Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμερα 16 Δεκεμβρίου - Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου. Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

944 Ο βυζα­ντι­νός αυτο­κρά­το­ρας Ρωμα­νός Α’ εκδιώ­κε­ται από το θρό­νο από τους γιους του Στέ­φα­νο Λεκα­πη­νό και Κων­στα­ντί­νο. Τον απο­μα­κρύ­νουν πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κά από την εξου­σία και τον εξό­ρι­ζουν στην νήσο Πρώτη.

1041 Ο Μιχα­ήλ Ε’ ο Καλα­φά­της ανα­γο­ρεύ­ε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, αμέ­σως μετά το θάνα­το του Μιχα­ήλ Δ’.

1431 Ο Ερρί­κος ΣΤ’ της Αγγλί­ας στέ­φε­ται βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας στην Νοτρ Νταμ του Παρισιού.

1497 Ο πορ­το­γά­λος θαλασ­σο­πό­ρος Βάσκο Ντα Γκά­μα περι­πλέ­ει το Ακρω­τή­ριο της Καλής Ελπίδας.

1653 Ο Όλι­βερ Κρόμ­γου­ελ, πρω­τερ­γά­της της αγγλι­κής επα­νά­στα­σης ανα­κη­ρύσ­σε­ται Λόρ­δος Προ­στά­της της Αγγλί­ας, της Σκο­τί­ας και της Ιρλανδίας.

1707 Σημειώ­νε­ται η τελευ­ταία κατα­γε­γραμ­μέ­νη έκρη­ξη στο ηφαί­στειο Φού­τζι στην Ιαπωνία.

1770 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Γερ­μα­νός πια­νί­στας και συν­θέ­της της κλασ­σι­κής μου­σι­κής Λού­ντ­βιχ Βαν Μπετόβεν.

betoven

1773 Οι κάτοι­κοι της Βοστό­νης αδειά­ζουν στο λιμά­νι το φορ­τίο τριών βρε­τα­νι­κών καρα­βιών που μετα­φέ­ρουν τσάι, προ­κει­μέ­νου να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για το φόρο που επι­βάλ­λουν οι βρε­τα­νι­κές Αρχές στο τσάι που προ­έρ­χε­ται από τις αποι­κί­ες. Το γεγο­νός αυτό θα μεί­νει γνω­στό ως το Τσάι Πάρ­τι της Βοστό­νης (Boston Tea Party).

1775 Γεν­νή­θη­κε η αγγλί­δα συγ­γρα­φέ­ας, Τζέιν Όστεν (Λογι­κή κι Ευαι­σθη­σία, Περη­φά­νια και Προκατάληψη)

1809 Χωρί­ζουν ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της και η πρώ­τη σύζυ­γός του Ιωσηφίνα.

1821 Δολο­φο­νεί­ται κατ’ εντο­λή των προ­κρί­των-εφο­πλι­στών της Ύδρας ο επα­να­στά­της ηγέ­της Αντώ­νης Οικο­νό­μου. Ο Οικο­νό­μου (πλοί­αρ­χος, μέλος της Φιλι­κής Εται­ρί­ας), παρα­κάμ­πτο­ντας με εξέ­γερ­ση τους πρού­χο­ντες της Ύδρας, είχε σηκώ­σει στις 28 Μάρ­τη τη σημαία της Επα­νά­στα­σης, μπαί­νο­ντας επι­κε­φα­λής ενός ευρύ­τε­ρου κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κού δημο­κρα­τι­κού κινήματος.

1859 Πέθα­νε ο Γερ­μα­νός παρα­μυ­θάς, Βίλ­χελμ Καρλ Γκριμ, ένας από τους δύο αδελ­φούς Γκριμ

1885 Εγκαι­νιά­ζε­ται η Ακα­δη­μία Αθηνών.

1899 Ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Μίλαν.

1900 Η Γαλ­λία συμ­φω­νεί να σεβα­στεί τη σφαί­ρα επιρ­ρο­ής της Ιτα­λί­ας στη Λιβύη, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι και η Ιτα­λία θα την αφή­σει ανε­νό­χλη­τη στα δικά της σχέ­δια στο Μαρόκο.

1905 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το τεύ­χος του περιο­δι­κού Variety, που είναι η “Βίβλος” της καλ­λι­τε­χνι­κής βιο­μη­χα­νί­ας των ΗΠΑ.

1909 Στη Νικα­ρά­γουα, ο Πρό­ε­δρος Χοσέ Ζελά­για παραι­τεί­ται και παρα­δί­δε­ται στους Αμε­ρι­κα­νούς πεζοναύτες.

1915 Ο Γερ­μα­νός φυσι­κός και μαθη­μα­τι­κός Άλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει τη νέα “Θεω­ρία της Σχετικότητας”.

1917 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας σερ Άρθρουρ Τσαρλς Κλαρκ.

1920 Σει­σμός 8,5 Ρίχτερ κατα­στρέ­φει την επαρ­χία της Κίνας Γκαν­σού και στοι­χί­ζει τη ζωή σε 200.000 ανθρώπους.

1923 Οι εκλο­γές στην Ελλά­δα εξε­λίσ­σο­νται σε θρί­αμ­βο του Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου, εξαι­τί­ας της απο­χής των αντι­βε­νι­ζε­λι­κών δυνά­με­ων. Είναι οι τελευ­ταί­ες εκλο­γές που διε­ξά­γο­νται με σφαιρίδιο.

1926 Ιδρύ­ε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από πόντιους πρό­σφυ­γες ο Απόλ­λων Καλαμαριάς.

1938 Γεν­νή­θη­κε  η νορ­βη­γί­δα ηθο­ποιός, Λιβ Ούλμαν

1942 Β΄ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Ο Χάιν­ριχ Χίμ­λερ δια­τά­ζει να μετα­φέ­ρο­νται οι υπό εξό­ντω­ση Αθίγ­γα­νοι στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης Άουσβιτς.

1944 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Μάχη των Αρδεν­νών: Οι γερ­μα­νοί εξα­πο­λύ­ουν την τελευ­ταία μεγά­λη τους αντε­πί­θε­ση στις Αρδέν­νες ενα­ντί­ον των αμε­ρι­κα­νών, προ­σπα­θώ­ντας να τους στα­μα­τή­σουν πριν περά­σουν τα σύνο­ρα του Λου­ξεμ­βούρ­γου και του Βελγίου.

1948 Ο Άλφρεντ Μόσερ Μπατς, αρχι­τέ­κτο­νας από τη Νέα Υόρ­κη, και ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας φίλος του Τζέιμς Μπρέ­νοτ, κατο­χυ­ρώ­νουν την εμπο­ρι­κή ονο­μα­σία του σκραμπλ.

1949 Αίρε­ται ο στρα­τιω­τι­κός νόμος στα νησιά της Ελλά­δας, καθώς και στην περιο­χή Αθη­νών και Πελοποννήσου.

1954 Ο Αμε­ρι­κα­νός χημι­κός Τρέι­σι Χολ δημιουρ­γεί το πρώ­το συν­θε­τι­κό διαμάντι.

1960 134 άνθρω­ποι σκο­τώ­νο­νται, όταν δύο αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­σκά­φη συγκρού­ο­νται στον αέρα πάνω από τη Νέα Υόρκη.

1965 Πέθα­νε  ο Βρε­τα­νός συγ­γρα­φέ­ας Γουί­λιαμ Σόμερ­σετ Μομ (“Ανθρώ­πι­νη Δουλεία”)

1971 Τα πακι­στα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα παρα­δί­δουν το Ανα­το­λι­κό Πακι­στάν, μετά τον πόλε­μο που διε­ξή­γα­γαν με τους αντάρ­τες και τους ινδούς συμ­μά­χους τους. Αργό­τε­ρα, η περιο­χή θα γίνει ανε­ξάρ­τη­το κρά­τος, με το όνο­μα Μπανγκλαντές.

1974 Πέθα­νε  ο κομ­μου­νι­στής ποι­η­τής και πεζο­γρά­φος, Κώστας Βάρ­να­λης

varnalis

1981 Οι 316 επι­στή­μο­νες που συμ­με­τέ­χουν στο Ελλη­νο­γαλ­λι­κό Συμπό­σιο Κοι­νω­νι­κής Ψυχια­τρι­κής, που διε­ξά­γε­ται στην Ελλά­δα, καταγ­γέλ­λουν πως οι 1.700 ασθε­νείς που νοση­λεύ­ο­νται στο Ψυχια­τρείο της Λέρου βρί­σκο­νται καθη­λω­μέ­νοι σε κατά­στα­ση ζωντα­νών — νεκρών.

1991 Το Καζακ­στάν γίνε­ται η τελευ­ταία Σοβιε­τι­κή Δημο­κρα­τία που απο­σχί­ζε­ται και ανε­ξαρ­τη­το­ποιεί­ται, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ.

1993 Τα μέλη της ΕΟΚ, Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Ιτα­λία, Ολλαν­δία και Δανία ανα­γνω­ρί­ζουν διπλω­μα­τι­κά τα Σκό­πια με το όνο­μα Πρώ­ην Γιου­γκο­σλα­βι­κή Δημο­κρα­τία της Μακε­δο­νί­ας (FYROM).

1994 Πέθα­νε ο πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας, Αθα­νά­σιος Κανελλόπουλος.

1995 Η κυκλο­φο­ρία του κοι­νού ευρω­παϊ­κού νομί­σμα­τος στις αρχές του 2000 και η προ­ώ­θη­ση της ΟΝΕ, απο­φα­σί­ζο­νται, μετα­ξύ άλλων, κατά τη Σύνο­δο Κορυ­φής της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης στη Μαδρί­τη. Οι ηγέ­τες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης “βαφτί­ζουν” το κοι­νό ευρω­παϊ­κό νόμι­σμα “ευρώ”.

euro

2008 Ο πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Καρα­μαν­λής ανα­λαμ­βά­νει την πολι­τι­κή ευθύ­νη για την υπό­θε­ση της Μονής Βατοπεδίου.

2011 Ο Κου­βα­νός ηγέ­της Φιντέλ Κάστρο κερ­δί­ζει μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκί­νες, ως ο άνθρω­πος με τις περισ­σό­τε­ρες από­πει­ρες δολο­φο­νί­ας ενα­ντί­ον του. Από το 1959, όταν επι­κρά­τη­σε η Επα­νά­στα­ση στο νησί της Κού­βας, έως το 2006, οπό­τε απο­σύρ­θη­κε απ’ όλα τα δημό­σια αξιώ­μα­τα, έγι­νε στό­χος 368 φορές!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο