Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Σαν σήμε­ρα 16 Ιου­λί­ου Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

622 Εγί­ρα, αρχή του μωα­με­θα­νι­κού ημερολογίου.

1054 Ο Πατριάρ­χης Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως Μιχα­ήλ Κηρου­λά­ριος επι­ση­μο­ποιεί το σχί­σμα των Εκκλη­σιών και αφο­ρί­ζε­ται από τους απε­σταλ­μέ­νους του Πάπα.

1661 Το πρώ­το χαρ­το­νό­μι­σμα στην Ευρώ­πη τυπώ­νε­ται από την Τρά­πε­ζα της Στοκχόλμης.

1770 Πέθα­νε ο Άγγλος ζωγρά­φος Francis Cotes

1826 Ο Γεώρ­γιος Σαχτού­ρης και ο Κων­στα­ντί­νος Κανά­ρης νικούν τον τουρ­κι­κό στό­λο κοντά στη Σάμο.

1872 Γεν­νιέ­ται ο Νορ­βη­γός εξε­ρευ­νη­τής Ρόαλντ Αμούνδ­σεν. Ήταν ο επι­κε­φα­λής της «Ανταρ­κτι­κής Απο­στο­λής» (1910–1912) που έφτα­σε πρώ­τη στο Νότιο Πόλο.

1874 Πέθα­νε ο Από­στο­λος Αρσά­κης, έλλη­νας φιλάν­θρω­πος, για­τρός, λόγιος και πολι­τι­κός. Διε­τέ­λε­σε μετα­ξύ άλλων και πρω­θυ­πουρ­γός της Ρου­μα­νί­ας. (Γεν. 6/1/1792)

1880 Η για­τρός Emily Howard Stowe γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που απο­κτά άδεια ασκή­σε­ως του επαγ­γέλ­μα­τος του γιατρού.

1906 Εξο­ντώ­νε­ται ο ελλη­νι­σμός της Αν. Ρωμυ­λί­ας εξαι­τί­ας κατα­στρο­φών ελλη­νι­κών ιδρυ­μά­των, εκκλη­σιών και σχο­λεί­ων της Φιλιπ­που­πό­λε­ως από τους Βουλγάρους.

1911 Άνευ προη­γου­μέ­νου καύ­σω­νας σαρώ­νει την Ευρώπη.

1911 Γεν­νή­θη­κε η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός και χορεύ­τρια Τζίν­τζερ Ρότζερς

1914 Αρχί­ζουν οι πρώ­τες διώ­ξεις ενα­ντί­ον των Ελλή­νων της Μικράς Ασί­ας.. Εξο­ρί­ζο­νται όλοι οι ελλη­νι­κοί πλη­θυ­σμοί, Πόντιοι κυρί­ως της Σινώ­πης και της Κασταμονής.

1917 Στις 16 — 17 πραγ­μα­το­ποιού­νται μαζι­κές εργα­τι­κές δια­δη­λώ­σεις στην πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας, Πετρού­πο­λη με βασι­κό σύν­θη­μα «Όλη η εξου­σία στα Σοβιέτ!»

1923 Ο Μου­σο­λί­νι απα­γο­ρεύ­ει τη χαρ­το­παι­ξία σε όλη την Ιταλία.

1927 Γεν­νή­θη­κε η ηρω­ί­δα της αντί­στα­σης ΕΠΟ­Νί­τισ­σα Ηρώ Κωνσταντοπούλου

hrw

1931 Θανα­τη­φό­ρα επι­δη­μία γαστρε­ντε­ρί­τι­δας σημειώ­νε­ται στον Πει­ραιά, εξαι­τί­ας της οποί­ας πεθαί­νουν 168 παι­διά κάτω των δύο ετών.

1940 Στη Γαλ­λία, η κυβέρ­νη­ση του Βισί στε­ρεί από τους πολι­το­γρα­φη­μέ­νους Εβραί­ους τα πολι­τι­κά τους δικαιώματα.

1940 Ο Χίτλερ δίνει την εντο­λή για την προ­πα­ρα­σκευή της επι­χεί­ρη­σης «Θαλάσ­σιος Λέων» (από­βα­ση στη Βρε­τα­νία). Η επι­χεί­ρη­ση ωστό­σο δεν υλο­ποι­ή­θη­κε ποτέ. Οι δυνά­μεις που προ­ο­ρί­ζο­νταν για αυτή ενσω­μα­τώ­θη­καν τελι­κά στην επι­χεί­ρη­ση «Μπαρ­μπα­ρό­σα» κατά της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

1941 Ιδρύ­ε­ται το Εργα­τι­κό Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο (Εργα­τι­κό ΕΑΜ), προ­πο­μπός του ΕΑΜ. Το Εργα­τι­κό ΕΑΜ συγκρο­τή­θη­κε από την Ενω­τι­κή Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλά­δας (ΕΓΣΕΕ), που βρι­σκό­ταν κάτω από την επιρ­ροή του ΚΚΕ, τη Γενι­κή Συνο­μο­σπον­δία Εργα­τών Ελλά­δας (ΓΣΕΕ), που ακο­λου­θού­σε ρεφορ­μι­στι­κή γραμ­μή και τα επί­σης ρεφορ­μι­στι­κά Ανε­ξάρ­τη­τα Συν­δι­κά­τα που είχαν απο­σπα­στεί από τη ΓΣΕΕ (τα ανε­ξάρ­τη­τα συν­δι­κά­τα προ­σχώ­ρη­σαν στο ΕΕΑΜ λίγο μετά την ίδρυ­σή του, το Σεπτέμ­βρη του 1941).
Το Ιδρυ­τι­κό του ΕΕΑΜ υπέ­γρα­ψαν εκ μέρους της ΕΓΣΕΕ ο Κώστας Λαζα­ρί­δης (συν­δι­κα­λι­στι­κό στέ­λε­χος του ΚΚΕ και μέλος της ΚΕ. Εκτε­λέ­στη­κε από τους Γερ­μα­νούς στις 13 Μάρ­τη του 1943), εκ μέρους της ΓΣΕΕ ο Γιάν­νης Καλο­μοί­ρης και εκ μέρους των Ανε­ξάρ­τη­των Συν­δι­κά­των ο Δ. Στρα­τής. Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΕΕΑΜ εκλέ­χτη­κε ο Κ. Λαζαρίδης.

1945 Αρχί­ζει να λει­τουρ­γεί το «Εθνι­κό Ιδρυ­μα Ραδιο­φω­νί­ας», με πρώ­το διευ­θυ­ντή τον Ηρ. Πετμεζά.

1945 Σε ένα ερη­μι­κό ορο­πέ­διο του Νέου Μεξι­κού, οι Αμε­ρι­κα­νοί δοκι­μά­ζουν με επι­τυ­χία την πρώ­τη ατο­μι­κή βόμ­βα, με το κωδι­κό όνο­μα «Αγία Τριάδα».

1946  Οι Θ. Σαπρα­νί­δης και Γ. Καλέ­μης εκτε­λού­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, κατα­δι­κα­σμέ­νοι σε θάνα­το. Τα δεδο­μέ­να, με τα οποία στοι­χειο­θε­τή­θη­κε η κατη­γο­ρία στο έκτα­κτο στρα­το­δι­κείο, ήταν η ανεύ­ρε­ση σε χωρά­φι που ανή­κε σε θείο του ενός κατη­γο­ρού­με­νου τεσ­σά­ρων όπλων και τετρα­κο­σί­ων σφαι­ρών, καθώς και ότι «ήσαν πρώ­ην ελα­σί­ται» ενώ ακό­μη «υπήρ­χον πολ­λαί ενδεί­ξεις ότι ούτοι ετέ­λουν εις επα­φήν» με «συμ­μο­ρία», αν και στη γύρω περιο­χή δεν είχε συμ­βεί καμιά σύγκρου­ση ή επει­σό­διο από τη μέρα των εκλο­γών της 3ης Μάρ­τη. Πρό­κει­ται για τις πρώ­τες εκτε­λέ­σεις με το Γ’ Ψήφι­σμα «περί εκτά­κτων μέτρων ασφαλείας».

1950 173.850 θεα­τές ‑ρεκόρ για ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να- παρα­κο­λου­θούν στο «Μαρα­κα­νά» την ανα­μέ­τρη­ση Βρα­ζι­λί­ας — Ουρου­γουά­ης για το 4ο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο. Ο αγώ­νας λήγει 2–1 υπέρ της Ουρου­γουά­ης, που κατα­κτά το Μουντιάλ.

1954 Η αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης ξεκι­νά τη χρή­ση του μέτρου του “αλκο­τέστ” σε ολό­κλη­ρη την πόλη, με τη βοή­θεια ειδι­κής συσκευής.

1965 Εγκαι­νιά­ζε­ται η μεγα­λύ­τε­ρη οδι­κή σήραγ­γα στον κόσμο, στα σύνο­ρα Γαλ­λί­ας-Ιτα­λί­ας. Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Σαρλ ντε Γκολ και ο Ιτα­λός ομό­λο­γός του Τζου­ζέ­πε Σάρα­γκατ εγκαι­νί­α­σαν το τού­νελ του Λευ­κού Όρους, μήκους 11,6 χλμ.

1969 Εκτο­ξεύ­ε­ται το δια­στη­μό­πλοιο “Απόλ­λων 11”, με τους αστρο­ναύ­τες Νιλ Άρμ­στρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς και με προ­ο­ρι­σμό τη Σελή­νη, όπου και φτά­νουν πρώτοι.

1979 Ο Σαντάμ Χου­σε­ΐν γίνε­ται Πρό­ε­δρος του Ιράκ.

1979 Πέθα­νε ο κομ­μου­νι­στής δημο­σιο­γρά­φος, συνε­πής αγω­νι­στής, σύμ­βο­λο της αδιά­κο­πης κομ­μου­νι­στι­κής συνεί­δη­σης Ορφέ­ας Οικονομίδης

oikonomidis

1983 Απο­φα­σί­ζε­ται, βάσει συμ­φω­νί­ας, ότι οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις θα παρέ­με­ναν στην Ελλά­δα μέχρι το 1992.

1989 Πεθαί­νει ο Αυστρια­κός μαέ­στρος Χέρ­μπερτ φον Κάραγιαν.

1990 σημειώ­νε­ται στις Φιλιπ­πί­νες, σει­σμός 7,7 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ. Περισ­σό­τε­ροι από 1.600 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους.

1992 πέθα­νε η ηθο­ποιός Μαί­ρη Αρώνη

1994 στην Κίνα, 41 είναι οι νεκροί από καται­γί­δα στην περιο­χή του Πεκίνου.

1995 στη Γαλ­λία, ο Πρό­ε­δρος Σιράκ ανα­γνω­ρί­ζει ότι η χώρα του φέρει ευθύ­νη για τις διώ­ξεις και τον εκτο­πι­σμό χιλιά­δων Εβραί­ων κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου, σε συνερ­γα­σία πολ­λές φορές με τους Ναζί.

1995 στις ΗΠΑ, 102 άτο­μα χάνουν τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα.

1996 Στην Τουρ­κία, οκτώ βου­λευ­τές της Ταν­σού Τσι­λέρ παραι­τού­νται από το Κόμ­μα του Ορθού Δρό­μου, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το συνα­σπι­σμό με τους ισλαμιστές.

1997 Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ εγκρί­νει από­φα­ση με την οποία συνι­στά­ται στα κρά­τη-μέλη να απο­θαρ­ρύ­νουν τον εβραϊ­κό εποι­κι­σμό παλαι­στι­νια­κών εδα­φών και της Ιερουσαλήμ.

1998 Πέθα­νε η λογο­τέ­χνις Ζωή Καρέλλη

karelli

1999 Πέθα­νε ο Τζον Κένε­ντι τζού­νιορ σκο­τώ­νε­ται μαζί με τη σύζυ­γό του Καρο­λίν Μπε­σέτ σε αερο­πο­ρι­κό δυστύχημα

2001 Ο Ζακ Ρογκ εκλέ­γε­ται νέος πρό­ε­δρος της ΔΟΕ, παίρ­νο­ντας τη θέση του Χουάν Αντό­νιο Σάμα­ρανκ. Ο 59χρονος Βέλ­γος (αντι­πρό­ε­δρος της ΔΟΕ από το 1994) είναι ο 8ος πρό­ε­δρος στα 107 χρό­νια της ΔΟΕ.

2003 Αυστρα­λοί επι­στή­μο­νες, με επι­κε­φα­λής τον Γκρά­χαμ Ζιλς, μετά από έρευ­να, που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν, κατα­λή­γουν στο συμπέ­ρα­σμα ότι, ο αυνα­νι­σμός στους άνδρες απο­τε­λεί ασπί­δα προ­στα­σί­ας κατά του προστάτη.

2003 Πέθα­νε η “θεά” της σάλ­σα από την Κού­βα, Σέλια Κρους.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο