Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Αυγούστου

1743 ο πατέ­ρας του μποξ Jack Broughton δια­τυ­πώ­νει τους πρώ­τους κανό­νες πυγ­μα­χί­ας στην Αγγλία σύμ­φω­να με τους οποί­ους απα­γο­ρεύ­ο­νται οι κεφα­λιές, οι κλω­τσιές και τα χτυ­πή­μα­τα κάτω από την κοιλιά

1746 γεν­νή­θη­κε ο Ζοα­κίν Ζοζέ Ντα Σίλ­βα, γνω­στός ως Τσι­ρα­ντέν­τσις, ηγέ­της της επα­νά­στα­σης για την ανε­ξαρ­τη­σία της Βρα­ζι­λί­ας. (Θαν. 21/4/1792)

1849 Ένο­πλη εξέ­γερ­ση ξεσπά στην Κεφα­λο­νιά κατά της βρε­τα­νι­κής κυριαρ­χί­ας. Η εξέ­γερ­ση κατα­στέλ­λε­ται από το βρε­τα­νι­κό στρα­τό, ενώ οι ηγέ­τες της συλ­λαμ­βά­νο­νται και εκτε­λού­νται δι’ απαγχονισμού.

1888 γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Thomas Edward Lawrence, γνω­στός και ως ο Λόρενς της Αραβίας

1912 συλ­λα­λη­τή­ριο των Ηπει­ρω­τών πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να, που αντι­δρούν στην προ­σπά­θεια αλβα­νο­ποί­η­σης της Ηπείρου.

1916 Οι στρα­τιω­τι­κές μονά­δες της περιο­χής της Θεσ­σα­λο­νί­κης παύ­ουν να ανα­γνω­ρί­ζουν την κυβέρ­νη­ση των Αθη­νών, συνι­στούν την Επι­τρο­πή Εθνι­κής Αμύ­νης και απο­φα­σί­ζουν να πάρουν μέρος στον πόλε­μο στο πλευ­ρό των συμ­μά­χων της Αντάντ.

1918 Αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα απο­βι­βά­ζο­νται στο Βλα­δι­βο­στόκ, στα πλαί­σια της διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­στι­κής στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης 16 κρα­τών κατά των επα­να­στα­τη­μέ­νων λαών της Ρωσίας.

1919 συζη­τή­σεις διε­ξά­γο­νται για την επί­λυ­ση του Θρα­κι­κού Θέμα­τος. Οι Αμε­ρι­κα­νοί υπο­στη­ρί­ζουν τις βουλ­γα­ρι­κές απόψεις.

1919 γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Αντώ­νης Σαμαράκης

Αντώ­νης Σαμα­ρά­κης, ο συγ­γρα­φέ­ας της πίστης και της ελπίδας

1920 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και μυθι­στο­ριο­γρά­φος Τσαρλς Μπουκόφσκι

1921 σκλη­ρές μάχες λαμ­βά­νουν χώρα μετα­ξύ των ελλη­νι­κών και τουρ­κι­κών δυνά­με­ων, στη μάχη για την κατά­λη­ψη των υψω­μά­των του Τουρ­μπάν Τεπέ και των Δίδυ­μων Λόφων.

1930 δημιουρ­γού­νται τα πρώ­τα έγχρω­μα κινού­με­να σχέ­δια. Δημιουρ­γός τους ο Αμε­ρι­κα­νός Ub Iwerks.

1936 Το καθε­στώς της 4ης Αυγού­στου του Ι. Μετα­ξά οργα­νώ­νει δημό­σια καψί­μα­τα «ανθελ­λη­νι­κών» βιβλί­ων σε κεντρι­κές πλα­τεί­ες πόλε­ων, κατά το παρά­δειγ­μα των Ναζί

Μπ. Μπρεχτ «Το κάψι­μο των βιβλίων»

1936 ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι 11οι Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες του Βερο­λί­νου που γίνο­νται κάτω από το βλέμ­μα του Χίτλερ. Για πρώ­τη φορά μετα­φέ­ρε­ται η Ολυ­μπια­κή Φλό­γα από την Αρχαία Ολυ­μπία με 3.075 δρο­μείς. Στην τελε­τή έναρ­ξης της 1ης Αυγού­στου σημαιο­φό­ρος της Ελλη­νι­κής Ομά­δας είναι ο 67χρονος Σπύ­ρος Λού­ης, που τον έχει προ­σω­πι­κά προ­σκα­λέ­σει ο Χίτλερ. Πρω­το­εμ­φα­νί­ζο­νται το μπά­σκετ και το χάντ­μπολ. Παίρ­νουν μέρος 3.410 αθλη­τές και 328 αθλή­τριες από 46 κρά­τη. Αθλη­τής των αγώ­νων ανα­δει­κνύ­ε­ται ο Τζέ­σε Όου­ενς, που κερ­δί­ζει 4 χρυ­σά μετάλ­λια: στα 100μ (10.3 στις 3/8), στα 200μ (20.7 στις 5/8), στο άλμα εις μήκος (8.06 στις 4/8) και στα 4x100μ (39.8 στις 9/8) ρεκόρ που θα επα­να­λά­βει ο Carl Lewis το 1984 στο Λος Αντζε­λες, που όπως και ο Owens είναι γεν­νη­μέ­νος στην Αλαμπάμα.

1 Αυγού­στου 1936: Ολυ­μπια­κοί Αγώ­νες Βερολίνου

1943 Οι γερ­μα­νι­κές δυνά­μεις κατο­χής δολο­φο­νούν στο χωριό Κομ­μέ­νο Άρτας 317 κατοί­κους (μετα­ξύ αυτών και 97 παι­διά έως 15 ετών), με το πρό­σχη­μα πως στο χωριό εμφα­νί­στη­κε ομά­δα ανταρτών

Η φρι­κια­στι­κή σφα­γή στο Κομ­μέ­νο Άρτας – Σαν σήμε­ρα 16 Αυγού­στου 1943 – Το τρα­γού­δι για το Ολοκαύτωμα

1949 πέθα­νε η μυθι­στο­ριο­γρά­φος Μάρ­γκα­ρετ Μίτσελ

1954 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Τζέιμς Κάμερον

1959 γεν­νή­θη­κε η ντί­βα της ποπ και ηθο­ποιός Μαντό­να, κατά κόσμο Μαντό­να Λουίζ Βερό­νι­κα Τσικόνε

1960 γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός Τίμο­θι Χάτον.

1960 επί­ση­μη ανα­κή­ρυ­ξη της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας. Πρό­ε­δρος ανα­λαμ­βά­νει ο αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος, με αντι­πρό­ε­δρο τον τουρ­κο­κύ­πριο Κιουτσούκ.

1969 Ο για­τρός Βασί­λης Τσι­ρώ­νης κατα­λαμ­βά­νει αερο­πλά­νο της Ολυ­μπια­κής, που εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να — Αγρί­νιο — Ιωάν­νι­να με 28 επι­βαί­νο­ντες και το οδη­γεί στα Τίρα­να της Αλβα­νί­ας, θέλο­ντας με αυτό τον τρό­πο να εκφρά­σει τη δια­μαρ­τυ­ρία του για το δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς της Ελλάδας.

1977 πέθα­νε ο βασι­λιάς του rock ‘n roll Έλβις Πρίσλεϊ.

1990 στη Νότια Αφρι­κή, 140 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους στις φυλε­τι­κές ταρα­χές σε κωμο­πό­λεις γύρω από το Γιοχάνεσμπουργκ.

1991 οι ΗΠΑ πραγ­μα­το­ποιούν υπό­γεια πυρη­νι­κή δοκι­μή στη Νεβάδα.

1995 στην Τσε­τσε­νία αρχί­ζει ο αφο­πλι­σμός των ανταρ­τών, όπως προ­βλέ­πει η στρα­τιω­τι­κή συμ­φω­νία με τη Ρωσία

2005 πέθα­νε η Βίκυ Μοσχο­λιού, Ελλη­νί­δα λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια. (Γεν. 17/5/1943)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο