Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου

Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου.
Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1254 Γεν­νή­θη­κε ο Μάρ­κο Πόλο, Βενε­τός έμπο­ρος εξε­ρευ­νη­τής. (Θαν. 8/1/1324)

1789 Γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας Τζέιμς Φένι­μορ Κού­περ («Ο Τελευ­ταί­ος των Μοϊ­κα­νών») (Θαν. 14/9/1851)

CUPER

1821 Ανα­κη­ρύσ­σο­νται ανε­ξάρ­τη­τα κρά­τη η Κόστα Ρίκα, η Γουα­τε­μά­λα, η Ονδού­ρα, η Νικα­ρά­γουα και το Σαλ­βα­δόρ. Μια μέρα που συμ­βο­λί­ζει τον αγώ­να των λαών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής για την απο­τί­να­ξη των δεσμών της ισπα­νι­κής και πορ­το­γα­λι­κής αποικιοκρατίας.

1890 Γεν­νή­θη­κε η Αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας αστυ­νο­μι­κών μυθι­στο­ρη­μά­των, Αγκά­θα Κρίστι

1916 Ο «Μικρός Γουί­λι», το πρώ­το τανκ που κατα­σκευά­στη­κε από τους Βρε­τα­νούς, χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά κατά των Γερ­μα­νών στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, στη Μάχη του Σομ.

1917 Ο πρω­θυ­πουρ­γός, Αλε­ξά­ντερ Κερέν­σκυ, ανα­κη­ρύσ­σει τη Ρωσία σε Δημο­κρα­τία, η οποία δε θα επι­ζή­σει πάνω από ενά­μι­ση μήνα, καθώς στις αρχές Νοεμ­βρί­ου του ίδιου χρό­νου θα επι­κρα­τή­σουν οι Μπολ­σε­βί­κοι του Λένιν.

1919 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της ημε­ρή­σιας εφη­με­ρί­δας «Καθη­με­ρι­νή».

1919 Συνέρ­χε­ται στη Λάρι­σα Παν­θεσ­σα­λι­κή Αγρο­τι­κή Σύσκε­ψη με θέμα την πάλη για την απαλ­λο­τρί­ω­ση των τσι­φλι­κιών 902.gr).

1920 Καταρ­γού­νται οι φυλα­κές Παλα­μη­δί­ου στο Ναύπλιο.

1921 Πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο προ­ά­στιο του Λον­δί­νου Χαϊ­γκέιτ ο δεύ­τε­ρος γάμος του Ελευ­θέ­ριου Βενι­ζέ­λου με την πλού­σια ομο­γε­νή, Έλε­να Στε­φά­νο­βικ Σκυλίτση.

1922 Μετά τη συγκρό­τη­ση της Επα­να­στα­τι­κής Επι­τρο­πής σε Χίο και Μυτι­λή­νη, ο στρα­τη­γός Θεό­δω­ρος Πάγκα­λος, χωρίς καμιά συνεν­νό­η­ση με τους ηγέ­τες της Επα­νά­στα­σης, οργα­νώ­νει «διευ­θυ­ντή­ριο» και αρχί­ζει να διοι­κεί την Αθή­να, να διο­ρί­ζει στρα­τιω­τι­κά και πολι­τι­κά στε­λέ­χη και να πραγ­μα­το­ποιεί συλλήψεις.

1928 Ο Αλε­ξά­ντερ Φλέ­μινγκ ανα­κα­λύ­πτει την πενικιλίνη.

1934 Αρχί­ζουν να αφαι­ρού­νται οι γραμ­μές του τραμ από τους δρό­μους της Αθή­νας. Στη θέση του θα δρο­μο­λο­γη­θούν λεωφορεία.

1935 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ υιο­θε­τεί τη σβά­στι­κα ως επί­ση­μο σύμ­βο­λο της Ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Την ίδια μέρα, ψηφί­ζο­νται από το 7ο συνέ­δριο των γερ­μα­νών εθνι­κο­σο­σια­λι­στών οι Φυλε­τι­κοί Νόμοι της Νυρεμ­βέρ­γης, οι οποί­οι κατο­χυ­ρώ­νουν νομι­κά τον αντι­ση­μι­τι­σμό. Ειδι­κό­τε­ρα ο “νόμος για τη γερ­μα­νι­κή ιθα­γέ­νεια” και ο “νόμος για την προ­στα­σία του γερ­μα­νι­κού αίμα­τος και της γερ­μα­νι­κής τιμής” αφαι­ρούν τη γερ­μα­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα από τους Γερ­μα­νο­ε­βραί­ους και απα­γο­ρεύ­ουν το γάμο ανά­με­σα σε Εβραί­ους και μη- Εβραίους.

1936 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός, Αλέ­ξαν­δρος Ζαΐ­μης, ο οποί­ος διε­τέ­λε­σε πρω­θυ­πουρ­γός και πρό­ε­δρος της Δημοκρατίας

1938 Πέθα­νε ο γλύ­πτης, Γιαν­νού­λης Χαλεπάς

xalepas

1939 Η μάχη του Χαλ­χίν Γκολ λήγει με απο­φα­σι­στι­κή νίκη των Σοβιε­τι­κών και Μογ­γο­λι­κών στρα­τευ­μά­των κατά του Ιαπω­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Η ολο­κλη­ρω­τι­κή ήττα της Ιαπω­νι­κής 6ης Στρα­τιάς διέ­λυ­σε τα σχέ­δια των Ιαπώ­νων για προ­έ­λα­ση προς τη Σοβιε­τι­κή Ένωση.

1944 Έπει­τα από 3ήμερο σκλη­ρό αγώ­να κατά των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών, οι δυνά­μεις του 8ου και 9ου Συντάγ­μα­τος του ΕΛΑΣ, μαζί με τον εφε­δρι­κό ΕΛΑΣ Μεσ­ση­νί­ας, απε­λευ­θε­ρώ­νουν τη κωμό­πο­λη του Μελι­γα­λά, στην οποία είχαν ταμπου­ρω­θεί σχε­δόν 1.000 ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες σε μια ύστα­τη προ­σπά­θεια να εμπο­δί­σουν την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Μεσ­ση­νί­ας από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

1946 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της, Όλι­βερ Στό­ουν («Πλα­τούν», «Γεν­νη­μέ­νος την 4η Ιουλίου»)

Όλι­βερ Στό­ουν: Πέντε αξέ­χα­στες ται­νί­ες του βρα­βευ­μέ­νου Αμε­ρι­κα­νού σκηνοθέτη

 

1946 Γεν­νή­θη­κε η ηθο­ποιός και βου­λευ­τής του ΠΑΣΟΚ, Νόρα Κατσέλη

1946 Ανα­κη­ρύσ­σε­ται η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Βουλγαρίας.

1946 Οι Αρχές κατα­λαμ­βά­νουν τα γρα­φεία του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη.

1947  Τμή­μα­τα του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας κατα­λαμ­βά­νουν το Ροδο­λεί­βος στο Νομό Σερ­ρών, ενώ τετρα­κό­σιοι έφιπ­ποι μπαί­νουν στη Λιγύ­ρα της Λαμί­ας (902.gr)

1952 Ο ΟΗΕ παρα­χω­ρεί την Ερυ­θραία στην Αιθιοπία.

1956 Ξεκι­νά το 8ο Συνέ­δριο του ΚΚ Κίνας (15–27/9/1956), το πρώ­το μετά την επι­τυ­χή έκβα­ση της Κινε­ζι­κής Επα­νά­στα­σης το 1949.

1959 Ο Νική­τα Χρου­στσόφ είναι ο πρώ­τος ηγέ­της της ΕΣΣΔ που επι­σκέ­πτε­ται τις ΗΠΑ. Η επί­σκε­ψη θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

1960 Στο σπή­λαιο των Πετρα­λώ­νων, στη Χαλ­κι­δι­κή, ανα­κα­λύ­πτε­ται κρα­νίο Αρχαν­θρώ­που που έζη­σε στην Παλαιο­λι­θι­κή Επο­χή. Η χρο­νο­λό­γη­ση του κρα­νί­ου έδει­ξε ότι ήταν έως και 700.000 ετών.

1963 Ο Αχμέτ Μπεν Μπέ­λα, ηγέ­της του Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που της Αλγε­ρί­ας, γίνε­ται ο πρώ­τος Πρό­ε­δρος της ανε­ξάρ­τη­της Αλγε­ρί­ας, που έως τότε ήταν Γαλ­λι­κή αποικία.

1968 Ιδρύ­ε­ται, η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας (ΚΝΕ).

Από την ΟΚΝΕ στην ΚΝΕ – Σύντο­μο χρο­νι­κό των νεο­λαι­ί­στι­κων οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ

1975 Στην Ελλά­δα, αρχί­ζουν να κυκλο­φο­ρούν δοκι­μα­στι­κά τρό­λεϊ χωρίς εισπράκτορα.

1982 Ο Πάπας Ιωάν­νης Παύ­λος Β’ ξεση­κώ­νει θύελ­λα στο Ισρα­ήλ, μετά την προ­σω­πι­κή ακρό­α­ση που έδω­σε στον Παλαι­στί­νιο ηγέ­τη, Γιά­σερ Αραφάτ.

1982 Στην Ελλά­δα, διε­ξά­γε­ται ο πρώ­τος ποδο­σφαι­ρι­κός αγώ­νας στο ΟΑΚΑ μετα­ξύ Ολυ­μπια­κού και Έστερ Σου­η­δί­ας (2–0) για το Κύπελ­λο Πρωταθλητριών.

1989 Κατα­τί­θε­ται στη Βου­λή το πόρι­σμα της προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής για το σκάν­δα­λο Κοσκω­τά, σύμ­φω­να με το οποίο βασι­κός υπεύ­θυ­νος φέρε­ται ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός, Ανδρέ­ας Παπανδρέου.

1994 Η Βου­λή παρα­πέ­μπει στο Ειδι­κό Δικα­στή­ριο τους Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη, Ιωάν­νη Παλαιο­κρα­σά και Ανδρέα Ανδρια­νό­που­λο για την υπό­θε­ση της πώλη­σης της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

1999 Ανα­λαμ­βά­νει Πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής ο ιτα­λός, Ρομά­νο Πρόντι.

2000 Ξεκι­νούν οι 27οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες στο Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας. Μετέ­χουν 10.200 αθλη­τές και αθλή­τριες από 200 χώρες σε 28 αθλή­μα­τα. Ο Νίκος Κακλα­μα­νά­κης είναι ο πρώ­τος αθλη­τής που πατά­ει τον αγω­νι­στι­κό χώρο του Ολυ­μπια­κού Στα­δί­ου ως σημαιο­φό­ρος της Ελλη­νι­κής Αποστολής.

2001 «Βρι­σκό­μα­στε σε πόλε­μο» ανα­φέ­ρει ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, σε δήλω­σή του και υπό­σχε­ται «σαρω­τι­κή, επί­μο­νη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή» απά­ντη­ση στα χτυ­πή­μα­τα των τρομοκρατών.

2001 Ενθρο­νί­ζε­ται ο νέος Πατριάρ­χης Ιερο­σο­λύ­μων Ειρηναίος.

2006 Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα δημο­σιο­γρά­φος, Οριά­να Φαλάτσι.

2008 Πέθα­νε ο ηθο­ποιός Σταύ­ρος Παρά­βας  (Γεν. 15/4/1935)

partavas

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο