Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 15 Αυγού­στου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε.

1057 σε μάχη σκο­τώ­θη­κε ο βασι­λιάς της Σκο­τί­ας Μάκβεθ

1096 ξεκι­νά η Α’ Σταυ­ρο­φο­ρία, με σκο­πό την κατά­λη­ψη των Αγί­ων Τόπων.

1519 ιδρύ­ε­ται η Πόλη του Πανα­μά στον Παναμά.

1534 ιδρύ­ε­ται στο Παρί­σι από τον Ιγνά­τιο Λογιό­λα το θρη­σκευ­τι­κό Τάγ­μα των Ιησουϊτών

1769 γεν­νή­θη­κε ο Ναπο­λέ­ων Βοναπάρτης

napoleon

1785 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τόμας Ντε Κουίνσι.

1858 ο Βασι­λιάς Όθω­νας θεσπί­ζει με το βασι­λι­κό διά­ταγ­μα “περί συστά­σε­ως των Ολυ­μπί­ων” γενι­κούς αθλη­τι­κούς δια­γω­νι­σμούς κάθε 4 χρό­νια με την επω­νυ­μία “Ολύ­μπια” μέσα στο πλαί­σιο διε­θνών εκθέ­σε­ων που θα γίνο­νται στο Ζάπ­πειο. Τον θεσμό αυτό τον χρη­μα­το­δο­τεί ο Ευάγ­γε­λος Ζάπ­πας και οι αγώ­νες μένουν γνω­στοί στην ιστο­ρία ως Ζάπ­πειες Ολυμπιάδες.

1858 Θεμε­λιώ­νε­ται το νέο Βου­λευ­τή­ριο (Παλαιά Βου­λή), που θα ανε­γερ­θεί σε σχέ­δια του αρχι­τέ­κτο­να Φραν­σουά Μπουλανζέ.

1877 ο Τόμας Έντι­σον πραγ­μα­το­ποιεί την πρώ­τη ηχο­γρά­φη­ση στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία, με το παι­δι­κό τρα­γού­δι “Mary had a little lab”.

1887 γεν­νή­θη­κε βρα­βευ­μέ­νη με Πού­λι­τζερ Αμε­ρι­κα­νί­δα συγ­γρα­φέ­ας Έντ­να Φέρμπερ

1893 γεν­νή­θη­κε ο Νεο­ζη­λαν­δός αστρο­νό­μος και πρω­το­πό­ρος στους υπο­λο­γι­στές Λέσλι Κόμρι

1896 γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος εφευ­ρέ­της του μου­σι­κού οργά­νου θερε­μίν, Λέον Θερεμίν

1903 ο εκδό­της Τζό­ζεφ Πού­λι­τζερ παρα­χω­ρεί 2 εκ. δολά­ρια στο Πανε­πι­στή­μιο της Κολού­μπια για να ιδρύ­σει σχο­λή δημοσιογραφίας.

1907 πέθα­νε ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους βιο­λο­νί­στες όλων των επο­χών, ο Σλο­βά­κος Γιό­σεφ Γιοαχίμ

1909 τη νύχτα της 14ης προς 15ης Αυγού­στου, με πρω­το­βου­λία του Στρα­τιω­τι­κού Συν­δέ­σμου (συνο­μω­τι­κή οργά­νω­ση απο­τε­λού­με­νη κυρί­ως από κατώ­τε­ρα και μεσαία στε­λέ­χη του στρα­τού), πραγ­μα­το­ποιεί­ται το Κίνη­μα στο Γου­δή, το οποίο έφε­ρε από την Κρή­τη τον Ελ. Βενι­ζέ­λο για να ανα­λά­βει την Πρωθυπουργία.

1914 ανοί­γει η διώ­ρυ­γα του Παναμά.

1920 γεν­νή­θη­κε ο ρεμπέ­της Κώστας Καπλάνης

1924 ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας και σενα­ριο­γρά­φος Ρόμπερτ Μπολτ, του οποί­ου έργα είναι ο “Λόρενς της Αρα­βί­ας”, “Δόκτωρ Ζιβά­γκο”, “Η κόρη του Ράιαν”.

1939 κάνει πρε­μιέ­ρα στο Χόλι­γουντ η πρώ­τη κινη­μα­το­γρα­φι­κή μετα­φο­ρά του “Μάγου του Οζ” του Φράνκ Μπάουμ.

1940 Ενώ το κατα­δρο­μι­κό «Έλλη» βρι­σκό­ταν αγκυ­ρο­βο­λη­μέ­νο έξω από το λιμά­νι της Τήνου, συμ­με­τέ­χο­ντας με μεγά­λο σημαιο­στο­λι­σμό στο γιορ­τα­σμό της Πανα­γί­ας, τορ­πι­λί­ζε­ται από ιτα­λι­κό υπο­βρύ­χιο, 3 ολό­κλη­ρους μήνες πριν την κήρυ­ξη του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέμου.

torpilismos ellis

1944 Εκτε­λέ­στη­κε απ’ τους Ναζί στη Νίκαια της Γαλ­λί­ας η Ελλη­νί­δα ηρω­ί­δα της Αντί­στα­σης Ελέ­νη Βαλ­λιά­νου  (Γεν. 1917)

1945 Ο Σοβιε­τι­κός Στρα­τός απε­λευ­θε­ρώ­νει την Κορέα από τους Ιάπω­νες ιμπεριαλιστές.

1947 η Ινδία κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Βρε­τα­νία. Η πρώ­ην βρε­τα­νι­κή αποι­κία χωρί­ζε­ται σε δύο χώρες: την Ινδία και το Πακιστάν.

1960 η Δημο­κρα­τία του Κον­γκό κερ­δί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της από τη Γαλλία.

1960 στη Βιρ­τζί­νια των ΗΠΑ, αρχί­ζουν οι εγγρα­φές των πρώ­των νέγρων σε σχο­λεία λευκών.

1964 Απο­κα­λύ­πτε­ται το «σχέ­διο Ατσε­σον» για την Κύπρο

atseson

1967 το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο θεσπί­ζει νομο­θε­σία για τους πει­ρα­τι­κούς ραδιο­φω­νι­κούς σταθ­μούς. Όλοι οι σταθ­μοί συμ­μορ­φώ­νο­νται, εκτός από τον Radio Caroline.

1967 πέθα­νε ο Γάλ­λος σου­ρε­α­λι­στής ζωγρά­φος Ρενέ Μαγκρίτ

1969 αρχί­ζει το θρυ­λι­κό μου­σι­κό φεστι­βάλ του Γούν­τστοκ, το οποίο έσπευ­σαν να παρα­κο­λου­θή­σουν χιλιά­δες άνθρω­ποι. Ανά­με­σα στους μου­σι­κούς, που συμ­με­τεί­χαν ήταν ο Κάρ­λος Σαντά­να, ο Τζί­μι Χέντριξ, ο Τζο Κόκερ, οι Stills, οι Nash και πολ­λοί άλλοι.

1960 Οι πρώ­τοι μαύ­ροι εγγρά­φο­νται στα σχο­λεία των λευ­κών στη Βιρτζίνια.

1971 ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος Νίξον αναγ­γέλ­λει την εφαρ­μο­γή ενός προ­γράμ­μα­τος μονε­τα­ρι­στι­κής και οικο­νο­μι­κής εξυ­γί­αν­σης των ΗΠΑ με την οποία τερ­μα­τί­ζει την ισο­δυ­να­μία του δολα­ρί­ου με το από­θε­μα της χώρας σε χρυσό.

1973 οι ΗΠΑ παύ­ουν να βομ­βαρ­δί­ζουν την Καμπότζη.

1979 ο Γιώρ­γος Βαμ­βα­κάς κερ­δί­ζει κατά τη διάρ­κεια του Πανευ­ρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Εφή­βων στο Μπί­ντ­γκοζ της Πολω­νί­ας τα 400μ εμπό­δια με 50.67 δίνο­ντας στην Ελλά­δα το πρώ­το της χρυ­σό μετάλ­λιο σε μεγά­λους διε­θνείς αγώ­νες στίβου.

1980 η Ελλά­δα επα­νέρ­χε­ται στο ΝΑΤΟ, με ανοι­κτό το θέμα του Αιγαίου.

1993 στην Ταϊ­λάν­δη, πάνω από 100 νεκροί είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός από την κατάρ­ρευ­ση ξενοδοχείου.

1994 συλ­λαμ­βά­νε­ται ο τρο­μο­κρά­της Ίλιτς Ραμί­ρες Σάν­τσες, γνω­στός με το ψευ­δώ­νυ­μο “Κάρ­λος”.

1994 την τέταρ­τη θέση κατα­κτά η εθνι­κή ομά­δα μπά­σκετ της Ελλά­δας στο Μου­ντο­μπά­σκετ ’94, που διε­ξή­χθη στον Καναδά.

2000 Πέθα­νε ο Βασί­λης Εφραι­μί­δης της προ­δι­κτα­το­ρι­κής Αυγής, βου­λευ­τής της ΕΔΑ και του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής με το ΚΚΕ.

Βασί­λης Εφραι­μί­δης, κομ­μου­νι­στής, αξέχαστος

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο