Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Νοεμβρίου

565 Μετά το θάνα­το του Ιου­στι­νια­νού, ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου ο Ιου­στί­νος Β’.

1315 Στη μάχη του Μορ­γκάρ­τεν, τοξό­τες της Ελβε­τι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας στή­νουν ενέ­δρα και νικούν τις αυστρια­κές δυνά­μεις του Λεο­πόλ­δου Α’, δού­κα της Αυστρίας.

1492 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος σημειώ­νει στο ημε­ρο­λό­γιό του τη χρή­ση καπνού από τους Ινδιά­νους. Είναι η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη ανα­φο­ρά για τον καπνό.

1741 Γεν­νή­θη­κε ο Γιό­χαν Κάσπαρ Λάβα­τερ, ελβε­τός θεο­λό­γος, μυστι­κι­στής και ποι­η­τής. Υπήρ­ξε θεμε­λιω­τής της φυσιο­γνω­μι­κής, τέχνης δια­γνώ­σε­ως των χαρα­κτή­ρων, με βάση τη δυνα­μι­κή της εκφρά­σε­ως του προ­σώ­που. (Θαν. 2/1/1801)

1863 Υπο­γρά­φε­ται η Συν­θή­κη μετα­ξύ Ρωσί­ας, Αυστρί­ας, Γαλ­λί­ας, Πρω­σί­ας και Αγγλί­ας, δια της οποί­ας η τελευ­ταία παραι­τεί­ται των Ιονί­ων Νήσων, που παρα­χω­ρού­νται στην Ελλάδα.

1884 Αρχί­ζει η διά­σκε­ψη του Βερο­λί­νου για το δια­κα­νο­νι­σμό του αποι­κια­κού καθε­στώ­τος στη Νότια Αφρι­κή. Οι Μπό­ερς (Ολλαν­δοί άποι­κοι) ήταν οι προ­σω­ρι­νά χαμέ­νοι. Ο μαύ­ρος πλη­θυ­σμός το μόνι­μο θύμα για περισ­σό­τε­ρο από έναν αιώνα.

1889 Αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις ανα­τρέ­πουν το βασι­λιά της Βρα­ζι­λί­ας, Δον Πέντρο Β’ και απο­κα­θι­στούν τη δημοκρατία.

1904 Ο Αμε­ρι­κα­νός Κινγκ Ζιλέτ πατε­ντά­ρει την πρώ­τη ξυρι­στι­κή λεπί­δα που φέρει το όνο­μά του (Gillette).

1907 Γεν­νή­θη­κε ο Κλά­ους Φον Στά­ου­φεν­μπεργκ, γερ­μα­νός στρα­τιω­τι­κός, που απο­πει­ρά­θη­κε να δολο­φο­νή­σει τον Χίτλερ. (Θαν. 21/7/1944)

1913 Η Ρωσία ζητά­ει να απο­κτή­σει δικαιώ­μα­τα συγκυ­ριαρ­χί­ας στο Άγιο Όρος και ισο­πο­λι­τεί­ας μετα­ξύ ελλή­νων και ρώσων μοναχών.

1917 Πεθαί­νει ο Γάλ­λος κοι­νω­νιο­λό­γος Ντα­βίντ Εμίλ Ντιρ­κέμ, ένας εκ των θεμε­λιω­τών της επι­στή­μης της κοινωνιολογίας.

1920 Συνε­δριά­ζει για πρώ­τη φορά η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Κοι­νω­νί­ας των Εθνών, προ­δρό­μου του ΟΗΕ. 41 χώρες ανυ­ψώ­νουν τις σημαί­ες τους στη Γενεύη.

1921 Το διά­βη­μα της Αγγλί­ας υπέρ των ελλη­νο­τουρ­κι­κών κρα­τών απο­τυγ­χά­νει. Ο Κεμάλ δηλώ­νει στους άγγλους απε­σταλ­μέ­νους στην Άγκυ­ρα, ότι δεν εννο­εί να έλθει σε συζή­τη­ση με τους έλλη­νες, αν δε δηλώ­σουν ότι παραι­τού­νται της Ανα­το­λι­κής Θρά­κης και ότι απο­χω­ρούν από τη Μικρά Ασία.

1922 Το έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο που δικά­ζει τους πρω­ται­τί­ους της μικρα­σια­τι­κής κατα­στρο­φής, εκδί­δει την ετυ­μη­γο­ρία του στις 6:30 το πρωί. Στις 11:30 π.μ. οι «6» εκτε­λού­νται. Πρό­κει­ται για τους Δημή­τριο Γού­να­ρη (πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός), Πέτρο Πρω­το­πα­πα­δά­κη ( πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός), Νικό­λαο Στρά­το (πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός), Νικό­λαο Θεο­τό­κη (Υπουρ­γός Στρα­τιω­τι­κών στην κυβέρ­νη­ση Πρω­το­πα­πα­δά­κη), Γεώρ­γιο Μπαλ­τα­τζή (Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών στις κυβερ­νή­σεις Γού­να­ρη και Πρω­το­πα­πα­δά­κη) και Γεώρ­γιο Χατζα­νέ­στη (Αρχι­στρά­τη­γος Μικράς Ασί­ας και Θρά­κης). Ο Μιχά­λης Γού­δας και ο Ξενο­φώ­ντας Στρα­τη­γός κατα­δι­κά­ζο­νται σε ισόβια.

1939 Γεν­νιέ­ται ο συγ­γρα­φέ­ας Κωστής Μοσκώφ, επί τρεις τετρα­ε­τί­ες εκλεγ­μέ­νος δημο­τι­κός σύμ­βου­λος στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης υπο­στη­ρι­ζό­με­νος από το ΚΚΕ (και Δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης για τρεις μήνες), καθώς και στέ­λε­χος του Κέντρου Μαρ­ξι­στι­κών Ερευ­νών (ΚΜΕ).

ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ: Ερω­τεύ­τη­κε τον άνθρω­πο και τους αγώ­νες του

1943 Ο αρχη­γός των SS, Χάιν­ριχ Χίμ­λερ, δια­τάσ­σει όλοι οι τσιγ­γά­νοι να τεθούν στο ίδιο επί­πε­δο με τους Εβραί­ους και να στα­λούν στα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης (Porajmos).

1944 Ειρη­νι­κοί δια­δη­λω­τές στην οδό Πανε­πι­στη­μί­ου δέχο­νται δολο­φο­νι­κά πυρά από τα ξενο­δο­χεία που κρα­τούν μέλη της δοσι­λο­γι­κής φασι­στι­κής οργά­νω­σης «Χ» (του Γ. Γρί­βα). Βρε­τα­νι­κά στρα­τιω­τι­κά τμή­μα­τα κατα­φθά­νουν αμέ­σως προς υπε­ρά­σπι­ση των χιτών, προ­κα­λώ­ντας αγα­νά­κτη­ση στο λαό της Αθήνας.

1960 Στις ΗΠΑ, καθελ­κύ­ε­ται το πρώ­το υπο­βρύ­χιο με πυρη­νι­κούς πυραύ­λους, το “Τζορτζ Ουάσινγκτον”.

1966 Πεθαί­νει ο αρσι­βα­ρί­στας Δημή­τρης Τόφαλος.

1972 Το δεξα­με­νό­πλοιο «Παγκό­σμιος Ήρω­ας», ιδιο­κτη­σί­ας του Ομί­λου Νιάρ­χου, συγκρού­ε­ται με το οχη­μα­τα­γω­γό του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού «Μέρ­λιν» μέσα στον Φαλη­ρι­κό Όρμο και μόλις 5 μίλια έξω από την είσο­δο του λιμέ­να του Πει­ραιά. Το οχη­μα­τα­γω­γό βυθί­ζε­ται, παρα­σύ­ρο­ντας στο θάνα­το τα 44 από τα 58 μέλη του πληρώματος.

1973 Οι φοι­τη­τές κλεί­νο­νται στα Πολυ­τε­χνεία Αθη­νών και Θεσ­σα­λο­νί­κης και καλούν το λαό σε εξέ­γερ­ση κατά της χούντας.

1976 Επι­βάλ­λο­νται τα πρώ­τα μέτρα για το νέφος στην Αθή­να με την κατάρ­γη­ση του μαζούτ ως καύ­σι­μης ή θερ­μα­ντι­κής ύλης σε σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις γύρω από την Ακρόπολη.

1982 Στην Πολω­νία, ο Λεχ Βαλέ­σα, πρώ­ην πρό­ε­δρος του απα­γο­ρευ­μέ­νου εργα­τι­κού συν­δι­κά­του «Αλλη­λεγ­γύη», απο­φυ­λα­κί­ζε­ται έπει­τα από 11 μήνες.

1983 Τα κατε­χό­με­να της Κύπρου ανα­κη­ρύσ­σο­νται από τον Ραούφ Ντεν­κτάς σε «Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κύπρου». Λίγες μέρες αργό­τε­ρα το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ με το ψήφι­σμα 541/83 θα κατα­δι­κά­σει τη συγκε­κρι­μέ­νη ενέρ­γεια. Ανή­με­ρα, σε μια ακό­μα προ­βο­κα­τό­ρι­κη ενέρ­γειά της, η «17Ν» δολο­φο­νεί στο Φάλη­ρο τον Τούρ­κο διπλω­μά­τη Ομέρ Σιπαχίογλου.

1988 Η Οργά­νω­ση για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης ανα­κη­ρύσ­σει στο Αλγέ­ρι αυτό­νο­μο παλαι­στι­νια­κό κρά­τος στα κατε­χό­με­να από το Ισρα­ήλ εδάφη.Η Εκτε­λε­στι­κή Επι­τρο­πή της PLO ανα­θέ­τει τα καθή­κο­ντα του αρχη­γού της κυβέρ­νη­σης στο Για­σέρ Αραφάτ.

1991 Με τη χορή­γη­ση της προ­κα­τα­βο­λής στην κοι­νο­πρα­ξία «Ολυ­μπια­κό Μετρό», αρχί­ζουν τυπι­κά οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή του μετρό της Αθήνας.

1994 Στη Γερ­μα­νία, με πλειο­ψη­φία μίας μόνον ψήφου, επα­νε­κλέ­γε­ται στην καγκε­λα­ρία, ο Χέλ­μουτ Κολ.

1994 Η Ουγ­γα­ρία ζητά από τις ρωσι­κές αρχές την επι­στρο­φή 4.000 έργων και αντι­κει­μέ­νων τέχνης που είχαν κατα­σχε­θεί από το στρα­τό της πρώ­ην ΕΣΣΔ μετά το Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

1995 Λήγει η εξέ­γερ­ση στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού και ελευ­θε­ρώ­νο­νται οι έξι όμη­ροι, μετά τις δια­βε­βαιώ­σεις του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης, ότι θα ικα­νο­ποι­η­θούν τα αιτή­μα­τα των κρατουμένων.

1998 Η Ελλά­δα σημειώ­νει τη μεγα­λύ­τε­ρη διά­κρι­ση της ιστο­ρί­ας της στην άρση βαρών, στο 69ο παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα που ολο­κλη­ρώ­νε­ται στο Λάχτι της Φιλαν­δί­ας. Ανα­κη­ρύσ­σε­ται παγκό­σμια πρω­τα­θλή­τρια, μαζί με τη Βουλ­γα­ρία, κατα­κτώ­ντας 15 μετάλ­λια (6 χρυ­σά, 4 αργυ­ρά και 5 χάλκινα).

2003 Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη γίνε­ται στό­χος βομ­βι­στι­κών επι­θέ­σε­ων. Από το φονι­κό χτύ­πη­μα κατά δύο εβραϊ­κών συνα­γω­γών, 25 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται και δεκά­δες τραυ­μα­τί­ζο­νται. Την ευθύ­νη ανα­λαμ­βά­νει τουρ­κι­κή ισλα­μι­κή οργά­νω­ση για λογα­ρια­σμό και της Αλ Κάιντα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο