Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Ιουνίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 15 Ιου­νί­ου — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε 

1215 Ο Ιωάν­νης ο Ακτή­μων υπο­γρά­φει τη Magna Carta, το μεγά­λο χάρ­τη για τις αγγλι­κές ελευ­θε­ρί­ες, με την οποία παρα­χω­ρεί μέρος των εξου­σιών του στους ευγε­νείς. Περι­λαμ­βά­νει 63 άρθρα, που θεσπί­ζουν τους κανό­νες της λει­τουρ­γί­ας του αγγλι­κού πολιτεύματος.

1389 Η μάχη του Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου: Οι Σέρ­βοι, υπό τον πρί­γκι­πα Λάζα­ρο, πολε­μούν τα στρα­τεύ­μα­τα των Τούρ­κων, με αρχη­γό το Σουλ­τά­νο Μου­ράτ τον Α’, ανή­με­ρα του Αγί­ου Βίτου, κοντά στην Πρί­στι­να. Θα δώσουν μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μάχες της ανθρω­πό­τη­τας, με τους Οθω­μα­νούς να κερ­δί­ζουν μια «πύρ­ρειο» νίκη, καθώς υπο­χρε­ώ­νο­νται σε ανα­δί­πλω­ση, μετά το θάνα­το του Σουλ­τά­νου Μουράτ.

1667 Ο για­τρός του Λου­δο­βί­κου του 14ου, Ζαν Μπα­τίστ Ντε­νίς, πραγ­μα­το­ποιεί μετάγ­γι­ση αίμα­τος από πρό­βα­το σ’ ένα 15χρονο αγό­ρι (350 ml). Το αγό­ρι μετά από λίγο πεθαί­νει και ο για­τρός κατη­γο­ρεί­ται για φόνο. Θεω­ρεί­ται η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη μετάγ­γι­ση αίματος.

1843 Γεν­νιέ­ται ο Νορ­βη­γός συν­θέ­της και πια­νί­στας Έντ­βαρντ Γκριγκ.

1844 Ο Αμε­ρι­κα­νός εφευ­ρέ­της, Τσαρλς Γκου­ντ­γί­αρ, κατο­χυ­ρώ­νει την ευρε­σι­τε­χνία του για τα ομώ­νυ­μα ελα­στι­κά αυτοκινήτου.

1846 Αντι­πρό­σω­ποι της Βρε­τα­νί­ας και των ΗΠΑ υπο­γρά­φουν τη συν­θή­κη του Όρε­γκον, καθο­ρί­ζο­ντας έτσι τα σύνο­ρα ΗΠΑ — Καναδά

1849 Στο πλαί­σιο των γενι­κό­τε­ρων επα­να­στα­τι­κών ζυμώ­σε­ων και διερ­γα­σιών που λαμ­βά­νουν χώρα στη Γαλ­λία, οι εργά­τες της Λυών εξε­γεί­ρο­νται, στή­νουν οδο­φράγ­μα­τα και συγκρού­ο­νται με μονά­δες του στρα­τού. Οι μάχες εξε­λί­χθη­καν σπί­τι το σπί­τι, ενώ ο στρα­τός χρη­σι­μο­ποί­η­σε ακό­μα και πυρο­βο­λι­κό. Οι απώ­λειες των εργα­τών ήταν 150 νεκροί και τραυ­μα­τί­ες, ενώ σχε­δόν 2.000 οδη­γή­θη­καν στα δικαστήρια.

1856 Με το νομο­θε­τι­κό διά­ταγ­μα ΣΠΘ απο­φα­σί­ζε­ται η έκδο­ση γραμ­μα­το­σή­μου για τις ταχυ­δρο­μι­κές ανά­γκες της Ελλάδος.

1878 Βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στην Κύπρο και κατα­λαμ­βά­νουν το νησί.

1900 Φωτί­ζο­νται με φωτα­έ­ριο οι οδοί Στα­δί­ου, Ερμού, Αιό­λου και Φιλελ­λή­νων στην Αθήνα.

1914 Γεν­νή­θη­κε ο Γιού­ρι Αντρό­ποφ, ηγέ­της της Σοβιε­τι­κής Ένωσης

1917 Γεν­νή­θη­κε ο ρεμπέ­της, Μιχά­λης Γενί­τσα­ρης («Σαλ­τα­δό­ρος», «Εγώ μάγκας φαινόμουνα»)

genitsaris

1920 Η Γερ­μα­νία εκχω­ρεί τη Βόρεια Σιλε­σία στη Δανία.

1920 Γεν­νή­θη­κε ο Αλμπέρ­το Σόρ­ντι, ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους γελω­το­ποιούς του παγκό­σμιου κινηματογράφου

Αλμπέρ­το Σόρ­ντι, από τους κορυ­φαί­ους γελω­το­ποιούς του παγκό­σμιου κινηματογράφου

1940 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Στη Γαλ­λία, η σημαία του Γ’ Ράιχ υψώ­νε­ται στις Βερσαλίες.

1942 Στην Πελο­πόν­νη­σο πραγ­μα­το­ποιεί­ται συλ­λα­λη­τή­ριο 4.000 περί­που αγρο­τών της επαρ­χί­ας Πυλί­ας κατά των φόρων που είχε επι­βάλ­λει η κατο­χι­κή κυβέρ­νη­ση. Οι δια­δη­λώ­σεις των αγρο­τών κρά­τη­σαν 3 μέρες και τελι­κά δια­λύ­θη­καν από ισχυ­ρές δυνά­μεις του Ιτα­λι­κού στρα­τού και της χωρο­φυ­λα­κής. Συνε­λή­φθη­σαν 12 αγρό­τες, οι οποί­οι κλεί­στη­καν στις φυλα­κές Αλε­ξαν­δρά­κη στην Καλαμάτα.

1944 Στις 15 και 16 του μηνός τμή­μα­τα του ΕΛΑΣ Αθή­νας (Α’ Σώμα Στρα­τού), με την υπο­στή­ρι­ξη του λαού αντι­με­τω­πί­ζουν ηρω­ι­κά επι­δρο­μή χιτλε­ρι­κών και ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών στην Και­σα­ρια­νή, προ­ξε­νώ­ντας τους 45 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες. Στις 16/6 όλα τα μαγα­ζιά της συνοι­κί­ας κλεί­νουν σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας, ενώ 2.000 κάτοι­κοι πραγ­μα­το­ποιούν διαδήλωση.

1944 Οι εργα­ζό­με­νοι της Λει­βα­διάς κατε­βαί­νουν σε γενι­κή απερ­γία σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τη σφα­γή του Διστό­μου από τους Ναζί. Την ίδια μέρα τμή­μα­τα της ΙΙΙ Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ χτυ­πούν τους οχυ­ρω­μέ­νους στο χωριό Βαλ­τέ­τσι Γερ­μα­νούς και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, προ­ξε­νώ­ντας του βαριές απώ­λειες (200 νεκροί και τραυματίες).

1946 Γεν­νή­θη­κε ο τρα­γου­δι­στής, Ντέ­μης Ρούσσος

1952 Δημο­σιεύ­ε­ται στις ΗΠΑ το “Ημε­ρο­λό­γιο της Άννας Φρανκ”.

anna7

1954 Ιδρύ­ε­ται στη Βασι­λεία της Ελβε­τί­ας η UEFA (Union of European Football Associations), με πρω­το­βου­λία των ποδο­σφαι­ρι­κών ομο­σπον­διών Ιτα­λί­ας, Γαλ­λί­ας και Βελγίου.

1956 Ανα­κα­λύ­πτε­ται στην Πύλο το μεγα­λο­πρε­πές ανά­κτο­ρο του Νέστο­ρα, σε πολύ καλή κατάσταση.

1960 Ο Βέρ­νερ φον Μπρά­ουν ανα­κοι­νώ­νει ότι η IBM παρέ­δω­σε στον αμε­ρι­κα­νι­κό στρα­τό πανί­σχυ­ρο ηλε­κτρο­νι­κό υπο­λο­γι­στή «μεγέ­θους μικράς οικίας».

1964 Τα τελευ­ταία γαλ­λι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­χω­ρούν από την Αλγερία.

1977 Διε­ξά­γο­νται στην Ισπα­νία οι πρώ­τες ελεύ­θε­ρες δημο­κρα­τι­κές εκλο­γές τα τελευ­ταία 41 χρό­νια, δύο χρό­νια μετά το θάνα­το του δικτά­το­ρα, Φραν­σί­σκο Φράν­κο. Νική­τρια ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Δημο­κρα­τι­κή Ενω­ση Κέντρου του Αντόλ­φο Σουά­ρεθ Γκονζάλες.

1982 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου ανα­κοι­νώ­νει την υπο­τί­μη­ση της δραχ­μής κατά 15%.

1982 Η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση ανα­λαμ­βά­νει τη δέσμευ­ση να μη χρη­σι­μο­ποι­ή­σει πρώ­τη πυρη­νι­κά όπλα. Στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση προ­βαί­νει ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της ΕΣΣΔ Αντρέι Γκρο­μί­κο, μιλώ­ντας στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό.

1983 Αρχί­ζει στο Διαρ­κές Στρα­το­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης η δίκη του 23χρονου “δρά­κου” λοκα­τζή Κυριά­κου Παπαχρόνη.

1986 Σε ηλι­κία 86 ετών πεθαί­νει στη Γενεύη ο διά­ση­μος Αργε­ντι­νός συγ­γρα­φέ­ας Χόρ­χε Λουίς Μπόρχες

1991 Η Κρο­α­τία απο­χω­ρεί από τη Γιου­γκο­σλα­βι­κή Ομο­σπον­δία και ανα­κη­ρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της.

1994 Πέθα­νε ο μεγά­λος συν­θέ­της, Μάνος Χατζι­δά­κις

manos

1995 Δύο ισχυ­ροί σει­σμοί μεγέ­θους 6,1 και 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, πλήτ­τουν το Αίγιο, με απο­τέ­λε­σμα 31 άνθρω­ποι να σκο­τω­θούν και δεκά­δες να τραυ­μα­τι­στούν. Τα μισά σπί­τια της πόλης κρί­νο­νται ακα­τοί­κη­τα. Για πρώ­τη φορά μετέ­χει απο­τε­λε­σμα­τι­κά στις προ­σπά­θειες διά­σω­σης η Ειδι­κή Μονά­δα Αντι­με­τώ­πι­σης Κατα­στρο­φών της Πυρο­σβε­στι­κής (ΕΜΑΚ).

1996 Πέθα­νε η Αμε­ρι­κα­νί­δα τρα­γου­δί­στρια, Έλα Φιτζέραλντ.

2001 Πέθα­νε η ηθο­ποιός Μαρία Φωκά

foka

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο