Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 16 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

37 Πέθα­νε ο Τιβέ­ριος, Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας, επί των ημε­ρών του οποί­ου σταυ­ρώ­θη­κε ο Ιησούς Χρι­στός. (Γεν. 16/11/42 π.Χ.)

1789 Γεν­νιέ­ται ο Γερ­μα­νός φυσι­κός Γκέ­οργκ Zίμον Ομ, που δια­μόρ­φω­σε τη θεω­ρία των ηλε­κτρι­κών ρευ­μά­των. Το όνο­μά του δόθη­κε στη μονά­δα μέτρη­σης της ηλε­κτρι­κής αντίστασης.

simon

1802 Συστή­νε­ται η στρα­τιω­τι­κή ακα­δη­μία των ΗΠΑ, το περί­φη­μο «Γου­έστ Πόιντ».

1888 Γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Κοσμάς Πολί­της (πραγ­μα­τι­κό όνο­μα Παρα­σκευάς Ταβε­λού­δης). Εμφα­νί­στη­κε στα Γράμ­μα­τα σε ηλι­κία 42 ετών με το μυθι­στό­ρη­μα «Λεμο­νο­δά­σος». Το 1938 τιμή­θη­κε με το Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος για την «Eroica». Έγι­νε μέλος του ΚΚΕ το 1944, ενώ υπήρ­ξε επί­σης ιδρυ­τι­κό μέλος της ΕΔΑ και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής της το 1951. Το 1960 τιμή­θη­κε με το κρα­τι­κό βρα­βείο διη­γή­μα­τος για την «Κορο­μη­λιά», το 1961 εξε­λέ­γη επί­τι­μος πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών, ενώ το 1964 πήρε το Α΄ Κρα­τι­κό Βρα­βείο Μυθι­στο­ρή­μα­τος για το μυθι­στό­ρη­μα «Στου Χατζη­φρά­γκου». Την περί­ο­δο της Χού­ντας συνε­λή­φθη, αλλά τελι­κά αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος. «Έφυ­γε» στις 23 Φεβρουα­ρί­ου 1974.

politis

1900 Ο σερ Αρθουρ Εβανς ξεκι­νά ανα­σκα­φές στα ερεί­πια της Κνω­σού στην Κρήτη.

1914  Στη Γαλ­λία, η σύζυ­γος του υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών και πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού, Ζοζέφ Καγιό, σκο­τώ­νει τον εκδό­τη της εφη­με­ρί­δας Λε Φιγκα­ρό, Γκα­στόν Καλ­μέτ, επει­δή αρθρο­γρα­φού­σε ενα­ντί­ον  του συζύ­γου της

1920 Οι δυνά­μεις της Αντάντ απο­βι­βά­ζουν δυνά­μεις στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, δια­λύ­ουν την τουρ­κι­κή Βου­λή και συλ­λαμ­βά­νουν την πλειο­ψη­φία των βου­λευ­τών, οπα­δών του Κεμάλ

1921 Υπο­γρά­φε­ται το Σύμ­φω­νο Φιλί­ας και Αδελ­φό­τη­τας μετα­ξύ της Σοβιε­τι­κής Ρωσί­ας και της Τουρκίας

sumfono filias

1921 Ο ελλη­νι­κός στρα­τός κατα­λαμ­βά­νει το Αφιόν Καρα­χι­σάρ, κατά τη Μικρα­σια­τι­κή Εκστρατεία

1926 Ο Ρόμπερτ Γκό­νταρντ εκτο­ξεύ­ει με επι­τυ­χία τον πρώ­το πύραυ­λο με υγρά καύ­σι­μα. Η πτή­ση διήρ­κε­σε μόλις δυό­μι­σι δευ­τε­ρό­λε­πτα, η από­στα­ση που διή­νυ­σε ήταν 55 μέτρα, ενώ το μέγι­στο ύψος της τρο­χιάς του 12,4 μέτρα.

1935 Ο Αδόλ­φος Χίτλερ παρα­βιά­ζει τη Συν­θή­κη των Βερ­σαλ­λιών, δια­τά­ζο­ντας τον επα­νε­ξο­πλι­σμό της Γερ­μα­νί­ας και επα­να­φέ­ρο­ντας την υπο­χρε­ω­τι­κή στρα­τιω­τι­κή θητεία. (Ιδρυ­ση της Βέρμαχτ)

1941 Γεν­νή­θη­κε ο Μπερ­νάρ­ντο Μπερ­το­λού­τσι, από τους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς του παγκό­σμιου Σινεμά

bertoluci

1964 Οι ειρη­νευ­τι­κές δυνά­μεις του ΟΗΕ απο­βι­βά­ζο­νται στην Κύπρο, μετά τις δια­κοι­νο­τι­κές ταρα­χές του Δεκεμ­βρί­ου και τη δημιουρ­γία της Πρά­σι­νης Γραμ­μής στη Λευκωσία.

1968 Γρά­φε­ται μία από τις μελα­νό­τε­ρες σελί­δες της αμε­ρι­κα­νι­κής ιστο­ρί­ας, όταν κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου στο Βιετ­νάμ, αμε­ρι­κα­νι­κές δυνά­μεις εισβά­λουν στο χωριό Μάι Λάι και σκο­τώ­νουν 507 άμα­χους — ανά­με­σά τους 173 παι­διά, 76 μωρά και 60 γέροι.

mi lai

1969 Συντρί­βε­ται λίγο μετά την απο­γεί­ω­ση του από το αερο­δρό­μιο Μαρα­κα­ΐ­μπο της Βενε­ζου­έ­λας, αερο­πλά­νο των εθνι­κών αερο­γραμ­μών της χώρας. Νεκροί και οι 155 επιβαίνοντες.

1978 Οι Ερυ­θρές Ταξιαρ­χί­ες ανα­κοι­νώ­νουν την απα­γω­γή του πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γού της Ιτα­λί­ας, Αλντο Μόρο, και απει­λούν ότι θα τον εκτε­λέ­σουν αν δεν απο­φυ­λα­κι­στούν όσα μέλη της οργά­νω­σης έχουν συλληφθεί.

1995 Στις ΗΠΑ, η πολι­τεία του Μισι­σι­πή είναι η τελευ­ταία που επι­κυ­ρώ­νει νομο­θε­τι­κά την τρο­πο­λο­γία του 1865 του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος, για την κατάρ­γη­ση της δουλείας.

1996  Βρα­βεύ­ε­ται με το βρα­βείο “Αργυ­ρή Ται­νία” στην Ιτα­λία ο Θεό­δω­ρος Αγγε­λό­που­λος, ως καλύ­τε­ρος Ευρω­παί­ος σκηνοθέτης.

2015 Νεκρός εντο­πί­ζε­ται ο φοι­τη­τής της Γαλα­κτο­μι­κής Σχο­λής Ιωαν­νί­νων Βαγ­γέ­λης Για­κου­μά­κης. Ο 20χρονος φοι­τη­τής από το Ρέθυ­μνο είχε εξα­φα­νι­στεί μυστη­ριω­δώς στις 6 Φεβρουα­ρί­ου και η υπό­θε­σή του απα­σχό­λη­σε και απα­σχο­λεί το πανελλήνιο.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο