Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 17 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

 Σαν σήμε­ρα 17 Απρι­λί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1194 Ενθρο­νί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη φορά βασι­λιάς της Αγγλί­ας ο Ριχάρ­δος ο Λεοντόκαρδος.

1521 Αφο­ρί­ζε­ται ο Μαρ­τί­νος Λού­θη­ρος, ο θεο­λό­γος που 4 χρό­νια πριν είχε θυρο­κολ­λή­σει στην εξώ­πορ­τα του Μητρο­πο­λι­τι­κού Ναού της Βιτεμ­βέρ­γης τις περι­βό­η­τες 95 θέσεις του, με τις οποί­ες ενα­ντιώ­νο­νταν στον Παπι­σμό, εισά­γο­ντας τον Προτεσταντισμό

louthiros6

1790 Πεθαί­νει ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός και εφευ­ρέ­της Βενια­μίν Φρα­γκλί­νος, ένας από τους συντά­κτες της Δια­κή­ρυ­ξης της Ελευ­θε­ρί­ας της Αμε­ρι­κα­νι­κής αστι­κής Επα­νά­στα­σης του 1776

1821 Η Σάμος υψώ­νει το λάβα­ρο της Επα­νά­στα­σης και ξεση­κώ­νε­ται κατά του τουρ­κι­κού ζυγού.

1861 Οι κάτοι­κοι της Βιρ­τζί­νια ψηφί­ζουν σε συνέ­δριό τους την προ­σχώ­ρη­ση της Πολι­τεί­ας τους στις ΗΠΑ

1897 Ο Ελλη­νι­κός Στρα­τός σημειώ­νει στο Βελε­στί­νο τη μονα­δι­κή νίκη του κατά τον ελλη­νο­τουρ­κι­κό πόλε­μο του 1897 που έλη­ξε με ήττα της Ελλά­δας και την υπα­γω­γή της στον Διε­θνή Οικο­νο­μι­κό Έλεγχο

1906 Κατα­στρο­φι­κός σει­σμός, μεγέ­θους 7,8 Ρίχτερ, πλήτ­τει το Σαν Φραν­σί­σκο. Οι νεκροί υπο­λο­γί­ζο­νται σε 3.000, ενώ οι άστε­γοι σε 300.000.

1932 Στην Αιθιο­πία, ο Χαϊ­λέ Σελα­σιέ καταρ­γεί τη δουλεία.

1934 Η γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φα­σί­ζει την απέ­λα­ση του  Λέον Τρότσκι.

1937 Ο Ντά­φι Ντακ κάνει το ντε­μπού­το του στον κινηματογράφο.

1941  Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Η Γιου­γκο­σλα­βία παρα­δί­δε­ται στους Ναζί, έπει­τα από 11 ημέ­ρες πολιορ­κί­ας του Βελιγραδίου

1944 Ο ΕΛΑΣ δια­λύ­ει την αστι­κή στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση της ΕΚΚΑ («Εθνι­κή και Κοι­νω­νι­κή Απε­λευ­θέ­ρω­ση») του συνταγ­μα­τάρ­χη Δ. Ψαρ­ρού. Η οργά­νω­ση αυτή, που είχε συσπει­ρώ­σει στις γραμ­μές της πλειά­δα αντι­κομ­μου­νι­στι­κών στοι­χεί­ων, ανέ­πτυ­ξε δρά­ση κατά του ΕΛΑΣ (με την υπο­δαύ­λι­ση των Βρε­τα­νών και της ντό­πιας αστι­κής τάξης, που έβλε­παν την ΕΚΚΑ ως βασι­κό αντι­στάθ­μι­σμα στον ΕΛΑΣ στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς), ενώ στε­λέ­χη της συνερ­γά­ζο­νταν και με τις δυνά­μεις Κατοχής.

1961  Ο Μάνος Χατζι­δά­κις βρα­βεύ­ε­ται με το Όσκαρ πρω­τό­τυ­που τρα­γου­διού για τα «Παι­διά του Πει­ραιά», που ερμή­νευ­σε η Μελί­να Μερ­κού­ρη στην ται­νία «Ποτέ την Κυρια­κή» (1960) σε σκη­νο­θε­σία Ζιλ Ντασέν.

1961 Επι­χει­ρεί­ται η απο­τυ­χη­μέ­νη από­βα­ση πρώ­ην Κου­βα­νών εξό­ρι­στων, εκπαι­δευ­μέ­νων στις ΗΠΑ, στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, για την ανα­τρο­πή του Φιντέλ Κάστρο, στην Κού­βα. Η ΕΣΣΔ κατα­δι­κά­ζει τόσο την επι­χεί­ρη­ση, που απο­φα­σί­στη­κε από τον πρό­ε­δρο Τζον Κένε­ντι, όσο και την απει­λή μιας στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης στην Κούβα

kolpos chiron

1964 Ξεκι­νά μυστι­κά η απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην Κύπρο. Λίγες μέρες αργό­τε­ρα (23–29/4/1964) ξεσπούν συγκρού­σεις μετα­ξύ Ελλη­νο­κυ­πρί­ων και Τουρκοκυπρίων.

1982 Η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ υπο­γρά­φει συνταγ­μα­τι­κή πρά­ξη, που δίνει το δικαί­ω­μα στον Κανα­δά να ορί­ζει το Σύνταγ­μά του

1993 Πεθαί­νει από καρ­δια­κή προ­σβο­λή ο Τουρ­γκούτ Οζάλ, Πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας από το 1989. Σήμε­ρα η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται υπό διε­ρεύ­νη­ση, επει­δή υπάρ­χουν ενδεί­ξεις ότι ίσως δολοφονήθηκε.

2011 Πεθαί­νει ο Νίκος Παπά­ζο­γλου, τρα­γου­δι­στής, τρα­γου­δο­ποιός, μου­σι­κός και δισκο­γρα­φι­κός παραγωγός.

papazoglou4

2012 Πέθα­νε ο Έλλη­νας τρα­γου­δι­στής Δημή­τρης Μητροπάνος

mitropanos

2014 Πέθα­νε ο Κολομ­βια­νός μεγά­λος της παγκό­σμιας λογο­τε­χνί­ας Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρ­κες σε ηλι­κία 87 ετών

Σαν σήμε­ρα 17 Απρι­λί­ου «έφυ­γε» ο Γκα­μπριέλ Γκαρ­σία Μάρκες

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο