Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Μαΐου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 16 Μαΐ­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1527 Οι Φλω­ρε­ντι­νοί διώ­χνουν για δεύ­τε­ρη φορά από την εξου­σία την οικο­γέ­νεια των Μεδί­κων και απο­κα­θι­στούν τη Δημο­κρα­τία στη Φλωρεντία.

1703 Πέθα­νε ο Γάλ­λος παρα­μυ­θάς, Σαρλ Περό («Η Στα­χτο­πού­τα», «Η ωραία κοι­μω­μέ­νη», «Ο Καρυοθραύστης»)

Σαρλ Περώ: Ένας μεγά­λος… παραμυθάς

1717 Φυλα­κί­ζε­ται στη Βαστί­λη ο Βολ­ταί­ρος για προ­σβο­λή του αντι­βα­σι­λέα, Φίλιπ­που Β’ της Ορλεάνης.

1718 Γεν­νή­θη­κε η Μαρία Γκα­ε­τά­να Ανιέ­ζι, ιτα­λί­δα μαθη­μα­τι­κός και φιλό­σο­φος, που δια­κρί­θη­κε για τις εργα­σί­ες της στον δια­φο­ρι­κό λογι­σμό. Υπήρ­ξε η πρώ­τη γυναί­κα που κατέ­λα­βε έδρα μαθη­μα­τι­κών σε πανε­πι­στή­μιο (Θαν. 9/1/1799)

1770 Η 14χρονη Μαρία Αντουα­νέ­τα παντρεύ­ε­ται στις Βερ­σαλ­λί­ες το 15χρονο Λου­δο­βί­κο Αύγου­στο, τον μετέ­πει­τα Λου­δο­βί­κο ΙΣΤ’, ο οποί­ος στη συνέ­χεια στέ­φε­ται βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας. Η νέα βασί­λισ­σα παρου­σιά­ζε­ται στην γαλ­λι­κή βασι­λι­κή αυλή.

1868 Κρή­τες επα­να­στά­τες, υπό τον Καπε­τάν Κόρα­κα, συγκρού­ο­νται με τους Τούρ­κους στο Γάζι Μαλε­βι­ζί­ου της περιο­χής του Ηρα­κλεί­ου, όπου πετυ­χαί­νουν περί­λα­μπρη νίκη. Για πρώ­τη φορά οι επα­να­στά­τες χρη­σι­μο­ποιούν εμπρη­στι­κές ύλες.

1882 Γεν­νιέ­ται ο Ζορζ Μπρακ, συνι­δρυ­τής του κυβισμού

Ζορζ Μπρακ, συνι­δρυ­τής του κυβισμού

1989 Γεν­νιέ­ται ο Ιάπω­νας σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Κέν­ζι Μιζογκούτσι.

1905 Γεν­νή­θη­κε ο αμε­ρι­κα­νός ηθο­ποιός, Χέν­ρι Φόντα

1912 Υπο­γρά­φε­ται στη Σόφια η ελλη­νο — βουλ­γα­ρι­κή αμυ­ντι­κή συν­θή­κη, η οποία απο­τε­λεί το προ­οί­μιο της Ελλη­νο- βουλ­γα­ρι­κής συμ­μα­χί­ας κατά της οθω­μα­νι­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας στον Α’ Βαλ­κα­νι­κό Πόλεμο.

1916 Υπο­γρά­φε­ται η μυστι­κή συμ­φω­νία Σάικς — Πικό, που ρυθ­μί­ζει τις σφαί­ρες επιρ­ρο­ής μετα­ξύ Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας και Γαλ­λί­ας στη Μέση Ανα­το­λή. Προ­βλέ­πει ότι η Μ. Βρε­τα­νία δεν θα αρχί­σει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την παρα­χώ­ρη­ση της Κύπρου χωρίς την έγκρι­ση της Γαλλίας.

1920 Στη Ρώμη, ο Πάπας Βενέ­δι­κτος ο 15ος ανα­κη­ρύσ­σει Αγία τη Ζαν Ντ’ Αρκ, γνω­στή στην Ελλά­δα και ως Ιωάν­να της Λορένης.

1926 Πέθα­νε ο τελευ­ταί­ος Οθω­μα­νός Σουλ­τά­νος, Μεχ­μέτ ΣΤ’

1927 Στην Ελλά­δα, απο­φα­σί­ζε­ται με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες από τη Βου­λή η δίκη του δικτά­το­ρα Θεό­δω­ρου Πάγκαλου.

1929 Διορ­γα­νώ­νε­ται για πρώ­τη φορά η τελε­τή απο­νο­μής των κινη­μα­το­γρα­φι­κών βρα­βεί­ων Όσκαρ, στο ξενο­δο­χείο Ρού­σβελτ, στο Λος Άντζελες.

1940 Κανα­δοί και Αμε­ρι­κα­νοί αρχί­ζουν την κατα­σκευή γέφυ­ρας στο Νια­γά­ρα. Η γέφυ­ρα κατα­σκευά­ζε­ται ταυ­τό­χρο­να και από τις δύο πλευρές.

1941 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Καταρ­γεί­ται το οικο­γε­νεια­κό δελ­τίο τρο­φί­μων και καθιε­ρώ­νε­ται ατο­μι­κό νέου τύπου σε ολό­κλη­ρη την Ελλά­δα. Το γάλα μοι­ρά­ζε­ται στο εξής μόνο σε ασθε­νείς και παιδιά.

1943 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Οι Βρε­τα­νοί αρχί­ζουν την “επι­χεί­ρη­ση τιμω­ρία”. Βρε­τα­νι­κά αερο­σκά­φη, αρχί­ζουν να πλήτ­τουν φράγ­μα­τα στο Ρήνο, με στό­χο να πλημ­μυ­ρί­σει η γύρω περιοχή.

1944 Οι Γερ­μα­νοί εκτε­λούν 120 κρα­τού­με­νους από το στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου, οι 92 εκ των οποί­ων ήταν ανά­πη­ροι του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέμου.

1944 Ξεκι­νά η Σύσκε­ψη του Λιβάνου

16 Μαΐ­ου 1944: Ξεκι­νά η Σύσκε­ψη του Λιβάνου

1948 Ο βαρ­κά­ρης Λάμπρος Αντώ­να­ρος βρί­σκει να επι­πλέ­ει στο θαλάσ­σιο χώρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης το πτώ­μα του αμε­ρι­κα­νού δημο­σιο­γρά­φου Τζορτζ Πολκ, απε­σταλ­μέ­νου του CBS για την κάλυ­ψη του εμφυ­λί­ου. Γρή­γο­ρα δια­πι­στώ­νε­ται ότι πρό­κει­ται για δολοφονία.

Θεσ­σα­λο­νί­κη Μάιος 1948: Υπό­θε­ση Πολκ

1948 Ο Χάιμ Βάι­σμαν εκλέ­γε­ται πρώ­τος Πρό­ε­δρος του Ισραήλ.

1953 Πεθαί­νει ο Βέλ­γος Ρομά Τζάν­γκο Ράιν­χαρντ, βιρ­τουό­ζος της κιθά­ρας και από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της τζαζ.

1961 Πέθα­νε ο λογο­τέ­χνης, δημο­σιο­γρά­φος και κρι­τι­κός Θεμι­στο­κλής Αθα­να­σιά­δης- Νόβας

1965 Είκο­σι ένας Αμε­ρι­κα­νοί σκο­τώ­νο­νται, 103 τραυ­μα­τί­ζο­νται και 15 αερο­πλά­να κατα­στρέ­φο­νται από έκρη­ξη βόμ­βας στο αερο­δρό­μιο Μπιεν Χόα στο Νότιο Βιετνάμ.

1966 Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κίνας εκδί­δει την «Αγγε­λία της 16ης Μαΐ­ου», με την οποία ξεκι­νά η Πολι­τι­στι­κή Επανάσταση.

1968 Οι εργά­τες στην πρώ­τη γραμ­μή του «γαλ­λι­κού Μάη»

1968: Οι εργά­τες στην πρώ­τη γραμ­μή του «γαλ­λι­κού Μάη»

1969 Το σοβιε­τι­κό μη επαν­δρω­μέ­νο δια­στη­μό­πλοιο «Βενέ­ρα 5» φτά­νει στην Αφρο­δί­τη και ο ειδι­κός θαλα­μί­σκος — εργα­στή­ριο στέλ­νει τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες στη Γη. Την επο­μέ­νη, φθά­νει το επί­σης σοβιε­τι­κό «Βενέ­ρα 6», του οποί­ου ο θαλα­μί­σκος προσεδαφίζεται.

1974 Ο Χέλ­μουτ Σμιτ ορκί­ζε­ται νέος καγκε­λά­ριος της Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας, μετά την παραί­τη­ση του Βίλι Μπραντ.

1979 Πέθα­νε ο Αβρα­άμ Μπε­να­ρό­για, εβραί­ος σοσια­λι­στής πολι­τι­κός. Πρω­τα­γω­νί­στη­σε στην ίδρυ­ση της «Φεντε­ρα­σιόν», του Σοσια­λι­στι­κού Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος Ελλά­δας (ΣΕΚΕ), μετέ­πει­τα ΚΚΕ, και της Γενι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εργα­τών Ελλά­δας. (Γεν. 1887)

1988 Με ψήφους έξι υπέρ και δύο κατά, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ απο­φα­σί­ζει ότι οι αστυ­νο­μι­κοί δε χρειά­ζο­νται ένταλ­μα έρευ­νας για να ψάχνουν στα σκου­πί­δια των πολιτών.

1993 Στην Τουρ­κία, ο Σου­λεϊ­μάν Ντε­μι­ρέλ ορκί­ζε­ται ως ο 9ος Πρό­ε­δρος, δια­δε­χό­με­νος τον Τουρ­γκούτ Οζάλ που πέθα­νε στις 17 Απριλίου.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο