ση του 1917, ως ήρω­ες (902.gr).

1904 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος, Νικη­φό­ρος Λύτρας

1920 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός κοι­νω­νιο­λό­γος, Μαξ Βέμπερ

1925 Οι οπα­δοί της Μπαρ­τσε­λό­να (Κατα­λα­νοί) γιου­χά­ρουν τον ισπα­νι­κό εθνι­κό ύμνο κατά τη διάρ­κεια ποδο­σφαι­ρι­κού αγώ­να. Σε αντί­ποι­να, η δικτα­το­ρία του Πρί­μο δε Ριβέ­ρα θα κλεί­σει το γήπε­δο για 6 μήνες.

1928 Γεν­νή­θη­κε ο αργε­ντι­νός για­τρός και επα­να­στά­της, Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα

Ο Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα για τον Καπι­τα­λι­σμό και τον Ιμπεριαλισμό

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Το Παρί­σι παρα­δί­δε­ται στη Γερ­μα­νία. Για τους Γάλ­λους το Παρί­σι παύ­ει να είναι “η Πόλη του Φωτός”, καθώς οι Γερ­μα­νοί παρε­λαύ­νουν στους δρό­μους του.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Φρα­γκλί­νος Ρού­σβελτ, δια­τάσ­σει το “πάγω­μα” όλων των γερ­μα­νι­κών και ιτα­λι­κών κεφα­λαί­ων στις ΗΠΑ.

1942 Οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 50 ομή­ρους στο Ηρά­κλειο της Κρή­της ως αντί­ποι­να για την κατα­στρο­φή γερ­μα­νι­κών αερο­πλά­νων στο αερο­δρό­μιο της πόλης.

1949 Δημιουρ­γεί­ται το κρά­τος του Βιετ­νάμ, το οποίο ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία του από τη Γαλλία.

1964 Στην Αϊτή, ο Φραν­σουά Ντι­βα­λιέ ανα­κη­ρύσ­σε­ται ισό­βιος Πρόεδρος.

1966 Το Βατι­κα­νό ανα­κοι­νώ­νει την από­συρ­ση του index librorum prohibitum (κατά­λο­γος απα­γο­ρευ­μέ­νων βιβλί­ων), που είχε εφαρ­μό­σει από το 1557.

1982 Τέλος του Πόλε­μου των Φώκλαντς: Οι Αργε­ντι­νές δυνά­μεις στο Πορτ Στάν­λεϋ παρα­δί­νο­νται άνευ όρων στους Βρετανούς.

1986 Πεθαί­νει ο Αργε­ντι­νός ποι­η­τής και λογο­τέ­χνης Χόρ­χε Λουίς Μπόρχες.

1987 Η Εθνι­κή ομά­δα της Ελλά­δος κατα­κτά το Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα στο μπά­σκετ κερ­δί­ζο­ντας στον τελι­κό της Αθή­νας τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση με 103–101.

1991 Το ΚΚΕ απο­χω­ρεί από τον Συνα­σπι­σμό της Αρι­στε­ράς και της Προόδου.

1993 Στην Τουρ­κία, η πρώ­ην υπουρ­γός Προ­ε­δρί­ας, Ταν­σού Τσι­λέρ, γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα πρω­θυ­πουρ­γός της χώρας.

1995 Πέθα­νε ο Ιρλαν­δός ρόκερ, Ρόρι Γκάλαχερ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο