Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

421 π.Χ. Η Σπάρ­τη και η Αθή­να δια­κό­πτουν τις εχθρο­πρα­ξί­ες κατά τη διάρ­κεια του Πελο­πον­νη­σια­κού Πολέ­μου, υπο­γρά­φο­ντας τη “Νίκειο Ειρή­νη”. Θα διαρ­κέ­σει μόνο έξι χρόνια.

1452 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ζωγρά­φος, γλύ­πτης και επι­στή­μο­νας Λεο­νάρ­ντο ντα Βίντσι

davintsi

1748 Γεν­νή­θη­κε ο ιατρός, Αδα­μά­ντιος Κορα­ής, από τους πρω­τερ­γά­τες του νεο­ελ­λη­νι­κού διαφωτισμού

korahs 1

1811 Γεν­νιού­νται τα δίδυ­μα από το Σιάμ, ο Τσανγκ και ο Ενγκ Μπάν­κερ, που ήταν ενω­μέ­να στο στή­θος. Από αυτά βγή­κε ο όρος “σια­μαία δίδυμα”.

1856 Γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης, Ζαν Μορεάς

1876 Πέθα­νε ο Σίμων Σίνας, βιεν­νέ­ζος βαρό­νος και ευερ­γέ­της. Το πιο γνω­στό ευερ­γέ­τη­μά του είναι τα χρή­μα­τα που έδω­σε για την ανέ­γερ­ση της Ακα­δη­μί­ας Αθη­νών. Σημα­ντι­κή είναι, επί­σης, η συμ­βο­λή του στην ανέ­γερ­ση του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. (Γεν. 15/10/1810)

1896 Πέθα­νε ο ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Γεώρ­γιος Βιζυ­η­νός (λογο­τε­χνι­κό ψευ­δώ­νυ­μο του Γεώρ­γιου Μιχαηλίδη)

vizuinos

1912 Βυθί­ζε­ται στις 2:20 π.μ. ο “Τιτα­νι­κός”, ύστε­ρα από μια φοβε­ρή σύγκρου­ση με παγό­βου­νο στο Βόρειο Ατλα­ντι­κό το βρά­δυ της 14ης Απρι­λί­ου στις 23:40 μ.μ. Το βρε­τα­νι­κό υπε­ρω­κε­ά­νιο είναι το πρώ­το στην ιστο­ρία που χρη­σι­μο­ποιεί τον κώδι­κα διά­σω­σης S.O.S. Οι βάρ­κες κατε­βαί­νουν μισό γεμά­τες. Για περί­που 1500 ψυχές ο Τιτα­νι­κός γίνε­ται ο υγρός τους τάφος. Η περι­συλ­λο­γή των 700 δια­σω­θέ­ντων γίνε­ται από το πλοίο “Καρ­πά­θια”, που κατα­φθά­νει 3 ώρες μετά.

1913 Η Αλβα­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτό­νο­μο βασί­λειο, υπό την επι­κυ­ριαρ­χία του Σουλτάνου

1920 Ιδρύ­ε­ται στη Μαδρί­τη το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Ισπανίας

1920 Οι Ιτα­λοί μετα­νά­στες εργά­τες Νίκο­λα Σάκο και Μπαρ­το­λο­μέο Βαν­τσέ­τι κατη­γο­ρού­νται ότι σκό­τω­σαν δύο υπαλ­λή­λους, κατά τη διάρ­κεια ληστεί­ας ενός κατα­στή­μα­τος υπο­δη­μά­των στη Μασα­χου­σέ­τη. Λίγο αργό­τε­ρα θα εκτελεστούν

saco

1923 Στον κινη­μα­το­γρά­φο Ριάλ­το Θία­τερ της Νέας Υόρ­κης προ­βάλ­λε­ται η πρώ­τη ομι­λού­σα κινη­μα­το­γρα­φι­κή ταινία

1931 Κατά τις 2 το πρωί δρα­πε­τεύ­ουν από τις φυλα­κές Συγ­γρού τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ Ανδρό­νι­κος Χαϊ­τάς (Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ), Κώστας Ευτυ­χιά­δης (μέλος του ΠΓ), Μήτσος Παπα­ρή­γας (μέλος του ΠΓ), Βασί­λης Ασί­κης (μέλος της ΚΕ), Ορφέ­ας Οικο­νο­μί­δης, Λευ­τέ­ρης Απο­στό­λου και Περι­κλής Καρα­σκό­γιας (είχαν κατα­δι­κα­στεί τον Γενά­ρη του 1931 σε φυλά­κι­ση με το Ιδιώ­νυ­μο), καθώς και ο κατα­δι­κα­σμέ­νος σε θάνα­το κομ­μου­νι­στής φαντά­ρος του Καλ­πα­κί­ου Μάρ­κος Μαρ­κο­βί­της. Το έργο της από­δρα­σης βοη­θή­θη­κε και από τον αρχι­φύ­λα­κα δεκα­νέα Ελ. Γρηγοριάδη.

1937 Γεν­νή­θη­κε ο ηθο­ποιός Σταύ­ρο Παράβας

paravas

1944 Ο Γ. Παπαν­δρέ­ου μετα­βαί­νει στο Κάι­ρο όπου κατα­θέ­τει στους Βρε­τα­νούς σχέ­διο κυβερ­νη­τι­κού προ­γράμ­μα­τος. Στο σχέ­διο αυτό ο Γ. Παπαν­δρέ­ου χαρα­κτή­ρι­ζε το ΕΑΜ ως «οργα­νω­μέ­νην ένο­πλον μειο­ψη­φί­αν η οποία τρο­μο­κρα­τεί την μεγά­λην αφο­πλι­σμέ­νην και ανορ­γά­νω­τον πλειο­ψη­φί­αν του Ελλη­νι­κού Λαού», προει­δο­ποιώ­ντας ενά­ντια σε οποια­δή­πο­τε ημί­με­τρα ή ταλα­ντεύ­σεις στην αντι­με­τώ­πι­σή του. Τέλος, πρό­τει­νε τη συγκρό­τη­ση κυβέρ­νη­σης «Εθνι­κής Ενό­τη­τας» με τη συμ­με­το­χή και του ΕΑΜ. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα ο Γ. Παπαν­δρέ­ου, με τη συμ­φω­νία του ελλη­νι­κού πολι­τι­κού κόσμου στην Αίγυ­πτο, Βρε­τα­νών και Παλα­τιού, θα ορι­ζό­ταν νέος Πρω­θυ­πουρ­γός της εκεί κυβέρνησης.

1945 Κοντά στο τέλος του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, τα βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απε­λευ­θε­ρώ­νουν το στρα­τό­πε­δο συγκε­ντρώ­σε­ων Μπέρ­γκεν-Μπέλ­σεν στη Γερ­μα­νία, όπου βρή­καν το θάνα­το 35.000 Εβραίοι.

1951 Δημο­τι­κές και κοι­νο­τι­κές εκλο­γές διε­ξά­γο­νται στην Ελλά­δα. Παρά την τρο­μο­κρα­τία, ο Δημο­κρα­τι­κός Συνα­σπι­σμός (εκλο­γι­κός συνα­σπι­σμός που στή­ρι­ζε το ΚΚΕ και στον οποίο μετεί­χαν πολ­λοί εκπρό­σω­ποι κομ­μά­των του ΕΑΜ) έλα­βε στην Αθή­να 16,7% (Γ. Σπη­λιό­που­λος) και 23,4% στον Πει­ραιά (Δ. Μαριό­λης). Δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων εκλέ­γε­ται ο Κώστας Κοτζιάς, υπουρ­γός της δικτα­το­ρί­ας Μεταξά.

1952 Η αμε­ρι­κά­νι­κη τρά­πε­ζα Φρά­κλιν Νάσιο­ναλ Μπανκ εκδί­δει την πρώ­τη πιστω­τι­κή κάρτα.

1953 Ο πάπας Πίος ΙΒ’ εγκρί­νει τη μέθο­δο της ψυχα­νά­λυ­σης, δηλώ­νο­ντας ότι τη θεω­ρεί ως ένα επι­πλέ­ον σύγ­χρο­νο μέσο για την απο­κα­τά­στα­ση της δια­νοη­τι­κής υγεί­ας των ανθρώπων.

1960 Η ΚΕ του ΚΚΕ θέτει το θέμα της νομι­μο­ποί­η­σης του Κόμ­μα­τος με υπό­μνη­μά της προς την κυβέρ­νη­ση, τη Βου­λή και τα Κόμ­μα­τα. Το υπό­μνη­μα υπέ­γρα­φε ο Από­στο­λος Γκρόζος.

1961 Τίθε­ται σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διο των Αμε­ρι­κα­νών για την ανα­τρο­πή της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης και την κατά­λη­ψη του νησιού. Για τον σκο­πό αυτό η CIA είχε στρα­το­λο­γή­σει πάνω από 5.000 Κου­βα­νούς αντι­κα­θε­στω­τι­κούς και τους είχε εκπαι­δεύ­σει στη Γουα­τε­μά­λα. Στις 15 του Απρί­λη 1961 αμε­ρι­κα­νι­κά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη «Β‑26», με δια­κρι­τι­κά της Κου­βα­νι­κής Αερο­πο­ρί­ας, βομ­βαρ­δί­ζουν τις αερο­πο­ρι­κές βάσεις της Κού­βας, ενώ στις 17 του Απρί­λη αρχί­ζει η εισβο­λή, που, μέσα σε λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα, κατα­λή­γει σε συντρι­βή των αντε­πα­να­στα­τών. Οι «εισβο­λείς» που ξεκί­νη­σαν από τη Νικα­ρά­γουα, απο­βι­βά­στη­καν στην παρα­λία Χιρόν του Κόλ­που των Χοί­ρων, μια ελώ­δη περιο­χή στο νότο της Κούβας.

Μετά την πανω­λε­θρία των ΗΠΑ, οι εξε­λί­ξεις κινή­θη­καν ταχύ­τα­τα. «Η Επα­νά­στα­ση τώρα γίνε­ται σοσια­λι­στι­κή», τόνι­ζε ο Φιντέλ Κάστρο, στην εισή­γη­σή του στο 1ο Συνέ­δριο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας. Δύο βδο­μά­δες μετά την επι­χεί­ρη­ση στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, κατά τη διάρ­κεια του γιορ­τα­σμού της Πρω­το­μα­γιάς, ο Φιντέλ, στο λόγο του, χαρα­κτη­ρί­ζει την Κού­βα «πρώ­τη Λαο­κρα­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής», ενώ την 1η του Δεκέμ­βρη δηλώ­νει: «Είμαι μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής και θα είμαι μαρ­ξι­στής — λενι­νι­στής μέχρι την τελευ­ταία μέρα της ζωής μου» (902.gr).

1980 Πέθα­νε ο γάλ­λος υπαρ­ξι­στής φιλό­σο­φος, Ζαν Πολ Σαρτρ

1986 Οι ΗΠΑ βομ­βαρ­δί­ζουν τη Λιβύη. Από τους βομ­βαρ­δι­σμούς σε Τρί­πο­λη και Βεγ­γά­ζη σκο­τώ­νο­νται 60 άνθρω­ποι. Οι Αμε­ρι­κα­νοί χάνουν ένα μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος F‑111 με το διμε­λές πλή­ρω­μά του.

1989 Στη Βρε­τα­νία, στο ποδο­σφαι­ρι­κό γήπε­δο Χίλ­σμπο­ρο του Σέφιλντ, συμ­βαί­νει η μεγα­λύ­τε­ρη τρα­γω­δία της ευρω­παϊ­κής ιστο­ρί­ας του αθλη­τι­σμού, όταν πέφτει κιγκλί­δω­μα τριών μέτρων, με απο­τέ­λε­σμα 96 άτο­μα να σκο­τω­θούν, μετα­ξύ αυτών και πολ­λά παι­διά. Του­λά­χι­στον 250 είναι οι τραυ­μα­τί­ες. Το γεγο­νός συμ­βαί­νει λίγο πριν την έναρ­ξη του ημι­τε­λι­κού του Κυπέλ­λου Αγγλί­ας Λίβερ­πουλ- Νότιγ­χαμ, λόγω της ύπαρ­ξης 4.000 περί­που υπε­ρά­ριθ­μων θεα­τών στην κερ­κί­δα των φιλά­θλων της Λίβερπουλ.

1990 Πέθα­νε η Σου­η­δέ­ζα ηθο­ποιός, Γκρέ­τα Γκάρμπο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο