Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου

1349 Στο Στρα­σβούρ­γο, 2.000 Εβραί­οι καί­γο­νται ζωντα­νοί από εξα­γριω­μέ­νο πλή­θος Χρι­στια­νών, που τους θεω­ρεί υπεύ­θυ­νους για την επι­δη­μία βου­βω­νι­κής πανώ­λης, που έπλη­ξε την πόλη τους.

1884 Γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης, Κώστας Βάρ­να­λης

«Μικρο­γρα­φία», αυτο­βιο­γρα­φι­κό ποί­η­μα του Κ. Βάρναλη

1896 Ο ιδρυ­τής του σιω­νι­σμού Θίο­ντορ Χερ­τζλ δημο­σιεύ­ει το μανι­φέ­στο «Der Judenstaat» (Το κρά­τος των Εβραί­ων), σημα­το­δο­τώ­ντας την εμφά­νι­ση του σιω­νι­σμού,  που αφο­ρού­σε τη δημιουρ­γία στην περιο­χή της Παλαι­στί­νης ενός νέου εβραϊ­κού κρά­τους, το οποίο θα συγκέ­ντρω­νε όλους τους Εβραί­ους της διασποράς.

1902 Επι­βάλ­λε­ται στρα­τιω­τι­κός νόμος στην Τερ­γέ­στη της Ιτα­λί­ας, καθώς οι απερ­γί­ες για μεί­ω­ση του ωρα­ρί­ου εργα­σί­ας εξε­λίσ­σο­νται σε αιμα­τη­ρή εξέγερση.

1950 Ο Στά­λιν και ο Μάο υπο­γρά­φουν συμ­φω­νία φιλί­ας και αλλη­λο­βο­ή­θειας μετα­ξύ της ΕΣΣΔ και της Κίνας, διάρ­κειας 30 χρόνων.

1950 Τίθε­ται σε λει­τουρ­γία στο αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο, ο πρώ­τος ηλε­κτρο­νι­κός υπο­λο­γι­στής, κατα­σκευα­σμέ­νος από την IBM.

1956  Αρχί­ζει το 20ό συνέ­δριο του Σοβιε­τι­κού Κομου­νι­στι­κού Κόμματος.

1962 Για πρώ­τη φορά μπαί­νει τηλε­ο­πτι­κή κάμε­ρα στον Λευ­κό Οίκο και παρου­σιά­ζει το εσω­τε­ρι­κό του. Οικο­δέ­σποι­να είναι η πρώ­τη κυρία των ΗΠΑ, Τζά­κι Κένεντι.

1968 Με ποσό 15.000 έως 30.000 δραχ­μών θα προι­κο­δο­τεί­ται κάθε εργα­ζό­με­νη από την Εργα­τι­κή Εστία, σύμ­φω­να με το νόμο περί προικοδοτήσεως.

1987 πέθα­νε ο θεα­τράν­θρω­πος, Κάρο­λος Κουν.

1991  Στη Βρα­ζι­λία, 157 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρ­κεια του καρ­να­βα­λιού στο Ρίο ντε Τζα­νέι­ρο, τα 74 εκ των οποί­ων δολο­φο­νή­θη­καν κάτω από άγνω­στες συνθήκες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο