Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου

1391 πέθα­νε ο Ιωάν­νης Ε’ ο Παλαιο­λό­γος, αυτο­κρά­το­ρας του Βυζαντίου

1568 Ολό­κλη­ρος ο πλη­θυ­σμός της Ολλαν­δί­ας ‑3.000.000 άνθρω­ποι- κατα­δι­κά­ζε­ται σε θάνα­το από τον Πάπα, επει­δή ασπά­στη­καν τον προτεσταντισμό

1808 Η Γαλ­λία εισβάλ­λει στην Ισπανία.

1821 Απο­φα­σί­ζε­ται στο Κισ­νό­βιο της Βεσ­σα­ρα­βί­ας (σημε­ρι­νό Κισι­νά­ου της Μολ­δα­βί­ας) η κήρυ­ξη της Ελλη­νι­κής Επα­νά­στα­σης από τον Αλέ­ξαν­δρο Υψηλάντη

1852 Γεν­νή­θη­κε ο Θεό­δω­ρος Ράλ­λης, έλλη­νας ζωγρά­φος, από τους κυριό­τε­ρους εκπρο­σώ­πους του οριε­ντα­λι­σμού. (Θαν. 2/10/1909)

1857 Ιδρύ­ε­ται στην Ουά­σινγ­κτον το πρώ­το σχο­λείο για άτο­μα με προ­βλή­μα­τα ακοής.

1883 Εκδί­δε­ται στο Ναύ­πλιο το πρώ­το φύλ­λο της “Εφη­με­ρί­δας της Κυβερνήσεως”.

1907 Γεν­νή­θη­κε ο συγ­γρα­φέ­ας Άγγε­λος Τερζάκης

Άγγε­λος Τερζάκης

1923 Παύ­ει να ισχύ­ει για την Ελλά­δα το Ιου­λια­νό Ημε­ρο­λό­γιο και τίθε­ται σε ισχύ το Γρη­γο­ρια­νό. Η 16/2/1923 με το Παλαιό ημε­ρο­λό­γιο γίνε­ται 1/3/1923 με το Νέο. Έτσι δεν υπάρ­χει Έλλη­νας που να έχει γεν­νη­θεί από 16/2 μέχρι και 28/2/1923.

1936 Στην Ισπα­νία, το Λαϊ­κό Μέτω­πο πετυ­χαί­νει απο­φα­σι­στι­κή εκλο­γι­κή νίκη. Από τις 473 έδρες λαμ­βά­νει 268 και σχη­μα­τί­ζει κυβέρ­νη­ση. Οι φασί­στες αρχί­ζουν πυρε­τώ­δεις προ­ε­τοι­μα­σί­ες για το πραξικόπημα.

1937 H φυλα­κή της Ακρο­ναυ­πλί­ας για τους πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους άνοι­ξε το Φλε­βά­ρη του 1937, έξι μήνες μετά από την επι­βο­λή της δικτα­το­ρί­ας της 4ης Αυγού­στου από τον Μεταξά

Ακρο­ναυ­πλία, κάστρο ελεύ­θε­ρων πολιορκημένων

1939 Στη Ρώμη, γερ­μα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία ζητά από τους καρ­δι­νά­λιους να εκλέ­ξουν Πάπα, που να είναι υπέρ του φασισμού.

1942 Κυκλο­φο­ρεί η Ιδρυ­τι­κή Προ­κή­ρυ­ξη του ΕΛΑΣ, όπου δια­τυ­πώ­νο­νται οι σκο­ποί του λαϊ­κού στρατού:

1) Αγώ­νας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας από τους ξένους κατακτητές.

2) Περι­φρού­ρη­ση των κατα­κτή­σε­ων του λαού και των ελευ­θε­ριών του ενα­ντί­ον κάθε επιβουλής.

3) Εξα­σφά­λι­ση της τάξης μέχρι τη διε­ξα­γω­γή εκλο­γών, ώστε ο λαός να μπο­ρεί να εκφρά­σει πραγ­μα­τι­κά ελεύ­θε­ρα τη θέλη­σή του, για το πολί­τευ­μα και την κυβέρ­νη­σή του.

Ο ΕΛΑΣ, λαϊ­κός απε­λευ­θε­ρω­τι­κός στρα­τός, ένο­πλο τμή­μα του λαού, τιμω­ρός των εχθρών του, υπε­ρα­σπι­στής της ζωής και της περιου­σί­ας του, ικα­νός να απε­λευ­θε­ρώ­σει τη χώρα από τους κατα­κτη­τές, τίμη­σε μέχρι τέλους την απο­στο­λή του, δημιουρ­γώ­ντας το έπος της Εθνι­κής Αντίστασης.

Η ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ και τα όσα προη­γή­θη­καν απ’ αυτήν

1943 Οι Ιτα­λοί κατα­κτη­τές εξο­ντώ­νουν 117 πατριώ­τες στο Δομέ­νι­κο και 50 πατριώ­τες στο χωριό Μυλό­γου­στα Ελασσόνας.

1951 Η ελλη­νι­κή Κυβέρ­νη­ση θέτει επί­ση­μα το αίτη­μα της Ένω­σης της Κύπρου με την Ελλάδα.

1955 Με έγγρα­φο της προς την κυβέρ­νη­ση, η Ιερά Σύνο­δος κατα­δι­κά­ζει τα βιβλία του Νίκου Καζαν­τζά­κη, κυρί­ως τον «Τελευ­ταίο Πει­ρα­σμό», ζητώ­ντας να τα απα­γο­ρεύ­σει. Προη­γου­μέ­νως είχε ζητή­σει τον αφο­ρι­σμό του Καζαν­τζά­κη από το Πατριαρχείο.

1959 Στην Κού­βα, ο Φιντέλ Κάστρο ανα­κη­ρύσ­σε­ται Πρό­ε­δρος της χώρας, μετά την πτώ­ση του δικτά­το­ρα Μπατίστα.

Όταν ο Φιντέλ  έμπαι­νε στην Αβά­να (Από δημο­σιεύ­μα­τα του ελλη­νι­κού τύπου της εποχής)

1963 Ανα­κοι­νώ­νε­ται στη Βρε­τα­νία η πρώ­τη επι­τυ­χής μετα­μό­σχευ­ση νεφρού με μόσχευ­μα από νεκρό.

1964 Στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, η Ενω­ση Κέντρου λαμ­βά­νει το 52,7% των ψήφων ένα­ντι 35% του συνα­σπι­σμού ΕΡΕ — Προ­ο­δευ­τι­κών και 12,8% της ΕΔΑ.

1978 Στις ΗΠΑ, δημιουρ­γεί­ται στο Σικά­γο το CBBS (computer bulletin board system), προ­άγ­γε­λος του Δια­δι­κτύ­ου, καθώς επι­τρέ­πει την επι­κοι­νω­νία των κομπιού­τερ, που είναι συν­δε­δε­μέ­νοι μέσω τηλε­φω­νι­κού δικτύου.

1985 Στην Ελλά­δα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Ανδρέ­ας Παπαν­δρέ­ου εγκαι­νιά­ζει το Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας, παρου­σία 12.000 φιλά­θλων, κατά την τελε­τή έναρ­ξης του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Κλει­στού Στίβου.

1985 Πέθα­νε ο Γιώρ­γος Ιωάν­νου, έλλη­νας λογο­τέ­χνης. («Το δικό μας αίμα», «Πολ­λα­πλά Κατάγ­μα­τα») (Γεν. 20/11/1927)

1999 Κούρ­δοι κατα­λαμ­βά­νουν πρε­σβεί­ες σε όλη την Ευρώ­πη δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για την σύλ­λη­ψη από τους Τούρ­κους, του ηγέ­τη τους Αμπ­ντου­λάχ Οτσαλάν.

2003 Εκλέ­γε­ται από τον πρώ­το γύρο Πρό­ε­δρος της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας ο Τάσ­σος Παπα­δό­που­λος, αντι­κα­θι­στώ­ντας τον επί 14 χρό­νια Πρό­ε­δρο, Γλαύ­κο Κληρίδη

2017 Πέθα­νε ο ζωγρά­φος Δημή­τρης Μυταράς

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ: ‘’Αν ξύσεις ένα έργο τέχνης θα βγεί αίμα’’

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο