Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Ιουνίου

1313 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός συγ­γρα­φέ­ας και ποι­η­τής, Βοκ­κά­κιος («Δεκα­ή­με­ρο»)

1487 Λαμ­βά­νει χώρα η Μάχη του Στό­ουκ Φιλντ, σφρα­γί­ζο­ντας έτσι το τέλος του Πολέ­μου των Ρόδων, του εμφυ­λί­ου πολέ­μου που ξέσπα­σε στην Αγγλία στα μέσα του 15ου αιώ­να ανά­με­σα στον Οίκο των Λάν­κα­στερ και του Οίκου της Υόρ­κης για τη δια­δο­χή του θρό­νου. Την ονο­μα­σία του ο πόλε­μος την πήρε από το ρόδο, που ήταν σύμ­βο­λο στα οικό­ση­μα και των δύο Οίκων.

1723 Γεν­νιέ­ται ο Βρε­τα­νός οικο­νο­μο­λό­γος Άνταμ Σμιθ, ένας από τους βασι­κό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους της αστι­κής πολι­τι­κής οικονομίας.

1779 Η Ισπα­νία κηρύσ­σει πόλε­μο στη Βρε­τα­νία και αρχί­ζει η πολιορ­κία του Γιβραλτάρ.

1815 Λαμ­βά­νει χώρα η μάχη του Λιγνί, η τελευ­ταία νικη­φό­ρα μάχη του Ναπο­λέ­ο­ντα πριν από το Βατερλό

1836 Συγκρο­τεί­ται ο «Σύν­δε­σμος των εργα­τών του Λον­δί­νου», ο οποί­ος αρχί­ζει να επε­ξερ­γά­ζε­ται το πολι­τι­κό πρό­γραμ­μα του βρε­τα­νι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος. Η προ­σπά­θεια αυτή κατέ­λη­ξε στη σύντα­ξη της «Χάρ­τας του Λαού», που περιε­λάμ­βα­νε 6 αιτή­μα­τα — διεκ­δι­κή­σεις γύρω από τις εκλο­γές και την εκλο­γι­κή αντι­προ­σώ­πευ­ση. Το κίνη­μα που οικο­δο­μή­θη­κε γύρω από την «Χάρ­τα» έμει­νε στην ιστο­ρία ως «κίνη­μα των Χαρτιστών».

Οι Μαρξ και Ένγκελς συν­δέ­θη­καν με τα πιο πρω­το­πό­ρα — επα­να­στα­τι­κά στοι­χεία του κινή­μα­τος, στο οποίο ωστό­σο, κυριάρ­χη­σαν τα μικρο­α­στι­κά — ρεφορ­μι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά (902.gr).

1858 Πέθα­νε ο Άγγλος για­τρός, Τζον Σνό­ου, ο οποί­ος εισή­γα­γε τη χρή­ση του αιθέ­ρα ως αναι­σθη­τι­κό. Θεω­ρεί­ται από τους πατέ­ρες της επιδημιολογίας.

1890 Γεν­νή­θη­κε ο Άγγλος κωμι­κός, Σταν Λόρελ, μέλος του θρυ­λι­κού διδύ­μου “Χοντρός και Λιγνός”

1903 Ενα χρό­νο μετά την έναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας της, η εται­ρία Pepsi Cola εγγρά­φει την “Pepsi Cola” στο αμε­ρι­κα­νι­κό Γρα­φείο Ευρεσιτεχνίας.

1913 Αρχί­ζει ο Β’ Βαλ­κα­νι­κός Πόλε­μος, με την επί­θε­ση της Βουλ­γα­ρί­ας ενα­ντί­ον της Σερ­βί­ας και της Ελλάδας.

1920 Ιδρύ­ε­ται το Διε­θνές Δικα­στή­ριο στη Χάγη.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Ουά­σινγ­κτον δια­τάσ­σει το Βερο­λί­νο να κλεί­σει τα προ­ξε­νεία του στις ΗΠΑ

1945 Ο Άρης Βελου­χιώ­της, κατα­διω­κό­με­νος από τον αστι­κό στρα­τό, βάζει τέλος στη ζωή του με το ατο­μι­κό του περί­στρο­φο, περι­κυ­κλω­μέ­νος έξω από τη Μεσού­ντα. Την ίδια μέρα δημο­σιεύ­ο­νταν στον Ριζο­σπά­στη η δια­γρα­φή του από μέλος του ΚΚΕ (από­φα­ση που πάρ­θη­κε κατά την 11η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ τον Απρίλη).

  Άρης Βελου­χιώ­της: «Η λευ­τε­ριά δεν κερ­δί­ζε­ται με ξόρ­κια, αλλά με αγώνες…»

1948 Εκδη­λώ­νε­ται η πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη αερο­πει­ρα­τεία. Κινέ­ζοι ληστές κατα­λαμ­βά­νουν εν πτή­ση ένα αερο­πλά­νο της “Cathay Pacific”. Κατά τη διάρ­κεια της ανταλ­λα­γής πυρο­βο­λι­σμών με μέλη του πλη­ρώ­μα­τος, το αερο­πλά­νο συντρί­βε­ται. Σκο­τώ­νο­νται όλοι, πλην του αρχη­γού της συμμορίας.

1955 Στην Αργε­ντι­νή, σημειώ­νε­ται απο­τυ­χη­μέ­νο πρα­ξι­κό­πη­μα από ανώ­τα­τους αξιω­μα­τι­κούς της αερο­πο­ρί­ας κατά του Χουάν Περόν. Βομ­βαρ­δί­ζε­ται το προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο στο Μπου­έ­νος Αιρες, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 160 άντρες. Ο στρα­τός παρα­μέ­νει πιστός και κατα­στέλ­λει την εξέ­γερ­ση. Την ίδια μέρα ο πάπας Πίος ΙΒ’, αφο­ρί­ζει τον Περόν.

1961 Ο Ρώσος χορευ­τής, Ρού­ντολφ Νου­ρέ­γιεφ, ζητά πολι­τι­κό άσυ­λο στη Γαλ­λία, ενώ βρί­σκε­ται στο Παρί­σι με τα μπα­λέ­τα Κίροφ.

1961 Την ίδια μέρα στην Ελλά­δα, θεμε­λιώ­νε­ται το κέντρο Ευγε­νί­δη, κοντά στον Ιππόδρομο.

1963 Η Βαλε­ντί­να Τερέ­σκο­βα γίνε­ται η πρώ­τη γυναί­κα που ταξι­δεύ­ει στο διά­στη­μα, σαν πλή­ρω­μα του Vostok 6.

Η Τσάι­κα, στην πρώ­τη τ’ ουρανού

1969 Μετά την παραί­τη­ση του Σαρλ ντε Γκωλ ο Ζωρζ Πομπι­ντού γίνε­ται Πρό­ε­δρος της Γαλ­λι­κής Δημοκρατίας.

1977 Ο Λεο­νίντ Μπρέζ­νιεφ γίνε­ται πρό­ε­δρος της ΕΣΣΔ.

1977 Πεθαί­νει ο Γερ­μα­νός μηχα­νι­κός Βέρ­νερ Φον Μπρά­ουν, «πατέ­ρας» του δια­στη­μι­κού προ­γράμ­μα­τος των ΗΠΑ. Ο Μπρά­ουν υπήρ­ξε ένας από τους δεκά­δες επι­στή­μο­νες της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας, που μετά τον πόλε­μο μετα­φέρ­θη­καν στις ΗΠΑ, για να θέσουν τη τεχνο­γνω­σία τους στην υπη­ρε­σία του ιμπε­ρια­λι­σμού. Μετα­ξύ άλλων, ο Μπρά­ουν είχε κατα­σκευά­σει τους πυραύ­λους V‑2, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κυρί­ως κατά του Λον­δί­νου και της Άντ­βερπ (Βέλ­γιο), σκορ­πώ­ντας το θάνα­το σε πάνω από 9.000 ανθρώπους.

1983 Ο Γιού­ρι Αντρό­ποφ εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος του Ανω­τά­του Σοβιέτ της ΕΣΣΔ.

1991 Στην Τουρ­κία, ο Μεσούτ Γιλ­μάζ, εκλέ­γε­ται ηγέ­της του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος και πρωθυπουργός.

1994 Την παρα­πο­μπή του τέως πρω­θυ­πουρ­γού Κων­στα­ντί­νου Μητσο­τά­κη στο ειδι­κό δικα­στή­ριο για την υπό­θε­ση των τηλε­φω­νι­κών υπο­κλο­πών, απο­φα­σί­ζει η Ολο­μέ­λεια της Βου­λής. Υπέρ της παρα­πο­μπής ψηφί­ζουν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, κατά η Πολι­τι­κή Άνοι­ξη, ενώ οι βου­λευ­τές της Νέας Δημο­κρα­τί­ας απέ­χουν από την ψηφοφορία.

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο