Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

37 Γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, Τιβέ­ριος Κλαύ­διος Νέρων Δομι­τια­νός Καί­σαρ, γνω­στό­τε­ρος ως Νέρων

533 Ο στρα­τη­γός Βελισ­σά­ριος νικά τους Βαν­δά­λους του βασι­λιά Γελί­με­ρου στη Μάχη του Τρι­κά­μα­ρου και κατα­λύ­ει το επί της Αφρι­κής βασί­λειό τους.

1025 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Βασί­λειος ο Βουλγαροκτόνος

1072 Πέθα­νε ο σουλ­τά­νος των Σελ­τζού­κων Τούρ­κων, Μου­χά­μεντ Μπεν Ντα­ούντ, που έμει­νε στην ιστο­ρία ως Αλπ Αρσλάν, δηλα­δή “το γεν­ναίο λιοντάρι”

1654 Μετε­ω­ρο­λο­γι­κός σταθ­μός εγκα­θί­στα­ται στην Τοσκά­νη της Ιτα­λί­ας και αρχί­ζει να κατα­γρά­φει καθη­με­ρι­νά τις μετε­ω­ρο­λο­γι­κές ενδείξεις.

1791 Oι πρώ­τες δέκα τρο­πο­ποι­ή­σεις του Συντάγ­μα­τος των Η.Π.Α., γνω­στές και ως Δια­κή­ρυ­ξη των Ανθρώ­πι­νων Δικαιω­μά­των, γίνο­νται νόμος μετά την επι­κύ­ρω­σή τους από την πολι­τεία της Βιρτζίνια.

1792 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νο­σου­η­δός συν­θέ­της, Γιό­ζεφ Κρά­ους, ο επο­νο­μα­ζό­με­νος Μότσαρτ της Σουηδίας

1792 Το πρώ­το συμ­βό­λαιο ασφά­λειας ζωής, αντα­πο­δο­τι­κού χαρα­κτή­ρα, υπο­γρά­φε­ται στη Φιλα­δέλ­φεια των ΗΠΑ.

1806 Ψηφί­ζε­ται το νέο Σύνταγ­μα της Επτα­νή­σου Πολι­τεί­ας, με το οποίο παρα­γκω­νί­ζε­ται ο ρόλος της Υψη­λής Πύλης. Αυτό το Σύνταγ­μα δε θα ισχύ­σει ποτέ.

1821 Οι Τούρ­κοι κατα­λαμ­βά­νουν το Άγιο Όρος, όπου θα παρα­μεί­νουν για τα επό­με­να 9 χρόνια.

1828 Ο Ιωάν­νης Καπο­δί­στριας συνι­στά με θέσπι­σμα τα πρώ­τα δικα­στή­ρια στην Ελλάδα.

1832 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος μηχα­νι­κός, που σχε­δί­α­σε και ύψω­σε τον πύρ­γο — σύμ­βο­λο του Παρι­σιού, Γκι­στάβ Άιφελ

1852 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος φυσι­κός, Ανρί Μπε­κε­ρέλ, που ανα­κά­λυ­ψε τη ραδιε­νέρ­γεια και βρα­βεύ­τη­κε μαζί με το ζεύ­γος Κιου­ρί με το Νόμπελ Φυσι­κής, ενώ το όνο­μά του δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης της ραδιενέργειας

1859 Γεν­νή­θη­κε ο Πολω­νο­ε­βραί­ος οφθαλ­μο­λό­γος και φιλό­λο­γος, δημιουρ­γός της γλώσ­σας “Εσπε­ρά­ντο”, Λού­ντ­βικ Ζάμενχοφ

1890 Ο αρχη­γός των Ινδιά­νων Σιου, Καθι­στός Ταύ­ρος, συλ­λαμ­βά­νε­ται στη Νότια Ντα­κό­τα ως επι­κε­φα­λής εξέ­γερ­σης και δολο­φο­νεί­ται σε επα­κό­λου­θη ανταλ­λα­γή πυροβολισμών.

1920 Οι Σύμ­μα­χοι, μετά την επά­νο­δο του Κων­στα­ντί­νου στο θρό­νο, επι­βάλ­λουν οικο­νο­μι­κό απο­κλει­σμό στην Ελλάδα.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός dj, που καθιέ­ρω­σε τον όρο “Rock Ν’ Roll”, Άλαν Φριντ

1926 Γεν­νή­θη­κε ο Νίκος Κούν­δου­ρος, Ελλη­νας σκη­νο­θέ­της του κινηματογράφου

nikos koundouros

1933 Γεν­νή­θη­κε ο λαϊ­κός συν­θέ­της, Άκης Πάνου

akis panou

1939 Η ται­νία “Όσα Παίρ­νει ο Άνε­μος” κάνει πρε­μιέ­ρα στην Ατλά­ντα των ΗΠΑ.

osa pairnei o anemos tainia

1945 Ο κατο­χι­κός διοι­κη­τής της Ιαπω­νί­ας Ντά­γκλας Μακ Άρθουρ δια­τά­ζει την κατάρ­γη­ση του Σιντοϊ­σμού ως επί­ση­μης θρη­σκεί­ας της χώρας.

1955 Ο πρώ­τος νεκρός του κυπρια­κού αγώ­να. Ο Χαρά­λα­μπος Μού­σκος, αντάρ­της της ΕΟΚΑ, φονεύ­ε­ται κατά τη διάρ­κεια της μάχης στους Αρχαί­ους Σόλους. Ήταν ξάδελ­φος του Αρχιε­πι­σκό­που Μακάριου.

1960 Πρό­τα­ση για το «πόθεν έσχες» κατα­θέ­τει στη Βου­λή ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Καρα­μαν­λής. Το μέτρο αφο­ρά τον εκά­στο­τε πρω­θυ­πουρ­γό ή πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό, τους πρώ­ην και νυν αρχη­γούς και εκπρο­σώ­πους πολι­τι­κών κομ­μά­των και τους στε­νούς συγ­γε­νείς τους.

1961 Ο “αρχι­τέ­κτο­νας” του Ολο­καυ­τώ­μα­τος Αδόλ­φος Άιχ­μαν, κατα­δι­κά­ζε­ται σε απαγ­χο­νι­σμό από το δικα­στή­ριο εγκλη­μά­των πολέ­μου στο Τελ Αβίβ.

1961 O ΟΗΕ αρνεί­ται να δεχτεί την έντα­ξη της Λαϊ­κής Κίνας, ικα­νο­ποιώ­ντας τις ΗΠΑ.

1966 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός καρ­του­νί­στας, Γουόλτ Ντίσ­νεϊ, δημιουρ­γός του Μίκυ Μάους και του Ντό­ναλντ Ντακ

Γουόλτ Ντίσ­νεϊ: Μισάν­θρω­πος, μισο­γύ­νης, σκλη­ρός ρατσι­στής, βάναυ­σος εργο­δό­της, ασυ­νεί­δη­τος καταδότης

 

1970 Το μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο “Venera 7” προ­σε­δα­φί­ζε­ται στην Αφρο­δί­τη. Είναι το πρώ­το ανθρώ­πι­νο δημιούρ­γη­μα, που φτά­νει σε άλλο πλα­νή­τη και προ­τού κατα­στρα­φεί από την υψη­λή θερ­μο­κρα­σία και την πίε­ση στέλ­νει επί 23 λεπτά στη Γη πολύ­τι­μες πληροφορίες.

1971 Ο Πανα­θη­ναϊ­κός, εκπρο­σω­πώ­ντας την Ευρώ­πη στον τελι­κό του διη­πει­ρω­τι­κού κυπέλ­λου, δίνει τον πρώ­το αγώ­να του στο Στά­διο Καραϊ­σκά­κη με τη Νασιο­νάλ του Μοντε­βι­δέο. Ο αγώ­νας λήγει ισό­πα­λος 1–1 με γκολ των Φυλα­κού­ρη και Αρτίμε.

1978 Το Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης κηρύσ­σει εαυ­τό αναρ­μό­διο για την οριο­θέ­τη­ση της υφα­λο­κρη­πί­δας στο Αιγαίο.

1991 Πέθα­νε ο Βασί­λι Ζάι­τσεφ, Ρώσος στρα­τιω­τι­κός, ίσως ο πιο διά­ση­μος ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής. (Γεν. 23/3/1915)

vasili zaicev

1991 471 είναι οι νεκροί από το ναυά­γιο του αιγυ­πτια­κού οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου “Σαλέμ Εξπρές”, στην Ερυ­θρά Θάλασσα.

1993 Εκπρό­σω­ποι 117 χωρών εγκρί­νουν τη Συν­θή­κη GATT για το εμπό­ριο, με σκο­πό τη δημιουρ­γία «ανοι­χτών» διε­θνών αγορών.Η απε­λευ­θέ­ρω­ση του διε­θνούς εμπο­ρί­ου ευνό­η­σε ιδιαί­τε­ρα τα ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κρά­τη, ώστε μέσα και από κανό­νες, στο πνεύ­μα του φιλε­λευ­θε­ρι­σμού, να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται τις φτω­χό­τε­ρες χώρες. Οι συνέ­πειες της GATT για την χώρα μας υπήρ­ξαν ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κές στη συρ­ρί­κνω­ση της γεωρ­γι­κής παρα­γω­γής και κλά­δους της βιο­τε­χνί­ας-βιο­μη­χα­νί­ας, όπως π.χ. η υφαντουργία.

1995 οι δεκα­πέ­ντε ηγέ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, στη Σύνο­δο Κορυ­φής της Μαδρί­της απο­φα­σί­ζουν να δώσουν στο κοι­νό ευρω­παϊ­κό νόμι­σμα το όνο­μα: EURO.

euro

2001 Στην Ιτα­λία, ο κεκλι­μέ­νος πύρ­γος της Πίζας ανοί­γει και πάλι για το κοι­νό, έπει­τα από μία δεκα­ε­τία και αφού δαπα­νή­θη­καν 27 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για τη συντή­ρη­σή του.

2004 Δύο Αλβα­νοί κατα­λαμ­βά­νουν λεω­φο­ρείο του ΚΤΕΛ Αττι­κής στη Λεω­φό­ρο Μαρα­θώ­νος, στο Γέρα­κα, με 26 επι­βά­τες και ζητούν 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ ως λίτρα για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους. Η ομη­ρία θα λήξει αναί­μα­κτα με την παρά­δο­ση των δραστών.

2007 Παραι­τεί­ται για λόγους ευθι­ξί­ας ο Υπουρ­γός Απα­σχό­λη­σης, Βασί­λης Μαγ­γί­νας, λόγω των απο­κα­λύ­ψε­ων για απα­σχό­λη­ση ανα­σφά­λι­στων αλλο­δα­πών και πολε­ο­δο­μι­κές παρα­βά­σεις στη βίλα του στο Κορω­πί. Στη θέση του τοπο­θε­τεί­ται η Φάνη Πάλ­λη — Πετραλιά.

2008 “Κανό­νι” 50 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων από τον Αμε­ρι­κα­νό χρη­μα­τι­στή Μπέρ­ναρντ Μέι­ντοφ, στη μεγα­λύ­τε­ρη χρη­μα­τι­στη­ρια­κή απά­τη όλων των εποχών.

2008 Την ίδια μέρα στην Ελλά­δα, παρα­δί­δε­ται στον πρό­ε­δρο της Βου­λής, Δημή­τρη Σιού­φα, το πόρι­σμα των πέντε μεγά­λων κομ­μά­των για την υπό­θε­ση της Μονής Βατο­πε­δί­ου. Παρου­σιά­ζο­νται πέντε δια­φο­ρε­τι­κές εκδοχές.

2010 Πέθα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της, Μπλέικ Εντουαρντς.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο