Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου -

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

326 Η μητέ­ρα του Μεγά­λου Κων­στα­ντί­νου, Ελέ­νη, «ανα­κα­λύ­πτει» στην Ιερου­σα­λήμ το Σταυ­ρό του μαρτυρίου

eleni

407 Πέθα­νε ο Ιωάν­νης ο Χρυ­σό­στο­μος, Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως, άγιος και εκ των Μεγά­λων Πατέ­ρων της Εκκλησίας

628 Ο Βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ηρά­κλειος εισέρ­χε­ται θριαμ­βευ­τι­κά από τη Χρυ­σή Πύλη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, αφού έχει κατα­τρο­πώ­σει τους Πέρ­σες και ανα­κτή­σει τον Τίμιο Σταυρό.

786 Ο Χαρούν αλ Ρασίντ της δυνα­στεί­ας των Αββα­σι­δών γίνε­ται Χαλί­φης της Βαγδά­της μετά το θάνα­το του αδερ­φού του, αλ-Χαντί.

1321 Πέθα­νε ο Ιτα­λός ποι­η­τής, Δάντης Αλιγκέρι

 

dantis

1741 - Ο Georg Friedrich Händel‎ (Γκέ­οργκ Φρή­ντριχ Χαί­ντελ) ολο­κλη­ρώ­νει (σε λιμπρέ­το του Τσαρλς Τζέ­νενς, συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας απο­σπά­σμα­τα από τη Βίβλο καθώς και Ψαλ­μούς από το Αγγλι­κα­νι­κό Προ­σευ­χη­τά­ριο) το ορα­τό­ριο Μεσσίας
Πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε στο Δου­βλί­νο στις 13-Απρ-1742 και έκτο­τε είναι ένα το συχνό­τε­ρα εκτε­λού­με­να χορω­δια­κά έργα του ρεπερ­το­ρί­ου της δυτι­κής μουσικής.

1812 Οι πρώ­τοι Γάλ­λοι στρα­τιώ­τες του Ναπο­λέ­ο­ντα εισέρ­χο­νται στη Μόσχα. Οι εξα­ντλη­μέ­νοι στρα­τιώ­τες βρί­σκουν μια πόλη έρη­μη από κατοί­κους και χωρίς τρό­φι­μα, η οποία μάλι­στα τυλί­γε­ται στις φλό­γες τα μεσά­νυ­χτα της ίδιας ημέ­ρας. Τις φωτιές έβα­λαν οι ίδιοι οι Ρώσοι, αφή­νο­ντας το γαλ­λι­κό στρα­τό στο έλε­ος του σκλη­ρού ρωσι­κού χειμώνα.

1814 Οι Νικό­λα­ος Σκου­φάς, Εμμα­νου­ήλ Ξάν­θος και Αθα­νά­σιος Τσα­κά­λωφ ιδρύ­ουν στην Οδησ­σό την Φιλι­κή Εται­ρεία, στον πυρή­να της οργά­νω­σης, της επάν­δρω­σης και της υλι­κής υπο­στή­ρι­ξης της οποί­ας βρι­σκό­ταν η αστι­κή τάξη. Η σύστα­ση συνω­μο­τι­κών οργα­νώ­σε­ων με ταξι­κούς — εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κούς σκο­πούς υπήρ­ξε συνή­θης πρα­κτι­κή για τα αντί­στοι­χα κινή­μα­τα της επο­χής και η Φιλι­κή Εται­ρία υπήρ­ξε σαφώς η πιο σημα­ντι­κή, τόσο από την άπο­ψη της μαζι­κό­τη­τας, όσο και της μαχη­τι­κό­τη­τας, αλλά και του ρόλου τον οποίο έπαι­ξε στην πορεία προς την Ελλη­νι­κή Επα­νά­στα­ση του 1821.

iliki etaireia

1814 Ο δικη­γό­ρος Φράν­σις Σκοτ Κι, έχο­ντας παρα­κο­λου­θή­σει τον 25ωρο βομ­βαρ­δι­σμό του οχυ­ρού Μακ­Χέν­ρι της Βαλ­τι­μό­ρης, από τους Βρε­τα­νούς, εμπνέ­ε­ται τους στί­χους του αμε­ρι­κα­νι­κού εθνι­κού ύμνου.

1822 Ο αιγυ­πτιο­λό­γος Ζαν Φραν­σουά Σαμπο­λιόν ανα­κα­λύ­πτει το «κλει­δί» που οδη­γού­σε στην ανά­γνω­ση των ιερογλυφικών.

1829 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη της Ανδρια­νού­πο­λης ανά­με­σα στην Ρωσι­κή και την Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, σημα­το­δο­τώ­ντας το τέλος του Ρωσο-Τουρ­κι­κού πολέ­μου του 1828–1829.

andrianoupoli

1849 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος φυσιο­λό­γος, ψυχο­λό­γος και ερευ­νη­τής, Ιβάν Παβλόφ, ο οποί­ος έγι­νε διά­ση­μος κάνο­ντας πει­ρά­μα­τα με το σκυ­λί του («Πεί­ρα­μα του Παβλόφ»)

pablof

1878 Γεν­νιέ­ται ο πολι­τι­κός και διπλω­μά­της Ίωνας Δραγούμης.

dragoumis

1886 Πατε­ντά­ρε­ται η κορ­δέ­λα της γραφομηχανής.

grafomixani

1890 Ιδρύ­ε­ται στη Σμύρ­νη ο μου­σι­κο­γυ­μνα­στι­κός σύλ­λο­γος «Ορφέ­ας», από τα μέλη του οποί­ου, τρία χρό­νια μετά, θα ιδρυ­θεί ο γυμνα­στι­κός σύλ­λο­γος «Γυμνά­σιον». Οι δύο σύλ­λο­γοι θα ενω­θούν το 1898 και θα δημιουρ­γή­σουν τον «Πανιώ­νιο Γυμνα­στι­κό Σύλ­λο­γο Σμύρνης».

1901 Πεθαί­νει ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Μακ Κίν­λεϊ, ο οποί­ος έπε­σε θύμα δολο­φο­νι­κής ενέρ­γειας. Νέος Πρό­ε­δρος ορκί­ζε­ται ο Θίο­ντορ Ρούσβελτ.

1918 Τα στρα­τεύ­μα­τα της Αντάντ δια­σπούν το Μακε­δο­νι­κό Μέτω­πο και συντρί­βουν τον βουλ­γα­ρι­κό στρατό.

1920 Πίθη­κος δαγκώ­νει το βασι­λιά. Ο πίθη­κος που δια­τη­ρεί ο βασι­λιάς Αλέ­ξαν­δρος στο Τατόι τον δαγκώ­νει στο πόδι, την ώρα που προ­σπα­θεί να απο­μα­κρύ­νει ένα σκυ­λί που έχει επι­τε­θεί στη σύντρο­φο του αγα­πη­μέ­νου του “βασι­λι­κού” πιθήκου.

1921 Ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος ανα­χω­ρεί για την Αθή­να, μετά από πολύ­μη­νη παρα­μο­νή στη Μικρά Ασία. Η ανα­χώ­ρη­σή του κρί­νε­ται ανα­γκαία, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της υπο­χώ­ρη­σης του ελλη­νι­κού στρα­τού από την ανα­το­λι­κή και δυτι­κή όχθη του Σαγ­γά­ριου Ποταμού.

1922 Παραι­τεί­ται ο βασι­λιάς Κων­στα­ντί­νος, υπέρ του γιου του Γεωρ­γί­ου Β’, μετά την επι­κρά­τη­ση της Τριαν­δρί­ας, η οποία ξεκί­νη­σε από τη Χίο και τη Μυτι­λή­νη με αρχη­γό τον συνταγ­μα­τάρ­χη, Νικό­λαο Πλαστήρα.

1927 Σκο­τώ­θη­κε σε τρο­χαίο η Αμε­ρι­κα­νί­δα χορεύ­τρια, Ισι­δώ­ρα Ντάνκαν

1930 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές διε­νερ­γού­νται στη Γερ­μα­νία μεσού­σης της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης. Πρώ­το κόμ­μα ανα­δει­κνύ­ε­ται και πάλι (αλλά με πτώ­ση 5,27%) το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα της Γερ­μα­νί­ας. Δεύ­τε­ρο έρχε­ται το Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα του Α. Χίτλερ, το οποίο «εκτο­ξεύ­ε­ται» από 2,6% (1928) στο 18,25%. Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα έρχε­ται τρί­το συγκε­ντρώ­νο­ντας πάνω από 4,5 εκα­τομ­μύ­ρια ψήφους (13,13%).

1933 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Πανα­γής Τσαλ­δά­ρης υπο­γρά­φει στην Άγκυ­ρα το ελλη­νο­τουρ­κι­κό “Σύμ­φω­νο Εγκάρ­διας Συνεν­νό­η­σης”, κατά το οποίο η Ελλά­δα και η Τουρ­κία εγγυώ­νται αμοι­βαία το απα­ρα­βί­α­στο του κοι­νού συνό­ρου τους, του ποτα­μού Έβρου.

1935 Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοι­νώ­νει την από­φα­σή της για επέ­κτα­ση του σιδη­ρο­δρό­μου μέχρι την Κηφισιά.

1939 Μετά από πολυ­ε­τείς πει­ρα­μα­τι­σμούς ο Ρώσος αερο­ναυ­πη­γός, Ιγκόρ Σικόρ­σκι, πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη επι­τυ­χη­μέ­νη πτή­ση με ελι­κό­πτε­ρο, ένα VS-300.

Ιγκόρ Σικόρ­σκι

1943 Ολο­καύ­τω­μα Βιάν­νου: Οι δυνά­μεις κατο­χής προ­βαί­νουν σε ομα­δι­κές σφα­γές στα χωριά της επαρ­χί­ας Βιάν­νου και Άγιος Γεώρ­γιος της Κρή­της, δολο­φο­νώ­ντας 401 κατοί­κους και καί­γο­ντας 7 χωριά.

1944 Τμή­μα­τα Γερ­μα­νών με επι­κε­φα­λής το δήμιο των SS Φριτς Σού­μπερτ και ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών υπό τον Γεώρ­γιο Πού­λο, αρχη­γό του λεγό­με­νου «Ελλη­νι­κού Εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος», έσπει­ραν εκεί­νη τη μέρα τον όλε­θρο και την κατα­στρο­φή, εκτε­λώ­ντας 112 κατοί­κους, μετα­ξύ των οποί­ων και τον δήμαρ­χο Γιαν­νι­τσών, Θωμά Μαγκριώ­τη, αφού πρώ­τα τους βασά­νι­σαν απάνθρωπα.
Η εν μέσω τρι­πλής κατο­χής σφα­γή των κατοί­κων των Γιαν­νι­τσών από τους Ναζί και τους ελλη­νό­φω­νους συνερ­γά­τες τους και ο εμπρη­σμός, τέσ­σε­ρις μέρες αργό­τε­ρα, που προ­κά­λε­σε την κατα­στρο­φή των μισών περί­που κατοι­κιών της πόλης, έγι­νε για να τρο­μο­κρα­τη­θούν οι Γιαν­νι­τσιώ­τες και οι κάτοι­κοι των γύρω περιο­χών και να πάψουν να ενι­σχύ­ουν το κίνη­μα της Εθνι­κής Αντίστασης.

 

 

1956 Γεν­νή­θη­κε  ο πολι­τι­κός και πρω­θυ­πουρ­γός της Ελλά­δας, Κων­στα­ντί­νος Α. Καραμανλής

1960 Πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας, Μ. Καρα­γά­τσης, φιλο­λο­γι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Δημή­τρη Ροδόπουλου,(«Γιούγκερμαν», «Συνταγ­μα­τάρ­χης Λιάπκιν»)

karagatsis

1960 Ιδρύ­ε­ται στη Βαγδά­τη ο Οργα­νι­σμός Εξα­γω­γών Πετρε­λαιο­πα­ρα­γω­γών Κρα­τών (ΟΠΕΚ) από τις χώρες Ιράκ, Ιράν, Κου­βέιτ, Σαου­δι­κή Αρα­βία και Βενεζουέλα.

1968 Πεθαί­νει στη Μόσχα ο κομ­μου­νι­στής ηθο­ποιός και πολι­τι­κός πρό­σφυ­γας Αντώ­νης Γιαννίδης.

iannidis

1969 Με επι­στο­λή τους, 905 κομ­μου­νι­στές κρα­τού­με­νοι στο στρα­τό­πε­δο Λακ­κί της Λέρου, εγκρί­νουν τις θέσεις της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ στη Σύσκε­ψη των 75 Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών κομ­μά­των που έγι­νε στη Μόσχα, ενώ ταυ­τό­χρο­να καταγ­γέλ­λουν τις αντι­σο­βιε­τι­κές, αντι­διε­θνι­στι­κές και αντι­κομ­μου­νι­στι­κές δια­κη­ρύ­ξεις της φρα­ξιο­νι­στι­κής ομά­δας Παρ­τσα­λί­δη — Δρα­κό­που­λου — Μπριλλάκη.

1975 Στο Άμστερ­νταμ, άνδρας οπλι­σμέ­νος με μαχαί­ρι προ­κα­λεί σοβα­ρές ζημιές στο φημι­σμέ­νο πίνα­κα του Ρέμπραντ, “Νυχτε­ρι­νή Περίπολος”.

1979 Η δωρο­λη­ψία τιμω­ρεί­ται με κάθειρ­ξη μέχρι δέκα ετών, σύμ­φω­να με τρο­πο­ποί­η­ση του ελλη­νι­κού ποι­νι­κού δικαίου.

1980 Με από­φα­ση του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, καταρ­γού­νται οι εισα­γω­γι­κές εξε­τά­σεις από το Δημο­τι­κό στο Γυμνάσιο.

1996 Στη Βοσ­νία, ανοί­γουν οι κάλ­πες για τις πρώ­τες ελεύ­θε­ρες μετα­πο­λε­μι­κές εκλο­γές στη χώρα.

1999 Συγκλο­νί­ζε­ται η Ελλά­δα από την αερο­πο­ρι­κή τρα­γω­δία με το πρω­θυ­πουρ­γι­κό Φάλ­κον στο Βου­κου­ρέ­στι, όπου σκο­τώ­νο­νται ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Γιάν­νος Κρα­νι­διώ­της, ο 23χρονος γιος του Νίκος, οι δημο­σιο­γρά­φοι, Δημή­τρης Παντα­ζό­που­λος και Νίνα Αση­μα­κο­πού­λου, ο εικο­νο­λή­πτης, Πανα­γιώ­της Πού­λος, ο μηχα­νι­κός, Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος και ο αστυ­νο­μι­κός, Νίκος Ασημακόπουλος.

2000 Ο βου­λευ­τής Γεώρ­γιος Καρα­τζα­φέ­ρης ιδρύ­ει το κόμ­μα ΛΑΟΣ.

2001 Πέθα­νε ο τρα­γου­δι­στής και μου­σι­κο­συν­θέ­της, Στέ­λιος Καζαντζίδης

stelios

2003 Η Σου­η­δία λέει “όχι” στο ευρώ. Οι Σου­η­δοί απορ­ρί­πτουν με δημο­ψή­φι­σμα την έντα­ξή τους στο μηχα­νι­σμό του ευρώ και συνε­πώς την εισα­γω­γή του νέου νομί­σμα­τος στη χώρα τους.

2013 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος Γιώρ­γης Βαρλάμος

varlamos

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο